Holmestrand v.g. skole, v. rektor Kari Thomassen mot Jarlsberg

PFU-sak 204/09


SAMMENDRAG:

Jarlsberg hadde torsdag 3. september 2009 følgende tittel på første side: «Brunstøtte fra elever». Henvisningstekst:

«Det har vært skoledebatter over hele Vestfold. Overalt har elever vist sin avsky fra de brunfargede Norges-patriotene. Men i Holmestrand ble det gitt støtte. Der sluttet et trettitalls elever opp om partiets frontfigur i debatten både ved applaus og ved oppførsel. – Skremmende holdninger, er kommentaren fra de som opplevde det på Biorama.»

Oppslaget var illustrert med et større foto med slik bildetekst:

«GA STØTTE: Et trettitalls elever ga de brunfargede Norgespatriotene sin støtte under skoledebatten i Biorama. Det store flertallet fulgte oppfordringen og snudde ryggen til da partiets representant hadde ordet.»

Inne i avisen var tittelen «Heian fikk støtte fra liten gruppe». Ingress:

«Norgespatriotene fikk støtte fra en liten gruppe elever i Biorama under onsdagens skoledebatt, men fikk ikke dominere debatten.»

Videre i teksten:

«HOLMESTRAND: – Jeg har fulgt alle skoledebattene. Det har vært to-tre elever som har vist støtte til Norgespatriotenes Øyvind Heian. Her var det helt markert. Skremmende, sier frilansjournalist Christian Høibø.

Klappet for Heian (mellomtittel)

Da Heian fikk ordet for sitt åpningsinnlegg, snudde nesten alle elevene seg, men en liten gruppe ble sittende og høre på Heian. Da han var ferdig, applauderte de aller fleste av dem for hans innlegg. Også fra et annet sted i salen var det et par elever som applauderte. Publisitet var imidlertid ikke alle disse elevene interessert i. Da Jarlsberg tok bilde av gruppa, var det flere som snudde seg vekk, hyttet med neven eller reiste seg opp og snudde seg. Jarlsberg og en annen avis forsøkte å ta bilde av elevene da de etter debatten gikk bort for å snakke med Heian. Da snudde de ryggen til og gikk. Etter debatten mottok også Jarlsberg en anonym telefon med beskjed om at ”fæle ting” ville skje dersom vi trykket bilde av de som støttet Heian.»

Til slutt i artikkelen heter det:

«Rektor Kari Thomassen ble også overrasket over det som skjedde. – Vi har ikke merket noen aktive politiske strømninger i den retningen på skolen. Men jeg la også merke til hva som skjedde og vi vil følge med framover om det oppstår noen typer konflikter eller debatter på skolen rundt dette, sier Thomassen.»

Reportasjen var illustrert med det samme bildet som på første side, her med slik bildetekst:

«GA STØTTE: En liten gruppe elever valgte å gi Norgespatriotene støtte ved ikke å snu ryggen og applaudere for budskapet. – Skremmende, sa flere av de andre debattantene.»

Lørdag 5. september hadde Jarlsberg hovedoppslag på første side med tittel «- Er ikke rasister». Fire ungdommer er avbildet, og bildet har slik bildetekst:

«REAGERER: – Vi reagerer sterkt på å bli uthengt som tilhengere av Norgespatriotene, sier representanter for elevene – fra venstre Sara Gretteberg, Joakim Kristiansen, Henrik Hvaal og Martine Høyer.»

Henvisningstekst:

«- Vi er ikke rasister, og det finnes overhodet ikke slike holdninger på Holmestrand videregående skole. Både elever, skoleledelse og mange foreldre har reagert på Jarlsbergs omtale av skolens valgmøte. – Jarlsberg beklager hvis vi har mistolket holdningene som kom til uttrykk på møtet, sier redaktør Knut S. Evensen.»

Inne i avisen utdyper de fire elevene og skolens ledelse hvorfor oppslaget to dager tidligere var feilaktig. I en underartikkel, med tittelen «- Beklager inntrykket», heter det:

«- Vi beklager sterkt dersom vi har tillagt elever ved Holmestrand videregående skole politiske holdninger som de ikke har, sier Jarlsbergs redaktør Knut S. Evensen.

– Vi registrerer at når noen valgte å sitte, så fulgte de skoleledelsens oppfordring om å vise alle respekt og en sjanse i en demokratisk debatt, ikke å vise tilslutning til den omtalte politikerens uttalelser. – Vi ble nok noe fanget av settingen etter all debatten som har vært i kjølvannet av skoledebattene der Norgespatriotene har deltatt. Oppfordringen fra SOS rasisme om å vise avsky ved å snu ryggen er – i dette tilfelle – feiltolket slik at de som ble sittende støttet Norgespatriotene. Det var ikke tilfelle i Holmestrand, registrerer vi. – På denne bakgrunn beklager Jarlsberg det inntrykket vårt oppslag har skapt, sier Evensen.»

KLAGEN:

Klager er Holmestrand videregående skole ved skolens rektor. Sju elever, som alle er gjenkjennbare på bildene, har gitt sitt skriftlige samtykke til klagebehandlingen. I klagen skriver rektor at elevene hadde fått opplæring i demokrati og ytringsfrihet, at de elevene som ble sittende, viste respekt for dette, men at de i og med Jarlsbergs omtale blir framstilt som støttespillere for Norgespatriotene. Videre:

«Bildet på forsiden (og inne i avisen; sekr. anm.) identifiserer ungdom under 18 år og omtaler dem i forbindelse med det som i Norge oppfattes som klanderverdige forhold. Vi spør oss også om det er et berettiget informasjonsbehov å identifisere dem med bildet.»

