Lena Victoria Sønvisen mot Altaposten

PFU-sak 201/14


SAMMENDRAG:

Altaposten hadde torsdag 26. juni 2014 et bærende førstesideoppslag med tittelen «Ondt blod i øst» Henvisningstekst:
«Selv om kutteknivene er lagt bort, fortsetter FAU i Kaiskuru å skjære i åpne skolesår. – Politikerne skulle hatt mot til å legge ned Elvebakken skole, sier Lena Victoria Sønvisen, FAU-leder i Kaiskuru. – Kaiskuru bør være ekstra glad for at vedtaket ble slik det ble, svarer Kai Ottem, FAUleder på Elvebakken.»

Både tittelen og teksten var lagt inn i et stort foto av to kvinner på tilhørerbenken. I en boble var teksten «Vil ikke stoppe skoledebatten» innfelt.

Inne i avisen var tittelen «- Burde lagt ned Elvebakken skole».
Ingress:
«Kaiskuru-foreldrene kunne juble for at deres skole overlevde strukturdebatten, men deppet over at Elvebakken skole ikke ble lagt ned.»

Første avsnitt i brødteksten:
– Vedtaket ble som forventet. Vi er glade for at Kaiskuru skole skal videreføres, bygges ut og satses på som en 1-7-skole, men mener at vedtaket som ble gjort i dag var feil. Politikerne skulle hatt mot til å legge ned Elvebakken skole. Det har vi ment hele tiden, og jeg er redd for at dette vedtaket ikke står seg særlig lenge. Vedtaket er ikke bærekraftig og jeg er stygt redd for at økonomien vil tvinge fram en ny debatt om et par år, klargjør Lena Victoria Sønvisen, FAU-leder ved Kaiskuru skole.»

Artikkelen var illustrert med et bilde av fire kvinner som sitter på tilhørerbenken.
Bildetekst:
«Ikke fornøyd: Foreldrerepresentantene fra Kaiskuru, Lena Victoria Sønvisen (nr 2 fra venstre) og Linda Haukland (nr 1 fra venstre) var ikke fornøyd med politikernes vedtak i skolesaken, selv om vedtaket innebærer en satsing på Kaiskuru skole. Fornøyd var imidlertid bygdelagsleder Ellen Helander fra Kåfjord bygdelag og FAU-leder ved skolen i Kåfjord, Tanja Thomassen (nr. 3 fra venstre).»

Artikkelen var også publisert i avisens nettutgave.

Påfølgende dag, på avisens debattside, kom et innlegg med tittelen «Ondt blod i øst?» Forfatter var Lena Victoria Sønvisen. I innlegget gjør hun klart at hun er feilsitert. Hun anfører her at hun ikke har nevnt Elvebakken skole, og at de to skolene (Kaiskuru) og Elvebakken) har samarbeidet i mange år. Hun understreker at verken hun eller FAU ved Kaiskuru ønsker Elvebakken nedlagt. I tillegg opplyser hun at hun ikke er leder av FAU ved Kaiskuru.

Påfølgende dag, fredag 27. juni, brakte så avisen en enspaltet artikkel med tittelen «Feil tittel skapte forvikling» og ingressen «Etterspillet av strukturdebatten tar nye vendinger».
Av denne artikkelen framgår det at Sønvisen feilaktig ble omtalt som FAU-leder ved Kaiskuri «da hun uttalte seg særdeles kritisk om at Elvebakken skole ble opprettholdt og ingen skoler lagt ned i strukturvedtaket til kommunestyret».
Avisen beklager at Sønvisen feilaktig ble omtalt som FAU-leder.

Mandag 30. juni hadde avisen et intervju med FAU-lederne for henholdsvis Kaiskuru og Elvebakken. Under tittelen «Ikke ondt blod i øst» understreker begge, også ved å ta hverandre i hendene på et bilde, at det ikke er motsetninger mellom skolene og at de begge er fornøyd med vedtaket i kommunestyret.

I et leserinnlegg i samme avis svarer journalisten som skrev den første artikkelen på Sønvisens innlegg. Han fastholder, på vegne av avisen, at han har sitert henne korrekt, men beklager samtidig at han har omtalt henne som FAU-leder.

