Alf Tore Aronsen mot Verdens Gang

PFU-sak 172/08


SAMMENDRAG:

Verdens Gang (VG) brakte tirsdag 19. august 2008 følgende leserinnlegg på sin ”Si det i VG”-side.

«Åpent brev til Sponheim!

Alle som gikk forbi en avishylle den 14. august måtte nok gnikke seg i øynene da Dagbladet siterte en pompøs Las Sponheim som påsto at han ville sparke Høyre og Frp ut av en regjering fordi han var veldig glad i landet sitt.

Hva behager? Hvilket land er det da som er ditt land, herr Sponheim? Det kan jo ikke være Norge, sånn som du driver på! Uttalelsen er like patetisk og virkelighetsfjern som disse diktaturene som omtaler seg som demokratiske republikker. Dette er intet mindre enn en gigantisk provokasjon mot vårt eget demokrati og våre egne frie valg. Nei herr Sponheim, du får finne deg noe annet å gjøre. 51 år er ingen alder. Er du ikke sauebonde? Det er jo et flott og nasjonalt oppbyggelig yrke. Der bør du jo kunne gjøre nytte for deg.

Så kanskje du også vil bli husket for noe annet enn hønevitser, og et oppblåst selvbilde!

Alf Tore Aronsen, Tromsø»

KLAGEN:

Klager er forfatteren av leserinnlegget. Klagen gjelder VGs redigering av innlegget. I et brev til VG, som også gjelder som klage til PFU, anfører han at avisen har endret innlegget på en slik måte at meningen er endret. Det vises blant annet til at uttrykket ”Nordmannens land” er endret til ”vårt alles Norge“ og at det i formuleringen ”ville sparke Frp ut av regjering” også er lagt inn ”Høyre” Det er også gjort andre endringer i forhold til den opprinnelige teksten. Klageren har vedlagt en komplett gjennomgang av endringene, hva som er fjernet og hva som er lagt til. Han anfører at det verste er endringen fra ”Nordmannens land” til ”vårt alles Norge”. Videre:

«Mine lesere kunne få inntrykk av at jeg mener Grunnlovens paragraf 1 ikke gjelder, sånn at utlendinger med urettmessig norsk statsborgerskap, skulle kunne omtale Norge som sitt land. Av samme grunn har jeg heller intet behov for å ha Høyre i en regjering, så da vil jeg for all del ikke at noen av mine lesere skal tro at jeg har omtanke for dette ubrukelige partiet.»

Sekretariatet meddelte etter dette partene om at klagen ville bli forelagt PFU med forslag om forenklet saksbehandling, i tråd med følgende innstilling:

«Slik Pressens Faglige Utvalg ser det, måtte Verdens Gang være i sin fulle rett til å redigere klagerens innlegg slik avisen gjorde. På generelt grunnlag vil utvalget vise til at redaksjoner bør være forsiktige med slik redigering, men at det er normal praksis i norsk presse å akseptere forkorting og redigering av innlegg, så lenge leserbrevforfatterens mening ikke endres. Utvalget kan, i motsetning til klageren, ikke se at det skjedde i det påklagede tilfellet.

Utvalget konkluderer med at Verdens Gang ikke har brutt god presseskikk.»

Klageren kom deretter med anmerkninger. I et e-brev til sekretariatet het det:

«Sekretariatet mener, i motsetning til undertegnede, at Verdens Gang og ”Si det i VG” ikke har endret på min mening. Da må jeg spørre sekretariatet: Dersom dere hadde åpnet en bankkonto, gitt banken beskjed om at ingen andre enn dere skulle ha råderett over den kontoen, for så å ha funnet ut at banken hadde gitt råderett til alle, ville ikke dere da mene at banken hadde endret på det dere hadde gitt beskjed om? Det samme har skjedd med mitt innlegg. Jeg har gitt en spesifikk melding gjennom mitt avisinnlegg, men VG sine lesere har mottatt en forvrengt melding, pga. VG sin meningsendring. Etter å ha mottatt sekretariatets synspunkter på denne sak, er jeg dessverre under den oppfatning at sekretariatet har liten troverdighet, når den kan påstå at min mening ikke er endret.»

Pressens Faglige Utvalg besluttet i møte 30.09.2008 at det skulle igangsettes ordinær klagebehandling.

