Senter mot etnisk diskriminering (SMED) v. daglig leder Guro Fjellanger mot Natt&Dag

PFU-sak 182/03


SAMMENDRAG:
Gratisavisen Natt&Dag brakte i oktober 2003 over to sider en artikkel med tittelen » Natt&Dags guide til å få sex med muslimer (Et innspill til forbrødring mellom Vesten og islam) «. Ingressen lød:

» De er overalt. Mange av dem er veldig pene. Likevel virker det som en helt uoppnåelig drøm å hoppe til køys med en muslim. Men fortvil ikke. Her er Natt&Dags guide til deg som har lyst til å stifte intime bekjentskap med Muhammeds sønner og døtre. »

Hoveddelen av artikkelen besto av ti nærmere utdypede råd for » Hvordan komme bak sløret på muslinske jenter «, mens to sluttpunkter gjaldt » Den ikke fullt så vanskelige kunsten å komme i buksene på et pakistansk hankjønn «. Under råd 1 i hoveddelen – » Kvantitet foran kvalitet » – het det for eksempel:

» Muslimske jenter er like forskjellige som snøfnugg og spenner fra de omskjærte og gjensydde kvinnene i Nordafrika, til de, i muslimsk målestokk, gladkåte tyrkiske tøytene. »

Under råd 3 – » Nør opp under frihetstrangen hennes «:
» Pakistanske jenter er som jenter flest – kåte. Dessuten drømmer de om et liv i frihet og i ekte, romantisk kjærlighet. På mange måter kan vi si at den pakistanske jenta er Julie og du er Romeo. Det klassiske kjærlighetsdramaet ble skrevet ikke lenge etter middelalderen, og der er de pakistanske jentene fremdeles .»

Under råd 5 – «Se ut som en bohem»:
» Sikre kilder kan røpe at det er den vestlige bohemlooken som gjelder. Egentlig er det innlysende: Hvis den pakistanske jenta først skal driste seg ned i noens seng før tvangsekteskapet, vil hun ikke velge en som er identisk med den hun skal følge etter som en lydig valp resten av livet. »

Under råd 6 – » Ikke oppfør deg som et svin «:
» Muslimer spiser ikke svin, men det visste du sikkert allerede. Det du kanskje ikke er klar over er at mange muslimherremenn oppfører seg som dyret de ikke vil fortære. A- og B-gjengen. Skyteepisoder, ran og alkoholservering. Oi sann, vi holdt visst på å glemme grov sex. I de fleste kioskene som drives av pakistanere i Oslo bugner det over av porno med vestlige damer. (…) Jaggu sa vi smør, dobbeltmoral og manipulering. Ha også i tankene at de slørkledde jentene har måttet bære sekkene til brødrene sine fram og tilbake til skolen – hver dag – hele året. »

Under råd 9 – » 100% diskresjon «:
» For at et intimt møte mellom deg og henne skal bli en realitet må hun føle seg helt sikker på at det som skjer kun vil bli mellom dere. Men som alle vet vil et samleie med en jomfru etterlate evige fysiske spor. Ha derfor til enhver tid med deg en kontoutskrift i ditt navn som viser at du har råd til å få sydd henne sammen igjen. »

Under råd 1 for kontakt med «pakistansk hankjønn» – «Alle får » :
» Enhver pakistansk gutt med vettet i behold vil forsøke å pule så mye han kan før han en dag blir prakket på en kone av familien. »

Og under råd 2 – «Ta kontroll » :
» Gå en tur rundt på Grønland øv inn det sure, litt hatske blikket pakistanske mødre sender ut i verden. Gi ham et av disse, og han vil straks bli spak. Det er nå du må få ham over på magen. Dra på deg strap-om-dildoen og penetrer ham. Da skjønner han hvem som er sjefen. »

Artikkelen var illustrert med fotomontasjer som viste en ung mann med nordisk utseende i intim kontakt med en hodetilslørt men ellers halvnaken kvinne, mot en bakgrunn av skrifter på urdu.

I Natt&Dags november-utgave brakte avisen et lengre innlegg av Athar Akram, som representerer Norges muslimske ungdom. Under tittelen » Åpen mikrofon » presenterte avisen innlegget slik:

» Det hender at aviser gjør feil. Og når noen gjør feil, er det riktig å be om unnskyldning. I forrige utgave av Natt&Dag trykte vi en sterkt satirisk tekst om forholdet mellom muslimer og ikke-muslimer i Norge. Vi mener fremdeles at dette er et av de viktigste temaene i samfunnet vårt idag. Samtidig erkjenner vi at noen av de virkemidlene vi brukte var feil. Vi beklager at vi uten viten og vilje brukte noen religiøse elementer i artikkelen og illustrasjonen som kunne finnes støtende. Natt&Dag er ikke fiendtlig innstilt til islam. Vi ser på det som vår oppgave å åpne dører – ikke lukke dem. Det har aldri vært Natt&Dags hensikt å angripe våre leseres livssyn eller religion. Derimot har det alltid vært vår misjon å rette søkelys mot kulturelle fenomener og motsetninger, og gjennom dette få folk til å snakke sammen. »

KLAGEN:
Klager er Senter mot etnisk diskriminering (SMED) – et offentlig forvaltningsorgan med delformål å kartlegge omfanget av diskriminering i Norge. SMED klager som fullmektig for Norges muslimske ungdom (NMU) og Muslimsk studentsamfunn (MSS).

