Ålesund kommune v. informasjonssjef Eli Anne Tvergrov mot NRK

PFU-sak 187/04


SAMMENDRAG:
NRK Møre og Romsdal brakte 15. juli 2004 på sine nettsider en nyhetsartikkel med tittelen » Ulovleg bruk av reimar «, og med følgende innledning:

» Sjukeheim festa pasient med reimar i 14 timar. Sterk kritikk frå Helsetilsynet. I desember for to år sidan blei ein pasient bunden fast til senga med reimar i 14 timar ved Åse sjukeheim i Ålesund. Det er andre gong på kort tid at Åse sjukeheim får refs frå Helsetilsynet. Den same sjukeheimen har også fått kritikk då ein mann fekk for lite drikke og døydde. – Dette er svært alvorleg og svært beklagelege hendingar, seier kommunalsjef i Ålesund, Sigmund Bjerkvik, til NRK Møre og Romsdal.»
Dagen etter, 16. juli, brakte NRK Møre og Romsdal en oppfølgingsartikkel med tittelen » Fastbunden i reimar julaftan «. Her het det innledningsvis: » Den aldrande faren fekk lov til å reise heim til familien julaftan. Då han kom tilbake til sjukeheimen blei han lagt i reimar i 14 timar. Familien nektar for at dei nokon gong gav løyve til at sjukeheimen kunne bruke tvang mot mannen, og Helsetilsynet kjem med kraftig kritikk mot Åse sjukeheim. Familien har kjempa for å bli trudd. – Det har vore tungt, det har lege som eit mareritt i etterkant, seier dotter Sølvi Molnes til NRK Møre og Romsdal.»

Oppslaget var illustrert med et bilde merket «Illustrasjonsfoto» som viser en situasjon der en person blir bundet på hendene. Bildet viser bare hender og remmer, samt en del av kroppen.

KLAGEN:
Klager er Ålesund kommune ved informasjonssjefen. Klagen gjelder dels det nevnte illustrasjonsbildet og dels bruken av ordet «reimar». I klagebrevet skriver kommunen at den mener illustrasjonen går lengre enn det er dekning for. «Sengebelte betyr belter som festes over hoftene og over brystet. På illustrasjonen demonstreres en festeanordning på hender som er lagt stramt inn til kroppen på en stående person ? reimer. Systemet som demonstreres på illustrasjonsfotoet kan ikke brukes på norske sykehjem og er ukjent for Åse sjukeheim og Ålesund kommune .»

Videre ber klageren om en vurdering av bruk av ordet «reimar» i begge artiklene, både 15. og 16. juli. Klageren ber spesielt om at ordbruken ses i sammenheng med bildet og det faktum at NRK Møre og Romsdal i et radioinnslag om saken – sendt 15. juli – bruker ordet sengebelte. Det anføres også at det i fjerde avsnitt i artikkelen 16. juli er beskrevet hvordan pasienten er festet med sengebelte.»

TILSVARSRUNDEN:
NRK Møre og Romsdal mener man har vist «nødvendig varsemd i forhold til dei aktuelle punkta i kaptitel 4 under publiseringsreglar i Vær Varsom-plakaten». Det vises til at bildet er merket med «illustrasjonsfoto» og at det innebærer at det ikke viser den virkelige pasienten, ikke de virkelige remmene eller sengebeltene og ikke den virkelige situasjonen. » Poenget var å illustrere eit ulovleg tvangstiltak, ikkje å dokumentere i detalj korleis tvangstiltaket blei gjennomført. »

Det vises til at det dagen etter ble forklart på hvilken måte pasienten var fastbundet, og videre het det i tilsvaret: «NRK Møre og Romsdal ser at bildet viser ein annan type reimar enn det som var brukt ved Åse sjukeheim. Likevel kan vi ikkje sjå at illustrasjonsfotoet gir publikum feil inntrykk av hovudpoenget i saka: Mannen var ulovleg fastbunden. Det er essensen i den innklaga artikkelen og i rapporten fra Helsetilsynet.»

Når det gjelder bruken av ordet «reimar», og ikke det korrekte ordet «sengebelte», mener NRK at ordene kan brukes om hverandre, slik det er gjort i nettartikkelen. NRK mener ordet «reim» er forståelig for publikum i større grad enn et faguttrykk som sengebelte.

Klageren understreker på ny at systemet som er vist på illustrasjonsbildet, ikke kan brukes på et sykehjem og at bildet derfor gir et feil inntrykk av de faktiske forholdene.

NRK Møre og Romsdal har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER :
Klagen gjelder NRK Møre og Romsdals omtale på sine nettsider av en hendelse ved et kommunalt sykehjem i Ålesund. Klageren, Ålesund kommune, mener bruken av et illustrasjonsfoto gir en misvisende framstilling av sakens realiteter. Videre mener klageren at bruken av ordet «reimar» skaper et feilaktig inntrykk når det korrekte fagbegrepet er «belte» eller «sengebelte».

NRK Møre og Romsdal avviser klagen og presiserer at bildet var merket illustrasjonsfoto, noe som innebærer at det ikke er den virkelige situasjonen som er avbildet. Når det gjelder ordene «reimar» og «sengebelte», mener NRK at disse, i en ikke-faglig sammenheng, må kunne brukes om hverandre.

Pressens Faglige Utvalg mener NRK Møre og Romsdal var i sin fulle rett til å omtale forholdene rundt behandling av en pasient ved sykehjemmet i Ålesund, noe klageren heller ikke har bestridt.

Utvalget forstår bakgrunnen for klagerens reaksjon, men mener begrepsbruken ligger innenfor det akseptable. Derimot stiller utvalget seg kritisk til NRK Møre og Romsdals valg av illustrasjon. Bildet viser en helt annen situasjon enn hva den reelle saken dreier seg om, og skaper et helt feilaktig inntrykk som setter klageren i et uberettiget uheldig lys. Slik utvalget ser det, burde NRK ha klarlagt de faktiske forhold innen man valgte illustrasjonsform.

Her viser utvalget til Vær Varsom-plakatens punkt 4.12, der det heter: «For bruk av bilder gjelder de samme aksomhetskrav som for skriftlig og muntlig fremstilling».

NRK Møre og Romsdal har brutt god presseskikk.

Oslo, 21. desember 2004
Odd Isungset,
John Olav Egeland,
Ingeborg Moræus Hanssen, Eva Sannum, Trygve Wyller