TILSVARSRUNDEN:

Verdens Gang registrerer med «en viss undring at utvalget ikke har fulgt PFU-sekretariatets innstilling om forenklet saksbehandling. I likhet med sekretariatet har heller ikke vi problemer med å argumentere for at klagen i denne saken synes fullstendig grunnløs». Det anføres at redigeringen av leserinnlegget er gjort med bevissthet. Videre:

«Vi tok vekk begrepet «gode nordmenn» fra innlegget. Disse ordene har i Norge en spesiell historisk klang, og vekker hos eldre generasjoner helt konkrete assosiasjoner.» Avisen mener at når klageren bruker begrepet, mens Lars Sponheim brukes som eksempel på det motsatte, «setter han i manges øyne Sponheim i bås med nazistenes løpegutter». Det vises videre til at følgende ble strøket fra innlegget:

«Det er en gigantisk provokasjon når en person, som faktisk gjør det motsatte av det gode nordmenn gjør, prøver å fremstille seg som en som vil Norge godt. Dette er intet mindre enn en gigantisk provokasjon mot vårt eget demokrati, og våre egne frie valg.»

Avisen mener det er utilstedelig at noen kaller lederen for landets eldste parti for antidemokrat, en mann som ikke vil Norge vel. Avisen anfører at man mener alle mennesker med norsk statsborgerskap, uansett bakgrunn, må kalles nordmenn på lik linje.

Med hensyn til klagepunktet om at avisen hadde tilføyd «Høyre» i tillegg til FrP som partier Sponheim ville sparke ut av en regjering, viser VG til intervjuet Dagbladet hadde med Sponheim 14. august i år, og som det refereres til i det påklagede innlegget. Her heter det i ingressen:

«Venstreleder Lars Sponheim er krystallklar: Kommer Frp og Høyre til makta alene, vil han sparke dem ut av regjeringskontorene hvis han får sjansen.»

Klageren anfører i sitt tilsvar at «redaksjonen kan ikke redigere et innlegg basert på egne oppfatninger av hva de selv ville ha sagt om Sponheim, Grunnloven, statsborgerskap og begrepet «gode nordmenn» osv. Dette må da være elementært for alle som arbeider med offentlig debatt i media.» Klageren viser til Vær Varsom-plakatens punkt 3.7, der pressen er forpliktet til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser. Han mener dette punktet også bør kunne brukes på debattskribenters sitater i innlegg.

VG kan ikke se at punkt 3.7 kan anvendes i forbindelse med den foreliggende klagen. Avisen viser til at dette punktet regulerer forhold mellom intervjuobjekt og journalist.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klageren mener Verdens Gang (VG) brøt god presseskikk da avisen redigerte et leserinnlegg slik at meninger ble endret. Innlegget var et «Åpent brev til Sponheim» etter at partilederen hadde kommet med en uttalelse om at han ville sparke Høyre og Fremskrittspartiet ut av en regjering fordi han var veldig glad i landet sitt. VG hadde fjernet formuleringer i innlegget og endret andre.

VG avviser klagen, og anfører at redigeringen ble gjort med full bevissthet. Endringene i innlegget begrunnes med at det inneholdt formuleringer som ville sette Sponheim i bås med nazistenes løpegutter. Videre anfører avisen at det ville være utilstedelig å kalle lederen for landets eldste parti en antidemokrat, en mann som ikke vil landet vel.

Pressens Faglige Utvalg vil på generelt grunnlag vise til Vær Varsom-plakatens punkt 2.1, der det heter: «Den ansvarlige redaktør har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold.» I dette ligger utvilsomt også retten til å avvise eller redigere tilsendt materiale, eksempelvis leserinnlegg.

En forutsetning for redigering av leserinnlegg må imidlertid være at meningsinnholdet ikke endres på en måte som gjør at forfatterens budskap blir et annet enn det originale. Det bør derfor utøves varsomhet med slik redigering uten etter avtale med forfatteren. I det foreliggende tilfellet mener utvalget at avisen måtte ha anledning til å redigere klagerens innlegg. Fra utvalgets side er det vanskelig å se at klagerens mening om partilederens utsagn er blitt endret.

Verdens Gang har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 25. november 2008

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Halldis Nergård, John Olav Egeland,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Henrik Syse