Katrine Wikstrøm mot trav365.no

PFU-sak 191/21


SAMMENDRAG:

Trav365 publiserte søndag 29. august 2021 en kommentar med tittelen «Skandaløs håndtering» og undertittelen «DNT må se på håndteringen av alkoholsaken på Klosterskogen». (Alkoholsaken var omtalt i en nyhetsartikkel publisert dagen forut, se vedlegg, sekr. anm.) I ingressen sto det:

«KOMMENTAR: Samme dag som antidoping Norge er på Klosterskogen for å ta tester av utvalgte kusker, blåser en kusk rødt. Det er nesten ikke det verste. Håndteringen etterpå er skandaløs.»

Videre sto det:

«Lørdagens hendelse på Klosterskogen er på alle måter trist. Trist fordi en utøver ikke klarer å møte edru på jobb midt på dagen. Trist fordi dommerne holder hånden over ham og trist fordi banen ikke evner til å håndtere dette skikkelig. Bedre blir det ikke av at kuskendringen ikke er oppført, slik at mistanken rettes mot en kollega (…), som meldte avbud på grunn av en skade. (…)»

«Lørdagens alkohol-sak på Klosterskogen er alvorlig av to årsaker, når man ser bort fra selve alvoret i sakens triste faktum. Den ene at banen sender ut dommerprotokollen uten å informere om at en sak mangler og opplyser at den ikke er ferdigbehandlet. Det er et klart forsøk på å unndra informasjon, om man visste noe var på gang. Den følelsen er lett å ha, når man etterpå lar det skinne gjennom at dette er en sak man ikke ønsker det skrives om.

Langt alvorligere er det at dommerformannen nekter for at det finnes et brudd på alkoholbestemmelsen, angivelig fordi Trav365 ikke spurte om riktig løp for den avlagte prøven. For så å erkjenne det når hun blir forelagt bekreftelsen fra banens daglige leder. Dette er et så grovt tillitsbrudd at det bør få konsekvenser. Hverken DNT eller Klosterskogen travbane er tjent med en lyvende dommerleder. (…)»

«Ingen, verken daglig leder på Klosterskogen eller dommerledren, skal innbille seg at dette ikke ville kommet ut. Trav365 fikk tips tidlig lørdag kveld. Det er bare et tidsspørsmål i slike saker. De burde opptrådt langt mer profesjonelt. (…)
Da hadde de sluppet at man nå sitter igjen med en snikende følelse av kameraderi, løgn og forsøk på å tåkelegge.»

Kommentaren ble også delt av Trav365 i mediets Facebook- og Twitter-konti.

 

KLAGEN:

Klager er omtalte dommerleder med samtykke fra reglementsansvarlig i Det Norske Travselskap (DNT).

Slik klager ser det, har Trav365 ikke tatt hensyn til fakta, men laget «sin egen historie basert på oppspinn, rykter og synsing». Slik klager ser det, «lures» leserne «til å tro at saken ikke er håndtert på rett måte ut ifra reglement og instrukser som dommernemden skal handle etter». Klager mener dessuten at kommentaren omtaler «dommerformann» som «problemet i denne avgjørelsen», noe hun reagerer på.

Klager skriver: «Han [redaktøren] slår tvil om dommerleder sin habilitet, selv om det ikke på noe tidspunkt var noen grunn til det. Da han i sitt ordvalg også omtaler dommerleder som ‘hun’ er det ikke vanskelig for leserne som er i miljøet å forstå hvem han henviser til, nemlig meg. Trav365 må gjerne gjøre en journalistisk vurdering på om positive alkoholtester skal offentliggjøres, og hvordan dette bør gjøres. Da bør innholdet i artikkelen/kommentaren hans gå på Det Norske Travsports regelverk, og ikke arrangør eller dommernemd.»

Videre mener klager at Trav365 har omformulert hennes svar på Messenger til redaktøren «med viten og vilje for å sette meg som person i dårlig lys» (korrespondansen er vedlagt, sekr. anm.)

