NN mot Sør-Trøndelag

PFU-sak 183/04


SAMMENDRAG:
Avisa Sør-Trøndelag brakte fredag 18. juni 2004 en reportasje med tittelen «?Niåringen er alltid reserve?» . I ingressen står det:

«Barnet er ni år og ivrig fotballspiller, men er ikke god nok for miniputtlaget til Løkken IF.»

I teksten går det fram at en av foreldrene til barnet «mener det er forkastelig at et miniputtlag med niåringer fokuserer på å vinne. Av hensyn til barnet sitt velger personen å være anonym. -Men jeg håper å reise en debatt om hvordan man skal drive barneidrett i klubben. Slik det er nå risikerer man å drepe all glede ved å spille fotball for enkelte, sier forelderen til ST.»

Videre opplyses det at niåringen har vært reserve i hele fjor og hittil i denne sesongen. «Det er stort sett de samme sju som starter?-Barnet har tatt det opp flere ganger. Men vi som foreldre forsøker å prate det bort. Foreldrene er opprørt over hvordan trenere forskjellsbehandler små barn, og mener det viktigste må være at niåringer har det artig på fotballbanen. Så får resultatene bli mer viktige oppover i årsklassene.»

I en reportasje på påfølgende side, med tittelen «-Står ikke med stoppeklokke», uttaler fotballeder Per Tore Kirkholt i Løkken IF at han ikke kjenner seg igjen i kritikken.

«Per Tore Kirkholt understreker at han har vært på samtlige treninger og kamper med miniputtene denne sesongen.
?Stemmer det at de samme spillerne får minst spilletid i hver kamp?
-Jeg har vært med i så mange år, og det vet du også, at trenere står ikke med stoppeklokke. Men det er min oppfatning at vi aldri har hatt problemer med dette?Han forteller at filosofien til Løkken er klar; alle spillerne skal ha tilnærmet lik spilletid.
?Men det skjer ikke i praksis?
-Jeg skal prate med trenerne og ta det opp med dem, sier Kirkholt?Jeg er litt skuffet over at vi ikke har fått høre noe før vi kritiseres i avisa. Derfor har vi heller ikke hatt muligheten til å gjøre noe, sier Kirkholt.»

I en undersak med tittelen «-Glem resultatene», reagerer Kjetil Solli på topping av lag med niåringer. Det framgår at Solli har vært fotballtrener for Løkkens A-lag og på aldersbestemte lag.
«-Trenerne gjør ikke jobben sin. De fokuserer på resultater i stedet for å være opptatt av å utvikle spillerne. Men de må glemme resultatene. Motivasjonen må være at alle skal bli bedre. Og ikke minst; at alle skal ha det artig, sier Kjell Solli ? og understreker at dette ikke bare er et problem på Løkken, men trolig i alle klubber.
– Mener du trenerne på miniputtlag bør stå med stoppeklokke?
-Ja!»

Lørdag 19. juni følger Sør-Trøndelag opp saken i en lederartikkel. Tittelen er «Overgrep». Her framgår det at bakgrunnen for gårsdagens reportasje var et leserbrev i avisen, underskrevet av «foreløpig anonym». I lederartikkelen står det blant annet:

«Og man trenger ikke være barnepsykolog for å skjønne at det å sette åtte-niåringer på sidelinja fordi de ikke er gode nok, er et overgrep mot barn?Dette må Løkken IF ordne opp i?Vi tror ikke at dette med topping av miniputtlag bare er et problem på Løkken. Men problemet blir ikke så synlig, fordi mange foreldre vegrer seg for å ta opp slike ting med klubbledelse og idrettslag, av frykt for at ungene deres skal bli utsatt for enda mer stigmatisering. »

I samme utgave , på sportssidene, følges saken opp med en mindre reportasje under tittelen: «-Tar saken til etterretning.» I sin helhet står det:

«Fotballeder Per Tore Kirkholt i Løkken IF samlet torsdag samtlige trenere i klubben til et utvidet styremøte for å diskutere kritikken angående topping av minilag med niåringer. ?Vi tar saken til etterretning, og ønsker å løse den internt. Vi ønsker ikke å diskutere saken mer i media, sier Kirkholt til ST. Han ønsker ikke å kommentere hva de ble enige om under møtet, men sier han er fornøyd. ?Vi føler vi har fulgt, og vil fremdeles følge, retningslinjen til Norges Fotballforbund om barneidrett, sier han til ST.»

Artikkelen er illustrert med en faksimile fra oppslaget dagen før.

Onsdag 23. juni svarer «Foreldregruppa for mini 9-10 år Løkken Fotball» på kritikken i et leserinnlegg med tittelen «Topping av lag og gale foreldre.»

