Bodø kommune mot NRK

PFU-sak 182/21


SAMMENDRAG:

NRK publiserte lørdag 12. juni 2021 et innslag i Dagsrevyen om en varslersak i Bodø kommune.

Samme kveld publiserte NRK.no en nyhetsartikkel med tittelen:

«Elisabeth varslet om økonomisk rot i kommunen – hevder hun fikk munnkurv og ble omplassert»

I artikkelen stod det:

«I fjor fikk Bodø kommune kritikk i en granskingsrapport. En varsler ble angivelig ignorert og omplassert. Hun heter Elisabeth Aune Burchardt – nå tar hun saken til retten. Elisabeth Aune Burchardt hevder hun varslet uten å bli hørt av arbeidsgiver.

I november 2020 behandlet kontrollutvalget i Bodø en rapport de hadde bestilt av Salten kommunerevisjon. Rapporten ga i sin helhet Bodø kommune kraftig kritikk. Bakgrunnen var at HMS-rådgiver Elisabeth Aune Burchardt i 2018 varslet muntlig om det hun mente kunne være økonomisk mislighold. Arbeidsmiljøspesialisten har i 13 år jobbet for å sikre godt arbeidsmiljø. Så ble hun selv en varsler – og fikk oppleve hvor vanskelig det kan være.»

Onsdag 21. juli 2021 publiserte NRK en nettartikkel med tittelen:

«Tidligere kollega fikk innsyn i varslersak: – Helt horribelt»

I ingressen stod det:

«Elisabeth Aune Burchardt reagerer på at en tidligere kollega fikk innsyn i varslingssaken hennes. Hun mener det svekker vernet av varslere. Jussprofessor er uenig.»

Link til Dagsrevyen 12. juni, innslag nr. 13, «Varslere»:
https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/202106/NNFA02061221/avspiller

 

KLAGEN:

Klager er Bodø kommune, med samtykke fra HR-leder Rune Braseth, som anfører brudd på disse punktene i Vær Varsom-plakaten:

3.2 – om opplysningskontroll og kildebredde
4.14 – om samtidig imøtegåelse

Klager skriver:
«I NRK-Lørdagsrevyen og NRK.no-12.06.2021 beskyldes Bodø kommune for økonomisk mislighold og lovbrudd i denne saken. Når Burchardt/NRK så påstår at Braseth (‘Burchardts nærmeste sjef’) ikke ville lytte, at det ikke fantes vilje til å rydde opp, og at lederne gjorde det motsatte og hadde mer en intensjon om å dekke over, er dette sterke beskyldninger mot Braseth.
Når NRK påstår i disse publiseringene at Braseth ‘har fått presentert alle påstander’, stemmer dette ikke. Han mottok samme e-post som NRK sendte kommunen 03.06.2021.»

Klager viser videre til epostkorrespondansen mellom NRK og Bodø kommune (bilag 4A-G), og skriver:
«I denne e-posten og i vedlegget med ‘nedskrevne svar fra intervjuobjekter’ er det ingen påstander om at Braseth ikke ville lytte og ikke ville rydde opp og ‘hadde mer en intensjon om å dekke over’. Det er det heller ikke i spørsmål NRK sendte Bodø kommune i forkant av avtalt fysisk intervju med rådmannen (bilag 4E), ei heller i spørsmål under intervjuet og i etterkant (bilag 4F).

Ifølge NRK-publiseringene henviste Braseth til rådmannen da NRK kontaktet ham. NRK får da presseetisk ansvar for i avtalt fysisk intervju med rådmannen å gi ham reell mulighet til å imøtegå beskyldningene mot Braseth. Det gjorde ikke NRK, og det finnes ingen imøtegåelse av de konkrete beskyldningene mot Braseth i publiseringene. Dette er i strid med VVP 4.14.
Det er ikke god presseskikk at NRK ikke forela påstandene mot Braseth, og at påstandene mot ham ikke er imøtegått i de påklagde publiseringene fra 12.06.2021.»

Klager mener det også klart fremkommer at Braseth ikke hadde oppfølgingsansvar for Stamina-avtalen.

Videre mener klager at Bodø kommune fikk ikke reell mulighet til å imøtegå påstand om økonomisk mislighold og lovbrudd.
«Beskyldningene om økonomisk mislighold og ‘brudd på lov’ er så konkrete, faktiske og sterke/skadelige at de utløser retten til samtidig imøtegåelse, jfr. VVP 4.14», skriver klager.

Klager mener NRK hadde et presseetisk ansvar for å sørge for at samtlige sterke påstander ble forelagt rådmannen i det fysiske intervjuet som ble avtalt og gjennomført, selv om sitater var oversendt klager i en tidligere epost.

Klager skriver:
«Av de åtte spørsmålene NRK sendte kommunen i denne e-posten, er det ingen som berører verken økonomisk mislighold, brudd på lov og avtaleverk og overfakturering.
Kommunen kunne ikke vite eller gjette hvilke og hvor mange av de nedskrevne sitatene fra intervjuobjektene i NRKs vedlegg i e-post fra 03.06.2021 NRK skulle publisere. NRK skrev jo i ny e-post at det dreide seg om sitater ‘vi ønsker å gå videre med’. Kommunen måtte da kunne legge til grunn at det var påstandene som ble fremsatt i oversendte spørsmål i forkant av intervju NRK ville ‘gå videre med’, og at de påstander som faktisk ble fremsatt i det fysiske intervjuet med rådmannen, var de som ville bli publisert og som måtte imøtegås.