Klager skriver: «Trav365 er kjent for å være upresise i sitt arbeid, da han ved første anledning spurte om det var en positiv prøve i 1. løp svarte jeg kort og godt nei, dette fordi det var i løp 4. Da han på nytt skriver: stemmer det at det er i V75-1 [NN], svarer jeg ikke direkte på spørsmålet, men indirekte. For det første gjaldt dette [NM] og ikke [NN]. Mitt svar er som følger da: av personvernhensyn ønsker jeg ikke uttale meg om saken, om du mener du vet hvem som testet positivt kan du jo ta det med vedkommende. Jeg har da indirekte sagt det er en positiv prøve, men at jeg ikke vil uttale meg. I etterkant av dette svaret blir jeg da fremstilt som en løgner. Som han påstår i ‘kommentaren’ så ‘innrømmer’ ikke jeg at det er en positiv prøve før etter at han har konfrontert meg med at daglig leder skal ha ‘forsnakket seg’,  jeg motargumenterer dette skriftlig, men han velger allikevel å skrive motsatt av hva jeg sier.»

For øvrig viser klager til at Trav365, dagen etter publiseringen av påklaget kommentar, sendte en epost til reglementsansvarlig i DNT (Det Norske Travselskap) med spørsmål i saken og dommernemdens håndtering. Klager opplyser: «På vegne av dommernemden og DNT gis det tilsvar 2/9-21. Dette tilsvaret er per i dag (10/9-21) ikke publisert på Trav365 sitt nettsted. Da han i selve ‘kommentaren’ ber DNT se på håndteringen av saken, mener jeg det er med overlegg at han da ikke publiserer tilsvaret også.»

Slik klager ser det, burde Trav365 ha undersøkt saken før kommentaren ble publisert: «Kommentaren hadde ikke vært et nyhetsoppslag og langt mindre et skandaleoppslag som er ute etter ‘klikk’ om forarbeidet hadde vært gjort. Jeg er også kritisk til hans bruk av kilder, han referer til tips han mottok lørdag kveld, men oppgir ikke fra hvem, ei eller hva tipset innhold. Tipset er basert på løse rykter og ved eventuell undersøkelse her ville han fått de svarene han var ute etter.»

Klager opplyser at dommernemden består av tre personer. Klager anfører: «[O]m saken skal omtales så er det jo nemden som dømmer og ikke jeg som enkeltperson. Derfor bør jo også kritikk rettes mot kollegiumet.» Klager tilføyer: «For ordens skyld er det ikke funnet noe klanderverdig med saksbehandlingen fra dommernemdens side, den er håndtert helt etter instruks/lovverk og således burde ikke vært gjenstand for de ord og handlinger trav365 utsetter oss/meg for.»

Klager påpeker: «For meg handler dette om min integritet og min respekt som dommer. Trav365 har med viten og vilje gjort alt de kan for å publisere en artikkel nettopp for å slå tvil om dette. Jeg blir fremstilt som en løgner som i tillegg har brutt habilitetsbestemmelsene. Alt basert på oppspinn og løgn.»

Etter klagers mening har Trav365 brutt flere punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP). Det pekes på følgende:

  • 3.2, kildekritikk og kontroll av opplysninger
  • 4.1, saklighet og omtanke
  • 4.13, rette feil
  • 4.14, samtidig imøtegåelse
  • 4.15, tilsvar

  

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

 

TILSVARSRUNDEN:

Trav365 avviser alle påstander om brudd på god presseskikk. Mediet kan ikke se at det er publisert noen faktafeil. Slik Trav365 ser det, er kildegrunnlaget kommentaren er basert på, «bredt og veldokumentert», jf. VVP 3.2.

