Mohamad I. Fallaha mot Varden

PFU-sak 201/22


SAMMENDRAG:

Varden publiserte i september 2022 en artikkel om en konflikt mellom en huseier og håndverkere som skulle renovere huset. Tittelen i nettpubliseringen var: «Tre skadde menn. Alt begynte med konflikt om et hus.»

Artikkelen omtalte bakgrunnen for konflikten og hvordan den har eskalert. I artikkelen sto det blant annet:

«Hus-konflikten har hittil ført til to slagsmål med alvorlig kroppsskade, to besøksforbud og flere gjensidige anmeldelser.»

Omtalen inneholdt bilder av partene / skadene de skal være påført. Det gikk også frem at det skal være sendt grove meldinger og krenkelser mellom partene, også i sosiale medier, og noen av disse ble gjengitt.

Saken ble videre omtalt i Vardens papirutgave under tittelen «Et år etter oppussingen krangler partene fortsatt».

 

KLAGEN:

Klager er den ene omtalte håndverkeren. Han reagerer på at Varden har gjengitt en melding, en Facebook-kommentar, som redaksjonen slettet fra kommentarfeltet tidligere, da klager tok kontakt om denne. Klager opplever omtalen støtende og ærekrenkende, og anfører at den har fått negative konsekvenser for ham.

Klager skriver, med adresse til Varden: «Hvordan kan det publiseres på nytt offentlig når jeg prøvde så hardt å skjule det? Med hvilken rett, med hvilken lov og med hvilken tillatelse? Redaktøren fortalte meg ikke at han ville publisere dette, vel vitende om at jeg sa til redaktøren at jeg ikke ville snakke om disse kommentarene i det hele tatt eller vise dem i artikkelen. Må jeg tape mer for å avslutte denne saken? Aviser ødelagt livet mitt, familien min, ryktet mitt, helsen min, psyken min, arbeidet mitt. Uten noen begrunnelse uten bevis, har livet mitt blitt offer for bakvaskelse og urettferdighet.»

Det anføres i klagen brudd på flere punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP):

  • 3.2, om kildekritikk og kontroll av opplysninger
  • 3.3, om klargjøring av premiss
  • 4.1, om saklighet og omtanke i innhold og presentasjon
  • 4.3, om respekt for privatliv
  • 4.7, om identifisering

 

 

TILSVARSRUNDEN:

Varden opplyser at bakteppet for den påklagede publiseringen er flere artikler, og at det var klager som tok kontakt og ønsket at avisen skulle omtale konflikten.

Varden skriver: «I tillegg til fysisk vold og konfrontasjoner på arbeidsstedet og utenfor en barneskole, er det blitt sendt et betydelig antall meldinger mellom de ulike partene og personene som har vært involvert i saken. Å omtale innholdet og tonen i disse meldingene, mener vi er høyst relevant. Å vise til den aktuelle meldingen, som en del av dette sakskomplekset, mener vi også er relevant.»

Varden understreker samtidig at det ikke går frem av omtalen «hvem som har sendt den aktuelle meldingen eller hvem som har mottatt den». Varden bemerker at den dessuten er «oversatt til norsk, og gjengis ikke på originalspråket».

Varden anfører: «Det har også vært klagers klare ønske å omtale konflikten som det vises til i saken. At ‘redaktøren fortalte meg ikke at han ville publisere dette, vel vitende om at jeg sa til redaktøren at jeg ikke ville snakke om disse kommentarene i det hele tatt eller vise dem i artikkelen’, stiller vi oss ergo uforstående til.»

Slik Varden ser det, har konflikten dessuten offentlig interesse: «Vi vurderte også, før arbeidet med den innklagede saken tok til, at det var viktig å belyse alle sider i konflikten. Det meddelte vi også til klager.»

Slik avisen ser det, har den hatt «nokså omfattende» kontakt med klager, både forut for, underveis og i etterkant av påklaget artikkel.

For øvrig bekrefter Varden at klager var i kontakt med en av avisens redaktører i juni angående kommentarer på Vardens Facebook-side. Varden skriver: «Vi valgte, da vi ble gjort oppmerksomme på dialogens innhold, å fjerne saken fra Vardens Facebook-side. Dette gjorde vi fordi saken, på det aktuelle tidspunktet, var gammel (i den forstand at den ‘forsvinner nedover’ og ikke blir synlig) og fordi dialogen til dels foregikk på et språk som ikke er arbeidsspråk i Varden. Vi hadde, enkelt oppsummert, ikke forutsetninger for å moderere debatten, og valgte derfor å fjerne saken fra Facebook. (…)

Å fjerne en post fra Vardens Facebook-side, der kommentarene har seksualisert innhold, i en dialog som (i praksis) vanskelig kan modereres, opplever vi som svært naturlig og som en del av utøvelsen av redaktøransvaret.»

 

Klager fastholder at Varden har brutt god presseskikk, og mener avisens tilsvar er «misvisende og mangler troverdighet». Klager anfører: «[J]eg ønsket å snakke om hovedsaken og ikke det som ble skrevet i kommentarfeltet, og jeg har bevis[.]» Klager henviser til at han skal ha kontaktet ansvarlig redaktør både på epost og SMS.

