Stein Erik Moe mot Fredriksstad Blad

PFU-sak 190/04


SAMMENDRAG:
Fredriksstad Blads nettutgave hadde søndag 12. september 2004 en reportasje med tittelen » Noen iakttok meg natt til mandag. Nattlig terror mot sauebonde «. Ingressen var:

» Mandag morgen oppdaget Hans Herman Utgård at sauer og kyr var sluppet løs, og store mengder diesel tømt utover. »

Oppslaget omhandlet hærverket som hadde funnet sted natten i forveien, og under ett av avsnittende sto blant annet følgende brødtekst:

«- Jeg har mine mistanker, men kan ikke bevise hvem som har gjort det, sier Utgård. Han ser hærverket i sammenheng med tumultene som oppsto da han skjøt en hund som angrep en av sauene hans tidligere i sommer. »

Saken var illustrert med et bilde av sauebonden bak en rekke dieselkanner, og bildeteksten var: » Kan bare spekulere. ? Jeg har mine mistanker, men kan ikke vite med sikkerhet hvem som har gjort dette mot meg, sier Hans Herman Utgård. Natt til mandag løsnet noen tauet på de to portene på innhegningen til sauene. »

Under bildet var det en kolonne med teksten: » LES OGSÅ «, og her var det linket til følgende to tidligere saker på avisens nettside: «- Han truet med å drepe sauene mine » og
«- Jeg skjøt hunden med to haglskudd. » Disse to reportasjene var om det omtalte hundedrapet. Hundeeieren ble beskrevet som «en nabo av Utgård», og det lå ved et bilde av den drepte hunden. Fra disse to oppslagene var det linket til to andre reportasjer om hundedrapet, og her var hundeeieren identifisert med navn og bilde.

KLAGEN:
Klageren , Stein Erik Moe og eier av den omtalte hunden som ble skutt, mener Fredriksstad Blads bruk av linker bryter med god presseskikk. Han skiver at avisen » legger ved linker slik at det virker som om det har noe med meg å gjøre «, og legger til at » [m]ed disse linkene sier de jo nesten rett ut at det er jeg som har terrorisert bonden «.

TILSVARSRUNDEN:
Fredriksstad Blad tilbakeviser klagen, men » har forståelse for Stein Erik Moes umiddelbare reaksjon » og mener det er » en interessesant klage som reises «. Avisen presiserer at problemstillingen utvalget må ta stilling til, er » en innarbeidet praksis i nettmedier, nemlig å legge ut linker til saker som har felles karakter, felles stikkord eller på annen måte har noe med hverandre å gjøre. »

Avisen trekker frem at i tillegg til de to sakene som det innklagede reportasjen linker til, finnes det to andre oppslag om hundeeieren. Disse har avisen » helt bevisst latt være å lenke til «.

Avisen anfører at utvalget her » må vurdere de enkelte artiklene for seg og vurdere om Fredriksstad Blad har fremstilt sakene sett under ett på en balansert måte. Har partene kommet tilstrekkelig til orde? Har vi utøvet god nok kildekritikk? »

Klageren opprettholder klagen, og mener Fredriksstad Blad har forhåndsdømt ham i saken, og stiller spørsmålstegn ved hvilke » felles karakter » oppslaget om hærverket har med hundedrapet.

» Det eneste som sakene har til felles er at det omhandler samme bonde? «, understreker klageren. Klageren skriver at han synes » [d]et hadde vært mer nærliggende å linke saken opp mot helgefylla, siden Utgård selv sier til Fredriksstad Blad at han ser dette i forbindelse med helgen? »

Fredriksstad Blad har ikke mer å tilføye i tilsvarsrunden.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en reportasje i Fredriksstad Blads nettutgave om hærverk hos en sauebonde. Oppslaget lenker til to tidligere saker på avisens nettside om et hundedrap, der den aktuelle sauebonden skal ha skutt hunden. Klageren, hundeeieren, mener Fredriksstad Blads bruk av lenker forhåndsdømmer ham i saken, og stiller spørsmål om hva hærverket har med hundedrapet å gjøre.

Fredriksstad Blad har forståelse for klagerens umiddelbare reaksjon, men tilbakeviser klagen. Avisen mener det er en innarbeidet praksis i nettmedier å lenke til saker som på en eller annen måte har noe med hverandre å gjøre. Redaksjonen anfører at utvalget må ta standpunkt til de enkelte artiklene hver for seg, og vurdere om sakene er fremstilt på en balansert måte.

Pressens Faglige Utvalg mener oppslagets bruk av lenker, kombinert med sauebondens uttalelser om hvem han mistenker for hærverket, kan gi et inntrykk av at klageren er den skyldige. Utvalget synes avisen på en svært enkel måte kunne lagt større vekt på å utvise nøkternhet og varsomhet, og understreker at presentasjonsformen er et redaksjonelt virkemiddel som kan forsterke mulige skadevirkninger.

Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, der det manes til saklighet og omtanke i innhold og presentasjon, og presiserer at dette kravet særlig bør tillegges vekt der kun én part blir intervjuet om saken.

Videre viser utvalget til Vær Varsom-plakatens punkt 4.5, der det blant annet heter:
«Unngå forhåndsdømming i kriminal- og rettsreportasje.»

Fredriksstad Blad har brutt god presseskikk.

Oslo, 21. desember 2004
Odd Isungset,
John Olav Egeland, Annette Groth,
Ingeborg Moræus Hanssen, Eva Sannum, Trygve Wyller