Trav365 opplyser at dommerprotokollene ble publisert som normalt når løpsdagen er over, og at det «avstedkom tipset om at det hadde skjedd et brudd på alkoholbestemmelsene». Trav365 skriver at tipser opplyste at det var i første løp, og at vedkommende reagerte på at det manglet på oversikten. Trav365 sendte da meldingen til klager (også gjengitt i klagen, sekr. anm.):

«Vårt spørsmål er: ‘Var det en kusk som blåste rødt i dag, som skulle kjørt i første løp!’
Altså to spørsmål i et. Normalt ville svaret, om man var ærlig og ikke ville fordekke faktum, vært; ‘ja, men ikke i første løp’. Eller, kanskje best av alt, ‘ingen kommentar’. Hun leser isteden meldingen, men svarer ikke. Jeg ringer da daglig leder på banen og spør om det mangler noe i protokollene. Hun sier dommerne satt sammen da hun reiste, men at hun skulle sjekke. Like etter ringer hun tilbake og bekrefter at en sak manglet og at en kusk hadde blåst rødt. Like etter svarer klager ‘Nei’ på melding vår med spørsmålet. Klokken er da 19.45. Dette avstedkommer oppfølgingsspørsmålet, som besvares svært ullent og tvetydig.»

Trav365 skriver videre: «Man hadde ikke brutt de samme personvernhensyn man påberoper seg siden, ved å bekrefte uten å komme inn på personalia. Som det står i brevet fra reglementsansvarlig var hennes ‘råd’ å ikke offentliggjøre navnet. Med andre ord fikk klager tillatelse fra travselskapet til å bekrefte saken, men uten navn. Likevel nekter hun. Å trekke frem feil løp og feilstavet navn, er en tåkelegging av det faktum at dommerlederen ikke ville at hendelsen skulle komme ut. Det lot også daglig leder på banen skinne klart gjennom, da hun bekreftet det, med tillegget; ‘men må dere skrive om det?’»

Videre avviser Trav365 at klager skal ha blitt konfrontert med at «daglig leder skal ha forsnakket seg»: «I meldingen står det at Mikkel[s]en bekreftet, i kommentaren står det ‘forelagt bekreftelsen fra daglig leder’. Klager skriver vi omformulerer hennes svar. Hun sier ‘nei’. Vi skriver ‘nekter for’. Det er det samme. Det er også viktig å påpeke at da klager ber om korreksjon i kommentaren, imøtegår [sic] vi det med å presisere hvorfor hun svarte slik hun gjorde.»

Når det gjelder spørsmålet sendt DNTs reglementsansvarlig, opplyser Trav365 at redaksjonen ønsket å få «klarhet i DNTs syn og kjennskap». Trav365 skriver: «Svaret er at de ikke har kunnskap om dette. Dette er ikke et spørsmål for å innhente dokumentasjon for å underbygge våre påstander. De mener vi å ha god nok dekning for. Det er et spørsmål i en sak vi arbeider videre med, da følger opp en rekke tips i samme sjanger mot klager. Dette er nå stoppet litt opp som følge av PFU-saken.»

Trav365 skriver også: «På spørsmålet om ‘Hvor alvorlig er det at dommerlederen først benekter at det er en promillesak, for så å bekrefte det etter at daglig leder har bekreftet det’, svarer reglementsansvarlig opp mot personvernhensynet. Det er også beskrevet som klagers grunnlag for å svare som hun gjør i vår kommentar. Derfor så vi heller ingen grunn til å gjenta det, selv om travselskapet ikke svarer på spørsmålet. De kommenterer ikke det faktum at klager benektet saken, mens rådet var å ikke offentliggjøre navn.» For øvrig innvender Trav365 at det aldri er påstått at det er noe klanderverdig med saksbehandlingen. «Det er klagers svar som er omtalt», påpeker Trav365.

For øvrig erkjenner Trav365 at kommentaren er hard, men slik redaksjonen ser det, handler det om «en person som med sine handlinger og virke selv har bragt seg inn i offentlighetens søkelys, med så vel spesielle handlinger, som uttalelser». Trav365 skriver videre: «Som dommer ved en travbane, der det omsettes for millioner, medfølger det et stort ansvar. Habilitet og troverdighet er avgjørende.»

