Eritreisk forening i Oslo og omegn v/styreleder mot NRK

PFU-sak 199/19


SAMMENDRAG:

NRK publiserte mandag 2. september 2019 et nyhetsinnslag i NRK Dagsrevyen og en nettartikkel på NRK.no. Tittelen var: «Norsk-eritreere dro på fest for regimet de flyktet fra»

og ingressen: «Norsk-eritreere feiret det eritreiske regimet på fest i Oslo. Eritreas nest mektigste mann deltok i feiringen av militærtjenesten som ble innført for 25 år siden, og som er hovedårsaken til at mange norsk-eritreere har fått asyl i Norge.»

Omtalen gjaldt en fest for norsk-eritreere i Oslo der 25-årsjubileet for nasjonaltjenesten i Eritrea og rekruttskolen kjent under navnet Sawa ble feiret. Festen ble holdt på Eventhallen i Oslo lørdag 3. august, i regi av den Eritreiske forening i Oslo og Omegn.

Nettartikkelen 02.09:

https://www.nrk.no/norge/norsk-eritreere-dro-pa-fest-for-regimet-de-flyktet-fra-1.14677665

[Artikkelen har blitt endret i ettertid: Fra «Av annonseringen for arrangementet i sosiale medier går det fram at det er for å feire Sawa» til «Men av meldinger om arrangementet i sosiale medier går det fram at det er for å feire Sawa.»

Og nederst i artikkelen: «I en tidligere versjon av denne saken sto det at framgikk av annonseringer av i sosiale medier at arrangementet var for å feire Sawa. Det riktige er at det var flere meldinger i sosiale medier om dette.»

Innslaget i NRK Dagsrevyen samme kveld, ble introdusert slik: «Norsk-eritreere feiret det eritreiske regimet på fest i Oslo. Det vekker reaksjoner» og «For en av Eritreas mektigste menn deltok i feiringen av militærtjenesten som ble innført for 25 år siden. Den er hovedårsaken til at mange eritreere fikk asyl i landet».

https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/201909/NNFA19090219/avspiller (pkt 9 – fra 15 min)

Torsdag 16. september 2019, ble en ny nettartikkel om saken, publisert. Tittel: «Rundt 80 eritreere avslørt for asyl-juks – kun én er returnert til Eritrea» Ingress: «UDI skal nå undersøke asylsaker fra Eritrea, for å se om flyktninger deltar i arrangementer i Norge, der de støtter regimet som de har flyktet fra.»

Nettartikkelen 16.09:

https://www.nrk.no/norge/rundt-80-eritreere-avslort-for-asyl-juks-_-kun-en-er-returnert-til-eritrea-1.14706112

KLAGEN:

Klager er Eritreisk forening i Oslo og omegn ved styreleder Samson Gebreamlak. Klager mener NRK kommer med usannheter om arrangementet, og at Vær-Varsom plakaten (VVP) er brutt på flere punkter.

  1. Slik klager ser det, har NRK brutt VVP 3.2 (fakta) og VVP 4.4 (tittelbruk). Det vises til tittel, ingress og innledning i publiseringene 2. september.

Klager skriver: «I sommer arrangerte foreningen en stor konsert med artister fra Eritrea kombinert med et seminar. I den forbindelse tok vi kontakt med den Eritreiske ambassaden i Stockholm og ba om en representant som kunne informere om blant annet fredsavtalen mellom Eritrea og Etiopia. Vi var heldige og fikk Yemane Gebreab, presidentens rådgiver, på seminaret. Det ble et veldig vellykket seminar da våre medlemmer fikk muligheten til å stille spørsmål direkte til en representant for regjeringen i Eritrea. NRK informerer feilaktig at arrangementet handlet om at det var 25 år siden nasjonaltjenesten ble innført, og rekruttskolen i Sawa ble etablert. […] Foreningen arrangerte ikke en fest for regjeringen, vi arrangerte seminar og fest for norsk – eritreere bosatt i Oslo og omegn. Mange av våre medlemmer hadde ikke anledning til å delta på eritreiske konserter og festivaler andre steder i Europa. Vår forening har ikke hatt en skjult agenda og har ikke ført noen bak lyset som det antydes i reportasjen.»

Klager legger ved foreningens vedtekter: «Vår forening jobber for integrering og lokalt engasjement, vi har også formål om å ivareta norsk – eritreeres interesser i Oslo samt fremme interesse for eritreisk kulturarv.» (Vedlegg 5)

Det vises også til en uttalelse fra lederen for organisasjonen Eritreisk fellesskapsforening i Norge, Woldab Feshatzion: «”- De som er på bildene er støttespillere for regimet i Eritrea». Klager hevder dette er usant og i strid med 3.2 og 4.4.

  1. Klager reagerer på NRKs påstand om annonseringen i sosiale medier. Klager viser til sin Facebook-oppdatering fra 20. juli, der han delte en annonsering/plakat for arrangementet (se klagen). Det påpekes at det ikke står noe om verken Sawa eller 25 års-jubileum. Klager mener dette er et brudd på VVP 3.2.

