Adv. Erling Ueland, adv.firmaet Schjødt, (p.v.a. Stavanger Taxisentral) mot Stavanger Aftenblad

PFU-sak 202/00


SAMMENDRAG:
Stavanger Aftenblad brakte onsdag 6. desember 2000 en forsidehenvisning med tittelen
«-Taxi-sjåfører er skitne og opptrer uhøflig» . I henvisningsteksten står det:

«Refs: Sentrumshotellene i Stavanger kritiserer Stavanger Taxi for å yte dårligere service enn sjåførene i de gule drosjene til Norgestaxi. I et internt brev fra styret i Stavanger Taxi får sjåførene kritikk for manglende høflighet, dårlig hygiene og slett oppførsel».

Inne i avisen er tittelen «Hotellene foretrekker gule drosjer». I ingressen står det:

«Kritikk: Sentrumhotellene i Stavanger kritiserer Stavanger Taxi for å yte dårligere service enn Norgestaxi.
Refs: I et internt brev fra styret i Stavanger Taxi får sjåførene refs for dårlig høflighet, hygiene og oppførsel.
Konkurs: 12 drosjeeiere i Stavanger og to i Sandnes mister løyvene sine på grunn av konkurser i år «.

I teksten framgår det at flere sentrumshoteller i Stavanger har gitt uttrykk for at de er misfornøyd med servicenivået i Stavanger. «Lengst går resepsjonssjef Kjetil Myhre ved Victoria Hotell AS som sier at hotellet ikke lenger vil ha noe med Stavanger Taxi å gjøre. Nå har han gitt de resepsjonsansatte beskjed om bare å ringe etter de gule drosjene i Norgestaxi
i fremtiden». «Han forteller om uhøflige sjåfører som stadig kommer i krangel med kundene. Samtidig påpeker han at enkelte av sjåførene ser slaskete ut». Myhre får i artikkelen støtte for sitt syn av resepsjonssjef Ida Høltzel ved Maritim Hotell, men hun legger til at «Stavanger Taxi har skjerpet seg etter at vi tok problemene opp med dem».

Aftenbladet viser i artikkelen til et «internt brev som styret i Stavanger Taxi har sendt til samtlige drosjeeiere og sjåfører. I brevet blir sjåførene bedt om å forbedre seg. Her er smakebiter fra brevet: ?På et møte mellom alle sentrumshotellene og Rogaland Taxi/Stavanger Taxi, ble det fra hotellenes side gitt uttrykk for at Norgestaxi yter bedre service enn Stavanger Taxi. Dette gjelder både opptreden overfor hotellpersonalet, og hjelpsomhet overfor kundene. Merkelig nok også når det gjaldt uniform og personlig hygiene ble vi kritisert.
?Om en får en bomtur så begynn for all del ikke å krangle med hotellpersonalet om dette?prøv å ha forståelse for at hotellpersonalet i morgenrushet arbeider i en like stresset arbeidssituasjon som oss?.
?Når dere har bestillinger og skal inn og hente kunden, så ikke oppfør dere som politi som skal hente en krakilsk fange. I disse situasjonene er dere vårt ansikt utad, og en mann kan ødelegge mer enn hundre kan rette opp igjen?».

Fungerende styreformann i Stavanger Taxi, Helge Svendsen, «hevder at det er noen få sjåfører som ødelegger for alle de andre. Men han erkjenner at taxisentralen ikke kan ha full oversikt over alle sjåførene. Nettopp derfor har Stavanger Taxi i høst avholdt flere møter med sjåførene hvor styret har gått gjennom mye av kritikken som er kommet fra publikum».

KLAGEN:

Klageren, Stavanger Taxisentral (STS) og fungerende styreformann Helge Svendsen, representert ved advokat, reagerer på måten Stavanger Aftenblad (SA) har brukt det interne notatet i artikkelen. «Det synes klart at brevet ikke inneholder noen innrømmelse i forhold til kritikken fremsatt av enkelte representanter fra hotellet. Det understrekes at brevet er internt, og dermed kun formulert med tanke på å klargjøre nærmere angitte poeng overfor sjåførene. SA har likevel vinklet innholdet i brevet på en måte som gir inntrykk av at det dreier seg om erkjente forhold».