Klageren mener at avisens beklagelse i neste utgave ikke retter om den skaden som allerede hadde skjedd.

FORSØK PÅ MINNELIG ORDNING:

Det ble gjennomført et møte mellom partene med sikte på å få løst saken i minnelighet, men dette førte ikke fram,

TILSVARSRUNDEN:

Jarlsberg mener det ikke foreligger brudd på god presseskikk. Avisen argumenterer med at den raske beklagelsen, samt intervjuet med elever og skoleledelsen, gjør at avisen bør «frifinnes i PFU». Det vises til at beklagelsen kom som hovedoppslag på første side, samt på bred plass inne i avisen. Det vises også til at dette skjedde ved første mulighet, første avisdag etter det opprinnelige oppslaget, på avisens initiativ.

Avisen anfører at om dette ikke er nok, er det «faktisk hold i de innklagede avisartiklene». Det vises i tilsvaret til en skriftlig redegjørelse fra en navngitt journalist (frilanser) som mener at det som skjedde på det omtalte møtet, er korrekt framstilt i Jarlsberg, men at det også kan være grunnlag for å hevde det skolens ledelse og elever siden har anført. Det anføres at det var derfor avisen ga god plass for dette påfølgende avisdag, samt plass for flere leserbrev i dagene etterpå.

Jarlsberg viser ellers til at selv om elevene er gjenkjennbare, er de ikke navngitt. Videre vises det til at det ikke er barn det er snakk om, og at noen av dem også har stemmerett, mens andre snart vil få det. Avisen avviser også at det foreligger noen rett til samtidig imøtegåelse, i og med at det var holdninger og inntrykk fra et møte av offentlig interesse som ble formidlet.

Klageren (rektor), skriver: «Jeg vil presisere at det groveste overtrampet er representert ved billedbruken koblet mot overskriften på avisens første side. Personene på bildet er lett gjenkjennelige og gir inntrykk av at personene som sitter, gir støtte til Norgespatriotene. Dette finner jeg helt uakseptabel. 90 % av elevene som er gjenkjennelig på bildet, er under 18 år. De ble heller ikke spurt om sin holdning til Norgespatriotene. Forsiden kan ikke tolkes på annen måte enn at elevene blir oppfattet som støttende til Norgespatriotene uten dekning i faktakunnskap. (…) Bildene viser en gruppe alvorlige ungdommer som sitter rolig og lytter til det som blir sagt.» Rektor legger til at Norgespatriotene fikk to stemmer ved skolevalget, en prosent av de avgitte stemmene. Hun mener dette setter Jarlsbergs oppslag i et merkelig lys.

Jarlsberg anfører i et kort siste tilsvar at man ikke anser at bildene dokumenterer noe annet enn at noen elever valgte å bli sittende, og ikke snu ryggen til da Norgespatriotenes representant holdt sitt innlegg.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klageren, Holmestrand videregående skole, mener avisen Jarlsberg brøt god presseskikk i forbindelse med omtalen av et politisk møte i regi av skolen. Et bilde både på første side og inne i avisen viste at et antall elever ikke å snu ryggen til da representanten fra NorgesPatriotene holdt sitt innlegg. Klageren mener bildebruken, sammen med tittelen «Brunstøtte fra elever», strider mot de presseetiske normene.

Jarlsberg avviser klagen av to grunner. Det vises til at man ved første mulighet beklaget oppslaget, at man brakte intervjuer både med elever og skolens ledelse, og at dette fikk samme oppslag som det påklagede. Videre mener avisen å ha dekning for innholdet i det innklagede oppslaget.

Pressens Faglige Utvalg mener Jarlsberg var i sin fulle rett til å sette fokus på reaksjonene da representanten for den ytterliggående og senere nedlagte organisasjonen NorgesPatriotene holdt sitt innlegg. Dette er da heller ikke bestridt av klageren, selv om skolen synes å ha en annen vurdering av hvor offentlig en slik skoledebatt er. Samtidig må det naturligvis være en del av en redaksjonell vurdering hvilket forum hendelsen skjedde.

Partene har felles syn på hva som konkret foregikk under møtet den påklagede artikkelen omtaler, men har ulike tolkninger av hvorfor noen elever klappet, mens andre valgte ikke å følge flertallet og snudde ryggen til taleren. Basert på det tilgjengelige materialet, mener utvalget at det var grunnlag for begge tolkninger. Avisen kunne imidlertid med fordel vært mer forsiktig i sin omtale, og utvalget reagerer særlig på kombinasjonen av bilder, der ungdommer er identifiserbare, og en belastende tittel. Utvalget mener dessuten at avisen kunne ha bestrebet seg på å få ungdommene i tale, slik at redaksjonen i den første reportasjen kunne ha klargjort at det var ulike årsaker til at de avbildede handlet slik de gjorde.

Utvalget vil imidlertid legge avgjørende vekt på at avisen på en respektabel måte søkte å imøtekomme reaksjonene, både med intervjuer med elever og skoleledelse, og med egen tydelig beklagelse. I det foreliggende tilfellet mener utvalget at avisens opptreden i etterkant opphever et eventuelt etisk overtramp.

Jarlsberg har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 24. november 2009

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Halldis Nergård, John Olav Egeland,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Eva Sannum

5

Sak nr. 204/09