KLAGEN:

Klager er den omtalte, avbildede og siterte kvinnen som feilaktig blir omtalt som FAU-leder ved Kaiskuru Nærmiljøsenter. I klagen heter det:

«Jeg er som sagt ikke FAU-leder, noe jeg har presisert til vedkommende journalist flere ganger. Videre har jeg ikke ytret at jeg eller vi ønsker Elvebakken skole nedlagt (dette kan min sidemann Linda Haukeland bekrefte). Og det stemmer slett ikke at vi har jobbet for det hele veien. Det er regelrett løgn, og det er ord jeg ALDR ville tatt i min munn. At journalist Mjøen kontakter FAU-leder ved Elvebakken skole med disse utsagnene er forferdelig trist. Han framprovoserer en kraftig reaksjon, det er forståelig. Man kan se av oppfølgings-spørsmålet journalisten stiller midt på side 16 at han ønsker skittkasting tilbake fra Elvebakken. Jeg siterer: «Hva synes du om at Kaiskuru Nærmiljøsenter ble vernet og nå skal bygges ut til 1-7-skole?» Sitat slutt. Journalist Mjøen legger opp til splid mellom to nærmiljøer i en liten by.»

Klageren opplyser at samtalen med journalisten varte i maksimalt ett minutt. Hun opplyser at alle skolenes FAU har vært opptatt av å ikke snakke ned andre skoler, men kun snakke om sin egen. «Å mene at ett forslag vil være til det beste for én skole, er ikke ensbetydende med at man ønsker andre skoler nedlagt.»

Hun anfører at oppslaget, med feilsiteringen om at hun ønsker Elvebakken skole nedlagt, har ført til ubehageligheter for henne. Hun mener avisen har opptrådt i strid med Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, kontroll av opplysninger, punkt 3.3, om klargjøring av premisser, 3.7, om å gjengi korrekt, 3.9, om hensyn overfor personer som ikke kan ventes å være klar over virkningen av sine uttalelser, 4.1, saklighet og omtanke og 4.4, tittelbruk.

I tillegg til klageren selv er klagen også undertegnet av lederen av FAU, samt kvinnen som satt ved siden av klageren (avbildet) og som var vitne til samtalen med journalisten. Her opplyses det at vedkommende overhørte samtalen med journalisten fra Altaposten.

FAU-lederen har også lagt ved en erklæring som støtter klageren.

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Sekretariatet har ikke registrert forsøk på å få løst saken i minnelighet.

TILSVARSRUNDEN:

Altaposten avviser at det foreligger brudd på god presseskikk. Det vises innledningsvis til at premissene for både fotografering og intervju var til stede. Det anføres at klageren selv tok initiativ til å uttale seg, og at hun da «ga uttrykk for at vedtaket var feil, og begrunnet dette med at opprettholdelse av Elvebakken skole ville tvinge fram en ny skoledebatt på grunn av mangel på bærekraft, samt at dette kunne ha negativ betydning for barnehagen. De fire representantene noterte også sine navn på journalistens blokk og det var aldri tvil om at intensjonen var å følge opp saken journalistisk».

Avisen forstår at det er ønske om ro i saken, men at det ikke kan være Altapostens samfunnsoppdrag å tåkelegge reell uenighet og uro i de omtalte skolekretsene. Altaposten fastholder at sitatene og meningsinnholdet i det som ble presentert er korrekt, og viser til at lederen i Alta SV overhørte intervjuet og kan bekrefte hva som ble sagt.

Med hensyn til at klageren ble omtalt som leder av FAU, anføres det at dette ble beklaget i avisen, men at dette ikke endrer sakens realiteter. Det vises også til at det av imøtekommenhet ble ryddet plass for klagerens leserinnlegg påfølgende dag, på tross av at sidene allerede var fylt opp.

