CLS Norden AS v./adm. dir. Sigbjørn Slåtten mot Hordaland

PFU-sak 191/01


SAMMENDRAG:
Avisa Hordaland hadde 8. november 2001 en relativt omfattende dekning av situasjonen for bedriften Creative Learning Systems Norden AS (CLS Norden AS) på det tidspunktet. Bedriften hadde nettopp gjennomført en ekstraordinær general-forsamling. Omtalen omfattet tre separate artikler. Det som må kunne karakteriseres som hovedartikkelen, hadde tittel «CLS-aksjonærane slår attende».
Ingressen var følgende:
«Etter den ekstraordinære generalforsamlingen i CLS Norden AS måndag , sa selskapet sin adm. dir. Sigbjørn Slåtten at han sleit med nokre få aksjonærar som laga mykje støy for å øydeleggja selskapet. Det vil aksjonærane ikkje ha på seg.»
Brødteksten var:
«Sjølv om Slåtten ikkje namnga aksjonærane, er det lita tvil om at det er Bjarne Eikefjord, Angela Dando og Wiebe Kunst han siktar til. Bjarne Eikefjord og Angela Dando var dei to som i si tid fekk CLS-konseptet hit til landet og til Voss. Både dei og Kunst har vore både aksjonærar og tilsette i CLS Norden, Eikefjord har og vore styremedlem og Dando har vore styre-leiar. Eikefjord gjekk over til ny jobb i AOF Romerike i sommar, men han er framleis aksjonær i selskapet. Før nedskrivinga av aksjeverdien og den påfylgjande aksjeutvidinga sat Dando og Eikefjord med kvar sine 9,8 prosent av aksjane, medan Kunst sat med 5 prosent.»
Artikkelen inneholdt intervjuer med alle de tre nevnte personene, som avviste påstandene om at de har laget støy og at de ønsket å ødelegge for selskapet. De to andre artiklene dreide seg om eierforhold til aksjene i selskapet og et intervju med styreleder som mente at selskapet nå var på rett vei.

KLAGEN:
Klagere er adm. direktør i selskapet. Klagen er begrenset til formuleringen i artikkelen som er gjengitt overfor: «Sjølv om Slåtten ikkje namnga aksjonærane, er det lita tvil om at det er Bjarne Eikefjord, Angela Dando og Wiebe Kunst han siktar til.
Klager skriver: » I reportasjen er det tatt for gitt og sett på trykk at undertegnede, som er selskapets administrerende, har ment helt konkret personer i sin uttalelse om «at selskapet sleit med nokre få aksjonærar som laga mykje støy og uro.
Undertegnede har i dialogen med redaksjonen uttrykt at Bjarne Eikefjord, som er aksjonær i selskapet, utgjør et problem. At Eikefjord har vært redaksjonens kilde har vi fra redaksjonen selv. I tillegg er dette kjent utover redaksjonen. Undertegnede har derimot aldri mistenkt eller nevnt de øvrige personene for redaksjonen. Når det gjelder Angela Dando, den tredje personen undertegnede skulle ha ment var blant bråkmakerne, så er hun ansatt i selskapet. Vi har aldri mistenkt henne for å være en aksjonær som lager støy eller bråk. Derimot en svært dyktig medarbeider med høy personlig integritet.
Vi reagerer på at redaksjonen ukritisk kan trykke navn på konkrete personer som redaksjonen «er i lita tvil om at det er» vi tenker på når vi kommenterer en generell situasjon omkring selskapet. Jeg regner med at slik adferd blir rammet av straffelovens bestemmelser.
I den øvrige reportasjen er de nevnte personer omtalt og sitert. Dette var forhold vi ikke kjente til eller kjenner igjen. Innholdet er heller ikke av en slik karakter at det kan settes i sammenheng med hvem vi siktet til når vi hevdet å «Slite med noen få aksjonærer». Selv etter denne reportasjen har vi ingen problemer med Wiebe Kunst og Angela Dando som aksjonærer i selskapet. Vi har heller ikke endret syn når det gjelder deres integritet og de er fremdeles ikke inkludert bland de vi «sliter med».
Alle forhold tilsier at god presseskikk fra redaktørens side, basert på redaktørens Vær Varsom Plakat, ville vært å gi undertegnede umiddelbar imøtegåelsesrett. Reportasjen ville endret karakter dersom vi hadde blitt gitt mulighet til å imøtegå avisens insinuasjoner. »

