Kjetil Tandberg m.fl. mot Fædrelandsvennen

PFU-sak 189/16


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder flere artikler i Fædrelandsvennen som handlet om to leger og én sykepleier som på fritiden hadde gitt en kreftpasient alternativ medisin, som ifølge avisen gikk ut på å gi bakepulver intravenøst. Det ble opplyst at dette var en potensielt livsfarlig behandling, funnet opp av en straffedømt italiensk kvakksalver, og at det var pasienten selv som ønsket denne hjelpen.

Klager er pasientens pårørende. Det reageres på vinklingen saken fikk, og spesielt på bruken av ordet bakepulver. Det opplyses at legemiddelet som behandlingen består av, er natrium bikarbonat. Klager skriver at det er en ingrediens i bakepulver, men at man her får inntrykk av at dette er noe man kjøper hos den lokale kjøpmannen. Det opplyses at natriumbikarbonat er et medikament som daglig er i bruk ved de fleste sykehus i dag, og klager reagerer på at Fædrelandsvennen ikke opplyser om dette. Slik klager ser det, burde journalisten vært kritisk til hvorfor sykehuset ikke tar dette i bruk kreftbehandling. Klager men er at avisen i stedet har en agenda og gjennom sin omtale ser ut til å føre et korstog mot denne alternative behandlingen. Det reageres ellers på bruken av Wikipedia som kilde, og informasjon herifra som ifølge klager ikke er sann. Klager mener avisens skjeve og feilaktige dekning har ført til at pasientens klage ikke førte frem. Det reageres ellers på at pasienten ikke var kontaktet og fikk uttale seg før publisering.

Fædrelandsvennen mener omtalen er i tråd med Vær Varsom-plakaten (VVP). Det anføres at poenget med artiklene var å sette søkelyset på hva helsepersonell hadde anledning til å gjøre på fritiden. Det opplyses at dette var et type legemiddel som ikke brukes i forbindelse med kreftbehandling. Ifølge avisen var det behandlingen i etisk komite som dannet utgangspunkt for omtalen. De relevante kildene var derfor, ifølge avisen, helsepersonell og tilsynsmyndigheter. Avisen var bevisst på at sakene ikke skulle handle om for eller imot alternativ behandling, eller pasienten. Avisen opplyser at den derfor var nøye på å anonymisere pasienten. Det vises ellers til at pasientene fikk komme til orde i et leserinnlegg.  Avisen mener ellers at det i denne saken må være innenfor å bruke ordet «bakepulver» for å forenkle og forklare, særlig når avisen i tillegg bruker betegnelsen «natrium bikarbonat» for å utdype og forklare i brødteksten.

 

Pressens Faglige Utvalg har mange ganger uttalt at mediene har rett til å velge en vinkling, det vil si et ståsted å se en sak ut ifra. Men denne retten til å velge vinkling, skal ikke gå på bekostning av de presseetiske krav. Det skal – som alltid – være dekning for titler og ingresser, informasjonen skal være korrekt, det skal utvises saklighet og omtanke i innhold og presentasjon, jf. VVP.

I det påklagede tilfellet ønsket avisen å sette et kritisk søkelys på hva autorisert helsepersonell kunne gjøre på fritiden. Pasientfokuset er dempet og underordnet sakens hovedpoeng. Selv om klager ønsket seg en annen artikkel, et forsvar for den type behandling pasienten ønsket, så innebærer ikke Fædrelandsvennens valg av vinkel i seg selv noe presseetisk brudd.

Likevel ser utvalget at den upresise fremstillingen av den alternative medisinen, og utelatelsen av opplysninger som at behandlingen benyttes i medisinsk behandling i forbindelse med andre sykdommer enn kreft, blir presseetisk problematisk. Spesielt reagerer utvalget på bruken av ordet bakepulver i denne sammenheng, jf. VVP 4.1, om saklighet og omtanke i innhold og presentasjon. Etter utvalgets mening skapes det et misvisende og feilaktige inntrykk av behandlingen, som utvalget mener skader pasienten og pårørende på en unødig belastende måte, og er egnet til å villede publikum.

Fædrelandsvennen har opptrådt kritikkverdig.

 

Oslo, 25. oktober 2016

Anders Opdahl, Liv Ekeberg, Anne Weider Aasen, Gunnar Kagge, Nina Fjeldheim, Sylo Taraku, Eva Sannum