Trav365 skriver også: «At hennes habilitet og forhold til aktørene i sporten tidligere er omtalt og stilt spørsmålstegn ved, er heller ingen hemmelighet.» Trav365 viser blant annet til en tidligere Twitter-melding, som redaksjonen karakteriserer som «harselerende», og som redaksjonen opplyser skal ha ført til «sterke reaksjoner», og som videre førte til at meldingen ble slettet. Trav365 peker også på andre forhold som mediet mener underbygger at det kan stilles spørsmål ved klagers habilitet.

Når det gjelder klagers anførsler om brudd på VVP 4.14 og 4.15, om henholdsvis samtidig imøtegåelse og tilsvar, skriver Trav365: «Klager var kjent med kommentaren og muligheten til å i møte gå den. Det moment hun ønsket presisert, ble justert etter ønsket. Utover det kom det ingen reaksjoner.»

 

Klager anfører: «Grunnlaget for min klage til PFU omhandler publisering av udokumenterte påstander og faktafeil i en kommentar skrevet av Trav365s redaktør Stein Larsen søndag 29.8.2021 kl. 11:55. I sitt tilsvar av 29.9 2021 fortsetter Larsen, etter mitt skjønn, å fremsette samme type av udokumenterte påstander og feil i faktagrunnlag overfor PFU.»

Klager skriver: «Redaktør Larsen benytter deler av sitt tilsvar til å fremstille meg som en svært kontroversiell person, og som gjentatte ganger skal ha opptrådt klanderverdig i saker med tilknytning til min rolle som dommerleder ved Klosterskogen travbane. Det henvises i den sammenhengen til en sak vedr. utøveren [NN] (…) Jeg har ikke tenkt å bruke tid på å redegjøre for detaljer i den utredningen som jeg medvirket til vedr. [NN], annet enn å påpeke at min deltakelse i denne var som medlem av den lokale lisensnemnden ved Klosterskogen travbane, og ikke som dommerleder. Det kan også legges til at saker som utredes av lisensnemndene enkelte ganger omhandler vanskelige temaer der saken kan oppleves som belastende og vond for de involverte personer. (…)  At Trav365 ønsker å fremstille meg som en kontroversiell dommerleder er innenfor hva jeg må tåle, men jeg er opptatt av at påstander og faktagrunnlag er korrekt.»

Klager fortsetter: «I sitt tilsvar fortsetter redaktør Larsen å fremsette udokumenterte påstander, blant annet det som skal omhandle regelmessige tips knyttet til mine ‘tette bånd til aktører’ (…). For øvrig fremkommer svært få opplysninger, noe som gjør det vanskelig å objektivt vurdere troverdigheten til Larsens kilder, eller å imøtegå anklagene fra min side. (…) Videre kan det påpekes at til tross for redaktør Larsens påstand om at denne saken er av prinsipiell karakter for Trav365, og utelukkende omhandler viktigheten av å belyse dommerstandens etikk og moral, så kontaktet ikke Trav365 noen involverte personer for å sjekke ut fakta i denne saken i forkant av løpsdagen på Klosterskogen. Dersom Larsen virkelig er opptatt av dommerstandens etikk og moral ville jeg se det som naturlig å sjekke ut innholdet og relevansen i dette tipset i forkant av løpsdagen, gitt betydning det kunne ha for mitt arbeid som dommerleder.»

Slik klager ser det, etterlater den påklagede kommentaren et klart inntrykk av at «dommerleder har behandlet saken på en ukorrekt og sterkt klanderverdig måte». Klager viser til flere formuleringer, blant annet tittelen og påstanden om «en lyvende dommerleder». Klager tilføyer: «Videre kan det tillegges at det ikke på ett eneste sted i kommentaren fremkommer at dommernemnden på Klosterskogen har håndtert saken fullt i tråd med DNTs regelverk og instruks. Det er derfor stor sannsynlighet for at leserne av denne kommentaren, som også ble delt videre av Trav365 på sosiale medier som Twitter og Facebook, sitter igjen med en klar oppfatning av at dommernemndens, og med dommerleder i spissen, har håndtert saken feil, samt at det har vært gjort alvorlige forsøk på å dekke over den urett som har vært begått.»

