NN mot Rogalands Avis

PFU-sak 173/12


SAMMENDRAG:

Rogalands Avis (RA) publiserte tirsdag 15. mai 2012 en artikkel med tittelen «Vil ha vest» og ingressen:

«Statsadvokat Tormod Haugnes vil ha vesten til det danske HA-medlemmet NN [fornavn, etternavn; sekr. anm.].»
Brødteksten i sin helhet:
«Det var i forbindelse med den årlige vårfesten til HA Stavanger på Braut i fjor NN skal ha forbrutt seg. Klokken 09.30 holdt politiet en kontroll utenfor den lokale HA-klubben i Jærveien i Time kommune, påtalemyndigheten mener NN da kom med trusler. Ifølge tiltalen Haugnes har tatt ut skal NN ha rettet en pekefinger mot en politibetjent og sagt at ”dersom politiet køddet det til for dem skulle han skaffe 150 mann og reise inn til byen for å lage et helvete”.
Senere på dagen var NN på Sola flyplass for å hente noen utenlandske personer fra Hells Angels MC Reutlingen som kom fra Tyskland. Politiet opplyste da til NN at de aktet å returnere tyskerne, ifølge tiltalen fra Haugnes skal NN da ha sagt at de ville dra alle mann til Stavanger sentrum for å lage et helvete.
NN var tidligere medlem av Hells Angels Stavanger, men skal etter det RA kjenner til nå være medlem av Hells Angels i Danmark. Han er flere ganger straffedømt her i landet, blant annet for vold og trusler. Nå risikerer han igjen å bli straffet for trusler, i tillegg til kravet om inndragning av vesten.»

KLAGEN:

Klager er det omtalte HA-medlemmet, NN. Han reagerer på identifiseringen: «Jeg blir navngitt i en sak som kun gjelder mistanke om ett mindre straffbart forhold. Dette gjelder ikke trusler mot enkeltpersoner, men kun en påstått generell uttalelse om at vi skal reise mange til byen.»

Det reageres også på at artikkelen har «referert til at jeg er tidligere straffedømt, men dette gjelder kun for mindre forhold med kortere fengselsstraff. Jeg har 5 barn som bor i Rogaland, som leser aviser, og dermed ser sin far uthengt som notorisk kriminell.»

Klager mener også han skulle blitt kontaktet med tilbud om samtidig imøtegåelse (klager skriver tilsvarsrett).

FORSØK PÅ MINNELIG ORDNING:

Partene har vært i kontakt i et forsøk på å komme fram til en minnelig ordning, uten at dette har lykkes dem. Sekretariatet har blitt orientert om prosessen:

E-post fra RAs redaktør til sekretariatet, 18. juli:
Forsøkt kontakt med klager på klagerens e-postadresse 26. juni. Det jobbes med MO. Det kan legges til at RA har fjernet NNs navn fra den omtalte saken på vår nettside.

E-post fra RAs redaktør til sekretariatet, 14. august:
Forsøker å komme kontakt i kontakt med klager.

E-post fra RAs redaktør til sekretariatet, 29. august:
«Vi er vel ikke helt i tilsvarsfasen ennå? Jeg sendte denne mailen (se vedlegg) til klager 15. august etter å ha kommunisert pr telefon og SMS, men har ennå ikke fått svar om beklagelsen kan godkjennes. Mitt utgangspunkt i denne saken er altså at vi beklager navnebruken.» […] «Tror grunnlaget for å komme til en MO så absolutt er til stede, og jeg har gjor det klart for klager at feil er begått og innrømmes».

E-post fra RAs redaktør til sekretariatet, 20. sept:
Den bør være opp- og avgjort. Vi trykket en godt synlig beklagelse 15. september i papiravisen, som også ble publisert på nett:
«Beklager navnebruk»
«15. mai i år publiserte RA en artikkel om et navngitt medlem av Hells Angels der saken gjaldt en episode som oppsto i forbindelse med en kontroll i Time. RA beklager navnebruken. Episoden førte til at påtalemyndigheten tok ut tiltale mot HA-medlemmet som skal ha rettet en pekefinger mot en politibetjent og sagt ”at dersom politiet kødder det til for dem skulle han skaffe 150 mann og reise inn til byen for å lage et helvete.” Senere på dagen var samme mann på flyplassen for å motta tyske gjester som politiet ville returnere, og da gjentok HA-medlemmet ”at de ville dra alle mann til Stavanger sentrum for å lage et helvete.” Statsadvokat Tormod Haugnes ville ha HA-medlemmet straffet for trusler, i tillegg til å inndra vesten hans. HA-medlemmets navn ble brukt i den første nettartikkelen som ble publisert, men navnet ble senere fjernet etter klage fra den navngitt personen. Mannen ble heller ikke gitt tilsvarsmulighet. RA er generelt restriktiv med bruk av navn i straffesaker, og med bakgrunn i Vær Varsom-plakatens paragraf 4.7 offentlig gjør vi bare navn i saker der det er berettiget fordi det er ”overhengende fare for overgrep mot forsvarsløse personer, ved alvorlige og gjentatte kriminelle handlinger, når omtaltes identitet eller samfunnsrolle har klar relevans til de forhold som omtales, eller der identifisering hindrer at uskyldige blir utsatt for uberettiget mistanke.” I denne saken hadde vi ingen slik grunn til å offentliggjøre navn. RA beklager navnebruken.»

