Trond Hansen mot Harstad Tidende

PFU-sak 182/99


SAMMENDRAG:
Harstad Tidende brakte lørdag 23.oktober 1999 en førstesidesak med tittelen «Elev sparket i hodet. Måtte til sykehus etter krangel om lekeapparat». I ingressen står det : «En 11-årig elev på Medkila skole måtte i går på sykehus, sannsynligvis etter å ha blitt sparket i hodet av en klassekamerat. ? Det kunne ha gått mye verre. Men nå krever vi foreldre at det blir satt i verk mer effektive tiltak overfor en elev med store adferdsproblemer, sier 11-åringens bekymrede far.»
Inne i avisen er tittelen «11-åring på sykehus etter spark i hodet». I ingressen står det:
«- Marginene er små, og dette kunne fort gått mye verre. Det sier en meget bekymret far. I ni-tida i går morges måtte hans 11-årige sønn kjøres hjem fra Medkila skole, med tydelige skader i ansiktet etter å ha blitt sparket eller tråkket på av en medelev».
Det framgår av brødteksten at basketaket oppsto i forbindelse med en krangel ved en av skolens husker. «Gutten som påførte 11-åringen skadene, er blant de 70-80 i Harstad som inngår i statistikken over de elever med betydelige atferdsvansker». Faren til den skadede 11-åringen ønsker å «åpne øynene på de som sitter med ansvaret». Flere foreldre frykter hva som kan hende dersom de ansvarlige på skolen ikke lykkes «i å iverksette effektive tiltak». «- Vi har nesten bare ventet på at noe slikt som dette – eller noe langt alvorligere – skulle skje, sier 11-åringens far.» Han sier også at den eleven som påførte hans sønn skadene, tidligere i høst hadde med seg en kniv på skolen. «Den viftet han med. Yngre elever ble truet med at han skulle lage blodbad?».
Det går videre fram at skolen grep inn, men at kniven har vært observert ved seinere anledninger. «Også andre voldelige episoder, både overfor medelever og voksne, har skapt en økende frykt blant foreldre». Foreldrene skal ha blitt informert om denne elevens adferdsproblemer på et klassemøte, ifølge avisen. Avslutningsvis krever faren til den mishandlede 11- åringen at skolens ledelse tar ansvar og gjør sitt for å hindre at det neste gang dreier seg om noe mye verre enn et forslått ansikt og en hjernerystelse».
Under egen tittel, «Skadelig eller positiv effekt» , blir skolens rektor og avisens redaktør intervjuet. Det framgår at skolen mener det er uriktig å omtale «gårsdagens voldsepisode». HTs redaktør er uenig. Også ved Pedagogisk Psykologisk Distriktssenter er man opptatt av de mulige skadevirkningene et avisoppslag kan ha overfor eleven med adferdsproblemer ? og hans familie». Redaktøren mener at alle parter, «både på kort og lang sikt, er tjent med at voldsepisoder i skolehverdagen ikke dysses ned».

KLAGEN:
Klagerne , foreldrene til den omtale gutten med adferdsproblemer, reagerer på at en «10-åring offentlig henges ut» for å belyse skolens manglende ressurser til forebygging. Det pekes på at gutten lar seg identifisere, «siden både skole og klassetrinn beskrives av avisa». Klagerne mener også at omtalen vil skape uheldige konsekvenser. «Hans yngre søster er i ettertid blitt plaget av andre barn på grunn av avisoppslaget. Vi mener også at tilbakeføring av gutten til klasse og skole blir vanskeligere ved at saken ble framstilt på en slik måte i avisa».

TILSVARSRUNDEN:
Harstad Tidende begrunner omtalen med at hendelsen var en konkret sak som belyste adferdsproblemene i skolen. Når det gjelder omtalens «ekstrabelastning for eleven og hans familie», mener Harstad Tidende at episoden alt var kjent på Medkila skole, «der den umiddelbart vakte stor oppsikt, og at den var kjent i elev- og foreldremiljøet».
Avisen anfører at den hadde valget mellom å omtale saken eller la være å skrive om hendelsen. «Vi vurderte det som vanskelig å forsvare ikke å rapportere om episoden». «Vi hadde deretter valget mellom å anonymisere skolen eller gi informasjon om hvor episoden hadde funnet sted. Vår vurdering var at selv om vi hadde anonymisert skolen, ville belastingen bli like stor for vedkommende elev og hans familie fordi det ikke ville herske tvil blant dem som kjente saken at det var Medkila-episoden omtalen gjaldt».
Partene har ut over dette ikke ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en større reportasje i Harstad Tidende, om en skoleelev som skulle ha skadet en 11-årig medelev. Klagerne, foreldrene til eleven som begikk handlingen, reagerer på at han er identifiserbar og offentlig uthengt for å belyse skolens manglende ressurser til forebygging. Klagerne hevder at guttens yngre søster er blitt plaget av andre barn etter avisoppslaget, og at tilbakeføring av ham til skolen nå vil bli vanskeligere.
Harstad Tidende mener hendelsen belyser adferdsproblemene i skolen, og at saken er viktig for å gi leserne innsyn i en problematisk del av skolehverdagen i Harstad. Avisen hevder at episoden «umiddelbart vakte stor oppsikt, og at den var kjent i elev- og foreldremiljøet». Videre anfører avisen at den vurderte det som vanskelig å forsvare ikke å rapportere om episoden, og mener at belastningen ville blitt like stor for vedkommende elev og hans familie selv om skolens navn ikke var blitt gjort kjent.
Pressens Faglige Utvalg mener Harstad Tidende var i sin fulle rett til å sette søkelyset på hendelsen og skolens ressursproblem, men understreker at redaksjoner må være særlig varsomme med identifiserende opplysninger i omtale av kritikkverdige forhold der barn er direkte involvert.
Utvalget kan forstå klagernes reaksjon på oppslaget, og mener Harstad Tidende med fordel kunne dempet fokuseringen på den omtalte elevens oppførsel. Selv om avisen går langt i sin beskrivelse av elevens problemer, anser utvalget at gutten er anonymisert på en slik måte at opplysningene som gis ikke identifiserer barnet ut over den krets som allerede hadde kjennskap til saken. Utvalget bemerker også at det ikke klages over faktiske feil i reportasjen.
Etter en samlet vurdering finner utvalget at Harstad Tidende ikke har brutt god presseskikk
Oslo, 21. mars 2000
Sven Egil Omdal
Catharina Jacobsen, Astrid Kolbjørnsen, Thor Woje,
Thomas Hylland Eriksen, Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen