Per Magne Barmoen mot Hamar Arbeiderblad

PFU-sak 199/20


SAMMENDRAG:

 Hamar Arbeiderblad publiserte fredag 19. juni 2020 en artikkel i papiravisen om en funksjonshemmet mann som opplevde store forsinkelser ved bygging av sitt nye, spesialtilpassede hus.

På forsiden var tittelen:

«Snekkeren stakk av fra uferdig hus»

Tittelen på artikkelen var:

«Husmareritt: Byggmester stakk av fra huset til alvorlig syke og funksjonshemmede Alexander (27) Det verste marerittet

I artikkelen stod det:

«Eva Irene Hanssen og hennes funksjonshemmede sønn Alexander gjennomgår et mareritt av en husbyggersak i Ottestad. 1. september i fjor skulle det spesialtilpassede huset til Alexander Tjelde (27) stå ferdig. Men etter at takstmann Gunvald Harila avdekket og dokumenterte flere titalls alvorlige feil og mangler samt en feilmontert stålbjelke som kunne fått sju tonn tak til å rase sammen, har byggmester Svein Adolfsen i følge familien «gått under jorden» og tatt med seg de 1,8 millionene Alexander har betalt ham for husbyggingen.»

KLAGEN:

 Klager er Per Magne Barmoen, som klager med samtykke fra den omtalte byggmesteren, Svein Adolfsen. Klager mener Hamar Arbeiderblad har brutt følgende punkter i Vær Varsom-plakaten:

Punkt 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde

Punkt 4.1, om saklighet og omtanke

Punkt 4.5, om forhåndsdom

Punkt 4.7, om bruk av navn og bilde

Klager skriver:

«Hamar Arbeiderblad henger ut en respektert byggmester som tjuv og kjeltring, med fullt navn, og hevder at han ‘rakk å få ut 1,8 millioner og rømte fra ansvaret’. Artikkelen er en forvrengning av virkeligheten. Etter min mening er dette en meget tendensiøs artikkel, hvor HA gjør seg til advokat i en privatrettslig tvist.»

Klager kommenterer de enkelte punktene slik:

VVP 3.2

«HA anvender en venn av familien som eneste kilde, Gunnvald Harila. I den første artikkelen er Harila omtalt som ‘takstmann og byggmester’. Så viser det seg at han er ingen av delene, og omtales i den andre artikkelen som ‘bygningskyndig’.»

(…)

«Det synes ut fra artikkelen ingen tvil om at det er feil og mangler. De snekkerne som startet byggeprosjektet holdt ikke mål, og at oppfølgingen har vært for dårlig. Men hva som har skjedd videre underveis i prosessen, har HA bare Harilas og Hanssens ord på. Adolfsen sier også at han skal utbedre og ordne opp i saken.»

VVP 4.1

«Det er meget langt fra saklighet å hevde at en byggmester som har fakturert fortløpende har stukket av fra byggeplassen og tatt med seg med 1,8 millioner. Det framstilles da nærmest som et ran, og er direkte løgn. Så vidt meg bekjent hadde Adolfsen to snekkere på byggeplassen den 19.6.20 da den første artikkelen kom. Han tilbød seg også å utbedre alle feil. HA har latt seg rive med og er emosjonelt sterkt involvert i saken på den ene partssiden. HA viser ingen omtanke eller forståelse for hvilken katastrofal virkning en slik ‘uthenging’ på førstesiden kan ha for den andre parten.»

VVP 4.5

«Jeg mener HA her har opptrådt som både anklager, dommer og bøddel.»

VVP 4.7

«Siden HA skriver at Adolfsen har ‘stukket av’ med penger, må de ha vært av den oppfatning at dette var en kriminalsak. Hvorfor da identifisere Adolfsen med navn og bilde på et tidlig stadium?»

Klager er også kritisk til måten han ble møtt på da han kom med sine innvendinger til journalisten som skrev saken.

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført frem.

 TILSVARSRUNDEN:

 Hamar Arbeiderblad avviser å ha brutt god presseskikk og påpeker at klager ikke har stilt spørsmål ved den omfattende listen av feil og mangler ved byggeprosjektet på det tidspunktet da HA skrev om saken.

Om VVP 3.2:

Redaksjonen mener klager unnlater å ta med tidsaspektet i saken, og skriver: » – huset skulle etter planen stå klart 1.09.2019, og byggebudsjettet på 3.500.000 er brukt opp før nødvendige utbedringer har startet. Både den lange forsinkelsen på åtte måneder (så langt) og status på bygget i forhold til summen familien Hanssen så langt har betalt Adolfsen (familien sier 1.800.000, byggmesteren sier «rundt 1,7 millioner» pluss et krav på kr 600.000 i henhold til kontrakt) er imidlertid vesentlige elementer i artikkelen, som begge parter får legge fram sine syn på.