Klager reagerer også på at hans imøtegåelse blir imøtegått av NRK i artikkelen, og mener han skulle fått samtidig imøtegåelse på denne igjen, jf. VVP 4.14. Klager mener NRK med dette forsøker å svekke hans troverdighet. Slik klager ser det, er det fordi hans kommentar ikke passet inn i vinklingen, og den blir derfor ikke tatt hensyn til.

  1. Klager mener at NRK har en usaklig og villedende fremstilling av klagers kontakt med utleier. Det vises til VVP 4.1. Slik klager ser det, ga NRK utleier et feil bilde av arrangementet, for deretter å sitere utleier på at utleier skulle vært ført bak lyset. Utleier var ikke til stede under arrangementet og han kun forholdt seg til det som ble presentert for ham fra NRK. Hvorvidt Eventhallen støtter den eritreiske regjeringen er også helt usaklig, skriver klager. Klager viser til leiekontrakten (vedlegg 1) som viser at arrangementet ble gjennomført som planlagt; et seminar fra kl 16 til midnatt og deretter konsert/fest. Klager viser også til at politiet var orientert om seminaret (vedlegg 2).

 

  1. Klager mener NRK bedriver ensidig og ukritisk kildebruk, og reagerer på at kilden Kjetil Tronvoll blir presentert som ekspert på Eritrea: «Tronvoll har ikke vært i Eritrea siden 1993 og kjenner ikke det norsk – eritreiske miljøet. Vi opplever at Tronvoll sine kilder er tvilsomme.» Videre mener klager at Woldab Feshatzion er en gjenganger: «Dette er individer som benytter seg av enhver plattform for å fremme sin politiske overbevisning og agenda. Journalist Tormod Strand agerer som talerør med NRK som hans arbeidsgiver, dette medfører uheldige konsekvenser». Klager mener dette er et brudd på VVP 3.2.

 

  1. Klagen gjelder også NRK-journalisten Tormod Strands uavhengighet, integritet og troverdighet, jf. VVP 2.2. Det vises til flere artikler fra samme journalist, og klager mener journalisten har som mål å skape en splittelse mellom norsk – eritreere. Klager mener journalisten ofte beskriver et miljø bestående av spioner sendt av den eritreiske regjering. «Denne type skildringer skaper avstand og mistenkeliggjøring mellom norsk – eritreere som kan medføre uheldige konsekvenser». Se klagen for lenker.

Én av disse nevnte artikler, er den andre innklagede artikkelen (16. september). Klager mener journalisten her skryter av sin usanne fremstilling av festen og at denne usannheten har ført til at «Justisdepartementet har gitt UDI instruks GI – 04/2019, om å forfølge eritreerne for om mulig å frata dem oppholdstillatelse/asylstatus.»

Klager mener også det er en tendensiøs og usaklig kobling mellom 80 – juks – ID  og  påstått  juks-asylgrunnlag. Dette gir ifølge klager et usant bilde, som gir mistro mot og fare for hat mot eritreere i Norge. Dette er ifølge klager «usanne og egenproduserte beskyldninger om ulovlige og ugyldige oppholdstillatelser i Norge», og mener NRK har handlet i strid med både VVP 1.5 og VVP 3.2.

Det vises også til en mistenkelig e-post som Samson Gebreamlak mottok fra en navngitt person, kort tid før den første artikkelen ble publisert. Klager spør «Har det her vært en kontakt mellom en innkrever og en NRK-journalist?» Se klagen for epost/twitter.

Som et vedlegg til klagen ligger et brev fra foreningens advokat, sendt til NRK den 07.oktober 201919 (se vedlegg 4). I brevet skriver advokaten at NRK har fremsatt en rekke usanne, krenkende beskyldinger mot klagers forening og dets medlemmer og andre eritreere som deltok på det som omtales som «et seminar og en konsert».

Det anføres at arrangementet ikke var noen feiring eller fest for «regimet i Eritrea» slik NRK feilaktig påstår: «Regimet» var ikke arrangør og ikke med- arrangør. Arrangementet gir ikke et grunnlag for, verken faktisk og juridisk, å påstå at de som arrangerte eller deltok har forbrudt seg mot norsk utlendingsrett, eller brutt vilkår for asylstatus eller oppholdstillatelse i Norge.

Det reageres også på at NRK den 16. september, kobler et gammelt oppslag om «80 eritreiske juks-saker» med arrangementet 3. august: «Det dette både helt usaklig og uetterrettelig, og verre-, det er bevisst målrettet og oppleves av foreningen og eritreerne som at allerede oppslaget 2. september hadde som mål å ramme eritreere; kanskje hjelpe Strands egne selektivt valgte kilder.»

Advokaten krever at NRK «beriktiger» sin uriktige fremstilling av arrangementet, og trekker tilbake og beklager de usanne påstander i artikkelen.

FORSØK PÅ MINNELIG ORDNING:

NRK ønsker ikke en minnelig løsning i denne saken. NRK skriver: «Det er et grunnleggende premiss i klagers argumentasjon at det som skjedde på den omtalte festen ikke var en feiring av det eritreiske regimet, nasjonaltjenesten og rekruttskolen Sawa. Etter NRKs mening er dette en enkel faktaopplysning som er godt dokumentert gjennom videoopptak fra festen, som vi også har publisert utdrag fra i de innklagede sakene. Vi mener derfor det er ryddig at PFU får ta stilling til klagepunktene og vurdere dem opp mot framlagt dokumentasjon og kildegrunnlag.»

