Jan Hanvold mot Dagen

PFU-sak 191/19


SAMMENDRAG:

Dagen publiserte 26. august 2019 en artikkel om TV-predikanten Jan Hanvold. Artikkelen var en sitatsak fra NRK.

Tittelen gikk slik: «Selger Visjon Norge-lokaler for 80 millioner».

I ingressen stod det:

«Pastor Jan Hanvold og konen Inger får 10 millioner kroner for eiendomssalg i Drammen. I tillegg tjener Hanvolds selskap godt på oppkjøpet.»

Dagen gjorde endringer i artikkelen etter at den ble klaget inn til PFU. Begge versjonene er lagt ved saken.

KLAGEN:

Klager er Jan Hanvold, som klager via advokat. Klager mener Dagen har brutt god presseskikk på følgende punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP):

  • 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde
  • 3.9, om hensynsfull arbeidsprosess
  • 4.13, om å rette feil
  • 4.14, om samtidig imøtegåelse
  • 4.15, om tilsvarsrett

Klager skriver:

«Artikkelen inneholder flere faktafeil. Dagen har heller ikke kontaktet Hanvold eller hans advokat for å verifisere opplysningene eller få hans kommentar til artikkelen.»

Klager mener følgende setning i artikkelen er feil: «Hanvold eier selskapet Visjon Norge, som sitter med 80 prosent av aksjene. De siste 20 tilhører ham og konen Inger personlig.»

Klager skriver:

«TV Visjon Norge AS, org. ru. 985 257 965, inngår i et konsern som eies 100 % av Visjonskirken, org. ru. 987 877 804. Visjonskirken inngår i et konsern med syv selskaper, og Visjonskirken har tre datterselskaper.»

Det stemmer heller ikke at Jan Hanvold og kona får 10 millioner kroner, mener klager, som skriver at Hanvold ikke ønsker å opplyse hva som er korrekt sum.

Klager skriver:

«Det anføres at de uriktige opplysningene publisert av Dagen skaper et inntrykk av at Hanvold besitter betydelig mer innflytelse over salget av lokalene, og at han fikk betydelig mer gevinst av salget, enn det som er tilfellet. Dette skaper igjen et bilde av at han fremstår som grisk.»


FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

 

TILSVARSRUNDEN:

 

Dagen avviser at god presseskikk er brutt. Dagen opplyser at den påklagede artikkelen var en sitatsak fra NRK, og understreker at Dagen må kunne sitere andre medier om saker som er viktig for avisens dekningsområde.

Dagen skriver:

«Dagen oppfatter NRK som en kompetent og troverdig kilde. Vi har hele veien hatt grunn til å feste lit til de beregningene som NRK har gjort og gjør det fortsatt.
Ifølge NRK er eiendomsselskapet Øvre Eiker Vei 126 solgt til selskapet Boverian. Korrigert for gjeld blir det igjen 50 millioner kroner til eierne av selskapet Øvre Eiker Vei 126. Siden ekteparet Hanvold sitter med 18,9 prosent av aksjene i dette selskapet resulterer transaksjonen i en gevinst på noe under ti millioner kroner for dem.
Vi merker oss forøvrig at NRKs sak, som altså er grunnlagsartikkelen for vår sitatsak, så langt vi vet ikke er innklaget til PFU.»

Dagen skriver at Jan Hanvold er en maktperson som må tåle et kritisk søkelys fra mediene.

Avisen innrømmer imidlertid en «unøyaktighet»:

«Vår artikkel inneholder en unøyaktighet knyttet til eierstrukturen i konsernet. Selve kanalen TV Visjon Norge er formelt eid av Visjonskirken, der Hanvold er styreleder, og ikke direkte av Jan Hanvold.
Vi har ikke blitt kontaktet av Hanvold eller noen andre angående denne feilen før vi mottok PFU-klagen. Denne feilen ble da rettet i tråd med Vær Varsom Plakatens paragraf 4.13. Den versjonen av artikkelen som nå ligger ute er korrekt.
Vi understreker imidlertid at denne feilen uansett er uten konsekvenser for det sentrale poenget i artikkelen angående eiendomssalget, siden transaksjonene som er bakgrunnen for gevinsten på 10 millioner er knyttet til andre selskaper.»