Adolfsens egne uttalelser og erkjennelser i artikkelen er heller ikke tatt med i noen av klagers gjennomganger av det han mener er en kritikkverdig artikkel.»

Avisen skriver videre: «Vi vil også påpeke at premissene klager anfører ikke er korrekte. Harila er ikke den eneste kilden som HA anvender i saken. Adolfsen selv kommer også godt til orde, og motsier ikke de feil og mangler som er listet opp. Alexander Tjelde og moren Eva Irene Hanssen er også åpne kilder i saken. HA er på byggeplassen og bruker også observasjon som metode. Etter at den første saken sto på trykk, melder også en annen kilde med tilknytning til Adolfsens arbeid på huset seg til HA på eget initiativ. Denne kilden bestrider Svein Adolfsens fremstilling av fremdrift og utført arbeid og utbedringer underveis. HA bruker ikke denne kilden, men det illustrerer at klagers oppfatning av Adolfsen og hans omdømme i 2017 spriker betydelig fra hvordan han oppfattes som ansvarlig utbygger på dette prosjektet i 2020.»

Redaksjonen mener det ikke var galt å titulere Harila som takstmann, men valgte i en oppfølgende artikkel å tydeliggjøre hans rolle som bekjent av familien.

Redaksjonen mener også HA har vært tilstrekkelig kritisk i valg av kilder, og etterstrebet å kontrollere at de opplysninger som gis er korrekte.

«Vi mener kildene er relevante og de er heller ikke uenige om sakens realiteter: Byggingen er forsinket, det har vært feil og mangler underveis, og det gjenstår flere utbedringer når budsjettet er brukt opp. Uenigheten som vi mener belyses godt i HAs sak, er hvordan det videre arbeidet skal utføres, og av hvem», skriver avisen.

 Om VVP 4.1:

Avisen avviser brudd på VVP 4.1 og skriver: «På forsiden av HA på papir fredag 19. juni er tittel ‘Snekkeren stakk av fra uferdig hus’ og ingressen: ‘Funksjonshemmede og alvorlig syke Alexander Tjelde (27) fra Ottestad skulle ha flyttet inn i et nytt og spesialtilpasset hus i fjor høst. Men byggmesteren forlot huset uferdig med en rekke alvorlige feil og mangler’. Bildet er av Alexander foran huset, og byggmesterens navn er ikke nevnt på forsiden.

Vi mener at dette ikke er å henge ut noen på førstesiden, og mener at omtalen og presentasjonen på fronten har dekning i saken. Vi er enig at begrepet ‘stakk av’ er på kanten av å være saklig, fordi det verken i ingressen eller i saken fremholdes at byggmesteren fysisk har forsvunnet. Det er imidlertid ført flere eksempler i teksten inni artikkelen på hvor vanskelig det har vært å få tak i Adolfsen når det har kommet til utbedring av feil og mangler (…).»

Avisen skriver videre:

«Leses ‘stakk av’ som assosiasjon til ‘unnlot å følge opp som avtalt’ er innhold og presentasjon på forsiden forenlig med VVP 4.1, mener vi. Men vi erkjenner, som vi har tatt konsekvensen av i nettversjonen av artikkelen, at begrepet også kan leses mer bokstavelig. Likevel er vi ikke med på at forsiden på noen måte fremstiller Adolfsens handling ‘nærmest som et ran’, og som en ‘direkte løgn’.

Redaksjonen påpeker at i tittelen på artikkelen er det vinklet rent på Alexander (27) og hans familie sin opplevelse av situasjonen de står i, og skriver: «Vi mener at dette underbygges i teksten – igjen er feil, mangler, forsinkelser og gjenstående arbeid når budsjettet er brukt opp, kombinert med en byggmester som har vært svært vanskelig å få tak i over tid elementer som anskueliggjøres, og som byggmester Svein Adolfsen får samtidig tilsvar til på samme oppslag. Det er sterke ord, men vi mener saklighet er ivaretatt. Heller ikke her er Adolfsens navn fremtredende i presentasjonen, verken i tittel, ingress eller stikktittel. Bildebruken er relevant og bygger opp under vinklingen som er at husdrømmen til funksjonshemmede Alexander står i stampe.»

Avisen gir klager rett i det er lagt for lite vekt på saklighet og omtanke i uttrykket «gått under jorda», men mener det likevel har dekning i sakens realiteter. Redaksjonen skriver: «Vi kan i ettertid se at ordbruken kan etterlate et inntrykk av at disse pengene er mottatt urettmessig – mens det er normal skikk at man betaler en håndverker eller utbygger for arbeid etter hvert som det er utført i henhold til kontrakt. Men dette er ikke gjort til hovedpoeng i saken, og leseren får avsnittet som del av en større kontekst som utdyper hvordan avtalen i sin tid fulgte en tidsplan og et budsjett, som nå er overskredet og en del av konflikten.»