Sentralt her er også at Bodø kommune i e-post 07.06.2021 (bilag 4B) eksplisitt skrev til NRK at ‘Vi må vite konkret hva vi eventuelt skal gi tilsvar på.’ Når så NRK dagen etter sender åtte spørsmål i forkant av fysisk intervju med rådmannen (bilag 4E), må kommunen kunne legge til grunn at det er påstandene i disse spørsmålene vi måtte sørge for å imøtegå.

Etter NRKs første e-post med ‘nedskrevne svar fra intervjuobjekter’, sendte vi NRK kommunens stevningstilsvar. Her, og også i revisjonsrapporten om saken, fremkommer det tydelig at problemene med Stamina-avtalen ikke har noe med økonomisk mislighold og lovbrudd å gjøre (se redegjørelse i klagens punkt 3, nedenfor). Når NRK ikke gikk ‘videre med’ påstandene om økonomisk mislighold og lovbrudd i verken forhåndsspørsmål eller i det fysiske intervjuet, måtte kommunen kunne legge til grunn at NRK hadde innsett at det ikke fantes faktisk dekning og derfor droppet dem.»

Klager viser til at NRK etter intervjuet med rådmannen fulgte opp med en epost der det ble spurt om det var riktig forstått at kommunen ikke hadde grunn til å anta at det hadde foregått noe ulovlig rundt kontrakten til Stamina helse. Klager viser til at kommunen svarte med å be NRK presisere hva de mente med ulovligheter.

Klager skriver:
«Her oppfordret vi tydelig NRK til å konkretisere påstanden om ulovligheter, lovbrudd og økonomisk mislighold, men NRK avstod fra å svare og konkretisere. Det må da være klart at NRK ikke har forelagt påstanden om økonomisk mislighold og lovbrudd på en tydelig måte.
Det fremkommer ikke i påklagde publiseringer fra 12.06.2021 at kommunen ikke har grunn til å anta at noe ulovlig har skjedd, selv om NRK mente det var ‘viktig å si’. Til tross for at NRK mente det var viktig, finnes det altså ingen imøtegåelse av påstandene om økonomisk mislighold og lovbrudd.

Klager anfører at påstanden om økonomisk mislighold gjentas i nettartikkelen 21.juli 2021, også der uten at kommunen fikk samtidig imøtegåelse.

Videre mener klager det er faktisk feil at økonomisk mislighold og lovbrudd har skjedd. Ifølge klager kontrollerte ikke NRK påstanden, og utelot viktige faktaopplysninger.

Klager skriver:
«Betegnelsen ‘økonomisk mislighold’ nevnes ikke i revisjonsrapporten NRK siterer fra, ei heller står det noe her om lovbrudd i Stamina-saken. NRK har ingen annen dokumentasjon og kilde enn Burchardt på at kommunen er skyldig i økonomisk mislighold og lovbrudd.

NRK kjente til revisjonsrapporten og visste at det som i publiseringene betegnes som økonomisk mislighold og lovbrudd, handler om bestillinger av bedriftshelsetjenester utenfor rammeavtale, men opplyste ikke publikum om dette. Det fremkommer i både Lørdagsrevyen og NRK.no-12.06.2021 at:
‘Utbetalingen skal angivelig ha skjedd på grunn av en misforståelse, og alt rundt disse utbetalingene er foreløpig ikke kjent. ‘

Det er ikke snakk om én enkelt utbetaling. Og fordi NRK var kjent med revisjonsrapporten, visste NRK meget godt hva som over flere år skapte problemer i Stamina-saken. Den siterte setningen, over, er i så måte villedende.

Når NRK publiserer en så sterk beskyldning som lovbrudd/økonomisk mislighold, må det kreves at NRK kontrollerer faktiske opplysninger om dette med de to involverte partene, nemlig Stamina (i dag slått sammen med Avonova) og Bodø kommune. NRK har ikke sjekket med kommunen, og heller ikke med Stamina/Avonova (bilag 7).

NRK har ukritisk videreformidlet Burchardts påstander. Redaksjonen burde gjort en selvstendig og kildekritisk opplysningskontroll av anklagene Burchardt kom med, jfr. VVP 3.2 og kravene her til kildekritikk, opplysningskontroll og kildebredde. NRK har ikke underbygget påstandene utover Burchardts anklager.»

Klager mener heller ikke påstanden om overfakturering på 2 millioner ble forelagt og kontrollert med kommunen.

Klager skriver:
«Kontekst i begge publiseringer er at Bodø kommune og Stamina beskyldes for økonomisk mislighold og lovbrudd, og at kommunen ikke ville rydde opp. Og NRK slår altså fast i både bildetekst og brødtekst at ‘Burchardt avdekket at Stamina Helse hadde fakturert for mye til kommunale foretak’, her tok NRK ingen forbehold. Den konstaterende påstanden om overfakturering er i en slik sammenheng en sterk påstand av faktisk art som kommunen hadde rett til å imøtegå, jfr. VVP 4.14.

