NN mot Aftenposten

PFU-sak 195/09


SAMMENDRAG:

***

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nyhetsartikkel med tilhørende kartillustrasjon publisert på Aftenpostens nettsider. Artikkelen omhandler tiltalebeslutningen i en omfattende overgrepssak, den såkalte ”Lommemannen”-saken. På det tilhørende kartet var det mulig å klikke på den enkelte plass og få frem opplysninger om overgrepet som der skal ha funnet sted. Opplysningene som nettavisen kom med, var sted, dato, klokkeslett, offerets fødselsår og detaljer om overgrepet. Klager er onkel til en av de fornærmede, og klager på vegne av fornærmede med samtykke fra fornærmedes foreldre. Klagen gjelder omtale og identifisering av barn, omtale av kriminalsak og hensynet til privatliv.

Aftenposten har gitt en beklagelse overfor klageren. Det vises fra redaksjonens side til at publiseringen ikke var i overensstemmelse med avisens/nettsstedets egne etiske normer. I ettertid ser man at man kunne fått frem det ønskede fokuset på alvorligheten i overgrepene uten å koble dette til tid og sted.

Pressens Faglige Utvalg vil på generelt grunnlag påpeke at omtale og åpenhet rundt pågående straffesaker er en sentral del av pressens samfunnsrolle, og et viktig bidrag til å ivareta rettssikkerheten.

I denne saken finner utvalget det likevel uheldig at Aftenposten på sine nettsider har koblet en detaljert beskrivelse av innholdet i tiltalebeslutningen opp mot konkret angivelse av tid og sted for overgrepet. Særlig er dette uheldig sett i lys av at overgrepet fant sted på en liten plass. Det har bidratt til at svært sensitive detaljer om overgrepet er blitt offentliggjort på en slik måte at det lett kunne kobles til fornærmede. Utvalget viser her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.6, der det blant annet heter: ”Ta hensyn til hvordan omtale av ulykker og kriminalsaker kan virke på ofre og pårørende.”

I det påklagede tilfellet legger utvalget videre til grunn at man står overfor en sak om seksuelle overgrep mot barn. I denne type saker vil utvalget spesielt understreke viktigheten av at pressen tar inn over seg de krav som er nedfelt i Vær Varsom-plakatens punkt 4.8, der det blant annet heter: ”Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. […] Barns identitet skal som hovedregel ikke røpes i familietvister, barnevernssaker eller rettssaker.”

Utvalget merker seg at Aftenposten har beklaget måten artikkelen og kartillustrasjonen ble publisert på, og at redaksjonen endret framstillingsmåten når man ble gjort oppmerksom på konsekvensene. Likevel kan ikke utvalget se at dette oppveier det opprinnelige overtrampet.

Aftenposten (nett) har brutt god presseskikk.

Oslo, 27. oktober 2009

Odd Isungset,
Halldis Nergård, John Olav Egeland,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Henrik Syse