NN mot Varden

PFU-sak 197/01


SAMMENDRAG:
Varden brakte onsdag 8. august 2001 en nyhetsartikkel med tittelen «Kragerøkjøpmenn og kafedrivere gjør opprør mot næringsmiddeltilsynet». I ingressen står det:
«Alle kjøpmenn, bakere, slaktere og restaurantdrivere i Kragerø ruster seg til kamp mot næringsmiddeltilsynet. Nå er de lei av kontrollørenes oppførsel».
Oppslaget er illustrert med et bilde av en kvinne i et laboratorium. I billedteksten står det:
«FOR FORBRUKERNE: -Vi er til for forbrukerne og har klare regler å gå etter, sier byveterinær Pia Paulsen i Kragerø».
I teksten framgår det at flere næringsdrivere i Kragerø, Drangedal, Fyresdal og Nissedal er «lei oppførselen til kontrollørene fra næringsmiddeltilsynet?På et større møte tirsdag kveld var de alle samlet og det går mot et nytt møte neste uke. Da skal, ifølge planen, alle skrive under på et opprop mot måten næringsmiddeltilsynet utfører sine oppgaver på og mot den måten de oppfører seg på når de utfører sine kontroller ?Etter det Varden forstår tør ikke noen kjempe alene. ‘Da vil vår virksomhet bli forfulgt og stengt’, sier en som var med på møtet tirsdag kveld?-Jeg har fått høre om at det har vært et møte. Men jeg har ikke fått referat eller andre opplysninger fra dette møtet. Dermed får jeg vente og se hva som kommer, sier byveterinær Pia Paulsen i Kragerø». Paulsen forklarer også tilsynets oppgaver, og uttaler at de vil kommer med nye kontroller ut over høsten.
Onsdag 15. august følges saken opp med tittelen «Vil nekte inspektør adgang». I ingressen står det:
«Ledelsen på restauranter, butikker og andre som er underlagt næringsmiddeltilsynet i Kragerø vil nekte en navngitt inspektør adgang til alle lokalene».
Det framgår at «drøyt 20 personer som var med på møtet, vil alle nå nekte en navngitt inspektør adgang?Nærmest alle i bransjen i Kragerø skal nå ha sett seg lei på denne personens opptreden. Det vil rådmann Sigurd Hansen og ledelsen ellers i Kragerø kommune få klar beskjed om?Etter det Varden forstår har personer som deltok på det forrige møtet for en uke siden skrevet ned 20 – 25 episoder som de har opplevd med denne inspektøren?Det hevdes også at inspektøren misbruker sin makt gjennom sin oppførsel som skal være preget av mangel på folkeskikk. Bransjefolkene mener væremåten er ren psykisk trakassering og en ødeleggelse av all mulighet for samarbeid?Etter det Varden forstår har ikke den nevnte inspektøren tidligere fått noen form for advarsel fra sin arbeidsgiver».

Torsdag 4. oktober følges saken opp, og nå med tittelen «Kragerøbutikkene får svar på klagen». I ingressen står det:
«Butikkeiere i Kragerø sendte brev om at en inspektør fra næringsmiddelkontrollen var nektet adgang. Dette blir behandlet som personsak i kommunen».
Sektorsjef for samfunn i Kragerø, Rolf Ausland, forklarer at det grunnet ferieavvikling har tatt tid å få besvart brevet. «Men neste uke skal butikkene få svar?Når det gjelder den navngitte inspektøren i brevet fra kjøpmennene, er dette etter vår mening en ren personalsak. Den kommer vi til å behandle internt, men ikke gå i dybden på i det svar vi sender butikknæringen». Ausland innrømmer at brevet fra næringen er «uvanlig sterkt».

Onsdag 14. november følges saken videre opp, og denne gangen med tittelen «Næringskontroll kun av offentlige steder» . I ingressen står det:
«Det offentlige fikk kontrolløren fra næringsmiddelkontrollen som de private bedriftene i Kragerø sa tvert nei til».
Oppslaget er illustrert med et bilde av en mann på et kontor. I billedteksten står det:
«Vi er lite fornøyd med svaret fra kommunen når det gjelder den samlede klagen på kontrolløren fra næringsmiddelkontrollen, sier Willy Nilsen».
I brødteksten står det at «det offentlige fikk i fanget kontrolløren fra næringsmiddelkontrollen det private næringsliv i Kragerø sa tvert nei til. Slik oppfattes det svaret Kragerø kommune, som arbeidsgiver, endelig kom med. Et svar de som driver næring i Kragerø som krever besøk av kontrollen er lite fornøyd med ?Etter det Varden kjenner til er man heller ikke særlig mye gladere på de offentlige instanser, som denne kontrolløren nå skal ta seg av. Derfor har bedriftene i Kragerø bedt om et nytt møte med ledelsen i Kragerø kommune?Kritikken av inspektøren var knallhard fra næringens side. Den situasjonen må nok kommunens ledelse rydde opp i internt, noe som er satt i gang. Men en samlet næring var altså ikke fornøyd med at den kontrollør dette gjelder i all hovedsak skal ta seg av kontrollen med offentlige instanser. Vann, kjøkken og lignende. Dermed ruller saken videre, internt i Kragerø kommune».