 TILSVARSRUNDEN:

NRK avviser brudd på god presseskikk og anfører at det publiserte er korrekt: «Forholdene som beskrives er godt dokumentert gjennom videoopptak fra festen og omtale i sosiale medier. Vi mener det er god dekning for formuleringer i titler og ingresser, og at kildebredden ivaretas gjennom bruk av åpne kilder og konkret dokumentasjon. Både klager og andre som omtales har fått mulighet til samtidig imøtegåelse, men har i svært liten grad benyttet seg av denne muligheten. NRKs journalist har for øvrig ingen egne interesser i disse sakene ut over de rent journalistiske, og har ikke noen form for bindinger til kilder med interesse i sakene.»

VVP 3.2 og 4.4 – Kontroll av opplysninger og dekning for titler/ingresser

NRK tviler ikke på at seminaret før festen tok for seg temaer knyttet til den nylig inngåtte fredsavtalen mellom Etiopia og Eritrea.

Men, skriver NRK: «[Vi] mener det heller ikke kan være tvil om at Sawa og nasjonaltjenesten ble feiret av norsk-eritreere som deltok på festen, eller at disse institusjonene er tett knyttet til regimet og regjeringen i Eritrea.»

Videre ønsker NRK å påpeke: «Vi vil også presisere at det ikke hevdes noe sted i sakene NRK har publisert at det er Eritreisk forening i Oslo som sådan som markerer Sawa, men at norsk-eritreere på festen deltok i feiringen på scenen. Kritikken mot feiringen rettes mot de som deltok i den, men foreningen var arrangør av festen og må derfor tåle å få spørsmål om hvorfor dette var en del av arrangementet.»

NRK opplyser følgende: Loven om nasjonaltjeneste i Eritrea ble innført av Eritrean People’s Liberation Front (EPLF), senere kjent som People’s Front for Democracy and Justice (PFDJ). EPLF var en væpnet uavhengighetsbevegelse som etter at Eritrea ble uavhengig i 1991 dannet grunnlag for partiet PFDJ, som er det eneste lovlige partiet i ettpartistaten. Et kjent symbol og verktøy for nasjonaltjenesten er rekruttskolen Sawa, som altså ble grunnlagt for 25 år siden. Den obligatoriske nasjonaltjenesten og Sawa er også et symbol for det mange oppfatter som undertrykking og tvang mot befolkningen i Eritrea. Mange av de som har flyktet fra landet, også til Norge, har gjort det blant annet for å slippe unna denne tvangstjenesten og kontrollen regimet utøver gjennom Sawa og nasjonaltjenesten.

En feiring av Sawa er derfor, ifølge NRK, en feiring av regimet i Eritrea. Det vises også til at «regimets offisielle feiring av Sawa i Eritrea fant sted 2. august i år, dagen før festen i Oslo.

Representanter for regimet omtalte også dette som en Sawa-fest i sosiale medier. Videre skriver NRK at feiringen av Sawa under festen de omtaler, er dokumentert gjennom flere videoer fra arrangementet som NRK har fått tilgang til. Dette gjelder blant annet en video på ca. 20 minutter, som vi har publisert et utdrag fra i vår Dagsrevy-reportasje. NRK skriver: «Videoen vi publiserer deler av, starter med militærlignende eksersis, og deltakerne på scenen har militærfargede t-skjorter på seg. Fra scenen leses det dikt og snakkes om Sawa. På slutten av videoen sier annonsøren at Yemane Ghebreab og de andre på scenen skal skjære kake for Sawas 25-årsjubileum, de spiller en sang som heter «Sawa» og skjærer kaken. Et bilde fra kakeskjæringen er også brukt som dokumentasjon i den innklagede nettartikkelen.»

Videre: «I denne forbindelse er det viktig å vite at Yemane Ghebreab er en svært høytstående representant for Eritreas regjering. Han har tittel som presidentrådgiver og sjef for politiske anliggender – han regnes i praksis som nummer to i regimet etter president Isaias Afewerki, som Eritrea-ekspert Kjetil Tronvoll også framholder i vår nettartikkel.»

NRK minner om en tilsvarende PFU-klage fra Eritreiske organisasjoner i Norge for omtale av arrangementer hvor det uttrykkes støtte til regimet i Eritrea. PFU mente NRK ikke hadde brutt god presseskikk: https://presse.no/pfu-sak/22411/

NRK viser til en meningsytring fra intervjuobjektet Woldab Feshatzion, og mener det framgår tydelig av sammenhengen at dette er hans personlige oppfatninger om festen og deltakerne der, og vi mener dette er synspunkter han må kunne gi uttrykk for i en slik sammenheng.

