Cecilie Fjellhøy mot tv2

PFU-sak 177/22


SAMMENDRAG:

TV 2 publiserte i juni 2022 artikkelen «»Luksusfellen” får kritikk: – Kan si at de har gått i fellen selv». Artikkelen handler om at «Tindersvindler»-offeret Cecilie Fjellhøy deltok i sesongpremieren på TV-serien Luksusfellen, og skildrer kritikk som kom mot programmet blant annet på det anonyme forumet Jodel og i kommentarfelt på Facebook.

KLAGEN:

Klager er den omtalte Fjellhøy, som peker på at hun er sårbar som person etter å ha stått fram med sin svindelhistorie og har vært i rettssaker i etterkant av det hun opplevde i den sammenheng. Hun peker på at hun da hun ble gjort oppmerksom på artikkelen, reagerte negativt på at kildene i stor grad var anonyme kilder fra Jodel. Klager anfører at mange av kommentarene går løs på henne som person og det som beskrives som hennes «luksusforbruk», og trekker fram et avsnitt der det skrives:

«På Jodel er det mange som reagerer på episoden. Flere skriver at de mener det er rart at forbruket hennes ikke ble vist på lik måte som de gjør med andre deltakere. Det poengteres også at dette er mistenkelig, ettersom det på sosiale medier virker som hun lever et luksuriøst liv. – Cecilie Fjellhøy leier leilighet til 22.000 kr per måned og er på ferie i Mykonos og LA samtidig som hun vil at bankene skal ettergi millioner hun har lånt av de, skriver en.»

Ifølge klager er de anonyme utsagnene et brudd på Vær Varsom-plakatens 3.1 om at kilder som hovedregel ikke skal få sette fram negative personkarakteristikker anonymt. Klager peker på at bruken av anonyme Jodel- og Facebook-kommentarer som ytrer negative personkarakteristikker av henne, er brudd på dette punktet og at det har lagt en «ekstrem byrde» på henne.

Hun anfører også at hun ikke fikk kunnskap om at det skulle publiseres, og ikke tilsvar til påstandene, og at det derfor dreier seg om brudd på VVP 4.14 om samtidig imøtegåelse og følgelig 3.2 om å kontrollere at opplysninger som gis er korrekte. Klager peker på at hennes situasjon er preget av en årelang kamp og en komplisert konflikt, hvor hun som svindeloffer «står imot sterke krefter». Hun anfører at det ikke blir nevnt at hennes reiser har vært i forbindelse med jobb, eller at en konkurs i England har ført til at hun ikke kan leve noe luksusliv i det daglige. Hun anfører at kommentarene gjengitt i artikkelen ikke bare var en kritikk av programmet, men rammet henne direkte, blant annet ved at TV 2 brakte videre påståtte uriktige påstander som «Mistenker at hun ikke lever et liv hvor det skal spares mest mulig». Av dette følger ifølge klager også brudd på VVP 4.15, fordi hun heller ikke fikk adgang til tilsvar så raskt som mulig.

Klager mener TV 2 har brutt VVP 3.9 ved å ikke oppføre seg hensynsfullt i sitt journalistiske arbeid, både ved å ikke gi mulighet til tilsvar og ved at kommentarfelt på Facebook fikk stå over flere dager med nedsettende kommentarer om hennes person og familie. Dette er ifølge klager også i strid med VVP 4.17 om kravet til moderering av nettforum, der redaksjonen har et selvstendig ansvar for å fjerne innlegg som bryter med god presseskikk. Klager har lagt ved skjermdumper som viser eksempler på ytringer som hun mener er rammende. I en av dem, hentet fra en av TV 2s Facebook-kontoer, heter det:

«Selveste prototypen på når pr kåthet overgår alt annet. Stakkars jente, bare å kondolere til hennes foreldre.»

Brudd på VVP 4.1 anføres av klager fordi hun mener de anonyme kildene tar feil, og at TV 2 da ikke legger vekt på saklighet og omtanke for henne som omtalt tredjeperson.

MINNELIG ORDNING:

Partene har ikke lykkes med å komme til en minnelig ordning.

TILSVARSRUNDEN:

TV 2 avviser at god presseskikk er brutt, og peker i sitt tilsvar på at den påklagede artikkelen bare er en bit av et større mediebilde rundt Fjellhøy og programserien. Kanalen anfører at klager gjennom å stille opp i VG-spesialen «Tindersvindleren» og i Netflix-dokumentaren «The Tinder swindler», samt i en rekke mediesammenhenger, har stilt seg selv i medienes søkelys. TV 2 anfører at hun selv har initiert, deltatt i og gjort seg til en del av en løpende omtale, og at artikkelen må vurderes i lys av dette.