Her framgår det at det ble avholdt et foreldremøte etter avisomtalen. «Det ble enstemmig vedtatt at de påstander som var satt fram om topping av lag ikke må stå ubesvart. Vi vil
derfor med dette tilbakevise påstanden om at dette foregår på vårt lag. Vi påstår ikke at alle får spille akkurat like mye. Det er ulike årsaker til dette, som både trenere, støtteapparat og de fleste engasjerte foreldre kjenner til. Trenerne topper ikke laget. Trenerne har tvert i mot vår fulle tillit og støtte i arbeidet de har nedlagt?Som en naturlig konsekvens av uriktige påstander og manglende mulighet til å forsvare seg, har alle de tre trenerne for mini 9- og 10 år trukket seg.»

KLAGEN:
Klageren, (NN), en av de omtalte trenerne, viser til at han har vært hovedtrener for det omtalte fotballaget. «I reportasjen bringer avisen videre påstander om at vi topper laget slik at noen nesten ikke får spilletid, ungene mistrives og mange vil slutte. Dette er helt feil?Avisens medarbeider ble bedt om å sjekke saken og invitert til å komme til klubben og se for seg selv, men var ikke interessert i det. En anonym kilde var nok for dem. Det hører med til historien at foranledningen til oppslaget er et leserbrev som sto på trykk i samme avis dagen før, der en anonym forelder setter frem noen påstander. Dette kan jeg leve med. Et redaksjonelt oppslag over ti spalter har en helt annen tyngde. Det jeg reagerer på er at avisen kun på bakgrunn av én anonym kilde, går ut og med så store bokstaver slår fast at slik er det. Uten flere kilder, uten å sjekke eller få sine opplysninger (påstander) bekreftet, og uten å forsøke å komme i kontakt med meg.»

Klageren reagerer også på at avisen i sin lederartikkel ikke har tatt hensyn til at klubbens fotballeder imøtegår påstandene som reises.

Og videre:
«?Fotballtreneren? som avisen går så sterkt ut mot, nevnes aldri med navn. Likevel er han lett identifiserbar ? det har jeg erfart! I et lite lokalsamfunn, og i store deler av fotballkretsen for øvrig, vet de fleste hvem som er trener for laget det er snakk om. Jeg vet jeg aldri har toppet laget ?Det er heller ikke sant at jeg har forskjellsbehandlet spillere. Jeg har derimot tilstrebet at alle skulle få nøyaktig like mye spilletid, uansett ferdighet. Hvor brevskriveren har dette fra, vet verken jeg eller de andre foreldrene (ref. deres leserbrev).»

TILSVARSRUNDEN:
Sør-Trøndelag avviser at avisen kun har støttet seg på én kilde. «Vår hovedkilde var en forelder til et barn som spiller på det aktuelle laget. I egenskap av forelder som har vært til stede på de aller fleste kampene laget har spilt, er vedkommende så absolutt meningsberettiget. Gjennom flere samtaler med denne hovedkilden, konkluderte avisa med at vedkommende var troverdig ? en konklusjon som ikke har endret seg. At kilden ble anonymisert, har sammenheng med behovet for å beskytte barnet.

Videre hevder avisen at den andre hovedkilden var den intervjuede lederen i Løkken Idrettsforening, som selv har et barn på det aktuelle laget. «I samtaler med journalisten i saken, bekreftet Kirkholt at ungenes ferdigheter gjerne ble lagt til grunn for hvor mye de
fikk spille, spesielt hvis laget lå under. Det som er beklagelig her, er at avisas journalist, etter påtrykk fra Kirkholt, unnlot å skrive at Kirkholt bekreftet at man spilte for å vinne, og at de
beste spillerne ble satt innpå hvis laget lå under. Det er også beklagelig at journalisten gikk med på å stryke sitater fra Kirkholt i intervjuet.»

I et vedlegg fra avisens journalist framgår det blant annet at Kirkholt «innrømte ? utenfor intervju ? overfor meg at det foregår topping av lag på miniputtlaget. ?Ligger vi under, så topper vi selvsagt laget for å vinne?. På mitt spørsmål om det var viktig at miniputter vinner kamper, så svarte han at de spilte for å vinne. Han innrømte at enkelte får spille mer enn andre, uten at han så noe galt i dette. Under besøket på kontoret mitt den 17. juni, påsto Kirkholt at han visste hvem som var vår anonyme
kilde. ?Fotballbanen er ikke noen sandkasse. Da får de heller sitte på sidelinja å leike seg?, uttalte han blant annet.»

Videre anfører Sør Trøndelag at bakgrunnen for at de ikke kontaktet (NN), «hadde sammenheng med at vi ikke ønsket å ?henge? ut trenerne. Trenere på dette nivået er gjerne foreldre som stiller opp frivillig for at ungene skal få et tilbud?Vi mente, og mener fortsatt,
at retningslinjene for hvordan man skal drive barneidrett, er klubbledelsens ansvar og anliggende. Derfor var det naturlig, og riktig, å ta kontakt med fotballederen i klubben.»