Dagen understreker at klager ikke har gjort noe for å opplyse de faktiske forhold rundt beløpet som Hanvold og kona har tjent.

Dagen avviser at klager hadde krav på samtidig imøtegåelse. Avisen påpeker igjen at det er en sitatsak og mener artikkelen ikke inneholder alvorlige beskyldninger av faktisk art.

Når det gjelder tilsvarsrett, opplyser Dagen at Jan Hanvold hele tiden har hatt muligheten til å komme med tilsvar i avisen.

«Vi ønsker faktisk sterkt at Hanvold skal delta i den debatten som foregår i Dagen angående hans virksomhet. Problemet er imidlertid at han stort sett velger taushet og ikke selv bidrar, slik tilfellet jo også er i denne saken.»

Klager fastholder at Dagen brøt god presseskikk.

Klager mener Dagen burde ha gjort en selvstendig faktasjekk av opplysningene, uavhengig av hvilket medium de hentet informasjonen fra.

«Særlig skal man være kritisk skal til gjengivelse av en artikkel der påstander ikke ble besvart av personen de retter seg mot. Det er ikke registrert selvstendig forsøk fra Dagen på å nå Hanvold for kommentar før publisering av artikkelen.»

Klager påpeker at NRK ikke publiserte feilen som Dagen valgte å rette, nemlig at Jan Hanvold eier Visjon Norge.

Dagen hadde ingen ytterligere kommentarer.

Pressens Faglige Utvalg uttaler:

Klagen gjelder en artikkel i Dagen om predikanten Jan Hanvold og salget av eiendommen til TV-kanalen Visjon Norge. Dagen skrev at Hanvold og kona satt igjen med 10 millioner kroner etter salget. Artikkelen var en sitatsak fra NRK.

Klager er Jan Hanvold, som klager via advokat. Ifølge Hanvold stemmer det ikke at han og kona tjente 10 millioner. Han ønsker ikke å oppgi hva summen var, men den var lavere, skriver advokaten. Klager mener Dagen ukritisk har videreformidlet opplysningen fra NRK, uten å gjennomføre egen opplysningskontroll. Klager mener avisen burde kontaktet Hanvold.

Dagen avviser at god presseskikk er brutt. Avisen innrømmer å ha publisert én feil: avisen skrev at Hanvold eier selskapet Visjon Norge. Det riktige var at han er styreleder. Avisen opplyser at opplysningen ble rettet så snart de ble klar over feilen. Dagen mener at feilen uansett ikke har påvirkning på opplysningen om 10 millioner kroner i gevinst, som avisen mener er korrekt. Dagen avviser at klager hadde krav på samtidig imøtegåelse, og understreker at artikkelen var en sitatsak.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) påpeker at saken hadde offentlig interesse og at Jan Hanvold måtte akseptere omtale av eiendomssalget og eventuell gevinst.

Slik PFU ser det, inneholder ikke artikkelen beskyldninger mot klager. PFU mener artikkelen er en nøktern fremstilling av et eiendomssalg.

Like fullt er redaksjonen forpliktet til å sørge for at fremstillingen er korrekt. Redaksjonen må gjennomføre tilstrekkelig opplysningskontroll, jf. VVP 3.2.

PFU merker seg at Dagen publiserte en feil om klagers rolle i Visjon Norge, og at denne ble rettet snarest mulig. Utvalget kan ikke se at feilen var spesielt rammende og mener rettelsen veier opp for overtrampet, jf. VVP 4.13. PFU merker seg videre at det står ord mot ord om gevinsten på 10 millioner kroner er korrekt eller ei. PFU kan ut ifra tilsvarsrunden ikke si hvem som har rett. Samtidig påpeker PFU at en eventuell unøyaktig i denne summen heller ikke kan sees som spesielt rammende for klager. PFU minner om muligheten for å kontakte redaksjonen direkte dersom man ønsker å få rettet feilaktige opplysninger. Utvalget merker seg for øvrig at Dagen har tatt større forbehold om gevinsten i den oppdaterte versjonen av artikkelen.

Dagen har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 25. mars 2020

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård, Liv Ekeberg
Kristin Taraldsrud Hoff, Øyvind Kvalnes, Nina Fjeldheim