NRK skriver at flere postet bilder og videoer i sosiale medier og omtalt festen som feiring av Sawa. En av disse var Sirak Bahlbi, som jobber som kommunikasjonsrådgiver ved Etiopias ambassade i Stockholm. Om kvelden 3. august postet han en Twitter-melding med teksten: «Norway Today celebrates #SawaAt25 with bitsay Yemane Ghebreab in which he conducted extensive seminar in #Eritrea objective reality” (Se vedlegg 1: Skjermdumper fra Twitter).

NRK ser imidlertid at formuleringen «..av annonseringen for arrangementet i sosiale medier går det fram at det er for å feire Sawa» er litt upresis, og skriver: «Den viser ikke til formell annonsering fra arrangøren, men til poster fra folk som har omtalt festen. Dette er nå endret og presisert i den opprinnelig publiserte nettartikkelen» (I løpende tekst og en presisering nederst i artikkelen).

 VVP 3.2 og 4.14 – Kildebredde og samtidig imøtegåelse

NRK skriver at det er innhentet informasjon fra et bredt utvalg av kilder: «De viktigste kildene (Kjetil Tronvoll, Woldab Feshatzion og Andreas Gresvik) står åpent fram og blir intervjuet i sakene, der de uttaler seg på bakgrunn av dokumentasjonen de har blitt forelagt av NRK. I tillegg har vi vært i kontakt med flere andre som var til stede på festen, eller som kjenner det eritreiske miljøet i Norge fra innsiden. Dette er et kildenettverk NRKs journalist har opparbeidet over mange år, og som representerer ulike ståsteder både religiøst, politisk og aldersmessig.»

Kjetil Tronvoll er professor ved Bjørknes Høyskole og internasjonalt som en av Europas fremste eksperter på Eritrea og Etiopia (tidligere denne måneden publiserte for eksempel New York Times denne kronikken skrevet av Tronvoll sammen med professor Tobias Hagmann ved Roskilde universitet (se tilsvaret for lenke til artikkel). Andreas Gresvik uttaler seg som representant for utleieren Eventhallen, mens Woldab Feshatzion er en kjent kritiker av det eritreiske regimet og leder for Eritreisk fellesskapsforening i Norge.

Om kontakten med klager:

«NRK forsøkte i god tid før publisering å komme i kontakt med både klager og andre som blir omtalt i sakene for å gi dem anledning til samtidig imøtegåelse av våre faktaopplysninger og påstander som ble rettet mot dem. Disse ønsket i svært liten grad å svare på våre henvendelser om saken.»

Det opplyses at klager svarte på telefon første gang NRKs journalist Tormod Strand tok kontakt om saken. «Han bekreftet at de var arrangør av festen og at Yemane Gebraeb var til stede, men avviste at dette var en feiring av 25-årsjubileet for Sawa. Han opplyste videre at han var på jobb og hadde dårlig tid, men avtalte at NRK kunne ringe tilbake samme kveld. Vi fikk ikke svar på våre senere oppringninger.»

Tre dager før publisering sendte Strand en tekstmelding til Gebremalak for å gi ham mulighet til å kommentere saken (Vedlegg 2: Skjermdump av tekstmelding). «Verken denne eller andre henvendelser ble besvart, og vi publiserte derfor de korte kommentarene fra den første telefonsamtalen for å la ham imøtegå hovedpåstanden i sakene.»

NRK beskriver deretter sitt videre arbeid med å innhente imøtegåelse: «NRK kontaktet også Eritreas ambassade i Stockholm og det eritreiske interessekontoret i Norge for å gi dem anledning til å kommentere opplysningene i våre saker, men heller ikke disse henvendelsene ble besvart (Vedlegg 3: e-post til den eritreiske ambassaden i Stockholm).

Så vidt vi forstår er det Abraham Woldu som fortsatt representerer eritreiske interesser i Norge. Kontoret ble kontaktet via en e-postløsning som ikke ga kvittering på sendt tekst (Vedlegg 4: Skjermdump av henvendelse rett før oversendelse). Woldu ble i tillegg forsøkt kontaktet på telefon og SMS uten respons.»

VVP 4.1 – Usaklig og villedende framstilling av kontakt med utleier

NRK skriver at det ikke er NRK som hevder at arrangøren holdt tilbake informasjon for Eventhallen. Det vises til at dette var det utleieren selv som sa, da NRK  «spurte om kommentarer til at lokalene var leid ut til en fest hvor 25-årsjubileet for Sawa ble markert (se vedlegg 5: Korrespondanse med Eventhallen)». NRK minner om at utleier er fornøyd med måten de blir framstilt på i vår nettartikkel, og at utleier ønsket å få frem at Eventhallen ikke sympatiserer med det eritreiske regimet.

VVP 2.2 – Journalistisk uavhengighet, integritet og troverdighet

NRKs journalist Tormod Strand har jobbet med journalistikk om det eritreiske miljøet i Norge over flere år, og har – ifølge NRK «ingen bindinger til noen aktører i dette miljøet utover helt ordinære kilde/journalist-relasjoner». NRK vil på det sterkeste avvise at Strand har noen skjulte motiver om å ramme norsk-eritreere og NRK mener de innklagede sakene er etter vår mening helt ordinær, undersøkende nyhetsjournalistikk basert på åpne kilder og etterprøvbar faktainformasjon.