Påstanden om at det dreier seg om ca. 2 millioner kroner, skulle også vært forelagt slik at kommunen fikk mulighet til å imøtegå. Ingen av spørsmålene NRK sendte i forkant av avtalt fysisk intervju med rådmannen går på overfakturering, tallet 2 millioner nevnes heller ikke. NRK stilte videre ikke spørsmål om dette i intervjuet med rådmannen, og påstandene står uimotsagt i begge publiseringer. Påstanden om 2 millioner fremkom heller ikke i ‘nedskrevne svar fra intervjuobjekter’ (bilag 4A).
(…)
Tallet 2 millioner i ‘overfakturering’ er helt feil. NRK har ingen dokumentasjon og andre kilder enn Burchardt her heller. Når kommunen ikke fikk imøtegått påstanden om overfakturering på 2 millioner, mangler stemmen til en viktig kilde, da har ikke NRK gjort nok for å kontrollere fakta.»

«Kommunen fikk ikke reell mulighet til å imøtegå påstander om at ledere gjorde det motsatte av å rydde opp, og at opprydning aldri skjedde. NRK kontrollerte ikke fakta og utelot viktige opplysninger», skriver klager videre.

«Burchardt/NRK beskylder Bodø kommune for økonomisk mislighold og lovbrudd. Da er det en svært sterk påstand at opprydning aldri skjedde, at kommunens ledere gjorde det motsatte og ‘hadde mer en intensjon om å dekke over’.
Dagen etter at kommunen ba NRK konkretisere hva man skulle gi tilsvar på, sendte NRK åtte spørsmål (bilag 4E), men ingen om at ledere gjorde det motsatte av å rydde opp, at opprydning ‘skjedde aldri’, og at Anna Welle ble sint. NRK stilte heller ingen slike spørsmål i det fysiske intervjuet med rådmannen som ble gjennomført, og påstandene står uimotsagt i begge publiseringer.
(…)
Det er positivt feil at ‘det skjedde aldri’ at kommunen ryddet opp. Etter at fakturering utenfor rammeavtalen ble avdekket, betalte Stamina for 2016 tilbake kr. 170.000 til Bodø kommune. I 2017 ble 200 timer av årsavtalen ikke benyttet, og derfor overført til 2018. I 2020/21 ble for øvrig ny anbudsrunde for bedriftshelsetjenester gjennomført, og Stamina/Avonova falt ut som leverandør.
(…)
NRK visste derfor at påstandene om at det ikke var vilje i kommunen til å rydde opp, og at opprydning ‘skjedde aldri’, er feil, men valgte å overse opplysningene i stevningstilsvaret og revisjonsrapporten, jfr. VVP 3.2 om kildekritikk, faktakontroll og kildebredde», skriver klager.

Klager mener NRK også utelot opplysninger om Burchardts arbeid med Stamina-avtalen som viser at det er stor tvil om hun kan regnes som varsler, og viser til kommunens tilsvar til Burchardts stevning.

Klager skriver:
«NRK fremstiller det som om Burchardt har ‘oppdaget’ og ‘avdekket’ økonomisk mislighold etter å ha fått tips om dette:
)…)
Men NRK visste altså at oppfølging av kontrakten med Stamina var blant saksøkers arbeidsoppgaver. Det var flere medarbeidere som hadde vurdert forholdet før saksøker tok det opp, det var følgelig ikke nytt og uoppdaget. Problemene rundt avtalen var med andre ord godt kjent.”

Klager anfører også at NRK unnlot å opplyse om at Burchardt var søker til HR-sjefsstillingen i Bodø kommune. Ettersom hun ikke fikk stillingen, ga det henne ifølge klager et motiv for å ville ramme kommunen.

 

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

 

TILSVARSRUNDEN:

NRK avviser brudd på god presseskikk, og skriver: «Bodø kommune og lederne som omtales i saken har fått gjentatte tilbud om å imøtegå påstander som framkommer i sakene, og det går etter vår mening fram av sakene at Elisabeth Burchardt forteller om sin oppfatning av hvorfor hun varslet, og hvordan hun opplevde prosessen etter varslingen.»

NRK anfører at de påklagede sakene var oppfølging av en bred og omfattende tidligere dekning av varslersaker i kommunen.

Redaksjonen skriver:
«Bodø kommune er en stor og profesjonell aktør i samfunnet, og temaet for saken NRK jobbet med var godt kjent for kommunen fra tidligere mediedekning og eget arbeid med varslersaken og påfølgende revisjonsrapport med politisk behandling. Vår journalist tok kontakt med kommunen ti dager før publisering, og premisser for saken med konkrete spørsmål og påstander ble oversendt skriftlig ni dager før publisering.

Det tok likevel sju dager før vi fikk en intervjuavtale med rådmannen og kommunens advokat, som naturlig nok ikke kunne svare på konkrete spørsmål om hvordan Elisabeth Burchardts nærmeste ledere hadde respondert på hennes varsel. HR-sjef Rune Braseth og assisterende rådmann Anna Welle ble forespurt om å kommentere saken både skriftlig via Bodø kommune og direkte på telefon, men begge sa nei til å uttale seg og henviste til kommunikasjonssjef og kommunens øverste ledelse.

De ble også tilbudt å bli forelagt det konkrete utvalget av påstander som skulle publiseres to dager før publisering, men takket nei også til dette.»

