Hanne Hansgård mot Avisa Nordland

PFU-sak 186/21


SAMMENDRAG:

Avisa Nordland publiserte 3. august 2021 en artikkel om «henslengte båter» i Misværfjorden i Bodø kommune. Tittelen var: «Folk frykter det verste: – En tikkende miljøbombe»

I ingressen stod det:

«Flere i lokalbefolkningen er bekymret for hva som kan skje når neste storm kommer.»

Avisen publiserte bilder av en gammel fiskeskøyte som lå fortøyd i fjorden.

KLAGEN:

Klager er datteren til eieren av fiskeskøyta. Hun mener AN har brutt god presseskikk på følgende punkter i Vær Varsom-plakaten:

3.2, om opplysningskontroll og kildebredde
3.9, om hensynsfull arbeidsprosess
4.4, om dekning for titler etc.
4.7, om identifisering

Klager opplyser at faren hennes døde åtte dager etter publisering, og mener at AN ikke tok hensyn til farens sviktende helse i arbeidet med artikkelen.

Klager skriver:

«I samtale med journalist ga, både klager og båteier, tilsvar til påstandene og ba ettertrykkelig om at VVP 3.9 ble grundig vurdert, da båteier var alvorlig syk, og at dette ville bli en ekstrem belastning for han. På tross av at jeg tryglet og ba, ble vi ikke hørt.»

Klager opplyser at avisens redaktør fortalte henne at samfunnshensynet var viktigere enn farens helse i denne saken, og at de valgte å anonymisere faren for å gjøre belastningen mindre. Faren ble like full identifisert, ifølge klager, fordi Salten er et lite område og at alle forstod at det gjaldt hennes far og hans båt.

Ifølge klager har ikke kommunen, som er kilde i artikkelen, vært bekymret for båten, fordi «båtens tilstand og ivaretakelse er blitt grundig informert og dokumentert».

Rapporten som omtales i artikkelen, mener klager i hovedsak inneholder bekymringer for båten som lå på land, altså ikke farens båt. «Eier av båten på land er blitt varslet pålegg om fjerning, dette er ikke tilfelle for MS Misværfjord», skriver klager.

Klager skriver videre:

«Journalisten er tydelig i sin artikkel på at saksbehandler på saken ikke er/har vært tilgjengelig og at det ikke har vært innhentet uttalelse derfra. Artikkelen har vist til en uttalelse fra en annen kommunalt tilsatt som tydeligvis ikke hadde inngående og god nok informasjon eller kompetanse til å uttale seg om saken. Hadde AN avventet publisering til informasjon fra saksbehandler var innhentet og gjort grundig forarbeid ville AN sittet igjen med ett annet bilde og med bedre innsikt i saken.»

Klager mener avisen burde innhentet mer dokumentasjon via kommunens innsynsløsning, og ikke bare basert seg på rapporten fra Skjerstad kommunedelsutvalg.

Klager avviser at båten har vært en fare for miljøet. «Båten ligger trygt og godt, på godkjent ankringsplass og har hatt regelmessig tilsyn», skriver hun.

Klager stiller spørsmål ved om AN ikke har vært kildekritiske nok og er «blitt brukt i en sur nabo sin agenda».

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

TILSVARSRUNDEN:

Avisa Nordland mener saken hadde stor offentlig interesse og at avisen har tatt tilstrekkelig hensyn til klager.

AN viser til at flere kilder er bekymret for båtene, og at kommunen har vært på saken siden 2019. AN skriver:

«Vår oppfatning er at artikkelen framstiller saken på en nøktern, saklig og informativ måte. Saken er belyst fra alle sider, med god kildebredde.
De to båteierne har fått god plass i artikkelen til å gi samtidig imøtegåelse og forklarer saken grundig og utfyllende fra sine ståsteder.»

Ifølge AN er opplysningene i artikkelen korrekte. «Informasjon og uttalelser fra anonyme kilder bekreftes gjennom åpne kilder (lederen i kommunedelsutvalget og saksdokumenter)», fremholder avisen.