Klager skriver også: «[D]e har ingen begrunnelse for det de gjorde, dette er avisens arbeid og spesialitet. kan ikke unndra seg ansvar eller klandre noen, det er de som bærer alt som skjedde med meg på alle måter.  Når jeg vet at jeg ga dem en sjanse før og de ikke satte pris på det, er det et spørsmål: Hvis artikkelen ble slettet fordi den inneholdt seksuelt innhold, hvorfor ble det seksuelle innholdet publisert på nytt på en klar og eksplisitt måte og foran offentligheten med henvisning til navnet mitt?»

 

Varden skriver: «Det er nødvendig å gjøre det klart at klager er ikke navngitt eller omtalt i våre tidligere saker om konflikten, som danner noe av bakteppet for den påklagede artikkelen som ble publisert i september. Han har derimot vært omtalt i en annen avis (…)

Det er for øvrig ikke riktig at Fallaha ikke har fått svar. Klager har vært i kontakt med flere i Varden, over en lengre tidsperiode. Det er riktig at han tok kontakt i ferieperioden (og fikk til svar at det var ferie), etter at Facebook-dialogen var fjernet, og at vi ikke laget en sak da. Det må være relativt opplagt at det ikke var verken naturlig eller nødvendig.

Når vi deretter belyser konflikten på en mer omfattende måte etter sommeren, slik klager selv ønsket, er det høyst betimelig å vise til den aktuelle dialogen, som et eksempel på hvordan partene kommuniserer.»

 

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Varden om en konflikt mellom en huseier og flere håndverkere i forbindelse med renoveringen av et hus. Det sto at konflikten har ført til slagsmål mellom partene, besøksforbud og anmeldelser.

Klager er en av de omtalte håndverkerne. Han opplever omtalen støtende og ærekrenkende, og anfører at den har fått negative konsekvenser for ham. Klager reagerer særlig på at Varden har gjengitt en Facebook-kommentar som redaksjonen opprinnelig slettet fra kommentarfeltet. Slik klager ser det, har Varden verken utvist tilstrekkelig kildekritikk og opplysningskontroll, eller klargjort premissene. Klager anfører også brudd på punktene i Vær Varsom-plakaten (VVP) om saklighet og omtanke, respekt for privatliv, og varsomhet med identifisering.

Varden opplyser at det var klager som ønsket at avisen skulle omtale konflikten. Ifølge Varden ble klager orientert om at avisen ville belyse alle sider. Etter Vardens mening har konflikten offentlig interesse, og avisen mener det også var relevant å vise til innholdet og tonen i meldingene mellom de involverte i konflikten. Varden bekrefter å ha slettet kommentarer på avisens Facebook-side, og at det ble gjort dels fordi redaksjonen ikke hadde forutsetninger for å moderere debatten som foregikk på et annet språk.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) konstaterer at klagen gjelder omtale av en sak som også har vært omtalt tidligere, der konfliktnivået er høyt mellom de omtalte partene. Det handler med andre ord om en type sak som kan være utfordrende å håndtere, og som krever at redaksjonen er presseetisk svært bevisst de valgene som blir tatt.

Når det gjelder foranledningen til den påklagede publiseringen, konstaterer PFU at det er enighet om at klager tok kontakt og ønsket omtale av konflikten, og at premissene slik sett var klare. Etter utvalgets mening er det sentrale presseetiske spørsmålet ikke knyttet til premissene og VVP 3.3, men til hvordan konflikten som helhet er omtalt og presentert.

Utvalget konstaterer at Varden har skrevet om parter som er involvert i klanderverdige forhold med fullt navn og delvis identifiserende bilder, noe VVP 4.7 påpeker at man skal være varsom med. Samtidig merker utvalget seg at deler av konflikten også tidligere er omtalt åpent, og slik sett kjent i offentligheten. Slik utvalget ser det, må det i dette tilfellet kunne tillegges vekt at klager selv ønsket omtale av konflikten, og utvalget finner ikke grunnlag for å felle på identifiseringen.

Som det går frem av VVP 4.1, er det imidlertid et krav at mediene skal legge vekt på saklighet og omtanke i både innhold og presentasjon. Selv om Varden her har holdt seg til saken, og kun omtalt forhold som er knyttet til konflikten, mener utvalget det kan stilles spørsmål ved hvor hensynsfullt det er å formidle den typen nærgående påstander og bilder, som det er snakk om her. Utvalget viser blant annet til Facebook-kommentaren klager har reagert på.

PFU påpeker at selv om alle parter får komme til orde, må påstandene også behandles journalistisk. Det er helt vesentlig å opptre kildekritisk og kontrollere opplysningene, jf. VVP 3.2, spesielt når det er snakk om anklager og konfliktfylte forhold, av alvorlig og rammende art. PFU konstaterer også at det er knyttet usikkerhet til faktiske forhold som omtales. Som utvalget har påpekt tidligere, er det viktig at mediene tar forbehold når opplysninger ikke kan dokumenteres. Samtidig vil forbehold heller ikke alltid være tilstrekkelig, om det publiserte er rammende nok. Etter utvalgets mening fremstår formidlingen og totaliteten i tekst og bilder i dette tilfellet unødvendig detaljert, nærgående og ukritisk, og i strid med god presseskikk.

Varden har brutt god presseskikk på punktene 3.2 og 4.1 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 23. november 2022

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge,
Øyvind Kvalnes, Nina Fjeldheim, Ingrid Rosendorf Joys