Adv. Mona Danielsen pva. klienter mot Se og Hør

PFU-sak 196/17


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klager er en tv-personlighet og hans nye kjæreste, som var avbildet og omtalt på to forsider av Se og Hør høsten 2017. De klager via advokat, og mener Se og Hør har publisert feilaktige opplysninger om dem. Slik klagerne ser det, mangler bladet dekning for flere titler og påstander. De anser omtalen som usaklig og spekulativ, og at den innebærer en krenking av privatlivet. Dessuten mener klagerne at det er publisert påstander, også på bladets Instagram-profil, som de skulle fått anledning til å imøtegå samtidig. Etter klagernes mening har Se og Hør i tillegg publisert bilder som er tatt i skjul, og heller ikke innhentet tillatelse til bruken av et Instagram-bilde av dem. Det påpekes at det heller ikke er oppgitt kilde for Instagram-bildet på forsiden av Se og Hør. For øvrig anfører klagerne at omtalen er belastende for berørte tredjeparter.

Se og Hør mener klagerne er offentlige personer som ikke kan være uforberedt på at deres forhold omtales. Etter Se og Hørs mening har dette allmenn interesse. Bladet mener det har dekning for omtalen og at fakta er korrekt, samt at klagerne har hatt anledning til å kommentere saken og rette eventuelle feil. Se og Hør avviser imidlertid at omtalen skulle utløse noe krav på samtidig imøtegåelse. Slik bladet ser det, har klagerne heller ikke ønsket å besvare spørsmål. Ifølge bladet har de i stedet gjort seg utilgjengelige. Når det gjelder Instagram-bildet, så er dette hentet fra en kommersiell konto med 3000 følgere. Se og Hør forklarer at kontoen er kreditert inne i bladet. Videre er ingen bilder tatt i skjul, men tatt av klagerne da de befant seg på offentlig sted. Se og Hør mener også klagerne selv har bidratt til medieoppmerksomhet rundt sitt forhold gjennom publiseringen av Instagram-bildet, som viser paret i tett omfavnelse.

 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) minner på generelt grunnlag om at alle mennesker, også kjente personer som må tåle mer nærgående oppmerksomhet enn andre, har en privat sfære som offentligheten ikke har noe med.

I dette påklagede tilfellet reageres det på et bilde tatt av klagerne på offentlig sted. Slik utvalget ser det, er innholdet i bildet verken krenkende eller av privat karakter. Som kjente personer må klagerne påregne at det kan bli tatt bilder av dem når de ferdes i offentligheten, og at slike kan bli publisert.

Når det gjelder bildet som er hentet fra Instagram, konstaterer PFU at dette også fremgår av publiseringen. Videre gjør utvalget oppmerksom på at spørsmål om opphavsrett og retten til eget bilde, er rettslige spørsmål som ligger utenfor utvalgets kompetanseområde.

I dette tilfellet er det også klaget på manglende dekning for titler og kontroll av opplysninger, jf. punkt 4.4 og 3.2 i Vær Varsom-plakaten (VVP). PFU har vanskeligheter med å få øye på hvordan alle påstander er underbygget. Det gjelder spesielt en tittel på forsiden av Se og Hør om at tv-profilen «snek» kjæresten inn på produksjonen samt den konstaterende tittelen «Skaper intern uro». Etter utvalgets mening har Se og Hør ikke godtgjort påstandene med kilder, jf. VVP 3.2. Utvalget vil i denne sammenheng på generelt grunnlag anmode mediene om å tilstrebe mest mulig åpenhet om hva det publiserte bygger på. Dette er viktig ikke bare av hensyn til de omtalte, men også av hensyn til journalistikkens troverdighet.

Videre kan utvalget ikke se at klagerne er forelagt påstanden om at de skaper intern uro. At man er årsak til og skaper interne uroligheter på arbeidsplassen, mener utvalget er en sterk beskyldning av faktisk art som krever samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14. Etter utvalgets mening er det ikke tilstrekkelig at produksjonsselskapet fikk anledning til å uttale seg. Det er klagerne som er den angrepne part.

Se og Hør har brutt god presseskikk på punktene 3.2 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 27. februar 2018

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård, Martin Riber Sparre,
Nina Fjeldheim, Reidun Førde, Erik Schjenken