Klageren opprettholder klagen på alle punkter. Hun viser til at den framstillingen hun ga i klagebrevet er korrekt og i tilsvaret tar hun for seg Altapostens tilsvar punkt for punkt. Hun avviser også at det oppgitte vitnet, lederen for Alta SV kan ha overhørt samtalen mellom henne og journalisten. Hun avsluttet tilsvaret slik:

«Jeg står fremdeles for alt jeg har skrevet i klagen! Sitatene er ikke riktige, og det er ikke meningsinnholdet heller, og ihvertfall ikke framstillingen av krig mellom to nærmiljøer. Altapostens ansvarsfraskrivelse er bare trist. Jeg forstår jo at det blir ord mot ord. Jeg kjenner at jeg er bekymret for hvem av oss dere (les: PFU) vil tro på. Grunnen til at jeg ønsket å bli medlem av FAU for 3 år siden, var at jeg ser det som en utmerket mulighet til å kunne være med å forme mine barns hverdag. Det er den måten jeg kan påvirke deres miljø. Denne saken har tatt knekken på meg og min lyst til å fortsette i FAU. Jeg ønsker rettferdighet!»

Altaposten opprettholder sitt standpunkt om at det ikke foreligger brudd på noen av de anførte punktene i klagen. Det vises også til de etterfølgende innleggene/artiklene som nyanserer saken, samt beklagelsen om navneforveksling. Men avisen mener premissene var klare og at gjengivelsen av klagers uttalelser er presise og gjengir meningsinnholdet. Det anføres også at lederen av Elvebakken FAU ikke ble forledet eller provosert til å bekrefte at det finnes uro mellom skolekretsene «bak ønsket om fred».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Altaposten etter et kommunestyrevedtak om skolestrukturen i Alta kommune. I artikkelen er en navngitt person som omtales som FAU-leder for Kaiskuru Nærmiljøsenter (som også omfatter skole) sitert på at hun ønsker at Elvebakken skole skulle vært nedlagt. Vedtaket innebærer imidlertid at ingen skole ble besluttet nedlagt.

Klager er den personen som er sitert. Hun er ikke leder av FAU, men medlem av utvalget. Hun anfører at Altaposten har tillagt henne utsagn hun ikke har kommet med. Hun viser til at det har vært et prinsipp hos alle FAUene å ikke snakke ned andre skoler og at dette ble fulgt under den korte samtalen med journalisten. Klageren hevder videre at journalisten ikke gjorde premissene klare, og at det aldri var klart at det var snakk om et intervju med Altaposten.

Altaposten beklager at klageren ble omtalt som FAU-leder, men avisen kan ellers ikke se at det foreligger noe etisk overtramp. Avisen hevder at klageren er korrekt sitert og at det ikke kan være Altapostens oppgave å tåkelegge reell uenighet mellom skolekretsene i Alta kommune. Med hensyn til intervjusituasjonen mener avisen det ikke kunne være noe tvil om at premissene var klare både med hensyn til fotografering og intervju.

Pressens Faglige Utvalg må innledningsvis slå fast at det er redaksjonens ansvar å klargjøre premissene i forbindelse med intervjuer og andre kontakter med kilder. I det foreliggende tilfellet legger utvalget til grunn at klageren visste at det var en redaksjonell medarbeider i Altaposten hun snakket med, men partene har ulikt syn med hensyn til om det var slik at det forelå en intervjusituasjon. Gitt det materialet som foreligger er det tydelig at Altapostens medarbeider kunne vært tydeligere i så måte.

Utvalget vil videre legge til grunn at klagen dreier seg om at sitatet som er gjengitt både på forsiden og inne i avisen, at politikerne burde hatt mot til å legge ned Elvebakken skole, faktisk er uttalt. Om kommunestyret hadde fattet det vedtaket klageren ønsket, ville konsekvensen blitt en slik nedleggelse. Utvalget må konstatere at det er stor avstand mellom partenes forklaringer i tilsvarsrunden, og at klageren med tyngde hevder at hun ikke kjenner seg igjen i ordvalget. Det legges dermed til grunn at avisen har tolket klagerens konkrete utsagn i retning hva hun måtte mene heller enn hva hun sa. Slik utvalget ser det har Altaposten dermed opptrådt i strid med Vær Varsom-plakatens punkt 3.7. Der heter det blant annet: «Direkte sitater skal gjengis presist.»

På dette punkt har Altaposten brutt god presseskikk.

Oslo, 28. oktober 2014

Alf Bjarne Johnsen,
Alexandra Beverfjord, Tone Angell Jensen, Øyvind Brigg,
Eva Sannum Reidun Førde, Erik Schjenken