Jushjelpa i Midt-Norge (p.v.a. klient) mot Xtra

PFU-sak 174/01


SAMMENDRAG:
Bladet Xtra , som utgis av Unge Høyres Landsforbund, hadde i nr. 1/2001 (24. april 2001) som førstesideoppslag et bilde av en unge kvinne i demonstrasjonstog. På plakaten hun bærer kan teksten « Kill CAPITALISM » leses. I bildet har bladet lagt inn tittelen « ATTAC:
– GUFSET FRA FORTIDEN ».
På side 2, og i tilknytning til bladets innholdsfortegnelse, ble det samme fotoet brukt i lite format og med følgende bildetekst:
« Trodde du at forsidebildet var noe vi hadde funnet innerst i arkivet? Bildet ble tatt i Praha september i fjor! Marit Tuv demonstrerer mot de slemme menneskene som har årsmøte i Verdensbanken og det internasjonale valutafondet (IMF). Stort det. Bilde: Scanpix ».
På side 4, og der som collage-illustrasjon til en «I fokus»-artikkel om «Attac og Motattac», ble det samme fotoet brukt i ytterligere varianter.

KLAGEN:
Klager er Jushjelpa i Midt-Norge, på vegne av den navngitte unge kvinnen på bildet. Det heter i klagen:
«Vår klient deltok i en demonstrasjon september -00 i Praha, i forbindelse med Verdensbankens årsmøte. I denne sammenheng ble hun spurt av VG om å svare på noen spørsmål, samt bli tatt bilde av. Dette gjorde hun, under den forutsetning at det kom fram at hun ikke var medlem av den kontroversielle organisasjonen ?Attac? , som også var tilstede og demonstrerte. Reportasjen som senere kom i VG, var helt i samsvar med det Tuv hadde forventet.»
Ut fra dette reageres det sterkt på at det samme bildet senere dukker opp i Xtra, og i en helt annen sammenheng enn den opprinnelige.
Om den navngitte kvinnen heter det imidlertid at hun «er bevisst på at det å delta i en slik demonstrasjon ikke kan kreves ?holdt hemmelig?, og at man ved å delta på sånne arrangementer tar standpunkt offentlig. Hun er også klar over at man ikke kan gardere seg mot at bilder som blir tatt ikke vil dukke opp ved en senere anledning.»
«På den annen side må man kunne være trygg på at bildet ikke vil dukke opp i hvilke som helst sammenhenger. Artikkelen som sådan tar for seg organisasjonen ?Attac?, ikke demonstrasjonen vår klient deltok i, eller hva den sto for. (…) ?Xtra? burde ha sjekket om vår klient faktisk var tilhenger av ?Attac?, før de presenterer henne som en del av organisasjonen. »
For øvrig framgår det at klagerens klient først i august 2001 – via et Unge Høyre-medlem – ble oppmerksom på den innklagede utgaven av bladet. Det har ikke vært kontakt med Xtras redaksjon innen klagen til PFU.

SPØRSMÅL OM BEHANDLING:
Sekretariatet har gjort klageren oppmerksom på PFU-vedtektenes klagefrist på tre måneder, men at fristen kan fravikes « innenfor rimelig tid når klageren ikke har hatt anledning til å gjøre seg kjent med saken, og den er av prinsipiell betydning .»
«Vi forstår av klagen at Jushjepas klient først i august ble gjort kjent med det innklagede oppslaget, og således ikke hadde hatt mulighet til å klage innenfor PFU-vedtektenes frist. På bakgrunn av dette vil sekretariatet legge klagen fram for utvalget med spørsmål om den likevel kan behandles.»

PFU-VEDTAK 23.10.2001:
Klagen behandles.

