Jon Petter Westerlund mot Gjengangeren

PFU-sak 203/13


SAMMENDRAG:

Gjengangeren brakte tirsdag 16., onsdag 17. og torsdag 18. juli 2013 artikler om at Horten kommune kunne komme til å frata utestedet Lt. Dons skjenkebevillingen.

Tirsdag 16. juli het det på avisens førsteside: «Tatt på nytt for skjenkebrudd», med stikktittel «Raser mot skjenkekontrollører:». Henvisningstekst:

«- Personen var ikke beruset, bare dårlig til beins, hevder daglig leder Huanhua Zhao (bildet) ved utestedet Lt. Dons i Horten. Han kan nå miste skjenkebevillingen for andre gang i år.»

Inne i avisen var tittelen «Dons i ny skjenketrøbbel».

Det vises i artikkelen til at kommunens kontrollører har vært på besøk, og i en sideartikkel gjengis deler av rapporten fra kontrollørene. Her omtales observasjon av en gjest kontrollørene mener var for beruset.

I artikkelen er utestedets innehaver intervjuet. Han avviser at den omtalte gjesten var full, men at han var dårlig til bens og at han bare drakk kaffe. Det framgår også at han har svart skriftlig på inndragingsvarselet fra kommunen. En lokal politiker mener at man ikke automatisk skal tro på skjenkekontrollørene.

Onsdag 17. juli var førstesideoppslaget «- Full skjenkestopp». Henvisningstekst:

«Kristelig folkepartis Zvonimir Vojtulek vil frata utestedet Lt. Dons skjenkebevillingen for godt. Dette i forbindelse med at utestedet nå for tredje gang anklages for lovbrudd.»

Inne i avisen var tittelen «- Bør miste bevillingen for godt». KrF-politikerens begrunnelse for dette synet er at Lt. Dons også tidligere har mistet bevillingen etter kontroller.

Torsdag 18. juli het det på første side: «Dons må stenge hvis forslag vedtas: KrF støttes av barsjef». Henvisningstekst:

«Utestedet bør miste bevillingen etter tre brudd på Alkoholloven, synes barsjef Thomas Smith Larsen på Saxon King i Horten. Han støtter dermed Horten KrFs forslag som vil ramme Lt. Dons hardt. Uten bevilling må vi stenge, sier Dons-sjefen.»

Inne i avisen var tittelen «Pub-sjef støtter KrF-regime». Her mener den omtalte barsjefen at kommunens kontrollører gjør en bra jobb. Det opplyses at «hans» pub aldri har vært i klammeri med skjenkemyndighetene.

I en underartikkel med tittelen «Sterkt kritisk» mener Lt. Dons daglige leder at KrF forhåndsdømmer ham og viser til at politikerne ennå ikke har sett saksdokumentene. Han anfører at Lt. Dons må stenge om utestedet mister bevillingen.

Artiklene er også publisert på avisens nettsider.

KLAGEN:

Klageren er en vanlig leser. Han klager med samtykke fra daglig leder ved det omtalte utestedet. Klageren mener daglig leder er utsatt for sjikane, spesielt siden saken ikke skal behandles av kommunestyret før i september. Han viser til Vær Varsom-plakatens punkt 1.5, om at det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker, punkt 4.5 om forhåndsdom, 4.7 om identifisering, og 4.15, om tilsvarsrett.

TILSVARSRUNDEN:

Gjengangeren avviser klagen på alle punkter. Fra avisens side anføres det at nyheter fra utelivet er en naturlig del av innholdet i en lokalavis. «Vi mener artiklene både i form og innhold er presentert på en saklig og grundig måte, og at alle som bør høres, er hørt i form av samtidig imøtegåelse. Vi har gjort det klart at det er politikerne som avgjør hvorvidt bevillingen inndras eller ei, og vi har bevilget betydelig spalteplass for å la innehaveren grunngi sin kritikk av kontrollørenes rapport og det han mener er politikernes forhåndsdømming av ham.»

Avisen avviser klagers påstand om at avisen har drevet ”heksejakt og sjikane” mot lederen av utestedet, og mener den har vært mer kritisk mot politikernes enn utestedenes håndtering av alkoholloven. Avisen viser til, og har vedlagt, kommentarartikler den har brakt om temaet.

Klageren opplyser i sitt tilsvar at det har vært kontakt mellom han og avisen på grunn av klagen, men at han har valgt å opprettholde den, selv om begrepet ”sjikane” nok var i overkant sterkt. Han mener imidlertid fortsatt at omtalen hadde slagside.

Gjengangerens redaktør er glad for at klageren har moderert seg noe, men kan ikke se at omtalen hadde slagside. Avisen gjentar ellers tidligere synspunkter.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder Gjengangerens gjentatte omtale om en skjenkesak i Horten i forbindelse med at et utested hadde fått varsel om mulig inndragning av sin skjenkebevilling. Klageren, en vanlig leser med samtykke fra daglig leder av utestedet, mener Gjengangeren har sjikanert daglig leder og drevet heksejakt mot utestedet.

Gjengangeren avviser klagen. Det anføres at partene er hørt og at daglig leder har fått benyttet sin rett til samtidig imøtegåelse to ganger i løpet av tre dager. Avisen stiller seg uforstående til klagers anførsel om sjikane og heksejakt.

Pressens Faglige Utvalg vil understreke at når en offentlig myndighet, i det foreliggende tilfellet en kommuneadministrasjon, varsler mulig tvangsinngrep mot en bedrift, så både kan og bør dette være gjenstand for medieomtale. Gjengangeren var derfor i sin fulle rett til å omtale at utestedet Lt. Dons i Horten hadde fått varsel om mulig inndragning av skjenkebevillingen.

En forutsetning måtte imidlertid være at den omtalen rammet, utestedet og dets daglige leder, fikk anledning til å gi sin versjon av forholdet. Det fikk han, selv om denne delen av omtalen nok kom noe i bakgrunnen. Omfanget av omtale kan riktignok være presseetisk relevant, men i det foreliggende tilfellet anser utvalget at avisen oppfylte de krav som stilles i Vær Varsom–plakatens punkt 4.14, der det blant annet heter: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.» Utvalget kan heller ikke se at avisen har opptrådt i strid med andre punkter i plakaten.

Gjengangeren har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 27. august 2013

Line Noer Borrevik,
Øyvind Brigg, Alexandra Beverfjord, Alexander Øystå,
Henrik Syse, Eva Sannum, Hadi Strømmen Lile