Adv. Rolf Helgesen p.v.a. klient mot Bergensavisen

PFU-sak 201/08


SAMMENDRAG:

Bergensavisen (BA) brakte søndag 5. oktober 2008 på sin førsteside et stort bilde av noen politimenn og en pågrepet mann ved en politibil. Ansiktet til den pågrepne var sladdet. Oppslaget hadde stikk- og hovedtittelen:

«OVERGA SEG ETTER VÆPNET AKSJON:»
«Fryktet
straffedømt hadde
DYNAMITT»

Artikkelen inne i avisen gikk over to hele sider, som var merket med et banner med påskriften «DRAMA PÅ ASKØY». Et stort oppslagsbilde av et hus i mørke opptok det meste av sidene. Et mindre bilde av bevæpnede politifolk var plassert i hovedbildets øvre, venstre hjørne, og i bildetekstene het det:

«ÅSTEDET: I dette huset var det mannen oppholdt seg. Politiet fryktet at han kunne skade seg selv og andre med dynamitt. I natt ble det holdt vakt over huset.»

«TUNGT BEVÆPNET: Politiet rykket ut med store styrker, tungt bevæpnet og med hjelm og skuddsikre vester. I tillegg ble en fullpansret jeep tatt i bruk i aksjonen.»

Brødteksten utgjorde én bred spalte til venstre for hovedbildet, og tittelen «OVERGA SEG» var satt med store typer ovenfor tekst og hovedbildet. Et mindre bilde av to politimenn og

den pågrepne mannen (som også var avbildet på førstesiden) var plassert i øvre, høyre hjørne av oppslaget, like etter tittelen. I bildeteksten til dette mindre bildet sto det:

«PÅGRIPES: Klokken 1830 blir en mann ført bort i håndjern, mistenkt for medvirkning til ugjerningen som skapte dramatikk på Askøy.»

I artikkelens ingress het det:

«Askøy (BA): Etter flere timers forhandlinger fikk politiet overtalt Askøy-mannen til å overgi seg.»

I brødteksten ble det fortalt at mannen overga seg uten dramatikk kl. 21.10, og bakgrunnen for hendelsen ble også omtalt:

«DYNAMITT: Det var i 1500-tiden i går ettermiddag at politiet mottok dynamittipset. – Vi fikk inn et tips om at mannen skulle være i besittelse av dynamitt. Vi hadde grunn til å frykte at han skulle bruke det til å skade seg selv eller andre, sier jourhavende jurist i Hordaland politidistrikt (…)»

Under mellomtittelen «MEDVIRKNING» opplyses det at mannen ikke skal ha vært alene:

«Tidligere på kvelden, rundt klokken 1900 ble en mann som oppholdt seg sammen med den hovedmistenkte pågrepet i det han kjørte vekk fra huset i bil. Denne mannen ble så fraktet fra pågripelsesstedet til Ask kirke, der han ble hentet av en politibil som fraktet ham til Bergen. (…) Mannen skal ha status som mistenkt for medvirkning til det straffbare forholdet. Begge de to mistenkte sitter nå i varetekt.»

Om mannen som overga seg ble det for øvrig opplyst:

«Den hovedmistenkte er i slutten av 30-årene, og er tidligere straffedømt.»

KLAGEN:

Klager er mannen som ifølge den påklagede artikkelen «oppholdt seg sammen med den hovedmistenkte» Askøy-mannen, og som også omtales som «mistenkt for medvirkning». Han klager via advokat.

Advokaten forklarer at klageren er kamerat av den omtalte Askøy-mannen, og at klageren tok kontakt med kameraten da han ble kjent med at politiet hadde gått til væpnet aksjon mot kameraten. Advokaten opplyser at kameraten sa han ville komme ut dersom klageren kom til stedet, og at klageren derfor dro dit. Klageren skal imidlertid ha blitt pågrepet av politiet og påsatt håndjern da han ankom stedet. Han skal også ha forsøkt å fortelle politiet at han ville løse saken, men politiet kjørte klageren bort, og etter omtrent 1 km ble han flyttet over i en annen politibil. Advokaten anfører: «Ved denne anledningen var journalist i BA tilstede og foto ble tatt som er grunnlag for denne klage.»

Det opplyses at det er klageren som er den pågrepne mannen som er avbildet i BA, både på førstesiden og inne i avisen. Klageren reagerer på at bildet av ham på førstesiden knyttes til titlene «Overga seg etter væpnet aksjon» og «Fryktet straffedømt hadde DYNAMITT». Det anføres at klageren er ustraffet, og at opplysningen om at klageren var sammen med sin kamerat også er «tøv».

Det tilføyes at klageren «er kjent på Askøy for sin næring»; han «driver som entreprenør og har tilgang på dynamitt hver dag». Klageren anfører at BAs omtale derfor har vært «belastende for hans virksomhet», og det bemerkes: «Hvem vil ha en mann til å gjøre en jobb når han kan finne på å barrikadere seg[?]»

TILSVARSRUNDEN:

Bergensavisen (BA) anfører at avisens framstilling bygger på «opplysninger fra politiet og observasjon på stedet», og at klageren ble omtalt som «medvirkende og siktet» av politiet. Avisen påpeker at den ikke hadde mulighet for å få kommentarer fra klageren på det tidspunkt artikkelen ble produsert, ettersom klageren da var i politiets varetekt.