TILSVARSRUNDEN:
Xtra gjør oppmerksom på at redaksjonen ikke var kjent med Marit Tuvs reaksjon på bildebruken og navngivelsen før klagen til PFU forelå. « Xtra hadde derfor ingen anledning til å ordne opp i forholdet ved å trykke en beklagelse før klagesak ble reist .» Det framgår at bladet, etter å ha mottatt PFU-klagen, tok kontakt med Marit Tuv, «med håp om en minnelig ordning. Det har ikke lykkes ».
Om bakgrunnen for valg av bilde heter det i tilsvaret:
«Førstesidebildet til Xtra 01/2001 ble innkjøpt fra Scanpix, og hensikten var å finne et illustrasjonsbilde som viste noe av det som foregikk i ?gatekampene? i Praha eller Seattle. Siden Attac først og fremst ble forbundet med disse hendelsene, var det naturlig for oss å velge et bilde fra en av disse antiglobaliseringsmarkeringene.»
«At vi valgte bildet av Marit Tuv, hadde først og fremst med budskapet på plakaten hun holder i hånden. ? Kill capitalism ? er et sterkt politisk budskap, og illustrerer på en god måte det ideologiske grunnlaget for de fleste av Attacs tilhengere. At Marit Tuv da hun ble intervjuet av VG hadde som forutsetning at det skulle stå at hun ikke var medlem av Attac, var en opplysning Xtra ikke hadde kjennskap til .»
«Selv om bildeteksten på side 2 ikke hevder at Marit Tuv er medlem av eller aksjonerer for Attac, har vi forståelse for at Marit Tuv reagerer på å bli koblet opp mot Attac på førstesiden og i artikkelen i bladet. Vi har derfor tilbudt oss å beklage dette. »
Bladet opplyser at man tilbød Marit Tuv å trykke en tekst der det ble presisert at hun ikke var medlem av Attac, og det skulle også beklages at bildeteksten på side 2 ble oppfattet som krenkende. «Denne løsningen var ikke Marit Tuv interessert i.» « Vi ser gjerne at PFU medvirker til å komme til en minnelig ordning, da vi både er rede til å korrigere og beklage …».
Sekretariatet ba klageren klargjøre om det allikevel kunne være aktuelt å vurdere bladets forslag til en minnelig ordning.
Klagerne meldte tilbake at klienten fortsatt avviste bladets tilbud, idet hun ønsket PFUs behandling av saken.
Sekretariatet etterlyste etter dette flere ganger tilsvar fra klagerne, både skriftlig og pr. telefon. I februar 2002 forelå bekreftelse på at klagerne ikke hadde noe å tilføye.
Xtra oversendte få dager senere kopi av en notis som bladet, på eget initiativ, brakte på side 2 i nr. 1/2002. Teksten lød: « Xtra beklager:
I nummer 1/2001 ble Marit Tuv knyttet til organisasjonen ATTAC. Da Tuv ikke er knyttet til organisasjonen beklager vi dette. »
PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder Unge Høyre-bladet Xtras bruk av et arkivbilde tatt under en demonstrasjon i Praha mot Verdensbanken høsten 2000, der en ung norsk kvinne bar en plakat med teksten «Kill Capitalism». Xtra brukte bildet av kvinnen på hele førstesiden og i mindre varianter inne i bladet, knyttet til kritisk omtale av organisasjonen Attac. Kvinnen klager via Jushjelpa i Midt-Norge over at hun med bilde og navn blir identifisert med Attac, en kontroversiell organisasjon hun ikke er medlem av.
Xtra opplyser at bildet av klageren ble innkjøpt fra et fotobyrå, og kun var ment som en generell illustrasjon av demonstrasjoner lik dem Attac har vært involvert i. Ifølge bladet var det først og fremst teksten på klagerens plakat som var avgjørende for bildevalget. Xtra har så vel overfor klageren direkte som i en senere utgave beklaget at de knyttet henne til Attac.
Pressens Faglige Utvalg viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.10, der det heter: «Vær varsom med bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige.» Utvalget viser også til punkt 3.2, der redaksjoner manes til å kontrollere at opplysninger som gis er korrekte.
I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at Xtra ikke gjorde noe forsøk på å undersøke om klageren hadde en tilknytning til Attac, innen man ga arkivbildet av henne en sterk eksponering på førstesiden og dessuten brukte navn inne i bladet. Selv om det ikke eksplisitt framgår at klageren sympatiserer med Attac, finner utvalget at det er dette inntrykket som åpenbart skapes.
Utvalget registrerer som positivt at redaksjonen i ettertid har beklaget sammenkoplingen mellom Attac og klageren, men kan ikke se at dette er tilstrekkelig til å oppheve den opprinnelige forsømmelsen.
Xtra har brutt god presseskikk.

Oslo, 19. mars 2002
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Odd Isungset,
Jan Vincents Johannessen, Marvin Wiseth