Sekretariatet tok deretter kontakt med klager for å få bekreftet at minnelig ordning var akseptert, og klagen trukket.

Klager avkreftet at minnelig ordning var oppnådd, og skrev følgende i e-post til sekretariatet, 28. september:

«Hei. Jeg fikk en mail der RA spurte om å komme i kontakt med meg.
De tok telefonisk kontakt, og sa at de ønsket å skrive ett forslag til beklagelse, og oversende dette til meg. Jeg sa ok, til at de kunne sende over ett forslag, og dette mottok jeg på mail den 4rde september. Etter dette har jeg ikke vært i kontakt, eller hørt noe fra RA før jeg fikk vite at dette var trykket i avisen. Jeg synes dette er en merkelig måte å jobbe på, og hadde forventet at de tok kontakt igjen for å høre om jeg aksepterte beklagelsen før de velger å sende inn at vi skal ha oppnådd en minnelig ordning. Vi har aldri vært enig om noe som helst, og klagen står derfor ved lag.»

Sekretariatet informerte RA om klagers e-post og ba RA komme med tilsvar.

E-post fra RAs redaktør til sekretariatet, 28. sept:

«Hei! Vi har beklaget på trykk, og klager har bekreftet på SMS at beklagelsen er OK. Siden klager ikke er videre lett tilgjengelig på mail har jeg hatt denne SMS-konversasjonen med ham (i tillegg til tidligere oversendt mailkonversasjon). Klager har nevnt for meg på telefon at han var opptatt av at beklagelsen ikke ble gjemt vekk, men var synlig. Dette hensynet er ivaretatt med tanke på både sideplassering, layout og publisering av beklagelse på nett.

”13. september 2012, kl. 10.39
Hei! Jeg sendte en mail til deg på Stavanger HA-adressen med forslag til beklagelse for bruk av navnet ditt. Har du mottatt mailen? Hilsen Bjørn Sæbø, Rogalands Avis

Svar fra klager:
Det er ok ud;-))

Godt! Da trykker vi den i morgen. Jeg sender en PDF til deg og PFU. ”

SMS-ene kan videresendes hvis dette er ønskelig. Av produksjonsmessige hensyn kom beklagelsen på trykk lørdag 15. september.»

Sekretariatet ba likevel RA komme med tilsvar, da avgjørelsen om å trekke klagen er opp til klager.

TILSVARSRUNDEN:

Rogalands Avis viser til «tidligere korrespondanse med PFU-sekretariatet i denne saken» (se over). Det opplyses at avisens utgangspunkt hele tiden har vært å komme til en minnelig ordning, noe redaktøren trodde var oppnådd i og med at klageren aksepterte beklagelsen.

Avisen skriver: «NN klaget inn RA for offentliggjøring av navnet hans i en nettsak om en politiaksjon mot en Hells Angels-fest i Stavanger-området. Siden tidligere korrespondanse og annen kommunikasjon mellom RA og PFU-sekretariatet og RA og klager følger saken, ser jeg ingen grunn til å gjenta annet enn min siste SMS-konversasjon med klager. ”Hei! Jeg sendte en mail til deg på Stavanger HA-adressen 15. august med forslag til beklagelse for bruk av navnet ditt. Har du mottatt mailen. Hilsen Bjørn Sæbø, Rogalands Avis.” Svar fra mobiltelefonnummer +xx xx xx xx xx [mobilnr.; sekr. anm.]: ”Det ser ok ud. :-))” Svar fra RA: ”Godt! Da trykker vi den i morgen. Jeg sender en PDF til deg og PFU.”»

Kopi av SMS-ene er videresendt til PFU-sekretariatet (se vedlegg).

Klageren opprettholdt klagen, og presiserte at klagen ikke bare gjaldt navnebruken.