Når Justisdepartementet på bakgrunn av NRKs saker ber Utlendingsdirektoratet (UDI) om å gjennomgå asylsaker på nytt er det ikke fordi NRK driver noen kampanje mot eritreere som har fått asyl i Norge, men fordi myndighetene reagerer på at asylanter går på arrangementer hvor man feirer et regime mange av dem har flyktet fra, skriver NRK.

NRK peker på flere NRK-artikler om tema, artikler som ikke er innklaget. NRK er heller ikke alene om å dekke dette kritiske. Det vises til et utvalg saker fra andre medier publisert de siste årene (Vedlegg 6: Uttak av saker fra arkivtjenesten Retriever).

 Klager viser innledningsvis til en ny artikkel som NRK jobber med, men som ikke er publisert ennå. Klager skriver: «Vi forstår at man ikke kan klage på noe som ikke er publisert enda. Det er også forståelig at PFU ikke kan stoppe videre dekning av en sak. Vi har likevel valgt å inkludere all korrespondanse med NRK i denne klagen, da vi finner det relevant med hensyn til arbeidsmetoden til NRK reporter Strand samt våre viktige svar.» Vedlegg 1 (artikkel), 2 (klagers kommentar), 3 (NRKs kommentar) og 4 (klagers kommentar).

Klager mener NRK har brutt følgende punkter i VVP: VVP 1.2, VVP1.5, VVP 2.1, VVP 3.2, VVP3.3 VVP 4.13, VVP4.14, og VVP 4.4.

VVP 3.2 og 4.4 – Opplysningskontroll og dekning for titler/ingresser

Klager reagerer på at NRK i tilsvaret skriver «»Den obligatoriske nasjonaltjenesten og Sawa er også et symbol for det mange oppfatter som undertrykking og tvang mot befolkningen i Eritrea». Klager mener NRK med dette viser at de opptrer som et talerør med politisk agenda.

Klager mener også det er for svakt av NRK at de kun endrer og presisere i den opprinnelige nettartikkelen. Klager mener NRK skulle publisert en ny artikkel der det innrømmes at NRK er upresise i den opprinnelige nettartikkel, jf. VVP 4.13. «Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig».

NRK skriver at de ikke tviler på at seminaret før festen tok for seg temaer knyttet til den nylig inngåtte fredsavtalen mellom Etiopia og Eritrea. Klager spør derfor: «Hvordan er dette det samme som å påstå at festen er for Eritreas regjering? Hvorfor ønsker ikke NRK å informere om at norsk – eritreere feirer fred med Etiopia? Er det fordi at slike overskrifter ikke selger? Eller er det fordi at NRKs faste tre kilder ikke vil tjene politisk på en slik dekning?»

Videre reageres det på at journalisten inviterer de samme tre personene i alle saker han dekker om norsk – eritreere: «Dette er personer som har samarbeidet med den tidligere regjeringen i Etiopia, den samme regjeringen som startet krigen mot Eritrea (vedlegg 05). […] Den tidligere regjeringen i Etiopia førte en kald krig mot Eritrea i flere år, dette har NRKs kilder tydeligvis støttet om. Klager mener at deres stemmer skal bli hørt, men at det er uakseptabelt at de skal være de eneste stemmene som representerer norsk – eritreere.

Feilinformasjonen fra NRK får store konsekvenser, skriver klager og viser til omtale på nettsider som DOCUMENT.no (vedlegg 06). NRKs reportasjer blir benyttet til politisk propaganda. Det skrives mye negative og hatefulle kommentarer rettet mot eritreere fra folk som tror på reportasjene til NRK, skriver klager.

Klager skriver at foreningens medlemmer har en sterk tilknytning til Eritrea, en tilknytning som er viktig med tanke på identitet og integrering i det nye hjemlandet Norge. De har også mange familiemedlemmer i Eritrea. «Våre medlemmer har naturlig nok blandede følelser og synspunkter rundt politikk i Eritrea. Disse kom veldig godt frem under vårt siste arrangement. Mange er enige i at det er et stort skille mellom Sawa og militærtjeneste som varer i flere år. Sawa er både utdanning og militærtjeneste, denne skal vare i 18 måneder. Mange er stolt over den rollen det Eritreiske forsvaret spilte for å forsvare landet i krigen med Etiopia mellom 1998 – 2000. Da Etiopia nektet å akseptere EEBC beslutning ble dessverre mange eritreere nødt til å tjenestegjøre i mange år, dette har ført til store utfordringer. Det er bakgrunnen til at noen av våre medlemmer ønsket å dele sine erfaringer på godt og vondt fra Sawa under møtet, dette gjorde de ved å holde tale og gjennom en liten sketsj. Det er noe helt annet enn å feire «regimet de flyktet fra» eller «feiring av nasjonaltjeneste». Det er også en bred enighet om at fred med Etiopia vil føre til at militærtjeneste i Eritrea normaliseres slik det var før krigen i 1998.

Vår forening tror på demokrati, ytringsfrihet og frihet for deltagelse. En slik plattform som vi skapte den 3. august 2019 er en unik og sjelden mulighet til å stille spørsmål direkte til beslutningstagere i Eritrea.