Natt&Dag klages inn til PFU for brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.3, om respekt for bl.a. rase, nasjonalitet og livssyn. «Illustrasjonsbildet viser en naken kvinnelig modell, med utklipp av en avis på urdu som bakgrunn. I teksten inngår, på urdu, en tekst som er en oversettelse av enkelte Koranvers. Muslimer anser Koranen som Allahs uforandrede ord. Tekstene i koranen respekteres høyt av muslimer. Å trykke tekster fra koranen, med de aktuelle bildene i forgrunnen, oppleves som en alvorlig krenkelse av en muslimsk helligdom. »

Klageren reagerer videre på «det helhetlige inntrykket kombinert med særlig grove og stigmatiserende ord .» «Natt&Dag kombinerer sin guide om hvordan man skal få muslimer til sengs, med bruk av karakteristikker av bestemte etniske minoritetsgrupper som oppleves som respektløse, for eksempel ? (…) Fra de omskjærte og gjensydde kvinnene i Nordafrika, til de, i muslimsk målestokk, gladkåte tyrkiske tøytene. ? Artikkelen er forsøkt skrevet med en satirisk tone i bunn. Praktiserende muslimer opplever likevel disse utdragene, i lys av artikkelen i sin helhet – både i forhold til bilder, grov tekst og uthevelser – som respektløs, støtende og krenkende. Dette gjelder for begge kjønn. »

«Ordlyden ? Her er Natt&Dags guide til deg som har lyst til å stifte intime bekjentskap med Muhammeds sønner og døtre ? (vår utheving) oppleves som vanæring av profetens (fvmh) familie. (…) Når forfatteren i denne artikkelen spesifikt går direkte inn på Profetens (fvmh) familie, på denne måten, oppleves dette som høyst krenkende og nedverdigende .»

«I Natt&Dags novemberutgave side 18 gis ?Åpen mikrofon? til muslimske stemmer, og det beklages at det i ovennevte artikkel ble brukt støtende elementer. (…) SMED forstår likevel
Natt&Dag slik at det anerkjennes at man for å bidra til å ?åpne dører?, i fremtiden bør velge en form som i større grad reflekterer toleranse for andres religion.»

«SMED fremhever at vi støtter Natt&Dags syn om at kulturelle fenomener og motsetninger bør belyses. SMED er også enig i prinsippet om at ytring primært bør møtes med ytring, samt at friheten til å ytre seg i det offentlige rom kan bidra til utlufting, renselse og anstendiggjøring av standpunkter gjennom samtale og kritikk.»

» Når SMED likevel velger å bidra til å påklage denne saken til Pressens faglige utvalg, er det fordi vi mener den form som her er valgt er unødvendig krenkende. Saken illustrerer etter vårt syn behovet for at media selv i større grad anerkjenner det ansvaret som følger av ytringsfriheten. SMEDs siktemål med klagen er å bidra til større bevisstgjøring av dette ansvaret. »

TILSVARSRUNDEN:
Natt&Dag anfører at det påklagede oppslaget allerede er » beklaget behørig både i dagspressen og i artikkel i Natt&Dags novembernummer 2003 «. «Koransitatet var et uhell; artikkelen var ikke ment blasfemisk, men satirisk . Koransitatet er en del av en collage, hvor illustratøren har benyttet seg av tilfeldige utklipp fra en engelsk nyhetsavis på urdu.»

Artikkelen «skal ikke leses bokstavelig. Natt&Dags lesere tilhører en generasjon som er ytterst kompetente på ironiske og satiriske grep. For en Natt&Dag-leser er det åpenbart at formuleringene ikke er et uttrykk for skribentens eller N&Ds holdninger, men snarere tvert imot er en harsellering rundt etniske nordmenns fordommer mot muslimer og omvendt. »

«I ingressen til artikkelen kommer vi i skade for å bruke ordene ? Muhammeds sønner og døtre ? om muslimer generelt. At denne betegnelsen i seg selv er krenkende for enkelte troende muslimer var ikke artikkelforfatteren klar over. Dette punktet er også blitt beklaget i dagspresse, så vel som i vår novemberutgave. »

«Av respekt for norske muslimers religiøse overbevisning valgte vi å beklage alt ved artikkelen som kunne oppfattes som blasfemisk. Ikke minst fordi dette ikke var tilsiktet i artikkelen. Artikkelen skulle rette søkelyset mot kulturelle forskjeller og fordommer. Ikke mot religiøse .»