Videre skriver NRK:
«3. juni (se vedlegg) sender NRK en e-post til ledelsen i Bodø kommune der premissene for saken blir beskrevet tydelig, samt vedlagt en rekke påstander sitert fra kilder i saken.
‘NRK jobber med en reportasje til Lørdagsrevyen (planlagt til 12/6) hvor vi blant annet intervjuer Elisabeth Aune Burchardt. Saken omhandler hennes opplevelser rundt det som skjedde da hun oppdaget det hun mener er økonomisk mislighold – det som seinere førte til kontrollutvalgets rapport – og til vedtaket i bystyret i desember. Saken omhandler også at Rune Braseth ble tilsatt som HR-sjef i mars. Dette er det reaksjoner og meninger om. (…) ‘

Ettersom det også skulle lages tv-reportasje ønsket NRK et fysisk intervju med Bodø kommunes representanter.

Sju dager senere svarer kommunen at rådmann Jensen stiller til tv-intervju. I vår muntlige dialog med Berthinussen blir det gjort klart at Jensen ikke ville kommentere innhold i stevningen fra Burchardt. Kommunen ønsket at advokat Allstrin skulle kommentere stevningen i et eget intervju. NRK gjennomførte intervjuer med begge med utgangspunkt i de beskrevne premisser og tilsendte sitater.
NRK mener det var gjort tilstrekkelig klart både for Allstrin og rådmann Jensen hva premissene i saken var. I intervjuet opplevde NRK at advokat Allstrin ikke ønsket å kommentere detaljer i stevningen.»

NRK påpeker at redaksjonen fikk muntlig bekreftet fra kommunikasjonssjef Berthinussen at Welle og Braseth hadde mottatt epost med vedlagte påstander. Samtidig gjorde kommunen det klart at de to ikke selv ville kommentere saken, og skriver:

«NRK ringte likevel opp Braseth og Welle to dager før publisering, med tilbud om å gå gjennom alle påstandene i saken for imøtegåelse og faktasjekk.
Welle avviste i telefon dette tilbudet, mens Braseth ikke svarte på telefon og henviste til Tord Berthinussen i SMS. (vedlegg screenshot)

I NRKs omtale er blant annet rådmann Jensen sitert på at han på generelt grunnlag avviser påstandene i den omtalte revisjonsrapporten som gransket varslingsrutinene i Bodø kommune, blant annet med bakgrunn i varselet fra NRKs kilde.
‘Jeg er sterkt uenig i den rapporten og de påstandene som kommer der’

NRK mener retten til imøtegåelse av påstandene i saka er oppfylt gjennom forsøk på dialog med de omtalte lederne i Bodø kommune og de publiserte uttalelsene til Jensen og Allstrin i sakene.»

NRK viser videre til at de påklagede publiseringene er del av en omfattende dekning av varslersaker i Bodø kommune, og at denne konteksten er viktig å ha med.

NRK viser blant annet til at Salten kommunerevisjon i 2020 ga Bodø kommune sterk kritikk for ikke å ha fulgt opp varsler om overfakturering for mellom 1.5 og 2 millioner kroner. Rapporten fra kommunerevisjonen var bestilt av kommunen selv, blant annet med bakgrunn i en omtalt varslersak fra 2016, ifølge NRK, som også viser til at et enstemmig bystyre tok rapporten til etterretning og stilte en rekke krav til kommuneadministrasjonen.

Redaksjonen viser til at kommunrevisjonen skrev dette i rapporten:
«Varsler la fram en sak hvor varsler og Hovedverneombudet i god tro meldte om et mislighold av kontrakten med Stamina Helse på over 1,5 millioner kr (Stamina-saken).»

NRK skriver videre:
«Klager legger til grunn at de innklagede sakene inneholder konstaterende påstander om at Bodø kommune har begått lovbrudd og økonomisk mislighold. Vi mener dette ikke er en riktig tolkning av det som faktisk sies og skrives i de innklagede sakene. Det framgår hele tiden at Burchardt varslet om det hun mente var økonomisk mislighold, at hun mente dette var lovbrudd, og at misligholdet slik hun oppfattet det besto i at Stamina Helse fakturerte for mye (dvs. utenfor rammeavtalen med kommunen) til diverse kommunale foretak.

Det som beskrives er at Burchardt varslet om at hun mente at en ekstern leverandør til kommunen fakturerte mer enn de skulle gjøre, og at dette var mislighold av avtalen med kommunen. Vi kan ikke se at det er rimelig å tolke dette som påstander om at det var Bodø kommune som hadde begått lovbrudd eller økonomisk mislighold.

Direkteanskaffelser utenfor rammeavtaler kan ellers være brudd på regelverket om offentlige anskaffelser, og det finnes en rekke eksempler på dette. Det kan da være snakk om ulovlige direkteanskaffelser som skulle fulgt regelverket for offentlige anskaffelser.
(…)
Klager mener videre NRK ikke har faktasjekket påstandene om økonomisk mislighold og at disse påstandene er feilaktige. NRK avviser dette. Pressen må kunne sitere slike påstander fra kilder og vise til at de samme opplysningene om mislighold er omtalt i revisjonsrapporten og lagt til grunn av et enstemmig bystyre.

Det sentrale her er at kilden selv mener hun varslet om ‘økonomisk mislighold’, og dette er ei vesentlig opplysning når det gjelder håndteringen av varslet.

NRK opplevde at Bodø kommune ikke ønsket å kommentere disse forholdene konkret, verken knyttet til skriftlige henvendelser eller intervjuer.»