Avisen avstår også fra å kommentere leserinnlegget, men understreker at «foreldrene ble fortalt at hvis de ikke gikk ut med et slikt opprop, ville trenerne slutte.»

Klageren mener han framstilles som en ?overgriper, og viser til «Anders A. Morkens uttalelser (redaktøren; sekr. anm) i sin leder lørdag 19. juni hvor overskrifta er ?Overgrep?. Herunder kommer påstander som er så langt ifra det jeg og Løkken Idrettsforening (LIF) står for og jobber for som overhode mulig. Og nettopp denne lederen har ikke Sør-Trøndelag svart på eller forklart med et ord.»

Klageren påpeker at det i lederen vises til «treneren», og at det da er ham det siktes til. «Dette føles virkelig som et direkte angrep på meg personlig?At Sør-Trøndelag har tatt kontakt med så mange andre kilder enn meg er for meg helt uforstående. Avisen slenger her ut mange påstander om at de har vært i kontakt med flere kilder. For lettvint å bare kaste ut, spesielt når 17 navngitte foreldre dementerer det som kommer fram. Hvis de virkelig ville komme til sakens kjerne kunne de ha tatt kontakt med meg.» Klageren mener også at journalistens påstander vedr. Kirkholts angivelige utsagn, blir grunnløse påstander.

Videre avviser klageren at foreldrene skal ha blitt forelagt et ultimatum om å skrive under på innlegget.

Sør-Trøndelag viser til at begrepet «overgrep» gjelder alle trenere «som eventuelt setter åtte-niåringer på sidelinja fordi de ikke er gode nok?Motivet for å skrive denne lederen, var ikke å henge ut Løkken fotball isolert, men å rope et varsku til alle foreldre, lagledere og trenere som har med små barn å gjøre?(NN) skriver at avisa burde opptrådt mer varsomt. Nettopp ut fra hensynet til varsomhet ble verken (NN) eller noen av de andre trenerne på laget kontaktet, men fotballeder Per T. Kirkholt, som i kraft av vervet som fotballeder har et ansvar for hvordan barneidrett drives. Vi mener fortsatt at Kirkholt var, og er, riktig adressat når det gjelder å svare på hvordan barnefotballen på Løkken drives.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en reportasje og en lederartikkel i avisa Sør-Trøndelag etter at en anonym forelder i et leserbrev hevder at trenerne til et navngitt miniputtlag ?topper? laget. Klageren, en av de omtalte trenerne, reagerer på at en anonym kilde får stå fram med sterke påstander rettet mot ham, uten at han er gitt anledning til samtidig kommentar. Videre reagerer klageren på at han framstilles som en ?overgriper? i Sør-Trøndelags lederartikkel, og påpeker at han indirekte identifiseres som treneren det gjelder gjennom klubbnavnet.

Sør-Trøndelag viser til at avisens hovedkilde var en forelder til et barn på det aktuelle laget, og at denne har vært til stede på de fleste kampene, og således er meningsberettiget. Videre hevder avisen at den intervjuede lederen i idrettsforeningen også bekreftet at laget ble ?toppet?, men at utsagnet beklageligvis ble fjernet etter påtrykk fra lederen. Etter
Sør-Trøndelags mening var det naturlig å kontakte klubbens fotballedelse, som i kraft av vervet har et ansvar for hvordan barneidrett drives, og ikke klageren. Avisen viser til at foreldrene har fått publisert et tilsvar.

Pressens Faglige Utvalg mener Sør-Trøndelag var i sin fulle rett til å følge opp det anonyme leserbrevets påstander om ?topping? i barnefotball på redaksjonell plass. Utvalget mener det var naturlig fortsatt å anonymisere skribenten i den oppfølgende dekningen av saken.

Når det gjelder retten til samtidig imøtegåelse, noterer utvalget seg at idrettslagets fotballeder, som også har barn på det omtalte laget, får imøtegå påstanden om ?topping? av laget. Selv om klageren med fordel kunne blitt kontaktet for kommentar, mener utvalget at imøtegåelsesretten er ivaretatt gjennom fotballederens uttalelser. Utvalget legger i den forbindelse vekt på at trenerne ikke er navngitt, og at fotballederens uttalelser er i tråd med klagerens oppfatning av saken.

Selv om klageren opplever kritikken i lederartikkelen som urettferdig, kan ikke utvalget se at innholdet er av en slik art at det bryter med de presseetiske normer. Utvalget har gjentatte ganger uttalt at det må være stor takhøyde for hva som må kunne aksepteres på kommentarplass, også når det gjelder bestridte påstander, som i dette tilfellet. Utvalget påpeker imidlertid at de som mener seg utsatt for angrep, har mulighet til tilsvar, og noterer seg at lagets foreldre forsvarer trenerne i et leserbrev.

Sør-Trøndelag har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 21. desember 2004
Odd Isungset,
John Olav Egeland, Annette Groth,
Ingeborg Moræus Hanssen, Eva Sannum, Trygve Wyller