KLAGEN:
Klageren, den omtalte inspektøren, klaget saken inn etter at den tredje artikkelen ble publisert. Klageren hevder at «journalisten bare venter på neste trekk fra rådmannen for å kunne skrive mer om denne tragiske situasjonen . Jeg skulle derfor ønske at det var noe/noen regler som kunne hindre at slike folk (forretingsdrivende) skal kunne nytte aviser i sin trakassering som hevn for den jobb jeg er pålagt å gjennomføre. Dette er noe vi skulle behandlet internt som en personalsak/klage. Jeg regner med mange søvnløse netter?».
Sekretariet ba klageren konkretisere klagen.
Klageren kom tilbake halvannen måned senere, og da etter at den fjerde artikkelen var publisert. Klageren viser til at man som inspektør har vanskelig for å imøtegå påstandene som reises, da man ikke har anledning til å fortelle om sine møter med næringen. Klageren reagerer i hovedsak på den siste artikkelen. «Jeg klager på måten journalisten igjen utbroderer påstander om min oppførsel med mer, fordi dette er rene partsinnlegg fra de næringsdrivende og burde ikke kommet på trykk slik som de gjør i denne avisa. Jeg har taushetsplikt og har ingen mulighet til å kunne gå ut mot slike påstander. Jeg mener at denne journalisten/ansvarlige redaktør har et selvstendig ansvar for å sile mottatt informasjon og formidle den oppståtte saken på en objektiv og saklig måte? Den siste artikkelen (4) viser igjen denne usaklige forfølgingen av meg, da han nå påstår at det blir de offentlige steder som får meg. Dette er direkte en forvrengning av brevet fra kommunen (5). Mener denne artikkelen også rammes av 4.4».
Klageren reagerer også på at Willy Nilsen, som uttaler seg på vegne de næringsdrivende, «igjen kommer med påstander om at flere næringsdrivende henger seg på, at det er løpende kontakt med arbeidstilsynet og at det også er problemer innad i tilsynet. Jeg synes dette er påstander/fakta som talsmannen for denne gruppen ikke burde fått komme frem med i avisa».

TILSVARSRUNDEN:
Vardens redaktør viser til at avisen har vært i kontakt med klageren og fått forståelsen av at klageren ikke reagerer på faktafeil, «men har sterke motforestillinger mot vinkling og omfang. Hun ble av meg tilbudt oppretting av eventuelle faktiske feil, men ønsket ikke mer presseomtale av saken».
Varden påpeker at dette handler om en reell konflikt som tilspisset seg etter at en nyåpnet restaurant ble stengt . «Det er heller ingen tvil om at klageren er en offentlig person som i et lite bysamfunn som Kragerø umiddelbart påkaller seg oppmerksomhet når for eksempel et utested blir stengt». Avisen anfører videre at klagen fra næringen er tatt alvorlig av kommunens ledelse.
«Da vår journalist skulle omtale saken første gang, ble NN kontaktet for samtidig imøtegåelse. Det ønsket hun ikke og henviste til byveterinær Pia Paulsen som i saken både påpeker tilsynets oppgaver og gir uttrykk for mye av det samme som klageren gjør i sitt brev til PFU. Vår journalist har også ved en senere anledning vært i kontakt med NN som heller ikke da ønsket å uttale seg ?Det ble opplyst i sak nr. 2 at NN ikke tidligere har fått noen form for advarsel fra sin arbeidsgiver?I sak 3 fremgår det at kommunen på grunn av ferieavvikling har brukt noe tid på å besvare henvendelsen, men at svaret var ventet påfølgende uke? Sak 4 har sitt utgangspunkt i kommunens svar, ref. brev fra rådmann Sigurd Hansen. Brevet er unntatt offentlighet, men blir likevel omtalt via mottakeren, Willy Nilsen. Der fremgår det, som omtalt i saken, at kommunen ønsker å gjenopprette et godt samarbeidsklima og har endret inspektør NNs arbeidsoppgaver. Det er denne artikkelen klageren ifølge vår samtale reagerer mest på».
Vardens redaktør avviser påstanden om at avisen er blitt brukt i denne saken, og viser til at NN ved to anledninger er blitt gitt anledning til å nyansere «og konkretisere problemstillingen». Avslutningsvis påpeker redaktøren at saken har vært behørig diskutert i lokalmiljøet. «Inspektør NN kjenner lokalsamfunnet godt, og lokalsamfunnet kjenner henne?Det har vært vanskelig å få fram åpne kilder i saken, og journalisten har overveiende måtte forholde seg til brev og uttalelser fra overordnete, ikke direkte fra partene. Likevel regner jeg det som åpenbart at saken skulle omtales. Graden av informasjon kan nok vurderes i etterkant, men ut fra det skriftlige materialet som vi er i besittelse av, er saken snarere dempet enn hauset opp?Varden er i besittelse av skriftlig dokumentasjon som underbygger artiklene, og som viser hvordan situasjonen har vært».

