Advokat Bjørnar Høgseth pva klient mot Bergensavisen

PFU-sak 191/12


SAMMENDRAG:

***

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Bergensavisen, både på papir og nett, om en navngitt mann som er dømt til ni års fengsel for grov legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter, og for å ha forlatt en person i hjelpeløs tilstand.

Klagerne er familien til den domfelte, som klager via advokat. Det er identifiseringen som påklages. Slik klagerne ser det, skulle Bergensavisen anonymisert domfelte på grunn av hans spesielle etternavn. Det anføres at navnebruken har ført til urimelig belastning for uskyldig tredjepart, da alle med samme etternavn er i slekt. Det fryktes også for represalier.
Det vises spesielt til nettartikkelen som også er søkbar for all fremtid.

Bergensavisen avviser klagen og mener identifiseringen er berettiget. Det vises til sakens alvorsgrad og at domfelte er en kriminell gjenganger. Det vises også til at saken har fått stor medieoppmerksomhet. Slik avisen ser det, kan ikke spesielle etternavn medføre egen praksis når det gjelder identifisering i alvorlige kriminalsaker.

Pressens Faglige Utvalg minner generelt om at Vær Varsom-plakatens punkt 4.7 maner til forsiktighet når det gjelder identifisering av personer i sammenheng med klanderverdige eller straffbar forhold. Punktet oppfordrer til særlig varsomhet når identifiserende omtale kan føre til urimelig belastning for tredjeperson. Videre minner utvalget om at den enkelte redaksjon plikter, uavhengig av domstolsavgjørelser eller hva andre medier velger å gjøre, å foreta en skjønnsmessig avveining av hvilke hensyn som taler for og imot identifisering i den enkelte sak.

Utvalget kan forstå at familien til den omtalte mannen opplever omtalen som belastende, men mener den konkrete sakens alvorlighetsgrad og karakter, samt domfeltes gjentatte kriminelle aktivitet, berettiger identifisering. Etter utvalgets mening er dette i tråd med tidligere avgjørelser i saker av lignende karakter.

Videre mener utvalget at et uvanlig navn ikke kan være det som avgjør en eventuell identifisering på publiseringstidspunktet. Det avgjørende må, slik utvalget ser det, være avveiningen mellom hensynet til allmennheten kontra hensynet til berørte.

Når det gjelder nettartikkelen og internettets muligheter for lagring og søk, forstår utvalget at klagerne finner publiseringen særlig belastende. Men her viser utvalget til redaktøransvaret, og at det er den ansvarlige redaktør som avgjør om publisert materiale skal tilgjengeliggjøres i opprinnelig eller endret form. Selv om utvalget vil oppfordre redaktører til å vurdere om berettigelsen av en identifisering forandres over tid, så har likevel ingen krav på å få innhold endret eller slettet i etterkant av en publisering, med mindre dette fremgår av en rettsavgjørelse.

Bergensavisen har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 25. september 2012

Hilde Haugsgjerd,
Line Noer Borrevik, Håkon Borud, Øyvind Brigg,
Hadi Khosravi Lile, Georg Apenes, Camilla Serck-Hanssen