Hells Angels Stavanger ved advokat Arvid Sjødin mot Rogalands Avis

PFU-sak 195/00


SAMMENDRAG:

Rogalands Avis brakte lørdag 9. desember 2000 en reportasje med førstesidetittelen: «Spesialgruppe skal stoppe Hells Angels: – Raner for å feste» . Følgende sto ellers å lese på forsiden:
«For å skaffe penger til fester og dyre motorsykler, står Hells Angels bak utstrakt organisert kriminalitet i Stavanger-området. Det mener politistasjonssjef Per Kvam ved Rogaland politidistrikt. En spesialgruppe skal finne ut hvilken type organisert kriminalitet HA står bak.»
Førstesideoppslaget var illustrert med et bilde tatt bakfra av et Hells Angels-medlem, og bildeteksten var: «FRYKTET: Ryggmerket til Hells Angels er fryktet i mange miljøer.»
Selve reportasjen, med overskriften «- HA fester for ranspenger» , var trykt over to sider inne i avisen, og her utdypes politiets påstander om Hells Angels. I tillegg til politistasjonssjefen, trekkes også frem påstander fra politimesteren i Rogaland:
«To bankran ble begått i fjor i politidistriktet, ett på Vigrestad og ett i Gangdal. Sporene går i retning Hells Angels. – Vi vet at ran som er begått i dette politidistriktet har klare forbindelser til presoner i dette miljøet. Det så vi i de to bankranene, bekrefter politimesteren i Rogaland, Kjell Eide. [?] Politimesteren knytter dem også til annen organisert kriminalitet som for eksempel narkotikasalg.
– De driver også med trusler og torpedooppdrag. Jeg tror de er villige til å gå veldig langt med truslene om bruk av skytevåpen, sier Eide og gjør det klart at miljøet er langt farligere enn de selv vil innrømme. [?] Kriminaliteten sin skjuler de ved å la tilhengerne rundt seg gjennomføre brekkene eller salgene. To personer fra Klepp og Flekkefjord med tilknytning til miljøet sitter fortsatt varetekstfengslet siktet for overlagt drap på en mann fra Telemark. De to ble pågrepet i juli i år. Politiet mener drapet var en del av et integrert amfetaminoppgjør. [?] Lokalavdelingen av den verdensomspennende motorsykkelklubben har tilholdssted på Braut. De skal vite at politiet følger dem med argusøyne. Rogaland politidistrikt har i lengre tid hatt en egen gruppe med flere polititjenestemenn med ett mål for øyet: Finne ut hvilken type organisert kriminalitet motorsykkelbanden står bak.»
Reportasjen ble illustrert med to bilder. Det ene var av Hells Angels sine lokaler på Braut med underteksten: «BAKMENN: Politiet følger lokalene på Braut med argusøyne. Hells Angels står bak flere ran i Rogaland. De skjuler sin kriminalitet ved å la andre i nettverket utføre den, mener politiet.» Det andre bildet var av politistasjonssjefen med underteksten: «BEKYMRET: – For å skaffe penger til sin virksomhet er ran én av metodene Hells Angels bruker, sier politistasjonssjef Per Kvam ved Rogaland politidistrikt.»
Tirsdag 12. desember 2000 brakte avisen en ny reportasje med førstesidetittelen: «Medlem siktet etter telefontrussel: Journalister blir truet av Hells Angels.» Følgende sto ellers å lese på forsiden:
«En journalist i Rogalands Avis ble truet av et framtredende Hells Angels-medlem etter et avisoppslag lørdag. Tidligere skal også journalister i Aftenposten og Stavanger Aftenblad ha blitt truet av medlemmer i mc-klubben. Mannen som truet Rogalands Avis-journalisten er nå siktet i saken.»
I selve reportasjen, som var trykt over to sider, framkom det blant annet at Hells Angels-medlemmet kun ville uttrykke misnøye med avisens reportasje på lørdag: «Grunnen skal ha vært at han reagerte på førstesiden av avisen. [?]»
«Det er dårlig av avisen å henge oss ut på denne måten. Det er helt utrolig at en politimanns subjektive meninger om oss skal få så stor plass i avisen uten at vi kommer til orde, sier HA-medlemmet.»
KLAGEN:
Klageren , Hells Angels Stavanger via advokat, hevder at Rogalands Avis har brutt flere presseetiske grunnprinsipper ved sitt oppslag om Hells Angels lørdag 9. desember . «Det gjøres gjeldende at artikkelen gjennomgående er tendensiøs og at det er flere punkter som er i strid med Vær Varsom-plakaten.»