Når det gjelder den påståtte overfaktureringen på 2 millioner kroner, skriver NRK:

«NRK viser til at kommunen selv har erkjent at det er fakturert utenfor rammeavtalen, men det er diskusjoner om beløpets størrelse.
Det sentrale poeng er uavhengig av det, hva Buchardt selv mente hun varslet om – som NRK mener er relevant for å beskrive den historiske konteksten.
NRK vil her påpeke at vi ikke stadfester beløpets størrelse, og sier heller ikke at det er betalt for tjenester som ikke er levert. Vi mener denne formuleringen er dekkende, forstått som at Stamina Helse hadde tatt betalt for tjenester som egentlig lå innenfor rammeavtalen.»

Når det gjelder påstanden om at kommunen ikke gjorde forsøk på å rydde opp, skriver NRK:

«Klager hevder Braseth ikke er forelagt påstander om at han ikke ville rydde opp i forholdene som varsler mener å ha avdekket. Klager mener det er ‘positivt feil’ at det ikke ble forsøkt ryddet opp.

I epost fra 3.juni er disse påstandene forelagt kommunen. NRK mener det ble gjort klart for både kommunen, Braseth og Welle i den løpende dialogen at disse ‘lederne’ som kilden viser til – var Braseth og Welle.
‘Så forventa jeg at de ville rydde opp i hvor mye som var fakturert feil – hvem har betalt hva – hva skulle ikke være betalt, men det skjedde aldri. (..) ‘

NRK opplevde at advokat Allstrin ikke vil kommentere disse konkrete forholdene. Vi valgte i stedet å vise til kommunens tilsvar i rettstvisten som imøtegåelse av denne påstanden.
NRK ønsker å understreke at det er forhold rundt kommunens varslingsrutiner og kildens påstander om gjengjeldelse etter varslingen som er sakens hovedfokus – og da naturlig nok er viet størst plass med tanke på tilsvar.»

NRK avviser at redaksjonen bevisst utelot opplysninger om at NRKs kilde var søker på HR-sjef-stilling. NRK viser til at det stod i nettartikkelen, og mener samtidig at opplysningen ikke er nødvendig for å kunne omtale kritikken mot kommunen fra en hovedtillitsvalgt som ikke er part i saken.

Avslutningsvis kommenterer NRK enkeltpunktene i klagen:

a. «Grove påstander om Rune Braseth ble ikke forelagt»
Påstandene ble oversendt skriftlig, og utfra både tidligere omtale og kontakt pr e-post og muntlig må det være klart at påstandene knyttet seg til Brastad. Rune Braseth fikk også tilbud om å få forelagt alle påstander før publisering, men takket nei til dette.

b. «Bodø kommune fikk ikke reell mulighet til å imøtegå påstand om økonomisk mislighold og lovbrudd»
Påstanden om mislighold retter seg primært mot leverandøren, ikke mot kommunen. Uansett ble kommunen forelagt påstandene. Påstanden om at varselet ikke ble tatt på alvor av hennes nærmeste ledere ble forsøkt forelagt dem.

c. «Bodø kommune ba BRK-journalisten forklare hva hun mente med «ulovlig» i forbindelse med Stamina-kontrakten»
Journalistens svar om at «Takk – trenger ikke mer avklaring – ser jeg nå» hører hjemme i en kontekst som ikke kommer fram av e-postutvekslingen. Journalisten fikk ikke svar på spørsmålet som ble stilt i e-posten, og kontaktet derfor lederen i kontrollutvalget i Bodø kommune og revisoren som hadde skrevet revisjonsrapporten for å undersøke dette. Sistnevnte opplyste at det var uklarheter rundt kontrakten, og at alle forhold rundt saken ikke var undersøkt fullt ut.
Deretter sendte journalisten en ny e-post med teksten «Takk – trenger ikke mer avklaring – ser jeg nå». Vi ser at det hadde framstått mer forståelig om hun også hadde skrevet at vi hadde fått svar på dette fra annet hold, men det var altså dette som var tilfelle.
(Det var på bakgrunn av dette tok vi også inn formuleringen «Utbetalingen(e) skal angivelig ha skjedd på grunn av en misforståelse, og alt rundt disse utbetalingene er foreløpig ikke kjent» i sakene som ble publisert.)

d. «Faktisk feil at økonomisk mislighold og lovbrudd har skjedd. NRK kontrollerte ikke påstanden og utelot viktige faktaopplysninger»
NRKs saker beskriver tydelig at Burchardt varslet om det hun mente var økonomisk mislighold, og at dette varselet ikke ble fulgt opp av kommunen som det skulle. Bestilling av bedriftshelsetjenester utenfor rammeavtaler kan være brudd på regelverket om offentlige anskaffelser, men som det framgår i våre saker var ikke alle forhold rundt utbetalingene kjent på tidspunktet for publisering. Manglende oppfyllelse av rammeavtalen/bestillinger i strid med rammeavtalen er for øvrig å anse som mislighold.

e. «Påstand om overfakturering på 2 millioner ble ikke forelagt. NRK kontrollerte ikke påstanden med Bodø kommune»
Påstanden ble forelagt muntlig, i intervjuet med advokat Allstrin:
Journalist White Martinsen:
«Men når man sier fra om et kritikkverdig forhold – i dette tilfelle at det ble sagt fra om at det var overfakturert for opp mot 2 millioner – dette var ikke kjent fra før – og hun fikk beskjed om å ikke ta dette videre – er ikke det et varsel?»
Advokat Allstrin:
«Jo – du legger jo til noen forutsetninger – realitetene i denne saken er at kontrakten har blitt fulgt opp – og det har vært noen uklarheter om hvordan denne kontrakten er utformet.»