Til den påklagede artikkelen peker TV 2 på at den inneholder en ganske kritisk diskusjon av redaksjonens valg, vinkling, informasjon og manglende kritiske spørsmål i TV-programmet; og at Fjellhøys person eller opplysninger om henne ikke er det sentrale temaet. Kanalen mener deltakerne må tåle referering av en slik diskusjon.

At omtale i mediene kan oppleves som belastende av den omtalte, tilsier ikke i seg selv at den er i strid med god presseskikk, anfører TV 2, som mener å referere anonym kritikk fra sosiale medier ikke er i strid med hovedregelen om å identifisere kilden. Ifølge kanalen er utsagnene sammen med de imøtegåelsene som er tatt inn i artikkelen, ingen unødvendig «ekstra» byrde på Fjellhøy, og dermed ikke brudd på VVP 3.1 og 3.2.

TV 2 anfører at Fjellhøy har gitt beskjed om at hun ikke gjør intervjuer utenom Viaplay. Fordi kritikken i særlig grad rettet seg mot programmet og de redaksjonelle valgene, rettet også redaksjonen seg mot programskaperne for imøtegåelser. TV 2 peker på at de hadde snakket med Fjellhøy uken før, via Viaplays pressekontakt, og fant det naturlig å «vise til og hente fram den saken» fra et intervju gjort den 30. august. I den påklagede artikkelen ble hovedpoenget fra dette intervjuet referert, anfører kanalen.

TV 2 peker også på at Hallgeir Kvadsheim gjentar i store trekk Fjellhøys egne synspunkter om at hun ikke er en vanlig deltaker. Her forklares det ifølge TV 2 også at det ikke var noe stort poeng i å vise oversikt over hennes inntekt og forbruk, fordi hun ikke hadde noe ekstraordinært forbruk.

Redaksjonen peker på at TV 2 må kunne sitere og vise til det anonyme ordskiftet som oppsto på eksempelvis Jodel, selv om avsenderen ikke er kjent. Kanalen anfører at de bevisst unnlot å referere til Jodel-meldinger som ikke var saklige, som gikk på person og ikke innhold knyttet til programmet.

Ifølge TV 2 var ikke kritikken som ble gjengitt mot Viaplay og programmet «sterke beskyldninger», som utløste samtidig imøtegåelse fra Fjellhøy, jf. VVP 4.14. De eventuelle sterke beskyldningene rettes ifølge TV 2 mot TV-kanalen.

TV 2 anfører at det står klager fritt å komme med et etterfølgende tilsvar, men at redaksjonen ikke har registrert noe tilsvar eller ønske om dette fra henne. TV 2 peker på at hun den 6. september fikk tilbud om å medvirke i en oppfølgersak dersom hun ønsket å uttale seg om programmet hun hadde medvirket i, men ikke ønsket dette. Det stående tilbudet om en oppfølgende artikkel, viser ifølge kanalen at VVP 4.15 er oppfylt.

Redaksjonen viser til en korrespondanse mellom redaksjonsleder og klager, med skjermdumper av meldinger knyttet til saken, der klager gav uttrykk for at kommentarer under artikkelen på TV 2s Facebook-sider var belastende. Også her ble ifølge TV 2 klager tilbudt å stille opp i en ny sak, og den ansvarlige for sosiale medier gikk igjennom kommentarene. Noen kommentarer som «kanskje kunne oppleves som belastende for Fjellhøy» ble slettet, ifølge TV 2. I etterkant ble posten slettet for å sikre at TV 2 ikke ble liggende ute med usaklig hets etc., anfører TV 2 som mener det at Fjellhøy også registrerer slettingen dokumenterer at TV 2 har håndtert kommentarene på sosiale medier i tråd med VVP 4.17.

Når det gjelder VVP 3.9 om å opptre hensynsfullt i det journalistiske arbeidet, peker TV 2 på at de refererte uttalelsene er kritikk mot programmet. De har etter publiseringen beklaget at klager ikke ble varslet om artikkelen, men mener likevel ikke det foreligger brudd på VVP 3.9.

Klager har ikke noe å tilføye til selve saken i sin replikkrunde. Følgelig har heller ikke TV 2 ytterligere kommentarer i sin sluttreplikk.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

TV 2 publiserte i juni 2022 en artikkel der det ble rettet kritikk mot en episode av «Luksusfellen» på Viaplay. Episoden omtalte Cecilie Fjellhøys kamp for å nedbetale gjeld etter at hun ble svindlet. I artikkelen ble det gjengitt anonyme meldinger fra sosiale medier, der folk ytret seg både om programmet og hovedpersonen.