For det første mener klageren at førstesidetittelen og overskriften i selve reportasjen strider mot Vær Varsom-plakaten punkt 4.4 og 4.5. «Hells Angels, verken som organisasjon eller dets enkelte medlemmer, er siktet, tiltalt eller dømt for ran de siste 5 år.» [?] «Det er ikke belegg for å påstå at Hells Angels raner for å feste.»
For det andre hevdes det at ingressen til selve reportasjen strider mot Vær Varsom-plakaten punkt 4.4 og 4.5. «Det er ikke dekning i artikkelen for å påstå at fester og dyre motorsykler er finansiert gjennom organisert kriminalitet. Utsagnet er basert på antagelser fra politiets side og innebærer forhåndsdømming.»
For det tredje anfører klageren at ingressen på førstesiden og selve reportasjen strider mot Vær Varsom-plakaten punkt 4.14. «På vegne av klager gjøres gjeldende at det her fremsettes en meget sterk beskyldning som klagerne skulle vært gitt anledning til å imøtegå, jf. pkt. 4.14.»
For det fjerde mener klageren at reportasjen strider mot Vær Varsom-plakaten punkt 4.3 og 4.6. «Personer med tilknytning til Hells Angels, det være seg medlemmene selv og dets familier, har krav på respekt for sin egenart og sin identitet.» Det hevdes også at reportasjen «ikke hensyntar familiene i Hells Angels.»
For det femte påpekes det at avisens videreformidling av politiets påstander, om at Hells Angels står bak to konkrete bankran, strider mot Vær Varsom-plakaten punkt 4.5. «Utsagnet [?] innebærer forhåndsdømming av Hells Angels medlemmer. Til utsagnet er videre å bemerke at det er tatt ut tiltale i ranet på Vigrestad og de tiltalte er ikke medlemmer av Hells Angels.»
For det sjette anfører klageren at «avisen ikke har utvist tilstrekkelig kildekritikk når den gjengir beskyldninger om at klubben skal ha drevet med festing for ranspenger, samt at de står bak flere ran i distriktet uten at dette er sjekket nærmere.»
Til slutt trekkes frem «at artikkelen som sådan er i strid med plakatens punkt 4.7 ved at man gjennomgående henviser til Hells Angels. Her foreligger en klar identifikasjon av medlemmer i klubben.»
TILSVARSRUNDEN:
Rogalands Avis kan ikke se å ha brutt retningslinjene for god presseskikk, og fremhever at pressen «har plikt og rett til å sette søkelys på de mørke sidene av HA-virksomhetene.» Likeledes er «[d]en lokale klubben, Hells Angels Stavanger, [?] ikke nevnt et eneste sted. Avslutningsvis er det nevnt noe om klubbens tilholdssted på Braut på Jæren. Dette bare for å understreke at politiets etterforskning også vil rette seg mot denne delen av HA-miljøet.»
Vedrørende klagerens påstand om brudd på Vær Varsom-plakaten punkt 4.4 og 4.5, har avisen følgende kommentar: «Rogalands Avis vil kort anføre at saken handler om politiets oppfatning av virksomheten, noe som går klart fram av tittel og ingress. Klager har for øvrig glemt å bruke talestrek i sin gjengivelse av tittelen. [?] Det er ikke på et eneste sted konstatert at politiets oppfatning er overensstemmende med virkeligheten. Tvert imot har avisen vært forsiktig med å antyde noe i den retning. [?] Hvor mange
HA-medlemmer som er dømt for ran, og når dette måtte ha skjedd, blir derfor irrelevant i denne sammenheng. Dette handler om miljøet Hells Angels skaper og hva det består av. Etter at klager har sendt inn sin klage, er for øvrig både HA-medlemmer og HA-sympatisører siktet for ran. De er siktet for det såkalte TS-ranet, én av høstens mest alvorlige kriminalsaker i dette distriktet.»
Når det gjelder klagerens anførsel om utilstrekkelig kildekritikk, viser avisen til at påstandene i reportasjen har «mange kilder, flere åpne, som framsettes i forbindelse med et aktuelt og alvorlig samfunnsproblem.»
Også klagerens påstand om brudd på Vær Varsom-plakaten punkt 4.14 avvises. For det frøste hevdes det at førstesideingressen ikke inneholdt noen beskyldning som klageren skulle vært gitt anledning til å imøtegå. «Dette er et objektivt konstaterbart faktum. [?] Rogalands Avis forsøkte likevel å få en kommentar fra personer i HA til saken, selv om den ikke var spesielt relatert til HA Stavanger. Denne dagen var det ikke mulig å komme i forbindelse med noen av dem, til tross for at det ble gjort forsøk i flere retninger. I ettertid, blant annet i forbindelse med en sak i vår avis 12. desember [?], er vi blitt kjent med et faksnummer til organisasjonen. Nummeret står i telefonkatalogens hvite sider, ikke rosa, der øvrige organisasjoner er oppført. Dette er et klassisk HA-mønster når det gjelder forholdet til omverdenen. De forholder seg bare til medier når de selv finner det for godt. [?] Også Rogalands Avis har behov for å vise til V.V.-plakaten pkt. 4.14. I 2. punktum heter det at «Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke forhindres.» Hells Angels har aldri hatt ønske om omtale, iallfall ikke i saker av denne karakter. [?] Dette bekreftes også av etterspillet til saken 9. desember, der reaksjonen i første omgang ikke var klage til avisen eller PFU, men fremsettelse av straffbare trusler.»