Når det gjelder fakta i saken, opplyser klager at dommernemnden besluttet ikke å oppgi navn på utøveren som testet positivt på promilletesten. Klager skriver: «Saken som sådan var offentlig så snart dommernemnden hadde behandlet den ferdig, ved at sanksjonen ble publisert på DNTs hjemmeside, www.travsport.no. Dog ønsket altså dommernemnden å utvise forsiktighet med å offentliggjøre utøvers navn av hensyn til personvernet, noe også DNT støttet oss i. Som Trav365 selv henviser til i sitt tilsvar var nettstedet allerede lørdag kveld kjent med at det var personvernhensyn som lå til grunn for at dommernemnden ikke offentliggjorde utøvers navn, og ikke slike forhold som nettstedet likevel valgte å publisere dagen etter om kameraderi og et ønske om urettmessig å holde hånden over en utøver.»

Etter klagers mening har Trav365 «heller ikke vist vilje til å publisere tilsvaret fra DNT i sakens anledning». Klager anfører: «Til tross for redaktør Larsens forsøk på å tolke deler av svaret til sin egen fordel, så er realiteten at svaret bekrefter viktige faktiske omstendigheter som at dommernemnden har behandlet saken i tråd med regelverk og rutiner, samt at det ikke foreligger dokumentasjon for at det er forhold rundt meg av betydning for min habilitet som dommerleder. Dette tilsvaret, om det var publisert, ville gitt et mer nyansert bilde av saken, i tillegg til å avkrefte påstandene om at saken ble feil håndtert av dommernemnden på Klosterskogen.»

 

Trav365 mener «klager ikke ser problemstillingen rundt sammenhengen mellom sin rolle som dommerleder og andre verv og sosial omgang. Og at det er interessekonflikter rundt det, vi [Trav365] har kommentert».

Videre ønsker Trav365 av kildevernhensyn ikke å gi eksempler på flere saker om tette bånd, men Trav365 viser til en konkret sak mediet har arbeidet med. Trav365 opplyser at saken ikke er publisert «pga PFU-klagen». Trav365 påpeker at det er de «etiske og moralske aspektene og habiliteten» mediet vil belyse.

Når det gjelder formuleringene klager har henvist til, skriver Trav365 at tittelen «relaterer seg i størst grad til Klosterskogens håndtering av saken», og at dette er «fulgt opp i flere saker etterpå». Når det gjelder formuleringene om at «dommerne holder hånden over hen» og «en lyvende dommerleder», skriver Trav365: «Alle dommerne, også reglementsansvarlig i travselskapet, valgte plutselig denne dagen å ikke offentliggjøre navnet. En ny praksis innført der og da, og i strid med på den tid gjeldene instruks til banene. Dommerlederen sitter videre i styret i Klosterskogen travbane. Hennes svar til oss er grundig redegjort for, så det skal jeg ikke gjenta. Men med styrelederrollen ved banen er det betimelig å stille spørsmål med hvorfor hun svarte som hun gjorde. Var det for å dekke over en hendelse ved banen hun sitter i styret for?» For øvrig mener Trav365 at kommentaren handler om generelle betraktninger på bakgrunn av svarene og håndteringen av saken.

Etter Trav365s syn fremstiller klager det dessuten «som om det er skrevet at dommerkomiteen har håndtert saken feil». Trav365 avviser dette: «Essensen i kommentaren, som angår klager, er etikk, moral og habilitet. Som ‘twitter-saken’ viser, er vi ikke eneste som har stilt spørsmål ved det. Bakgrunnen for kommentaren er vår kunnskap og kjennskap til hennes twitter-utspill, tette bånd, koblinger og verv. Vi mener det er betimelig å stille spørsmål ved dette.»