Det er også en plattform med rom for ulike meninger og det er dette NRK har forvridd med sine titler og ingresser.»

VVP 3.2 og 4.14. Kildebredde og samtidig imøtegåelse

Klager mener han ikke fikk oppfylt sin mulighet til samtidig imøtegåelse. Klager fikk en telefon fra NRKs journalist da han var på jobb. Klager fikk følgende spørsmål:

Er du styreleder i eritreisk forening? Har foreningen leid lokalene på Eventhallen? Var Yemane Gebreab tilstede? Klager svarte ja på disse spørsmålene. Til slutt spurte Strand om arrangementet var feiring av Sawa 25 års jubileum, dette svarte klager nei til. Samme kveld fikk styreleder tilsendt sms om at NRK v/ Strand hadde tatt kontakt med utleier og at foreningen ikke fikk leie lokalene i fremtiden (Vedlegg 7).

Klager reagerer imidlertid på at han ikke fikk mer informasjon om saken som NRK jobbet med. Klager forstod ikke hva det dreide seg om, og hva dette hadde med fremtidig leie av Eventhallen å gjøre. Han så derfor ikke relevansen i å besvare meldingen. Klager fikk heller aldri tilsendt artikkelen på forhånd slik som utleier og ambassaden fikk tilsendt: «Dette viser at Strand og NRK allerede hadde en sak som de hadde en vinkling på, her er ikke NRK redelige.» I forbindelse med den nye artikkelen NRK arbeider med, har klager fått tilsendt hele artikkelen. Klager reagerer på at NRK ikke fulgte samme prosedyre i den påklagede saken.

Slik klager ser det, har NRK blitt talerør for en politisk gruppe innad i det eritreiske miljøet. «Den eritreiske foreningen er ingen politisk eller religiøs organisasjon og skal derfor ikke dras i verken den ene eller den andre retningen. Foreningen er åpen for alle eritreere i Oslo og omegn. Enkelte personer har avvist vår forening, på grunn av at foreningen ønsker å være nøytral […].» Klager mener de andre forsøker å svartmale deres forening, og saboterer alle deres arrangementer.

VVP 4.1 – Usaklig og villedende framstilling av kontakt med utleier

Klager viser til korrespondansen med utleier og hevder at NRK feilinformerer om arrangement, slik at utleier får en gal oppfatning om vår forening. Utleier svarer på et galt premiss, om at festen var en feiring av militærtjenesten.

VVP 2.2- uavhengighet, integritet og troverdighet

«Vi konkluderer med at NRK ved Tormod Strand mangler objektivitet og er partisk i sin dekning av vår forening. Alle reportasjene som Tormod Strand har laget i regi av NRK har titler og en tone som undergraver og polariserer det eritreiske miljøet i Norge. […] Det virker som Strand har til hensikt å ødelegge for vår forening. […] Dersom NRK ikke blir kritisert for sine aggressive arbeidsmetoder og tvilsomme ensidige kilder, forventer vi en storm mot vår lille forening og alle norsk – eritreere fra statskanalen NRK. Dette er en kamp mellom David og Goliat. Artiklene som er laget av Tormod Strand de siste 10 årene.

2010: https://www.nrk.no/urix/kreves-for-skatt-i-flyktningelandet-1.7128324

2010: https://www.nrk.no/urix/eritreere-i-norge-trues-av-regimet-1.7176681

2014: https://www.nrk.no/norge/eritreere-reiser-til-hjemlandet-1.11800405

2015: https://www.nrk.no/norge/eritreisk-flyktning_-_-frykter-regimets-folk-i-norge-1.12240850

2016: https://www.nrk.no/norge/listhaug-advarer_-feiring-av-regimet-i-hjemlandet-kan-gi-straff-i-norge- 1.12930024

2019: https://www.nrk.no/norge/norsk-eritreere-dro-pa-fest-for-regimet-de-flyktet-fra-1.14677665

2019: https://www.nrk.no/norge/justisministeren-vil-ha-tipsordning-for-a-avdekke-asyljuks-1.14693712

2019: https://www.nrk.no/norge/rundt-80-eritreere-avslort-for-asyl-juks-_-kun-en-er-returnert-til-eritrea-1.14706112

Oppsummert: «Påstandene og fremstillingen av hendelsesforløpet er ikke riktig fremstilt i media. Det reageres også på koblingen til en gammel sak i den 16. september oppslaget som egentlig handler om ID-juks. Her gjelder dråpe-effekt, det er ikke de enkelte dråpene som en blir våt av, men summen av alle dråpene under regnet. Det er ikke enkelte artikler hver for seg som er den store belastningen, men summen av alle artiklene, dagsrevyen innslagene, kontakt med utleiere, departementer, etater og konstante forstyrrelser over tid.»

NRK skriver følgende om kildebruken: «[V]ideo-opptaket og stills-bilder fra festen, som dokumenterer at Sawa blir feiret med en representant for det eritreiske regimet til stede på scenen, er en viktig kilde for disse nyhetssakene. De andre kildene kommenterer det som kommer fram i videoen, men det er videoen og bildene som danner det sentrale kildegrunnlaget for både denne og senere oppfølgingssaker.»