Klager er Cecilie Fjellhøy, som peker på at hun er sårbar etter å ha stått fram med sin svindelhistorie og vært i påfølgende rettssaker. Hun reagerer på at hun ikke fikk vite om artikkelen, og at det ble brukt anonyme Jodel- og Facebook-meldinger som karakteriserer henne, og det som beskrives som «luksusforbruk». Klager viser til presseetikkens krav om at anonyme kilder som hovedregel ikke skal få framsette negative personkarakteristikker. Videre mener klager at hun skulle fått imøtegå påstandene, og at TV 2 ikke har tatt tilstrekkelig hensyn. For øvrig peker klager på at det også ble publisert kommentarer på TV 2s Facebook-konto, som burde vært fjernet.

TV 2 avviser at god presseskikk er brutt, og peker på at artikkelen er del av et større mediebilde rundt Fjellhøy og programserien. Kanalen anfører at klager selv har søkt offentligheten gjennom å stille opp i VG-spesialen «Tindersvindleren» og i en Netflix-dokumentar, samt i en rekke mediesammenhenger. Ifølge TV 2 setter artikkelen et kritisk søkelys på Luksusfellen, og deltakerne må finne seg i å bli indirekte eksponert. Å referere anonym kritikk fra sosiale medier er ifølge TV 2 ikke i strid med hovedregelen om å identifisere kilder. Kanalen opplyser også å ha fjernet kommentarer da de ble gjort oppmerksomme på dem, og at Fjellhøy fikk mulighet til tilsvar i oppfølgende intervju.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) minner om at mediene skal opptre hensynsfullt i det journalistiske arbeidet, jf. punkt 3.9 i Vær Varsom-plakaten (VVP). Det er spesielt viktig at redaksjonene er bevisst på dette når personer som er i en sårbar posisjon skal omtales. Likeledes sier VVP 4.1 at mediene skal legge vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

Utvalget viser til VVP 1.4 om at det pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle. Den påklagede artikkelen er primært kritisk til hvordan den omtalte episoden er laget, men PFU forstår at kritikken også rammer klager.

De kommentarene i sosiale medier som er lagt ved klagesaken, er i grenseland for hva man må tåle. PFU konstaterer at TV 2 fjernet enkeltkommentarer umiddelbart da de ble varslet, og tok ned Facebook-posten om saken etter kort tid. Slik utvalget ser det, har TV 2 ikke brutt VVP 4.17.

Når det gjelder de anonyme kommentarene som er gjengitt i artikkelen, minner PFU om at kilden som hovedregel skal identifiseres, og at det som hovedregel ikke bør fremsettes negative personkarakteristikker, jf. VVP 3.1. I dette tilfellet mener utvalget at kommentarene var relevant dokumentasjon, da artikkelen handlet om nettopp kritikk som kom fram i slike kommentarer på nettet. PFU kan ikke se at det det i dette tilfellet var et presseetisk krav om å finne fram til hvem som står bak de anonyme kommentarene, før de ble gjengitt i den aktuelle konteksten.

Den som utsettes for sterke beskyldninger av faktisk art, har krav på å få imøtegå disse samtidig, jf. VVP 4.14. Pressen er også forpliktet til å gjennomføre tilstrekkelig opplysningskontroll og ha kildebredde, et krav som praktiseres strengere når kildene er anonyme, jf. VVP 3.2.

PFU mener TV 2 kunne ha gjort mer for å kontrollere konkrete påstander i de publiserte kommentarene. Samtidig merker PFU seg at klagers reisevirksomhet, og kritikk om angivelig «luksusforbruk», er blitt omtalt tidligere av TV 2, og at omtalen har kommet i kjølvannet av klagers egen aktivitet i offentligheten. Utvalget mener klager måtte akseptere et kritisk søkelys og debatt om saken, og PFU noterer seg at TV 2 viser til hva klager tidligere har uttalt om kritikken. Utvalget påpeker at klager fikk mulighet til tilsvar, jf. VVP 4.15, og faller ned på at TV 2 ikke har brutt god presseskikk.

TV 2 har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 23. november 2022

Ellen Ophaug,
Nina Fjeldheim, Stein Bjøntegård, Øyvind Kvalnes,
Gunnar Kagge, Ingrid Rosendorf Joys, Tove Lie