For øvrig ber Trav365 om at PFU merker seg at klager kun ba om «en eneste nyansering i kommentaren»: «Utover det hadde hun ingen anførsler.»

 


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Trav365 publiserte i august 2021 en kommentar med tittelen «Skandaløs håndtering». Kommentaren var skrevet av redaktøren, og kritiserte travbanens og dommernes håndtering da en kusk blåste rødt i promillekontrollen. Blant annet ble dommerlederen anklaget for å lyve. Redaktøren skrev at «man nå sitter igjen med en snikende følelse av kameraderi, løgn og forsøk på å tåkelegge».

Klager er den omtalte dommerlederen, som mener Trav365 ikke har tatt hensyn til fakta, men publisert udokumenterte påstander «basert på oppspinn, rykter og synsing». Slik klager ser det, har Trav365 også omformulert hennes svar for å sette henne i et dårlig lys, og lure leserne til å tro at saken ikke er håndtert på rett måte ut ifra reglement og instrukser. Hun mener det ikke er grunnlag for å fremstille henne som en løgner som har brutt habilitetsreglene. Dessuten viser hun til at Trav365 stilte Det Norske Travselskap (DNT) spørsmål, som ble besvart, og klager reagerer på at svaret ikke er publisert. Slik klager ser det, ville svaret nyansert saken og avkreftet påstandene om at saken ble feil håndtert.

Trav365 avviser brudd på god presseskikk og mener omtalen er basert på et bredt og veldokumentert kildegrunnlag, og at det ikke er publisert noe feil. Det vises til at Trav365 mottok tips om mangler i dommerprotokollen, og at redaktøren kontaktet klager og daglig leder ved travbanen om dette. Trav365 mener klager må tåle omtalen, og at det er betimelig å stille spørsmål om klagers svar, etikk og habilitet. Når det gjelder spørsmålene til DNT, skriver Trav365 at det handlet om en annen sak mediet arbeidet med.


Pressens Faglige Utvalg (PFU)
konstaterer at klagen omhandler en kommentar, altså en meningsartikkel, og viser på generelt grunnlag til at presseetikken også skal beskytte retten til å ytre meninger i det offentlige rom. Det skal være stor takhøyde i meningsjournalistikk, og aksept for både sterk kritikk, ubehagelige spørsmål, og analyser og feiltolkninger.

Trav365 var derfor i sin fulle rett til å ytre seg kritisk til håndteringen av den omtalte saken, og betegne behandlingen som «skandaløs». Det er en karakteristikk og en subjektiv vurdering som utløser den kritiserte parts rett til å ta til motmæle i ettertid, jf. punkt 4.15 i Vær Varsom-plakaten (VVP) om tilsvar.

Annerledes er det imidlertid når det kommer beskyldninger av faktisk art, som påstander om at noen lyver. Utvalget minner om at kravet til kildekritikk og opplysningskontroll, jf. VVP 3.2, også gjelder for debattinnlegg. Slik utvalget ser det, går Trav365 noe lenger enn det strengt tatt er dekning for når redaktøren konstaterer at det handler om «en lyvende dommerleder». Samtidig ser PFU at det henvises til hva påstanden er basert på. I lys av den store takhøyden og de vide rammene i meningsjournalistikken, der også feiltolkninger og spisse formuleringer må aksepteres, finner utvalget at VVP 3.2 etter en samlet vurdering ikke er brutt her.

Men uavhengig av sannhetsgehalten i påstanden, mener PFU at Trav365 ikke kunne publisere denne typen påstand og angrep uten å gi klager mulighet for samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14. Slik utvalget ser det, forsterkes dessuten beskyldningen av den noe mer indirekte anklagen om «kameraderi».

Trav365 har brutt god presseskikk på punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten.


Oslo, 24. november 2021

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge,
Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Ingrid Rosendorf Joys