Karl Edvard Urheim mot NRK

PFU-sak 188/20


SAMMENDRAG:

NRK Sápmi publiserte 27. mars 2020 en kort nettartikkel og radio- og TV-innslag med tittelen «- Best å være vanlig ansatt nå».

Nettartikkelen lød:

«– Det her er jo katastrofe for mange. Det sier en av innehaverne av Khan Thai restaurant på Leknes i Lofoten, Karl-Otto Karlsen. Karlsen viser til at absolutt alt av bookinger for bespisning i restauranten er avbestilte. – Vintersesongen, med asiatiske turister som ønsker å oppleve nordlyset, så veldig lovende ut. Men så kom koronaen til Asia – og frykten. På kort tid var alt avbestilt, sier Karlsen oppgitt, som likevel prøver å holde en slags drift i denne stille tiden.»

KLAGEN:

Klager mener NRK har brutt god presseskikk på følgende punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP):
2.2, om redaksjonell uavhengighet, dobbeltroller og bindinger

2.3, om bakenforliggende forhold

2.6, om skillet mellom reklame og journalistikk

Klager skriver:

«Et søskenbarn Sander Andersen /NRK Sápmi, kan ikke intervjue et annet søskenbarn Karl Otto Karlsen /Khan Thai restaurant, etter mitt syn. Det skaper spm om inhabilitet mht nære relasjoner og det er ikke minst skjerpende i og med at saken har et forretningsmessig preg over seg. Kan oppfattes som reklame for restauranten.»

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

 Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

 TILSVARSRUNDEN:

 NRK opplyser at publiseringen først ble publisert i NRK Sapmis lulesamsiske sending. NRK mener man må se publiseringen i lys av at det lulesamiske miljøet er lite og at anslagsvis snakkes av 500-600 mennesker i Norge.

«Det lulesamiske miljøet er til PFUs orientering lite, og de fleste kjenner til hverandre fra før.

Lulesamisk snakkes særlig i Tysfjord, Hamarøy og Sørfold. Reporteren er godt kjent blant sine lyttere. Innehaveren av restauranten i Leknes var et relevant intervjuobjekt fordi han er den eneste samiske restaurantinnehaveren i regionen. Han fortalte om sin opplevelse av en situasjon som var typisk for tusenvis av næringsdrivende i serverings- og reiselivsbransjen på denne tiden: Kundene uteble, inntektene ble borte og ansatte måtte permitteres på ubestemt tid. Dette var en situasjon det var aktuelt og naturlig å omtale også i den lulesamiske sendingen.»

NRK bekrefter at reporteren er søskenbarnet til intervjuobjektet, men opplyser at reporteren er en av få i NRK som snakker lulesamisk og som dermed kan dekke denne regionen på dette språket.

NRK mener de med fordel kunne opplyst om slekstsforholdet, men at det likevel ikke er et presseetisk brudd:

«(…) vi kan ikke se at det foreligger noen reell interessekonflikt som gjør denne bindingen presseetisk problematisk i denne konkrete saken.»

NRK begrunner:

«Intervjuobjektet beskriver sin opplevelse av vanskeligheter som var helt typisk for en bransje som nettopp var blitt kastet ut i en plutselig og omfattende krise, der usikkerheten om framtida var stor.

Vi vil for ordens skyld opplyse at journalisten ikke har egne økonomiske interesser i den omtalte restauranten eller fetterens næringsvirksomhet.»

NRK avviser at det er mulig å oppfatte publiseringen som reklame:

«Som nevnt i innledningen er dette den eneste restauranten med samisk innehaver i regionen, og det var dermed veldig relevant å omtale denne saken i en lulesamisk sending. Det er heller ingen ting som er salgsfremmende ved omtalen i den innklagede saken, som utelukkende handler om å beskrive situasjonen for restauranten og hvilke konsekvenser korona pandemien så langt hadde fått for driften og de ansatte.»

