NN mot NRK

PFU-sak 187/14


SAMMENDRAG:

***

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nettartikkel på NRK.no og et radioinnslag, sendt både lokalt i Trøndelag og i Norgesglasset, om et bokollektiv i Trondheim. Bokollektivet drives i regi av Salem og det tar inn beboere med rusproblemer og med kriminell bakgrunn. I nettartikkelen blir en ung mann omtalt som Edvard intervjuet, og han er også avbildet. I radioinnslaget er hans fulle navn og hjemsted oppgitt.

Klager er Edvards mor, med samtykke fra sønnen. Klageren mener NRK har brutt god presseskikk ved identifisere sønnen. Hun hevder at sønnen selv hadde trodd at han skulle anonymiseres, og bare framstå som «Edvard i Trondheim». Klageren mener derfor NRK har brutt Vær Varsom-plakatens punkt om å klargjøre premissene overfor intervjuobjekter og andre kontakter.

NRK avviser klagen. Det anføres at avtalen om å intervjue Edvard ble gjort gjennom Salem, og at Edvard selv aldri berørte spørsmålet om anonymitet. Det vises også til at han villig stilte opp til fotografering. I tillegg anfører NRK at Edvard er en myndig person som i kontakt med reporteren framsto som en som hadde innsikt i sin egen situasjon.

Pressens Faglige Utvalg vil understreke at det er redaksjonens eget ansvar å klargjøre premissene i forhold til kilder og kontakter. Dette gjelder i særlig grad når temaene som berøres er følsomme, og hvor det kan være vanskelig for kilden å fullt ut forstå konsekvensene av å stå fram i mediene.

I det foreliggende tilfellet synes det for utvalget klart at Edvard deltok i intervjuet med en grad av forestilling om at han bare skulle framstå med fornavn. NRK har bekreftet at avtalen ble gjort med Salem og at anonymisering ble drøftet, men ikke avtalt. Det synes derfor som om NRK har trodd og ment at en omtale med fullt navn, bilde og hjemsted var klargjort. Utvalget er imidlertid at den mening at det redaksjonelle ansvaret for å klargjøre premissene ikke skulle stoppet hos Salem, men vært klargjort direkte med Edvard selv. Han ble nå omtalt som tidligere kriminell og rusmisbruker under fullt navn og bilde. At han er en myndig person med rett til å ta egne avgjørelser, endrer ikke kravet til klargjøring av premissene, særlig når anonymisering hadde vært drøftet med Salem i forkant av intervjuet. Det vises til Vær Varsom-plakatens punkt 3.3, der det blant annet heter: «Det er god presseskikk å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og ellers overfor kilder og kontakter».

Det registreres ellers at NRK, etter anmodning fra familien, har fjernet det påklagede materialet, både nettartikkelen og radioinnslaget, slik at det ikke lenger er tilgjengelig for allmennheten.

NRK har brutt god presseskikk.

Oslo, 28. oktober 2014

Alf Bjarne Johnsen,
Tone Angell Jensen, Øyvind Brigg,
Eva Sannum Reidun Førde, Erik Schjenken

FOR FRAMFØRING I RELEVANT SENDETID:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, mener NRK brøt god presseskikk da redaksjonen ikke klargjorde premissene i tilstrekkelig grad i et radiointervju med en 20-åring med bakgrunn fra både rus og kriminalitet. I intervjuet, som ble sendt både lokalt i Trøndelag og i Norgesglasset, ble 20-åringens navn og hjemsted omtalt, noe det reageres på. Utvalget forstår at redaksjonen trodde premissene for intervjuet med 20-åringen indirekte var avklart, men mener dette skulle vært direkte avklart med 20-åringen selv. En nettartikkel om samme sak innebar også et tilsvarende brudd fordi det der ble brakt et fotografi av 20-åringen. Materialet er senere, etter anmodning fra familien, gjort utilgjengelig.»