Han skriver: «Det som også blir reagert på er at en gruppe/enkeltpersoner blir uthengt med navn på gruppe og enkeltperson på grunn at en kommentar gitt til politiet. Saken er fortsatt ikke pådømt. Hvis RA har for vane å navngi, enkelt personer eller foreningen de er medlem av, i saker som dette, så synes jeg faktisk PFU skulle ta dette opp som ett større problem. Hvis det kun gjelder for medlemmer i HA, synes jeg fortsatt dette er like alvorlig, da vi blir uthengt her også. Når det gjelder RA sitt tilsvar kan jeg kun si at mitt tilsvar var ment i forhold til spørsmålet om jeg hadde mottatt mailen, og ingen godkjenning av dette. Jeg fikk deretter en sms ang. trykking, men denne svarte jeg aldri på. Og hele poenget vårt har hele tiden vært at dette skulle bli vurdert av PFU. Jeg hadde aldri noe ønske om en minnelig ordning på dette.»
 

Rogalands Avis kan ikke se hvordan omtalen av Hells Angels skulle tilsi noe brudd på god presseskikk: «RA har ved flere anledninger omtalt sommerfestene Hells Angels arrangerer på Braut utenfor Stavanger ut fra vanlige nyhetskriterier. […] Jeg har problemer med å se noen grunn til at Hells Angels som gruppe skulle ha blitt anonymisert for å unngå å ”bli uthengt”. […] Et søk i Atekst viser også at det er bred nyhetsinteresse for de lokale Hells Angels-festene i flere medier.» Det vises til omtale i Aftenbladet, Fædrelandsvennen, NTB osv. Avisen skriver: «I samtlige artikler omtales organisasjonen ved navn – og jeg har i det hele tatt store problemer med å oppfatte dette som en uthengning.»
 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER

Klagen gjelder en nettartikkel i Rogalands Avis hvor et navngitt Hells Angels-medlem er tiltalt for å komme med trusler. Mannen har ifølge artikkelen vært straffedømt flere ganger, blant annet for vold og trusler.

Klager er det omtalte HA-medlemmet. Han reagerer på å bli identifisert i en sak som omtaler et mindre straffbart forhold, og hvor truslene er en påstått generell uttalelse. Det reageres også på omtale av ham som tidligere straffedømt. Klager opplyser at det kun gjelder mindre forhold med kortere fengselsstraff. Klager viser til flere barn i området som «nå ser sin far uthengt som notorisk kriminell». Slik klager ser det, burde han ha blitt kontaktet før publiseringen for en kommentar.

Rogalands Avis (RA) har fjernet navnet i nettartikkelen og beklaget navnebruken overfor klager. Avisen har også publisert en beklagelse både i papiravisen og på nett. Slik avisen ser det, har klageren fått tilbud om minnelig ordning, akseptert det, men ombestemt seg. Det vises til e-post til klager med forslag til beklagelse, samt påfølgende svar fra klager på sms: «Det ser ok du.»

Pressens Faglige Utvalg registrerer at Rogalands Avis har strukket seg langt for å komme klageren i møte og beklage navnebruken. Utvalget merker seg at avisen over lengre tid forsøkte å komme i kontakt med klager, både muntlig og skriftlig. Slik utvalget ser det, var det også naturlig for redaktøren å tro at en minnelig ordning var oppnådd. I en situasjon som den som er beskrevet, mener utvalget at det også påhviler klager et visst ansvar for å være tydelig i kommunikasjonen.

Når det er sagt, mener utvalget at Rogalands Avis opptrådte presseetisk diskutabelt da avisen identifiserte klager, men mener klagen må vurderes i lys av de grep som avisen har tatt i etterkant av publiseringen.

Spørsmålet utvalget dermed må ta stilling til, er om fjerningen av navnet i nettartikkelen og beklagelsen som ble publisert, veier opp for det eventuelle overtrampet. Utvalget merker seg at Rogalands Avis på en tydelig måte beklaget navnebruken, og utvalget finner det godtgjort, sett i lys av klagers tilbakemelding, at avisen handlet i samsvar med det den hadde grunn til å tro var klagers ønske. Utvalget merker seg at Rogalands Avis, i tillegg til beklagelsen på nett, også trykket beklagelsen på godt synlig nyhetsplass i papiravisen.

Rogalands Avis har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 20. november 2012

Hilde Haugsgjerd,
Line Noer Borrevik, Håkon Borud, Øyvind Brigg,
Hadi Strømmen Lile, Eva Sannum, Henrik Syse