Vedrørende klagerens påstand om brudd på Vær Varsom-plakten punkt 4.3, anfører avisen at «[b]åde HA og andre organisasjoner må tåle sin virksomhet omtalt uten at det derved innebærer manglende respekt for deres egenart.»
Til slutt avvises klagerens anførsel om brudd på punkt 4.7, «da ingen personer er identifisert i saken. Artikkelen retter seg heller ikke spesifikt mot medlemmene av Hells Angels Stavanger, eller andre HA-medlemmer, slik at det skulle være nødvendig med noen slags tildekt identitet utover det som er foretatt, eller et tilsvar fra disse medlemmene.»
Klageren påpeker at «[u]tgangspunktet må være at avis og redaktør har et selvstendig ansvar for å gi korrekte opplysninger om de gjengis i referat form. Det er derfor avisen har plikt til også å høre den annen part.»
Det understrekes videre at det ikke kan «være tvil om at hensikten med artikkelen er å knytte HA til straffbare handling som er ran [?]. Det er også påtakelig at uttalelser om HA kommer i perioder der politiet vurderer neste års budsjettsituasjon.»
Når det gjelder spørsmålet om identifikasjon, understreker klager at «[d]et kan ikke være noen tvil om at RA her har identifisert medlemmene i Hells Angels på Braut ved foto og tekst som ransmenn i flertall. Dette er det ikke noe grunnlag for og det er heller ikke adgang for pressen til å gjøre.»
Vedrørende henvisningen til de to bankranene, presiserer klageren at avisen legger «til grunn et faktum som en domstol skal ta stilling til.»
«Når det gjelder » forsøkene » på å nå HA medlemmer så tror ikke klagerne på det. Lokalet [?] på Braut er alltid bemannet. Ingen har registrert noen slik henvendelse. Om en henvendelse skjer til Braut vil den som henvender seg bli kontaktet av den som til enhver tid er talsmann. For øvrig må RA ha visst at advokat Tom Bø på tidspunktet representerte HA og kunne kontaktet ham. Det kan under enhver omstendighet ikke ha vært store aktiviteten journalisten har utvist.»
Rogalands Avis har ingen ytterligere kommentar.
PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en reportasje i Rogalands Avis med påstander fra politiet om at Hells Angels driver utstrakt organisert kriminalitet. Klageren, Hells Angels Stavanger via advokat, mener oppslaget er gjennomgående tendensiøst og bryter med Vær Varsom-plakaten punktene 4.3 til og med 4.7. I tillegg vises det til brudd på punkt 4.14, idet ingen av medlemmene, og heller ikke deres advokat, har registrert noen henvendelse fra avisen vedrørende oppslaget.
Rogalands Avis avviser klagen, og understreker at det er pressens rett og plikt å sette søkelyset på «de mørke sidene» ved virksomheten til Hells Angels. Likeledes påpeker avisen at oppslaget omhandlet politiets oppfatning av miljøet, og at Hells Angels Stavanger ikke ble nevnt særskilt. Det anføres videre at avisen mislyktes i sine forsøk på å få en kommentar fra noen av medlemmene i Hells Angels, fordi «de forholder seg bare til mediene når de selv finner det for godt.»
Pressens Faglige Utvalg mener Rogalands Avis var i sin fulle rett til å sette søkelyset på Hells Angels-miljøet, og anser at politiets påstander ble presentert på en saklig og nøktern måte som klageren må tåle.
Utvalget konstaterer imidlertid at reportasjen bygger på utsagn fra politiet der det framsettes påstander om konkrete lovbrudd i lokalmiljøet. Utvalget viser til Vær Varsom-plakaten punkt 4.14, der det heter: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.» Selv om Hells Angels-miljøet måtte framstå som lite tilgjengelig, er de konkrete påstandene av en slik art at avisen burde ha anstrengt seg ytterligere for å gi den angrepne part anledning til å komme samtidig til orde.
På dette punkt har Rogalands Avis brutt god presseskikk.
Oslo, 27. mars 2001
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, Odd Isungset,
Harald Berntsen, Grethe Faremo, Marvin Wiseth