Denne typen generelle svar var for øvrig ganske gjennomgående fra kommunens side når vi i intervjusituasjonene stilte spørsmål om konkrete forhold rundt varslingen.
Kommunens revisjonsrapport henviser ellers til et beløp på i overkant av 1,5 millioner kroner.

f. «Kommunen fikk ikke reell mulighet til å imøtegå påstander om at ledere gjorde det motsatte av å rydde opp, og at opprydning aldri skjedde.»
Disse påstandene handler ikke om Bodø kommune generelt, men om Burchardts to nærmeste ledere – Rune Braseth og Anna Welle. Disse to ønsket ikke å benytte seg av muligheten til samtidig imøtegåelse. Påstandene ble også sendt skriftlig til kommunen, jfr vedlegg med sitater i e-post fra 3. juni.

NRKs saker sier ikke at opprydning aldri har skjedd – oppfølgingen av disse forholdene er bredt omtalt av NRK – men vi gjengir Elisabeth Burchardts oppfatning av at varselet ikke ble fulgt opp av hennes nærmeste ledere så lenge hun jobbet i Bodø kommune.

g. «NRK utelot opplysninger om Burchardts arbeid med Stamina-avtalen som viser at det er stor tvil om at hun kan regnes som en varsler, og om hun faktisk varslet»
Vi oppfatter dette som en ren parts-påstand fra klagers side. Kommunens revisjonsrapport fastslår at det ikke er tvil om at Burchardt var en varsler, og at varselet ikke ble fulgt opp som det skulle. Rådmannen sier også i våre saker at det «tok tid før de oppdaget at dette var et varsel».

h. «NRK utelot i Lørdagsrevyen at Burchardt i 2021 var søker til HR-sjefsstilling i Bodø kommune»
Dette er en relevant opplysning, men ikke nødvendig for å kunne gjengi hovedverneombudets kritikk mot ansettelsesprosessen. Opplysningen er med i nettartikkelen.

(…)

NRK mener det tas tilstrekkelig forbehold i de påklagede nett-artiklene og tv-reportasjen. Vi viser også til at rådmannen selv i intervjuet anerkjenner Buchardt som en varsler, og at kommunen selv bekrefter feilaktig fakturering utenfor rammeavtalen.
NRK understreker samtidig at det ikke er disse forholdene som er sakens hovedfokus. Det er kritikk av kommunes varslingsrutiner og kildens påstander om gjengjeldelse etter varsling.»

Klager fastholder at grove påstander om Rune Braseth ikke ble forelagt ham, og viser til ”Veileder for samtidig imøtegåelse”, der det står: ”Den angrepne blir forelagt et omtrentlig referat av kritikken, og ikke de faktiske påstandene, eller i beste fall bare noen av påstandene. Det holder ikke, sier PFU: (…) ”Det er også nødvendig at man klart og tydelig fremlegger for den angrepne part innholdet i beskyldningene.”

 

Klager mener NRK ikke har dokumentert at Braseth ble forelagt følgende påstander:

«NRK.no-12.06.2021:

”(Bildetekst) Rune Braseth var Burchardts nærmeste sjef. Ifølge henne lyttet verken han eller assisterende rådmann Anna Walle på Burchardt da hun fortalte om det økonomiske rotet i forbindelse med Stamina Helse.
(…)
Burchardt oppdaget det hun mener var økonomisk mislighold
Hun hevder hennes ledere i kommunen ikke ville lytte
(…)
Ifølge den tidligere HMS-rådgiveren gjorde hennes ledere det motsatte.

– Jeg trodde at ledere ville rydde opp, men det gjorde de ikke. De hadde mer en intensjon om å dekke over.”

NRK-Lørdagsrevyen-12.06.2021:

White-Martinsen: ”- Hun sa i fra til sin nærmeste sjef, assisterende HR-sjef Rune Braseth, og til assisterende rådmann Anna Welle.
(…)
Burchardt: – Jeg har sagt ifra om at det er brudd på lov og avtaleverk og det er økonomisk mislighold.”

NRK publiserte her påstand om at Braseth ikke ville rydde opp, og at hans intensjon var mer å dekke over økonomisk mislighold og lovbrudd – en sterk påstand som utløser rett for Braseth til samtidig imøtegåelse.
For å overholde VVP 4.14 måtte NRK klart og tydelig forelagt for Braseth denne påstanden. Det har NRK aldri gjort.
I påstandene NRK la ved i e-post til kommunen og senere til Braseth (bilag 4A) knyttes ikke Braseth til påstanden om ledere som ikke ville rydde opp og som gjorde det motsatte, slik det gjøres i påklagde publiseringer.
Dette ble heller ikke gjort i e-post med spørsmål til rådmannen i forkant av intervju (bilag 4E), og rådmannen ble i fysisk intervju ikke konfrontert med påstanden om at Braseth ikke ville rydde opp og heller prøvde å dekke over.