Kilden Kjetil Tronvoll: «Grunnen til NRK bruker Kjetil Tronvoll i denne og andre saker er at vi oppfatter ham som en kompetent og balansert kilde på Eritrea, med lang forskerfaring.» NRK lenker i sine kommentarer til ulike søk på Tronvoll, og skriver «Han er en av Europas fremste Eritrea-eksperter. Det er rett og slett vanskelig å oppdrive Eritrea-eksperter som har et positivt syn på det som skjer i Eritrea og det som skjer i diaspora-miljøer i Europa der Eritrea er en aktiv aktør, blant annet for å inndrive den såkalte «2 prosent-skatten». (For bakgrunn om disse temaene, se Vedlegg 1: forskningsrapport fra Nederland)

Kilden Woldab Feshatzion oppfatter NRK som en god representant for de som er i opposisjon til det eritreiske regimet: «Han er etter vår vurdering balansert, troverdig, og har god innsikt i det norske samfunnet. NRK har også god kontakt med andre deler av opposisjonsmiljøet i Norge, som vi også har brukt i NRKs saker. Ellers er det å bemerke at årsaken til at kilder i det eritreiske opposisjonsmiljøet ofte er redde for å stå fram i media, av frykt for hva det betyr for dem selv og for familie i hjemlandet. Opposisjonen i Norge mot regimet er omfattende og mangefasettert, slik det blant annet beskrives i et brev til Justisdepartementet sendt tidligere i høst (se vedlegg 2)».

NRK minner om bakteppet for denne saken, nemlig forholdene i Eritrea, og skriver: «Regimet i Eritrea er et av verdens mest undertrykkende, og har ansvaret for grove menneskerettighetsbrudd. Freedomhouse rangerer Eritrea som verdens tredje verste land når det gjelder sivile og politiske rettigheter. Når det gjelder mangel på presse og ytringsfrihet ligger kun Nord-Korea og Turkmenistan dårligere an i verden. Human Rights Watch skriver at Eritrea er ansvarlig for alvorlige menneskerettighetsbrudd.»

NRK har kontaktet alle som blir omtalt i de innklagede sakene for å gi dem anledning til å kommentere det som sies om dem: «Kritikken i saken rettes mot de som sto for markeringen av Sawa, og det er derfor representanter for Eritrea har blitt forelagt denne mer i detalj. Vi ønsket samtidig å gi klager anledning til å kommentere det som kommer fram om festen, men som vist i vårt tilsvar fikk vi ikke respons fra klager etter den første, korte telefonsamtalen.»

NRK avviser på det sterkeste klagers påstand om at NRKs journalist skal ha noen skjult agenda hvor målet er å tegne et negativt bilde av eritreere i Norge. «Asylinstituttet er et viktig verktøy for å gi beskyttelse til folk som trenger det, men som presseorgan har vi både rett og plikt til å undersøke opplysninger som kan gi indikasjoner om at slik beskyttelse blir gitt på gale premisser. Det er det vi har gjort i denne saken, og det er antakelig også bakgrunnen for at norske justismyndigheter ba om ny gjennomgang av asylsaker på bakgrunn av det NRK har avdekket. Påstanden om at vår journalistikk skulle ha som mål å ramme eritreere i Norge generelt faller dessuten på sin egen urimelighet, all den tid vi bruker andre eritreere i Norge som er kritiske til arrangementet som kilder i saken.»

«Når det gjelder kontakten med utleier var de i utgangspunktet ikke positive til at denne saken skulle omtales av NRK – forståelig nok, siden slik omtale kan være negativ også for den som har leid ut til arrangementet. Men som det framgår av korrespondansen som ble vedlagt vårt tilsvar følte de seg godt ivaretatt i vår framstilling. Utleier er heller ikke part i denne klagesaken, og har ikke gitt uttrykk for noen negative reaksjoner i ettertid.»

NRK registrerer klagers opplysning om at foreningens medlemmer har «ulik bakgrunn og ulike oppfatninger om Eritrea og regjeringen i Eritrea». NRK skriver «Dette er selvsagt helt legitimt i et land med ytrings- og meningsfrihet, men i den grad mennesker som har fått asyl i Norge på bakgrunn av forfølgelse fra regimet i Eritrea samtidig uttrykker støtte til det samme regimet må det også være legitimt å drive kritisk journalistikk om dette. Etter vår mening er det nettopp det NRK har gjort i disse sakene.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

NRK publiserte et innslag i Dagsrevyen og en nettartikkel om norsk-eritreere som feiret det eritreiske regimet på fest i Oslo. Rådgiveren til Eritreas president deltok i feiringen. Ifølge NRK feiret man 25-årsjulbileet for nasjonaltjenesten og rekruttskolen Sawa, noe Eritreiske forening avviste. Det kom frem at denne militære plikttjenesten er hovedårsaken til at mange norsk-eritreere har fått asyl i Norge. I en oppfølgerartikkel, der tidligere saker om asyl-juks ble nevnt, ble det opplyst at norske myndigheter skulle undersøke om flyktninger deltok i arrangementer i Norge, der de støttet regimet de hadde flyktet fra.