Klageren påpeker igjen at taushetsplikten gjør at hun ikke kan ta til motmæle. Klageren avviser at hun er blitt kontaktet for kommentar etter den første artikkelen, og anfører at «hos oss er det byveterinæren som primært skal uttale seg til avisene». Videre påpeker klageren at det i artikkel 4 ikke er tatt hensyn til «at jeg har hatt lite tilsyn ute i de aktuelle virksomhetene og at jeg i de siste årene har hatt andre oppgaver, som beskrevet». Klageren mener at avisen bevisst forvrenger innholdet i rådmannens brev til hennes disfavør. Klageren påpeker også at avisen burde vært mer etterrettelig når det gjelder kildebruken.
Vardens redaktør mener avisen var i sin fulle rett til å ta opp det problematiske forholdet mellom NN og deler av næringslivet i Kragerø. «Varden har, slik jeg ser det, ikke tatt stilling, men konstaterer det svært spente forholdet mellom de involverte og i tillegg omtalt saksbehandlingen. Klageren ønsker på ingen måte å gå i offentlig dialog vedr. saken og har hele tiden overlatt dette til sine overordnede. Inspektør NN har også før den innklagede saken ble en realitet, blitt innrapportert for sin opptreden under revisjon. Dette har både den politiske ledelse i Kragerø og Næringsmiddeltilsynets ledelse vært klar over, og det har vært avholdt møte om saken».
Varden fastholder at «NN i denne sammenhengen er en offentlig person og konstaterer at hun selv ikke ønsker å uttale seg». Redaktøren påpeker at avisen har valgt ikke å omtale vedkommende ved navn, og understreker at saken dreier seg om hennes utøvelse av arbeid, kommunikasjon med bedriftene og Næringsmiddeltilsynets oppgaver og plikter.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder fire artikler i Varden i forbindelse med en konflikt mellom forretningsdrivende i Kragerø-distriktet og en inspektør for næringsmiddeltilsynet. Klageren, den omtalte inspektøren, viser til at hun på grunn av sin taushetsplikt ikke kan ta til motmæle, og avviser at hun er blitt kontaktet for kommentar etter den første artikkelen. Klageren mener avisen bevisst har forvrengt innholdet i et brev fra rådmannen, der kommunen svarer på kritikken mot inspektøren, i hennes disfavør. Klageren påpeker også at hun har hatt lite med de aktuelle virksomhetene å gjøre, og kritiserer avisens etterrettelighet og kildebruk .
Varden påpeker at klageren ikke er omtalt ved navn, og at hun hele tiden har overlatt til sine overordnede å uttale seg. Avisen mener klageren er å betrakte som en offentlig person, og påpeker at saken dreier seg om hennes arbeid. Varden avviser at redaksjonen har latt seg bruke i saken, og hevder at avisen bare har konstatert det svært spente forholdet mellom de involverte. Varden påpeker at klageren også tidligere er blitt innrapportert for sin opptreden.
Pressens Faglige Utvalg mener Varden var i sin fulle rett til å sette søkelyset på det problematiske forholdet mellom klageren og deler av næringslivet i distriktet, og konstaterer at klageren ikke har gitt kommentarer til saken med henvisning til sin taushetsplikt.
Utvalget har tidligere uttalt at offentlige ansatte som opptrer på vegne av fellesskapet, og forvalter et daglig ansvar, må tåle den belastning det er å møte direkte kritikk. Når det gjelder taushetsplikten, påpeker utvalget at den først og fremst har til formål å beskytte ‘klientene’ og ikke institusjonene eller personalet. Når ‘klienter’ åpent stiller seg kritisk til et forvaltningsorgan, mener utvalget at institusjonen og de ansatte må kunne kommentere forholdene og eventuelt korrigere det man mener er uriktig. At noen nekter å uttale seg, kan ikke ha som konsekvens at pressen legger saken til side.

Ut fra det foreliggende anser utvalget at Vardens dekning av saken er innenfor det presseetisk akseptable. Selv om omtalen kan oppleves som belastende og forvrengt av klageren, er ikke det nødvendigvis et presseetisk overtramp. Etter utvalgets mening har Varden tatt de nødvendige forbehold og bemerker at klageren ikke er identifisert med navn.
Varden har ikke brutt god presseskikk .

Oslo, 22. januar 2002
Catharina Jacobsen,
John Olav Egeland, Annette Groth, Gro Holm,
Jan Vincents Johannessen, Grete Faremo, Marvin Wiseth