«For å imøtegå kritikken om islam-fiendtlige holdninger i N&D (og som en øvelse i ytringsfrihet etter at 17 yngre muslimer hadde utøvet grov vold mot en person de trodde var artikkelforfatteren) inviterte vi i vårt novembernummer en rekke unge muslimer til å skrive om hva de måtte ønske i Natt&Dag. Blant skribentene var også Athar Akram, som i denne saken representerer Norges muslimske ungdom.» (Kopi vedlagt).

Klagerne «registrerer med tilfredshet at redaksjonen i Natt&Dag offentlig har beklaget sitering av Koranen illustrert med nakenmodell, og omtalen av Profetens barn». Når det
gjelder «det helhetlige inntrykket», finner imidlertid ikke klagerne redaksjonens tilsvar tilfredsstillende, og viser igjen til Vær Varsom-plakatens punkt 4.3.

«Saken reiser spørsmål om grensedragning mellom pressens adgang til å benytte bl.a. satire og ironi på den ene siden og ytringsfriheten på den andre. Senteret har i utgangspunktet ingen motforestillinger mot bruk av satire som uttrykksform, og er enig i at det må være et stort spillerom for slike uttrykksformer i media.»

» Det kan imidlertid ikke være slik at enhver ytring kan forsvares fordi den er satirisk i sin form. I bestemte sammenhenger vil bruk av satire lett kunne åpne for misforståelser fra enkelte grupper lesere. Dette bør etter senterets oppfatning føre til at det påligger pressen en plikt til å utvise aktsomhet ved bruk av satire når den kan tenkes å ramme spesielt utsatte grupper. »

For øvrig påpeker klagerne at Natt&Dag som gratisavis er tilgjengelig på mange offentlige steder. «Den når derfor ut til en langt større gruppe enn dem som Natt&Dag definerer som sine lesere, også praktiserende muslimer.»

Natt&Dag har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en artikkel i gratisavisen Natt&Dag, angivelig som en «guide til å få sex med muslimer». Artikkelen gikk detaljert til verks, og var illustrert med en hodetilslørt, men ellers halvnaken kvinne. Som illustrasjonsbakgrunn brukte avisen utdrag fra Koranen på urdu. Senter mot etnisk diskriminering (SMED) klager på vegne av Norges muslimske ungdom og Muslimsk studentsamfunn på det helhetlige inntrykket oppslaget skaper, kombinert med særlig grove og stigmatiseende ord. Særlig reageres det på den respektløse bruken av korantekster. Også artikkelens henvisning til «Mohammeds sønner og døtre» oppleves som vanærende.

Natt&Dag har i flere omganger beklaget artikkelen og illustrasjonsbruken, som ikke var ment blasfemisk, men satirisk. Det vises til at Natt&Dags lesere tilhører en generasjon som er ytterst kompetent på ironiske og satiriske grep. Redaksjonen mener det for leserne må være åpenbart at formuleringene ikke er et uttrykk for artikkelforfatterens eller Natt&Dags holdninger, men snarere en harsellering rundt etniske nordmenns fordommer mot muslimer og omvendt.

Pressens Faglige Utvalg viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.3, der det blant annet heter: «Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, rase, nasjonalitet og livssyn.»

Utvalget har en rekke ganger påpekt at det innenfor genren humor og satire må være stor takhøyde og rom for sterke virkemidler. Dette gjelder også i de tilfeller hvor enkeltpersoner eller grupper ut fra religion eller livssyn kan komme til å føle seg krenket. Når pressen tar sterke virkemidler i bruk i slike sammenhenger, er det imidlertid viktig å ha et bevisst forhold til betydning og virkning for personer og miljøer som blir berørt. Det bør også klart framgå at det dreier seg om satire, spesielt i allmenne publikasjoner som henvender seg til et bredt publikum.

I det påklagede tilfellet noterer utvalget seg at Natt&Dag i ettertid har innsett at de brukte og kombinerte virkemidler med en betydning de ikke kjente. Selv om redaksjonen med rette påpeker at avisen primært henvender seg til et ungdommelig publikum med særlig sans for ironiske innfallsvinkler, legger utvalget til grunn at Natt&Dag som gratisavis med stor spredning er lett tilgjengelig også for andre grupper enn målgruppen, herunder dem klagerne representerer.

Natt&Dag har opptrådt kritikkverdig.

Oslo, 27. april 2004
Thor Woje,
Odd Isungset, Annette Groth, Sigrun Slapgard,
Jan Vincents Johannessen, Camilla Serck-Hanssen, Henrik Syse