NRK viser i tilsvaret til ‘historisk kontekst’ og til at ‘dette ikke er ukjente opplysninger for kommunen og de aktuelle lederne’. Påstandene mot Rune Braseth, ovenfor, har aldri blitt forelagt eller publisert før, og NRK gjør i tilsvaret ingen forsøk på å dokumentere det motsatte.
(…)
Hadde Braseth blitt forelagt påstandene over, kunne han ha valgt å imøtegå selv. Som det fremgår av NRK.no-12.06.2021, henviste Braseth til rådmann Rolf Kåre Jensen for kommentar. Det innebærer at Braseth ga sin imøtegåelsesrett videre til Jensen. Men NRK har i sitt tilsvar heller ikke dokumentert at den grove påstanden mot Braseth ble forelagt for Jensen.
Resultatet ble at verken Braseth eller Jensen fikk mulighet til å imøtegå samtidig den sterke , faktiske påstanden Burchardt rettet mot Braseth.»

Klager skriver videre:
« NRK vedgår i tilsvaret (s.2) at ‘Braseth ikke svarte på telefon og henviste til Tord Berthinussen i SMS’, og vedlegger screenshots av SMS-meldinger. NRK snakket aldri med Braseth, og har derfor kun skriftlige dokumenter for å dokumentere kontakten med ham, ingen av dem dokumenterer at Braseth ble forelagt påstanden om at han ikke ville lytte og prøvde å dekke over økonomisk mislighold.»

Når det gjelder påstanden om økonomisk mislighold og lovbrudd, som klager mener er feil, skriver klager:

«Vi avviser NRKs forsøk i tilsvaret på å fremstille dette som en ‘meningsytring’ og ‘Burchardts opplevelse’.
Burchardt sier jo at ‘det er brudd på lov’, og at ‘det er økonomisk mislighold’. Dette er en helt klar påstand om at kommunen har begått økonomisk mislighold (‘å fortsette økonomisk mislighold’), og at dette er lovbrudd.
Når Burchardt sier at det eneste hun kunne gjort annerledes, ‘det var å fortsette økonomisk mislighold’, kan det ikke forstås på annen måte enn at kommunen var skyldig i økonomisk mislighold, noe Burchardt altså påstår er lovbrudd.
Dette er en påstand av faktisk art. Den er konkret og verifiserbar. Den er rammende og utløser utvilsomt kommunens rett til samtidig imøtegåelse.
NRK forela Burchardts påstander for kommunen tre ganger: i e-post 03.06.2021 (bilag 4A), i e-post 11.06.2021 (bilag 4F), og under fysisk intervju med rådmannen. Påstanden om økonomisk mislighold og lovbrudd fremkom aldri her. NRK har heller ikke i sitt tilsvar dokumentert at kommunen ble konfrontert med påstanden. I revisjonsrapporten NRK fremlegger, står det ingenting om økonomisk mislighold og lovbrudd.

Vi er enig med NRK i at NRK må kunne gjengi Burchardts påstander. Men det denne klagesaken dreier seg om, er om NRK er forpliktet til å forelegge for Bodø kommune hennes påstander om økonomisk mislighold og lovbrudd slik at samtidig imøtegåelse blir mulig, og undersøke med kommunen om påstanden er riktig.

(…)

 

NRK viser i tilsvaret flere ganger til at rådmannen og innleid arbeidsrettsadvokat ikke ville kommentere Burchardts stevning i arbeidsrettssaken hun har reist mot kommunen. Dette er for det første feil ettersom begge svarte på spørsmål om denne saken. Men ikke å ville svare på arbeidsrettslige spørsmål i en sak som står for retten, betyr selvsagt ikke at man ikke vil svare på grove påstander om økonomisk mislighold og lovbrudd.»

Avslutningsvis skriver klager:
«I Lørdagsrevyen og NRK.no-12.06.2021 beskyldes Bodø kommune og Stamina for ‘overfakturering’, til sammen kr. 2 millioner: (…)

I NRK.no-artikkelen tas ingen forbehold når det fastslås at ‘Burchardt avdekket at Stamina Helse hadde fakturert for mye til kommunale foretak’. Den konstaterende påstanden om overfakturering er i denne saken en sterk påstand av faktisk art som kommunen hadde rett til å imøtegå, jfr. VVP 4.14, noe vi aldri fikk.
Påstanden om at det dreier seg om 2 millioner kroner, skulle også vært forelagt slik at kommunen fikk mulighet til å imøtegå og korrigere. Ingen av spørsmålene NRK sendte i forkant av avtalt fysisk intervju med rådmannen går på overfakturering, tallet 2 millioner nevnes heller ikke. NRK stilte videre ikke spørsmål om dette i intervjuet med rådmannen, og påstandene står uimotsagt i begge publiseringer. Påstanden om 2 millioner fremkom heller ikke i ‘nedskrevne svar fra intervjuobjekter’ (bilag 4A).

NRK skriver:
«I e-post av 3. juni går det tydelig fram at utgangspunktet for ønske om imøtegåelse gjelder påstander om økonomisk mislighold. Braseth og Walle er de to lederne som Buchardt har på tidspunktet hun varslet, og NRK mener det er tydeliggjort for kommunen at de tilsendte sitatene fra Burchardt som er vedlagt i e-posten, omhandler kritikk mot hennes ledere. NRK fikk også bekreftet at Braseth og Walle har mottatt e-posten av 3. juni.

I tillegg tok NRK direkte kontakt med både Walle og Braseth i et nytt forsøk på å gi dem anledning til å imøtegå disse påstandene før publisering – på bakgrunn av bekreftelsen fra Bodø kommune måtte vi på dette tidspunktet gå ut fra at Walle og Braseth allerede kjente til innholdet i de konkrete påstandene.