Når det gjelder båteierens sykdom, skriver AN:

«Vår journalist ble gjort kjent med at klagerens far var syk, men var ikke kjent med alvorlighetsgraden. Han kontaktet derfor datteren (klager) først. Hun ga uttrykk for at hun ikke syntes noe om at AN skulle skrive om saken og henviste til farens sykdom. På grunn av farens sykdom ble det gjort avtale med datteren om at faren skulle anonymiseres i saken. Dette medførte at også den andre båteieren og de tre intervjuobjektene ble innvilget anonymitet.»

AN forteller at klager var hos faren (båteieren) da journalisten tok kontakt med henne, og at journalisten da fikk snakke med båteieren, som svarte klart, tydelig og utfyllende. «Han ga ikke uttrykk for at det var negativt at Avisa Nordland tok opp saken», skriver AN.

Avisen opplyser at de ikke hadde informasjon som ga «grunnlag for å kunne forutse at klagers far skulle dø kort tid etter publisering.»

Klager hadde ikke mer å tilføye.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Avisa Nordland om båter som var satt igjen i Misværfjorden i Bodø kommune. Båtene skal ha ligget der i tre år, og beboere ved fjorden fryktet at de kunne synke og skade miljøet.

Klager er datteren til en av båteierne. Hun forteller at faren hennes var alvorlig syk da avisen jobbet med artikkelen, og at publiseringen var en «ekstrem belastning» for ham. Faren døde åtte dager etter publisering. Klager ba innstendig redaktøren om å ta hensyn, men opplever ikke å bli hørt. Videre mener klager at artikkelen gir et feil bilde, blant annet fordi kommunens saksbehandler ikke ble intervjuet. Avisen har vært ukritiske til tipseren, ifølge klager. Farens båt var ikke en fare for miljøet, argumenterer hun.

Avisa Nordland mener å ha tatt tilstrekkelig hensyn. Avisen valgte å anonymisere mannen da de fikk informasjon om at han var syk. AN opplyser videre at de ikke fikk informasjon om at klager lå på dødsleiet. Ifølge avisen er artikkelen korrekt og nøkternt fremstilt. AN opplyser at redaksjonen intervjuet mannen på telefon før publisering, og at han da svarte klart, tydelig og utfyllende. Han uttrykte ikke at det var negativt at avisen tok opp saken, skriver avisen.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener AN har oppfylt i kravene i punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten (VVP), som sier at pressen skal kontrollere at opplysninger er korrekte og sørge for tilstrekkelig kildebredde. Utvalget kan ikke se at avisen har publisert noe uriktig, og artikkelen bygger på flere kilder, inkludert eieren av båten. PFU mener det var presseetisk akseptabelt å publisere bekymringene og påstandene til naboen. Saken er etter utvalgets mening tilstrekkelig belyst selv om den nevnte saksbehandleren ikke var tilgjengelig, noe som for øvrig kommer frem i artikkelen.

PFU har forståelse for at publiseringen har vært en ekstrabelastning for den omtalte mannen, som var alvorlig syk, og hans familie. Utvalget påpeker at mediene må gjøre vurderinger av hva slags belastning publisering medfører for enkeltpersoner og veie dette opp mot andre hensyn, som den offentlige interessen. Personlige forhold som sykdom kan spille inn i en slik vurdering.

I dette tilfellet merker PFU seg at AN valgte å anonymisere mannen da de fikk informasjon om at han var syk. PFU merker seg også at mannen kom godt til orde og at han uttalte at båten ikke har olje om bord, er tett og fin og får tilsyn. PFU mener AN tok tilstrekkelig hensyn.

Avisa Nordland har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 24. november 2021

Anne Weider Aasen,
Stein Bjøntegård, Ellen Ophaug, Nina Fjeldheim,
Gunnar Kagge, Ingrid Rosendorf Joys, Øyvind Kvalnes