NRK opplyser at det var en glipp fra journalistens side at slektsforholdet ikke ble opplyst om. Mediehuset forteller at redaksjonen har skjerpet rutinene i etterkant av saken. NRK argumenterer videre for at det likevel ikke var et presseetisk overtramp:

«(…) vi [mener] at dette ikke innebærer noe overtramp i presseetisk forstand. PFU har ikke behandlet veldig mange saker hvor VVP 2.3 knyttet til redaksjonelle medarbeidere har vært et hovedtema, men i de sakene hvor medier har blitt felt har det ikke vært tilstrekkelig at det er en relasjon eller binding mellom journalist/redaktør og den som omtales – det må også være en reell interessekonflikt som publikum burde vite om.

Den innklagede saken formidler nøktern informasjon om hvordan koronapandemien har rammet en lokal bedrift, og hvilke konsekvenser dette har fått for virksomheten. Vi kan ikke se at slektskapet mellom journalist og intervjuobjekt har betydning for hvordan denne informasjonen blir oppfattet av publikum, og dermed kan det etter vår mening ikke være et brudd på god presseskikk at dette ikke ble opplyst i innslaget – selv om vi er enige i at det hadde vært riktig å være åpen overfor publikum om slektskapet.»

Klager hadde ikke mer å tilføye.

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

NRK publiserte en nyhetsmelding om en restaurant på Leknes i Lofoten. Innehaver av restauranten fortalte om en krevende tid med mange avbestillinger som følge av koronaviruset.

Klager er en privatperson. Han opplyser at journalisten som intervjuet innehaveren er vedkommendes søskenbarn. Klager mener dette er et slektsforhold som burde vært opplyst om i publiseringen. Ifølge klager hadde journalisten en dobbeltrolle i strid med Vær Varsom-plakatens krav om redaksjonell uavhengighet. Klager mener også at publiseringen utgjorde reklame for restauranten.

NRK avviser at god presseskikk er brutt. Mediehuset kan ikke se at nyhetsmeldingen var reklame, og understreker at den inneholder informasjon av offentlig interesse om den eneste samisk eide restauranten i regionen. Videre opplyser NRK at publiseringen først ble publisert på lulesamisk, et språk som snakkes av 500-600 mennesker i Norge, og at reporteren er en av få i NRK som kan dette språket. NRK innrømmer likevel at de burde opplyst om slektsforholdet i publiseringen, men avviser at det var brudd på god presseskikk at det ikke ble gjort. Det finnes ingen reell interessekonflikt i saken og slektsforholdet hadde derfor ikke betydning for publikums oppfatning av innholdet, fremholder mediehuset.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener den innklagede nyhetsmeldingen hadde offentlig interesse, og utvalget kan ikke se at publiseringen var i strid med Vær Varsom-plakatens (VVPs) krav om å skille reklame og redaksjonelt innhold.Utvalget merker seg at det eksisterer et slektsforhold mellom journalisten og intervjuobjektet. PFU påpeker at dette er en type binding som potensielt kan skape integritetsproblemer for journalister. VVP 2.2 krever at den enkelte redaksjonelle medarbeider skal verne om sin uavhengighet og unngå bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet. VVP 2.3 påpeker at pressen skal være åpen om bakenforliggende forhold som kan ha betydning for publikums oppfatning av det redaksjonelle innholdet.

I det påklagede tilfellet mener PFU at slektsforholdet ikke gjorde det problematisk for journalisten å dekke saken. Nyhetsmeldingen handlet om restaurantens problemer under koronapandemien, og utvalget kan ikke se at det utgjorde en interessekonflikt eller binding i strid med VVP 2.2.

PFU vil generelt oppfordre mediene til å opplyse om bakenforliggende forhold som kan være relevante for hvordan publikum oppfatter det redaksjonelle innholdet, jf. VVP 2.3. I dette tilfellet mener utvalget at slektsforholdet ikke var av stor nok betydning for innholdet i publiseringen til at det var presseetisk påkrevd å opplyse om det.

NRK har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 27. januar 2021

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Frode Hansen, Gunnar Kagge
Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Melissa Jocelyn Lesamana