Slik BA ser det, er klageren «tilfredsstillende anonymisert», både i tekst og bilder. Når det gjelder påstandene om feilaktige opplysninger, vedgår avisen at det i ettertid har vist seg at klageren ikke medvirket i saken, som opplyst i artikkelen. BA understreker imidlertid: «Men på det tidspunktet avisen ble trykket og lagt ut for salg, var han siktet og varetektsfengslet på mistanke om medvirkning.»

BA mener at påstandene om at oppslaget har vært belastende for klagerens virksomhet, er udokumenterte og grunnløse. Vider påpeker BA at politiaksjonen vakte stor oppsikt, og at saken var kjent på Askøy allerede før BA omtalte den. I tillegg opplyses det at klageren sto fram i Askøyværingen med navn og bilde og kritiserte politiet og BAs dekning. BA har også tilbudt klageren «å få fortelle sin versjon av saken til BAs lesere».

For øvrig mener BA at «klagebehandlingen allerede [er] gjennomført i Askøyværingens spalter», ettersom generalsekretæren i Norsk Presseforbund har uttalt seg om saken. Etter BAs mening har generalsekretæren «allerede (…) tatt stilling til innholdet i klagen mot BA», og avisen ba derfor om et svar på hvordan «habilitetshensynet og kravet til uhildet saksbehandling vil bli ivaretatt».

Sekretariatet besvarte BAs spørsmål og opplyste: «I tråd med vanlig praksis vil generalsekretæren ikke delta i saksbehandlingen. Han fratrer også under PFUs behandling av saken.»

Klageren har etter dette ikke hatt ytterligere kommentarer til saken, og tilsvarsrunden ble dermed avsluttet.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klager er en mann som ble avbildet i Bergensavisen (BA), både på førstesiden og inne i avisen, i forbindelse med omtalen av en væpnet politiaksjon mot en annen person som truet med å bruke dynamitt til å skade seg selv eller andre. Klageren reagerer på at bildet av ham på førstesiden knyttes til titlene «Overga seg etter væpnet aksjon» og «Fryktet straffedømt hadde DYNAMITT», ettersom han er ustraffet og det var hans kamerat politiet gikk til aksjon mot. Klageren anfører også at oppslaget har vært belastende for ham, siden han driver egen næring, der han har tilgang på dynamitt. I tillegg påpeker klageren uriktige opplysninger i selve artikkelen.

Bergensavisen mener klageren er tilfredsstillende anonymisert, både i tekst og bilder, og anfører at omtalen bygger på observasjon og opplysninger fra politiet. Når det gjelder påstandene om feilaktige opplysninger, vedgår avisen at det i ettertid har vist seg at klageren ikke medvirket i saken, som opplyst i artikkelen. BA påpeker imidlertid at klageren var i politiets varetekt og mistenkt for medvirkning da avisen gikk i trykken. Dessuten opplyser BA at klageren har stått fram med navn og bilde i en annen avis, der han kritiserte politiet og BAs dekning. BA har også tilbudt klageren plass til å fortelle sin versjon av saken til avisens lesere.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis generelt vise til Vær Varsom-plakatens punkt 4.7, der det blant annet heter: «Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold.» I det påklagede tilfellet merker utvalget seg at BA har sladdet klagerens ansikt på bildene som ble publisert, og at BA omtaler klageren i anonymisert form og heller ikke gir noen identifiserende opplysninger om ham i teksten. Slik utvalget ser det, er det derfor kun bildet som kan bidra til å identifisere klageren. Utvalget mener likevel at sladdingen er tilstrekkelig.

Videre noterer utvalget seg at det tydelig fremgår av den ene bildeteksten inne i avisen og av opplysningene i brødteksten, at klageren kun var mistenkt for medvirkning, og at han altså ikke var mannen som «overga seg» eller var «straffedømt», slik det het i titlene på oppslaget. Utvalget registrerer også at BA bekrefter at politiet frafalt siktelsen mot klageren etter publisering, og at denne opplysningen i teksten derfor viste seg å være uriktig. Utvalget mener likevel at BA kontrollerte opplysningene tilstrekkelig før publiseringen, i tråd med Vær Varsom-plakatens punkt 3.2.

Slik utvalget ser det, er det presseetiske spørsmålet i det påklagede tilfellet imidlertid om publiseringen av bildet på førstesiden i kombinasjon med titlene innebærer et brudd på god presseskikk.

Etter utvalgets mening, kan det være liten tvil om at titlene i oppslaget henviser til klagerens kamerat, og ikke til klageren som er avbildet. Ut fra opplysningene som blir formidlet i artikkelen inne i avisen, fremgår det også at BA var fullt klar over at den avbildede mannen på førstesiden var klageren, og ikke den tidligere straffedømte det vises til i titlene. Utvalget mener derfor at BA bevisst har formidlet feilaktige opplysninger på førstesiden. Ettersom klageren gjennom bildet blir knyttet til en såpass alvorlig hendelse som den omtalte, har utvalget også forståelse for at klageren opplever publiseringen av bildene som belastende. Utvalget viser i denne sammenheng til Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, der det heter: «Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.»

På dette punkt har Bergensavisen brutt god presseskikk.

Oslo, 25. november 2008

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Halldis Nergård, John Olav Egeland,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Henrik Syse