Gro Kolstad mot Bergensavisen

PFU-sak 203/01


SAMMENDRAG:
Bergensavisen hadde søndag 25. november 2001 som hovedoppslag på førstesiden: » BJØRN blir oftest DØMT «. I en innringet mindre tittel står det: » Sjekk BAs liste over skurkenavnene «. Og i en undertittel: » Meltzer forsvarer både kjeltringene og navnet sitt «. Henvisningsteksten lød:
«- Jeg ville ha gjettet Tommy, Kim eller Kenneth, sier Bjørn Meltzer. Men BA har sjekket dommer i Bergen byrett og konklusjonen er klar. De som oftest dømmes er Christian, Andre og advokat Bjørn Meltzers navnebrødre.»
Forstesideoppslaget var illustrert med et portrettbilde av den siterte advokat Bjørn Meltzer.
Oppslaget henviser til tre sider inne i avisen, der hovedtittelen er: » Christian, Bjørn, Jan, Erik, Andre… Her er skurkenavnene! » I tillegg til den nevnte advokaten er en rekke mer eller mindre kjente mennesker intervjuet, med spørsmål om de dømmer folk etter fornavn. Når det gjelder advokaten, så opplyser han at han ikke har noe spesielt forhold til fornavnet sitt.

KLAGEN:
Klageren er en kvinne som hadde sendt et «forsøksvis humoristisk leserbrev» som en kommentar til oppslaget. Dette fikk hun ikke spalteplass til i Bergensavisen.
Av klagen framgår at det at den intervjuede advokaten har vært gjennom en periode «prega av turbulens og ulike konflikter med påtalemakta», som han ifølge klageren nylig var frikjent for. Klageren mener at oppslaget i denne sammenheng er uklart og tendensiøst. Hun viser også til at avisen bruker et stort bilde av advokaten, som blikkfang.
Videre anser klageren at det ikke er samsvar mellom overskriften på første side og det faktiske innholdet i saken . Klageren viser til tittelen «Bjørn blir oftest dømt», og påpeker deretter at dette ikke er korrekt, siden navnet Bjørn faktisk er på «tredjeplass».
Klagebrevet avsluttes slik:
» Inne i avisa står referert eit navne‑intervju med Bjørn Meltzer, som er greitt nok, men det er ein nokså sterk kontrast mellom forsida og dette intervjuet. Derfor; uten å kjenna dei faktiske forhold, får eg ein forestilling om at Bjørn Meltzer må ha gått med på eit harmlaust navne‑intervju, for deretter å finna seg sjølv smurt utover forsida, med kjeltring‑ insinuasjonar pånytt. Ut frå ein alminneleg rettferdighetsoppfatning fortonar dette seg, i så fall, som ein krenkelse, av ein person i ein allerede sårbar og utsatt posisjon.»
Klageren har innhentet samtykke til klagebehandling fra den omtalte advokaten.

TILSVARSRUNDEN:
Bergensavisen (BA) tolker klagen i tre punkter: Skriftstørrelsen på førstesiden, bildevalget og påstått manglende samsvar mellom tittel og tekst.
Avisens redaktør peker på at tittelskriften » er normal for første side i BA og ikke blant de største tittelskriftene vi bruker «. Og videre:
«Jeg går ut fra at dette i virkeligheten er en innvending mot at vi har brukt et bilde av Bjørn Meltzer på første side. Men han har uttalt seg i saken og det er ikke noe galt med bildet. Jeg kan derfor ikke se at dette primært er et spørsmål om bildevalg.»
Om det påståtte manglende samsvar mellom tittel og tekst heter det:
«Førstesiden kommuniserer at det er navnet Bjørn og ikke personen Bjørn Meltzer som blir dømt oftest. Budskapet kommuniseres klart, selv for den som bare kaster et flyktig blikk på førstesiden. Men det er ikke samsvar mellom førstesidetittelen og teksten inne i avisen. På førstesiden brukes tittelen: «Sjekk BAs liste over skurkenavnene: BJØRN blir oftest DØMT». Men av teksten framgår det at det vanligste navnet ikke er Bjørn, men Christian. Bjørn kommer på 3. plass. Førstesidens tittel er derfor ikke så treffende som ønskelig, men representerer ikke noen etisk feilbedømmelse.»
Klageren peker i sitt tilsvar på det hun kaller BAs feiltolkning. Det er ikke, slik BA synes å tro, bokstavstørrelsen i seg selv hun har reagert på. Klagen går på selve oppslaget på første side, og som – ifølge klageren – gir et inntrykk av at den omtalte advokaten «blir oftest dømt». Klageren legger til i sitt tilsvar:
«Seinast for tre dagar sidan snakka eg med folk som faktisk trudde at Bjørn Meltzer var rettsleg dømt, ut frå forsida i Bergensavisen 25. november.»
Bergensavisen har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder et førstesideoppslag i Bergensavisen, der advokat Bjørn Meltzer ble navngitt og avbildet i forbindelse med at fornavnet «Bjørn» var blant de hyppigst forekommende blant vinningsforbrytere som er blitt dømt i Bergen byrett. Klageren, en leser med samtykke fra advokaten, mente oppslaget lett kunne forstås som om advokaten var dømt.
Bergensavisen viser til at oppslaget hadde normal størrelse, og mener også at det har en form som ikke skaper en slik misforståelse som klageren påstår. Avisen innrømmer imidlertid at det ikke er fullstendig samsvar mellom oppslaget og sakens faktum, men at dette ikke representerer noe presseetisk overtramp.
Pressens Faglige Utvalg kan forstå klagerens og den involverte advokatens reaksjon på førstesideoppslaget i Bergensavisen.
På den annen side kan ikke utvalget se at oppslaget, selv om det ved første øyekast skulle gi et feilaktig inntrykk, representerer et brudd med de presseetiske normene. Utvalget legger her også vekt på at den omtalte advokaten selv har medvirket ved å la seg intervjue, og at reportasjen for øvrig raskt setter hans rolle i det rette lys.
Utvalget konstaterer at hovedtittelen vitterlig er feil, i og med at advokatens fornavn ikke topper «skurkelisten», men kommer som nummer tre av i alt 45 navn. Imidlertid kan utvalget heller ikke se at dette innebærer et presseetisk overtramp
Bergensavisen har ikke brutt god presseskikk.

Fredrikstad, 19. februar 2002
Catharina Jacobsen,,
John Olav Egeland, Liv Ekeberg,
Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen, Marvin Wiseth