Klageren viser til forsidehenvisningen, der det står: «I et internt brev fra styret i Stavanger Taxi får sjåførene kritikk for manglende høflighet, dårlig hygiene og slett oppførsel». «Denne setningen impliserer at den sterke kritikken av drosjesjåførene kommer fra styret i Stavanger Taxisentral, hvilket ikke er riktig. I det interne brevet framgår det at kritikken kommer fra hotellene, og at RT og STS, uten å ta stilling til kritikken, oppfordrer til å yte bedre service».

Klageren reagerer også på tittelen , «-Taxi-sjåfører er skitne og opptrer uhøflig», og mener den framstår «? som en oppsummering av ikke bare kritikken fra hotellene, men også som styret i STS? konklusjon».

Videre påpekes det at uttalelsene fra fungerende styreformann Helge Svendsen stammer fra en samtale han hadde med journalisten 1-2 uker tidligere. «Det at journalisten ikke klargjorde for Svendsen at intervjuet skulle brukes i en annen og senere sammenheng,
innebærer i seg selv et brudd på pkt. 3.3″. «At SA den påfølgende dag, 7. desember, trykte et intervju med styrerepresentanter fra RT og STS er ikke tilstrekkelig til å bøte på de overtramp som allerede var begått».

Stavanger Aftenblad avviser at innholdet i brevet fra styret i Stavanger Taxi ikke inneholder noen innrømmelse i forhold til kritikken fra hotellene. «I brevet blir det vist til hotellenes kritikk, og slått fast at denne kritikken tas ?meget alvorlig? av styret i taxisentralen. Man distanserer seg riktignok noe fra påstandene om ?uni form og personlig hygiene?. Men sjåførene bli advart mot ?å krangle med hotellpersonalet? og ?å oppføre dere som politi som skal hente en krakilsk fange?. Det må etter vårt syn være rimelig å tolke en såpass oppsiktsvekkende språkbruk som uttrykk for at taxisentralen har et reelt, erkjent problem når det gjelder servicenivået».

Når det gjelder intervjuet med Helge Svendsen, påpeker Aftenbladet at redaksjonen den 8. desember «beklaget at han ikke fikk anledning til å kommentere det konkrete brevet. Imidlertid er det ikke tale om et ?fingert?, det vil si falsk, intervju. Svendsen uttalte seg på bakgrunn av de generelle problemene i drosjenæringen i Stavanger, som Aftenbladet hadde belyst i tidligere reportasjer. Også den påklagede artikkelen var del av en bredere anlagt reportasje. Svendsen var på det tidspunkt intervjuet ble foretatt kjent med kritikken fra hotellene og med skrivet som var sendt ut». » Vi må forutsette at det (brevet, sekr. anm.) lå til grunn for hans mer generelle uttalelser om tilstanden i drosjenæringen».

Aftenbladet innrømmer at førstesidehenvisningen kunne vært ryddigere. «Den siterte formuleringen om brevet er upresis. Etter vårt syn er det dekning for å si at styret kritiserer sjåførene for manglende høflighet og slett oppførsel, men ikke dårlig hygiene». «Tittelen, som er utstyrt med sitatstrek, henspeiler for øvrig på kritikken fra hotellene, noe som går klart fram av artikkelen inne i avisen, men ikke like klart av førstesideoppslaget».

Klageren avviser at styret i Stavanger Taxisentral har kritisert sjåførene for manglende høflighet og slett oppførsel. «Styret har ikke gjort annet enn å videreformidle klager man har fått fra andre og gjort sjåførene oppmerksomme på at dette er synspunkter som noen av brukerne av tjenesten har».