NRK ber PFU merke seg at Bodø kommune selv valgte at Braseth og Walle ikke skulle kommentere saken, og at de da bevisst begrenset NRKs mulighet til å utfordre Burchardts ledere på disse punktene.»

NRK understreker at sitatene fra Burchardt om ‘økonomisk mislighold’ ikke rettes konkret mot Bodø kommune, og skriver:

«Det Buchardt hevdet å ha avdekket var mislighold av en avtale der Stamina Helse fakturerte utenfor rammeavtalen.
Uansett ble kommunen forelagt disse påstandene – i e-post og vedlegg til e-post av 3. juni 2021 og epost av 11. juni 2021 (se vedlegg til NRKs første tilsvar). Her vil vi også minne om at påstander om mislighold og fakturering utenom kontrakten er selve grunnlaget for saken, og dette temaet var godt kjent for kommunen. Kommunen hadde god anledning til å redegjøre for sitt syn på påstandene, og etter NRKs mening er det ikke grunnlag for å hevde at de ikke fikk reell mulighet til samtidig imøtegåelse her.

Det er heller ikke riktig at begrepet ‘mislighold’ ikke brukes i revisjonsrapporten. Der brukes begrepet ‘varslet om mislighold i god tro’ (se sitat i tidligere tilsvar).»

Tilsvarsrunden avsluttet.

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et innslag i Dagsrevyen og to artikler på NRK.no om en varslersak i Bodø kommune. Varsleren hevdet hun fikk munnkurv og ble omplassert etter at hun varslet om overfakturering av helsetjenester.

Klager er Bodø kommune. Klager mener kommunen beskyldes for økonomisk mislighold og lovbrudd, og at det ikke ble gitt reell mulighet til samtidig imøtegåelse av påstandene. Videre mener klager at det ble fremsatt sterke beskyldninger mot den omtalte HR-lederen, om at han ikke lyttet til henne og ikke viste vilje til å rydde opp. Ifølge klager fikk hverken han eller kommunen mulighet til å imøtegå påstandene før publisering, jf. punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten (VVP).
Klager hevder varslerens påstander om mislighold og lovbrudd ikke ble faktakontrollert av NRK, og at de mangler dokumentasjon, jf. VVP 3.2. Ifølge klager er påstanden om at den omtalte HR-lederen og kommunens ledere ikke ville rydde opp, heller ikke riktig.

NRK viser til at Bodø kommune og lederne som omtales fikk gjentatte tilbud om å imøtegå alle publiserte påstander. Redaksjonen opplyser at de påklagede publiseringene var oppfølging av en bred og omfattende dekning av varslersaker i kommunen, og at temaet var godt kjent for kommunen. Den omtalte HR-lederen ønsket ikke å uttale seg, men viste til kommunens øverste ledelse.

Videre avviser NRK mangel på faktakontroll, og påpeker at Salten kommunerevisjon i 2020 ga Bodø kommune sterk kritikk for ikke å ha fulgt opp varsler om overfakturering. Redaksjonen viser til at et enstemmig bystyre tok rapporten til etterretning, og stilte en rekke krav til kommuneadministrasjonen. NRK mener dessuten det går tydelig frem at varslerens påstander om overfakturering og mislighold, er rettet mot leverandøren av helsetjenestene, ikke mot kommunen.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) registrerer at det var omfattende kontakt mellom klager og NRK før publisering.

PFU konstaterer at klager ble forelagt det konkrete innholdet i varslerens påstander om at hun fikk munnkurv og ble omplassert da hun varslet om overfakturering av helsetjenester. Etter utvalgets mening fikk klager god tid til å imøtegå påstandene, og klagers syn kom tydelig frem i de påklagede publiseringene. Utvalget registrerer også at redaksjonen gikk en ekstra runde med de navngitte lederne som ikke ønsket å uttale seg, og som hadde henvist til kommuneledelsen.

I eposten til kommunen ni dager før publisering, var NRK også tydelig på at saken handlet om varslerens opplevelse av hva som skjedde med henne etter at hun varslet om det hun mener var økonomisk mislighold, og som senere førte til kontrollutvalgets rapport.

PFU registrerer at rådmannen bare ble sitert på at han var sterkt uenig i rapporten og påstandene som fremkom i denne. På generelt grunnlag vil utvalget minne om at mediene i det publiserte tydeliggjør hva intervjuobjektet er forelagt.

Slik utvalget ser det, fikk klager imidlertid muligheten til å være mer konkret i sin tilbakemelding på dette punktet. PFU kan derfor ikke se at det er grunnlag for å hevde at kommunen ikke fikk reell mulighet til samtidig imøtegåelse av disse påstandene.

Utvalget minner også om andre del av VVP 4.14, som sier: «Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.»

Videre mener PFU at NRK sørget for tilstrekkelig kildebredde og opplysningskontroll, jf. VVP 3.2. Utvalget viser til at revisjonsrapporten og den senere behandlingen i Bodø bystyre, var en sentral del av kildematerialet i de påklagede publiseringene, og at klager ble forelagt alle påstander.

 

NRK har ikke brutt god presseskikk.

 

Oslo, 16. desember 2021
Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Gunnar Kagge, Tove Lie,
Øyvind Kvalnes, Nina Fjeldheim, Ylva Lindberg