TILSVARSRUNDEN:
I sitt tilsvar hevder Hordaland at klagers påstander faller på si egen meningsløshet. I tilsvaret heter det: » Rett etter den ekstraordinære generalforsamlinga i CLS Norden måndag 5. november kom dei tre nemnde aksjonærane, på eige initiativ til redaksjonen for å ta til motmæle mot Slåtten sine skuldingar om å laga støy. Dette var deira forståing av situasjonen og såleis ikkje avisa sin påstand.
Også Slåtten sjølv kom til redaksjonen denne dagen, og han møtte dei tre aksjonærane i døra (med fleire vitne til stades). Slåtten kommenterte sjølv at han hadde møtt dei. Han var slett ikkje overraska over at Kunst og Dando var til stades slik han vel ville ha vore dersom han «aldri hadde mistenkt» at også desse to var i opposisjon til leiinga. Tvert om la han straks til at CLS Norden sleit med nokre få aksjonærar som laga mykje støy. «Nokre få» er fleir enn ein. Dersom Slåtten har rett når han hevdar at han berre har nemnt Bjarne Eikefjord som bråkmakar, er, ei slik utsegn difor i seg sjølv merkeleg. Den er dessutan usann. Slåtten har konkret nemnt Wiebe Kunst som kjelde til informasjon redaksjonen skulle ha fått. Og når Slåtten hevdar at han «selv etter denne reportasjen har ingen problemer med Wiebe Kunst og Angela Dando som aksjonærer i selskapet», står dette i sterk kontrast til de to nemde aksjonærane sitt syn slik det kjem til uttrykk i artikkelen. Me sit dessutan med dokument som viser at Slåtten har ei heilt anna oppfatning av desse personane når han skriv til andre enn PFU. Av omsyn til kjeldevernet kan desse dokumenta ikkje legjast fram, i alle fall ikkje på noverande tidspunkt.
Slåtten hevdar i sin klage: «At Eikefjord har vært redaksjonens kilde har vi fra redaksjonen selv. I tillegg er dette kjent utover redaksjonen». Dette er løgn! Sanninga er at journalisten ved fleire høve har gjeve klart uttrykk for at me har informasjon frå mange kantar, og at dette kan dokumenterast.
At Slåtten ikkje skulle ha fått høve til å kommentera og imøtegå påstandane frå dei tre aksjonærane er heller ikkje korrekt. Og då «Hordaland» laurdag 10. november køyrde ei ny sak om tilstandane i CLS Norden, og Slåt­ten fekk uttala seg, nemnde han ikkje påstandane med eitt ord. »
Klager opprettholder i sitt tilsvar påstanden om at han aldri har hevdet at Kunst og Dando er aksjonærer de sliter med. » Det som er sagt fra vår side er at vi slit med noen få aksjonærar. » Videre mener klager at det ikke var tilstrekkelig at man i etterkant har fått anledning til å imøtegå påstandene.
» Eg konstaterer at redaktøren meiner me fekk høve til å imøtegå påstandane i neste utgåve av lokalavisa. For det første vil me påberope oss umiddelbar imøtegåelses rett. For det andre meiner me redaksjonen gjer ein grov feil ved å oppgje tre konkrete navn og påstå at det var dei me hadde «i tankane». Dette er positivt feil, utan at me vil seia kven vi tenkte på. »
Hordaland ga etter dette sekretariatet beskjed om at man ikke hadde ytterligere kommentarer, men har senere oversendt en e-post der det opplyses at den ene av de to omtalte (Dando) har sagt opp sin stilling i selskapet, mens den andre (Kunst) er anmeldt til Økokrim av selskapet. Avisen mener at påstanden om at dette ikke er personer man sliter med, kommer i et merkelig lys.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klager, CLS Norden AS på Voss, mener avisen Hordaland brøt god presseskikk da den i en artikkel om bedriften brukte en formulering der administrerende direktør angivelig identifiserte tre aksjonærer som han hevdet bedriften slet med og som hadde som mål å lage internt bråk og ødelegge bedriften. Klager mener avisen bare hadde grunnlag for slike påstander når det gjelder en av de tre navngitte aksjonærene, og at han burde vært kontaktet for å få anledning til å imøtegå påstandene.
Hordaland avviser påstanden om brudd på de presseetiske normene. Avisen hevder å ha skriftlig dokumentasjon for at påstandene er korrekte, men at man av hensyn til kildevernet ikke kan gå ut med dem. Avisen viser dessuten til at de omtalte selv oppfatter det slik at påstandene gjelder dem.
Pressens Faglige Utvalg konstaterer at det eksisterer svært ulike syn på de faktiske forhold i den omtalte saken. Utvalget har ikke hatt anledning til å gjøre noen form for undersøkelse utover den brevveksling som har foregått i saksbehandlingen. Utvalget finner imidlertid at påstandene som er innklaget, ikke er av en slik karakter at de nødvendigvis utløser retten til samtidig imøtegåelse, og legger også vekt på at klageren fikk komme til orde i etterkant.
Hordaland har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 22. januar 2002
Catharina Jacobsen,
John Olav Egeland, Gro Holm, Annette Groth,
Jan Vincents Johannessen, Marvin Wiseth