Klagerne mener overskriften går lengre enn det er dekning for i stoffet. «Overskriften som er benyttet på første side den 6. desember 2000 er i alle tilfelle en generell karakteristikk av drosjesjåførene som ikke har dekning i artikkelen. Utsagnene gjelder drosjesjåfører generelt». «Det fremgår klart av det interne brev i Stavanger Taxisentral at det kun er et fåtall medlemmer av sentralen som har en ufordelaktig fremtreden».

Videre påpekes det, vedrørende intervjuet med Svendsen, at «avisen ikke kan legge til grunn annet enn at man i en intervjusituasjon svarer på de spørsmål man får i den kontekst som ligger til grunn for intervjuet. Dersom Svendsen ønsket at hans kommentarer skulle være knyttet til det interne brev i Stavanger Taxisentral hadde det vært naturlig at dette ble klargjort for Svendsen». Klageren hevder at dette er brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 3.3. Stavanger Aftenblad påpeker at det i tittelen står ?sjåfør? i ubestemt form. «I vanlig norsk språkbruk vil det si et udefinert antall sjåfører, men ikke alle. Da ville vi brukt ?sjåførene?».

Aftenbladet er «ikke enig i at det hadde vært det beste om representantene for drosjenæringen hadde fått komme fram med sine reaksjoner i samme avis. På den andre siden er dette en av flere artikler om situasjonen i drosjenæringen, og man må her se på balansen i dekningen over tid». «Vi har beklaget måten intervjuet med Svendsen ble brukt på».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et større oppslag i Stavanger Aftenblad der det blant annet framgår at styret i Stavanger Taxisentral i et notat kritiserer sine sjåfører for manglende høflighet, dårlig hygiene og slett oppførsel. Klageren, Stavanger Taxisentral (STS) og fungerende styreformann, representert ved advokat, reagerer på Stavanger Aftenblads bruk av notatet i artikkelen, og viser til at kritikken ikke kommer fra styret, men fra hotellene. Etter klagernes syn har ikke avisen dekning for sin forsidetittel og henvisningstekst, og påpeker at uttalelsene fra fungerende styreformann ikke er innhentet i forbindelse med den påklagede sak, men fra et intervju gjort 1-2 uker før i en annen sammenheng.

Stavanger Aftenblad mener det må være rimelig å tolke innholdet i styrets notat som et uttrykk for at taxisentralen har et reelt, erkjent problem når det gjelder servicenivået. Redaksjonen innrømmer at førstesidehenvisningen kunne vært ryddigere, men mener det er dekning for å si at styret kritiserer sjåførene for manglende service. Vedrørende tittelen, bemerker avisen at den er utstyrt med sitatstrek og henspeiler på kritikken fra hotellene. Avisen beklager måten intervjuet med fungerende styreformann ble brukt på, og at han ikke fikk anledning til å kommentere det konkrete brevet.

Pressens Faglige Utvalg mener Stavanger Aftenblad var i sin fulle rett til å sette søkelyset på servicen ved Stavanger Taxisentral, men viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, der det heter: «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lengre enn det er dekning for i stoffet».

Etter utvalgets mening går avisen lengre enn den har dekning for i stoffet når det i henvisningsteksten hevdes at taxistyret kritiserer sine sjåfører for manglende høflighet, dårlig hygiene og slett oppførsel. Utvalget mener avisen tydeligere skulle presisert at kritikken i tittelen kommer fra hotellnæringen.

Videre konstaterer utvalget at intervjuet med den fungerende styreformannen er gjort på et tidligere tidspunkt og i en annen sammenheng enn den påklagede sak. Stavanger Taxisentral har heller ikke fått anledning til å imøtegå kritikken som reises mot deres sjåfører. Utvalget viser her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, der det blant annet heter: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger».

Stavanger Aftenblad har brutt god presseskikk.

Bodø, 27. februar 2001
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Odd Isungset,
Harald Berntsen, Jan Vincents Johannessen, Trygve Wyller