HA opplyser at tittel og ingress er endret i nettversjonen av artikkelen, etter kontakt med byggmester Adolfsen, som bifalt endringene. Nå er ny tittel og ingress:

«Bitter strid med byggmesteren som skulle bygge hus for syke og funksjonshemmede Alexander (27)»

 «Etter å ha betalt ut 1,8 millioner kroner sto Eva Irene Hanssen og sønnen Alexander i Ottestad med et uferdig hus fullt av feil og mangler.»

Link til korrigert artikkel:

https://www.h-a.no/2020/nyheter/bitter-strid-med-byggmesteren-som-skulle-bygge-hus-for-syke-og- funksjonshemmede-alexander/

Om VVP 4.5:

HA avviser å ha opptrådt som anklager, dommer og bøddel, slik klager hevder, og skriver:

«Vår journalist benytter seg av ordinære journalistiske metoder når han er ute på den aktuelle tomta, innhenter opplysninger fra partene gjennom intervjuer, sorterer informasjonen og legger fram påstander og anklager for den som har stått som ansvarlig for utført arbeid, nemlig Svein Adolfsen. Dette er etter vårt skjønn verken å opptre som anklager eller dommer. Adolfsen erkjenner feil og mangler, og uenigheten fremstår å handle om hvorvidt han har vært vanskelig å få tak i og om familien etterhvert har hatt grunn til å ha tillit til at han fortsatt skal lede prosjektet og utbedre feil.»

(…)

«Å kalle HA for bøddel er sterkt, og vi antar at det er knyttet til hvordan klager mener Adolfsen rammes av avisomtalen. I praksis vil det være nærliggende å tenke på hans videre omdømme. En juridisk og økonomisk konsekvens omtales som en mulighet i sakens siste avsnitt, der Eva Irene Hanssen sier at de vurderer å gå rettens vei. Men det slås ikke fast at dette vil føre fram, tvert imot settes det et spørsmålstegn ved om det vil komme til noen rettslig forfølgelse av saken.»

Om VVP 4.7:

Avisen påpeker at det fra Adolfsens side ikke er blitt stilt spørsmål ved identifiseringen, eller i ettertid blitt spilt inn som et krav til en minnelig ordning at navn på person eller firma fjernes. Tvert imot har han selv stilt opp i begge artikler, også med bilde.

Avisen mener identifiseringen er berettiget, og skriver: «Det er ikke vårt syn at artiklene primært omhandler straffbare forhold, og om konflikten skulle eskalere til en privatrettslig tvist, kan den heller ikke sies å være gjenstand for etterforskning. Derfor er premissene for ‘særlig varsomhet’ i dette punktet i VVP ikke brutt, etter vårt syn.»

Avslutningsvis skriver HA:

» HA ser det som del av sitt samfunnsoppdrag å kunne sette et kritisk søkelys på saker som berører innbyggere i vårt nedslagsfelt, og det ligger i journalistikkens natur at det må tas vanskelige valg underveis. Saker har flere sider, og utvikler seg ofte fra vi blir kjent med dem og skriver om dem, og til løsninger og konsekvenser realiseres. Det vil nesten alltid være rom for forbedring, og i denne saken har vi i flere runder fått anledning til å se på det vi har publisert med nye øyne. Vi har erkjent svakheter og mulighet for å trekke gale slutninger av teksten, og også gjort endringer for fremtidige lesere som følge av det.»

Klager mener at HA har neglisjert varsellamper og varsomhetsprinsipper, og dermed blitt ledet til å kaste seg inn i en meget komplisert rettslig, byggeteknisk og ikke minst menneskelig sak, og det på den ene partens side.

Klager skriver: » HA sier i sitt tilsvar at det også finnes en annen kilde i tillegg til Harila, som også går i Adolfsens disfavør. Det er sikkert riktig, men HA unnlater å nevne at det er flere enn meg som har klaget på saken til HA, og de har samme erfaring med Adolfsen som meg. Mange andre finnes også på Hedemarken.

Videre sier HA i sitt tilsvar at Tjelde og hans mor Eva Irene Hanssen er åpne kilder i saken. Med disse to siste personene har HA fire kilder, hvorav tre er familie/venn og den fjerde også tilhører den samme siden. Det opplyses ikke om det den siste kilden har tilknytning til familien eller ikke.»

Klager fastholder at begrepet «stakk av» ikke kan forstås på noen som helst annen måte enn at man fysisk tar bena på nakken og flykter, og skriver: «HA innrømmer da også i sitt tilsvar at det er på kanten av å være saklig. Jeg mener det er fullstendig usaklig.»