Klager er Eritreiske forening i Oslo og omegn ved styreleder. Klager mener NRK feilaktig opplyser at dette er en fest for regimet i Eritrea eller et arrangement for feiring av militærtjenesten. Dette var et seminar og en fest, der tema var fredsavtalene mellom Eritrea og Etiopia, situasjonen i området og fremtidig utvikling. Foreningen var heldige som fikk presidentens rådgiver som gjest, skrives det i klagen. Klager skriver at foreningen er en nøytral og uavhengig forening. Klager viser til en rekke punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP), blant annet 3.2, om kildebredde og kontroll av opplysninger, og 4.14, den samtidige imøtegåelsesretten. Det reageres også på oppfølgerartikkelen og koblingen til gamle saker. Klager minner om de alvorlige konsekvenser en slik journalistikk kan få. Klagen gjelder også NRKs journalist som klager mener har hatt et mål om å sverte foreningen (VVP 2.2).

NRK mener forholdene som beskrives er godt dokumentert gjennom videoopptak fra festen og omtale i sosiale medier. Slik NRK ser det, er det er god dekning for formuleringer i titler og ingresser. Kildebredden ivaretas gjennom bruk av åpne kilder og konkret dokumentasjon. Både klager og andre som omtales har fått mulighet til samtidig imøtegåelse, men har i svært liten grad benyttet seg av denne muligheten, skriver NRK. Det avvises på det sterkeste at NRKs journalist har egne interesser i disse sakene ut over de rent journalistiske. Han har heller ingen form for bindinger til kilder med interesse i sakene. NRK mener det har klar allmenn interesse å få kunnskap om forholdene som beskrives i de påklagede publiseringene.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) har vurdert alle innklagede punkt, selv om ikke alle svares opp i uttalelsen.

Slik utvalget ser det, hadde NRK god grunn til å rette et kritisk søkelys på arrangementet. Utvalget forstår at det kan oppleves ubehagelig å bli utsatt for kritisk journalistikk, men presseetikken skal ikke beskytte det kritikkverdige. Etikken skal hjelpe redaksjonene til ikke å påføre enkeltmennesker unødig skade. Når høytstående representanter fra Eritreas regime er invitert på en fest i Norge, må de som inviterer akseptere at det rettes kritiske spørsmål til deltagelse og innhold i arrangementet. Det må også kunne forventes at de som står ansvarlige for arrangementet, bidrar til å opplyse saken.

NRK fikk kontakt med klager, som kort avviste at dette var en feiring av Sawa/plikttjeneste, noe som også ble gjengitt i artikkelen og innslaget. NRK forsøkte imidlertid å oppnå ny kontakt, men lyktes ikke med det. Personen som stod som ansvarlig overfor utleier, fikk hele artikkelen tilsendt før publisering, uten at NRK fikk svar tilbake. Utvalget har flere ganger uttalt at den som gjør seg utilgjengelig eller ikke vil svare, etter hvert vil miste imøtegåelsesretten. I dette tilfellet mener utvalget at NRK har godtgjort sine forsøk på å få klager i tale, og kan ikke se at VVP 4.14 er brutt. Etter utvalgets mening har også klager, og andre som kunne talt klagers sak, selv bidratt til den manglende kildebredden i saken, jf. VVP 3.2.

Selv om man ikke får den angrepne part i tale, så må det publiserte være korrekt. Får man ikke opplysningene tilstrekkelig dokumentert, må man ta nødvendige forbehold.

Slik utvalget ser det, hadde NRK god nok dokumentasjon til å fastslå at deltakere deltok på fest og feiret sammen med en av regimets representanter. Dette dokumenteres på bilder og video. Når det gjelder påstander om hva som ble feiret (militærtjenesten/regimet), mener utvalget det er tilstrekkelig sannsynliggjort at Sawa ble markert på festen. Bilder og video viser deltakere i militærlignende skjorter med flaggborg, deling av kake med regimets mann, samt at festen sammenfaller med feiringen av Sawa i Eritrea. Feiringen av Sawa i Norge ble også omtalt på Twitter.

Utvalget ser at NRK i nettartikkelen rettet en formulering knyttet til annonseringen, da NRK ble kjent med klagers reaksjon, jf. VVP 4.13. Dette ble også presisert nederst i artikkelen.

Utvalget mener denne upresisheten ikke er nok til å felle NRK. Etter utvalgets mening hadde NRK, på publiseringstidspunket, tilstrekkelig grunnlag for å omtale festen på denne måten, jf. VVP 3.2 og 4.4.

Utvalget kan heller ikke se at koblingen mellom tidligere saker om asyljuks og omtalen av feiringen er usaklig. I den siste artikkelen er heller ikke foreningen omtalt. Utvalget ser for øvrig at en av kildene i saken nyanserer beveggrunnen til deltakelse på festen.

 

NRK har ikke brutt god presseskikk.

 

Oslo, 29. januar 2020

Alf Bjarne Johnsen,
Lars Helle, Liv Ekeberg, Frode Hansen,
Kristin Taraldsrud Hoff, Nina Fjeldheim, Sylo Taraku