NN mot Document.no

PFU-sak 191/20


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en publisering på Document.no der dommen i en profilert voldtektssak ble offentliggjort. Redaksjonen publiserte også en kommentar der det ble fremholdt at «påstander og beskrivelser av kvinners følelser er tolket av psykologer og sakkyndige, og tillagt full troverdighet av retten». I teksten ble det argumentert for at dette representerte et rettssikkerhetsproblem.

Klager er en av de fornærmede i voldtektssaken som klager via advokat. Det vises til at klagers etternavn fremgikk et sted i den offentliggjorte dommen, selv om det bare var tillatt å gjengi dommen offentlig i anonymisert form. Dette medførte en stor tilleggsbelastning for klager. I klagen rettes det også kritikk mot redaksjonens håndtering da feilen først ble påpekt.

Document ber om unnskyldning og understreker at redaksjonen hadde til hensikt å fjerne alle identifiserende person- og stedsnavn, og at det inntrufne var en menneskelig svikt. Videre anfører redaksjonen at den hadde fokus på å rydde opp da klager tok kontakt. Kommentarartikkelens kritikk av straffeutmålingen innebar på ingen måte at det forelå noe ønske om å påføre klager en tilleggsbelastning. Redaksjonen viser for øvrig til at det er flere hundre i Norge og Oslo som har samme etternavn som klager.


Pressens Faglige Utvalg (PFU)
forstår at den utilstrekkelige sladdingen medførte en stor ekstrabelastning for klager.

Utvalget forventer at redaktørstyrte medier håndterer dokumenter fra domstolen i tråd med lovverket og Vær Varsom-plakatens (VVP) bestemmelser. Noe annet kan svekke tilliten til norske medier.

Utvalget betviler ikke at det dreier seg om en menneskelig svikt, men anser like fullt det inntrufne som et presseetisk overtramp, gitt den potensielle skadevirkningen. At klagers etternavn er forholdsvis vanlig, kan heller ikke være formildende. Hun kan uansett ha vært identifiserbar for en videre krets med en viss kjennskap til saken og miljøet. Til vurdering kommer det også at den ledsagende kommentarartikkelen stilte spørsmål ved rettens bedømmelse av de fornærmedes troverdighet.

Videre registrerer utvalget at redaksjonen beklager i sitt tilsvar, og at klagers navn ble fjernet da klagers advokat tok kontakt. Dette veier likevel ikke opp for overtrampet.

Oppsummert mener utvalget at identifiseringen av klager innebar et brudd på VVP 4.6 om å ta hensyn til hvordan omtale av kriminalsaker kan virke på ofre.

Document har brutt god presseskikk på punkt 4.6 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 27. januar 2021

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge,
Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Melissa J. Lesamana