Om VVP 4.5 og forhåndsdømming skriver klager:

«At HA har tatt den ene partens side i en intrikat sak mener jeg er overtydelig.

HA lar familen/Harila fritt få utgyte sine anklager i artikkelen den 19.6. Det finnes ikke ett kritisk spørsmål fra HA til familen/Harila om gehalten i dette. Det hele blir totalt ensidig.

(…)

Adolfsen får svare på anklagene mot seg i «byggmesteren svarer», dette etter telefonsamtale med journalisten.

(…)

I ‘byggmesteren svarer’ er to av spørsmålene:

‘Hvordan skal du komme deg ut av dette med æren i behold, Adolfsen?’

Videre:

‘Hvorfor stikker du unna og unnlater å svare når Hanssen ringer?’

Dette er stråmannsargumentasjon og journalistiske knep, hvor HA på forhånd dømmer Adolfsen.

Bare mediatrente vil kunne forsvare seg mot noe sånt. Leseren etterlates det inntrykk at Adolfsen uten tvil er ‘æreløs’ og ‘skyldig’.

Bøddelen viser seg fram allerede på forsiden den 19.6. Et rent drap – karakterdrap.»

Avslutningsvis skriver klager:

» Som jeg tidligere har sagt til HA, så synes jeg det er prisverdig at de har gjort korrigeringer på nettsidene, for å rette opp noe av det de har begått. Og det skulle også bare mangle. Dog er det papirutgavene jeg har klaget inn.

Min oppriktige mening er at HA har latt seg friste av muligheten for å gå inn og lage en skikkelig sjokkerende og avslørende historie, et scoop med ordentlig klem i, i tidsriktig mediaånd. De har svelget agnet med søkke og snøre, og snekret sammen en, unnskyld uttrykket, sosialpornografisk sensasjonshistorie, med alle ingredienser som skal til.»

Hamar Arbeiderblad har ikke ytterligere kommentarer og tilsvarsrunden ble avsluttet.

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Hamar Arbeiderblad publiserte en artikkel i papiravisen om en funksjonshemmet mann som opplevde store forsinkelser ved byggingen av sitt nye, spesialtilpassede hus. Tittelen på artikkelen var: «Husmareritt: Byggmester stakk av fra huset til alvorlig syke og funksjonshemmede Alexander (27) – Det verste marerittet». En takstmann hadde gjennomgått byggmesterens arbeid og avdekket en rekke alvorlige feil og mangler.

Klager er en privatperson som klager med samtykke fra den omtalte byggmesteren. Klager henviser til Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.1 og mener Hamar Arbeiderblad henger ut en respektert byggmester som tyv og kjeltring. Klager anfører også brudd på VVP 3.2, idet han mener at avisen bruker en venn av familien som eneste kilde, og at denne feilaktig omtales som takstmann. Klager mener det ikke er riktig at byggmesteren «stakk av».

Hamar Arbeiderblad avviser brudd på VVP 3.2 og påpeker at det ikke er bestridt at det var en omfattende liste med feil og mangler ved byggeprosjektet da HA skrev om saken. Avisen mener det ikke var galt å beskrive vennen av familien som takstmann.

Avisen mener uttrykket «stakk av» også kan leses som «unnlot å følge opp», men har likevel endret tittel og ingress i nettversjonen, i forståelse med den omtalte byggmesteren.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener det var berettiget å sette et kritisk søkelys på arbeidet som ble utført på det omtalte huset. Det er i kjernen av pressens samfunnsoppdrag å avdekke kritikkverdige forhold, jf. VVP 1.4.

PFU registrerer at det ikke er bestridt at det var en rekke feil og mangler ved huset, og at byggmesteren fikk svare på beskyldningene mot seg.

Byggmesteren avviser i artikkelen at han stakk fra prosjektet, og påstand står mot påstand. Slik utvalget ser det, hadde derfor ikke HA grunnlag for å skrive at byggmesteren «stakk av» fra et uferdig hus. Dette er en konstaterende formulering fra avisens side, som rammer den omtalte byggmesteren unødvendig hardt. Utvalget reagerer også på at avisen unnlot å opplyse at den omtalte takstmannen var en venn av familien. Slik utvalget ser det, var dette en nødvendig opplysning i et kildekritisk perspektiv.

PFU merker seg at avisen i etterkant har ryddet opp i de påklagde formuleringene i nettversjonen, men dette oppveier likevel ikke for overtrampet i papirartikkelen.

 

Hamar Arbeiderblad har brutt god presseskikk på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten.

 

Oslo, 27. januar 2021

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge
Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Melissa Jocelyn Lesamana