Odd Kalsnes mot Gjesdalbuen

PFU-sak 170/05


SAMMENDRAG:
Lokalavisen Gjesdalbuen (Ålgård i Rogaland) hadde 7. juli 2005 en ulykkesreportasje på side 3 med den femspaltede tittelen » Braste inn i Gjødselhenger «. Teksten lød i sin helhet:

» En ung bilfører, opprinnelig fra Gilja nå bosatt på Ålgård, kolliderte med en gjødselhenger i forrige uke. Ulykken skjedde på den lange sletta på riksvei 45 ved nedlagte Dirdal strikkefabrikk.

Traktoren var i ferd med å svinge av til et jorde da bilen, som var på vei mot Gilja, braste inn i gjødselhengeren. Skadene på bilen viser at sammenstøtet var kraftig. Den 20 år gamle føreren ble straks kjørt til Universitetssjukehuset i Stavanger. På det tidspunktet fryktet politiet at den unge mannen var alvorlig skadet.

Politioverbetjent Tony Eide opplyser at mannen overraskende var på beina igjen dagen etter. ? Han var bare lettere skadet, opplyser Eide.

Han forteller videre at politiet har beslaglagt førerkortet og opprettet sak mot ham. ? Bilføreren er anmeldt for besittelse av mindre mengder narkotika. Vi har også mistanke om at han kjørte i ruset tilstand. Nå avventer vi blodprøveresultat, som vil være klart om to uker, sier politioverbetjenten.

Eide ønsker ikke å opplyse hva bilføreren har forklart i avhør, men politiet har konkludert med at høy fart ikke er årsaken. Politiet understreker at føreren ikke kan lastes for ulykken. »

Reportasjen var illustrert med et firespaltet bilde fra ulykkesstedet, utstyrt med denne bildeteksten:

» Bilføreren som kjørte rett inn i gjødselhengeren på en traktor er mistenkt for å ha kjørt i ruset tilstand. Han er også anmeldt for besittelse av narkotika. »

4. august brakte Gjesdalbuen en kort melding sammen med faksimile av reportasjen fra 7. juli. Under tittelen » Kjørte ikke i ruset tilstand » het det:

» Den unge sjåføren som braste inn i en gjødselhenger på Dirdal rett før fellesferien, kjørte ikke i påvirket tilstand. Politioverbetjent Tony Eide opplyser at blodprøven var negativ, og at mannen derfor kun blir anmeldt for uaktsom kjøring. Bakgrunnen for politiets mistanke var at de fant mindre mengder narkotika i bilen. »

KLAGEN:
Klagerne er den omtalte 20-åringens foreldre, med hans samtykke. De mener den opprinnelige reportasjen » både forhåndsdømmer og identifiserer vår sønn, samt tar ingen hensyn til pårørende «. Klagerne viser til stedsangivelsene og at det i bygda bor «9 gutter på 20 år, en av disse bor på Ålgård». «Dessuten må vel en 20 åring kalles en ung lovovertreder, noe det vel også skal tas hensyn til fra pressens side.»

Videre mener klagerne at avisen forhåndsdømte sønnen ved å la » kjøring i ruset tilstand » bli stående igjen som grunnen til ulykken, «siden det ble funnet et narkotisk stoff i bilen . Vår sønn hevdet hele tiden at han ikke var ruset .» Dessuten opplyser klagerne:

«Vi som foresatte og vår sønn var i kontakt med Gjesdalbuen i forkant av reportasjen og bad dem avvente å nevne at det var mistanke til ruskjøring samt funnet av narkotika i bilen til resultatet av blodprøven forelå. Grunnen til at vi ønsket å stoppe dette var av hensyn til yngre søsken som fortsatt var preget av ulykken og vi mente/mener at tidspunktet for å pålegge dem en enda større bekymring for sin bror samt forholde seg til bygda ellers kunne bli for tøft for dem. » «(Kan legge til at en av søstrene uforvarende kom til ulykkesstedet rett etter ulykken, og fikk seg dermed et kraftig sjokk).»

«Gjesdalbuen stakk seg til å forandre overskriften samt la være å nevne hvilket narkotisk stoff som ble funnet.»

«Gjesdalbuen tok ferie like etter at reportasjen stod på trykk. Vår sønn tok kontakt med dem da resultatet av blodprøvene forelå, prøvene var negative. Gjesdalbuen hadde derfor over ferien en ny artikkel, ? Kjørte ikke i ruset tilstand ?. (4 uker etter). Vel og bra at de kom med korrekte opplysninger, men for oss kom dette seint, svært seint. En positiv nyhet har ikke samme effekt som en negativ. »

TILSVARSRUNDEN:
Gjesdalbuen s redaktør gjør innledningsvis oppmerksom på at klagerne er tante og onkel til hans samboer. Han forstår «at denne saken er en belastning for familien, men mener kravet til aktsomhet er ivaretatt». «Gjesdalbuen har en plikt til å bringe informasjon om ulykka, og var i sin fulle rett til å omtale hendelsen. Det er heller ikke påpekt faktiske feil i saken . » Redaktøren viser også til at det gikk nesten en uke før ulykken ble omtalt i avisen.

» Opplysningen om alderen på den involverte har en klar informasjonsverdi ettersom det har vist seg at alder spiller en rolle i forbindelse med trafikkulykker. At vi nevner hvor 20-åringen opprinnelig kommer fra, sier noe om at vedkommende var lokalkjent. (?) Dirdal er ikke større enn at ?alle? allerede visste hvem som var involvert. Gjesdalbuen kan vanskelig se at opplysningene i artikkelen bidrar til å identifisere bilføreren for andre enn hans nærmeste krets som enten var eller kom til å bli kjent med forholdet på annen måte. »

Redaktøren bekrefter kontakten med klagerne på forhånd og framstillingen som er gitt i klagen. «Vi mener vi har tatt mer hensyn enn normalt er i slike saker:

· Både familien og den involverte fikk lese gjennom saken på forhånd, også uvanlig i slike saker.
· Vi endret tittel og vinkling for å ?dempe? saken, kun av hensyn til familien. Den naturlige vinklingen var politiets mistanke om kjøring ruspåvirket.
· Vi unnlot å nevne hvor mange brukerdoser og typen narkotika, kun av hensyn til familien.
· Da bilføreren var i avhør med politiet, ringte politioverbetjent Tony Eide for å høre hva han var sitert på. Han fikk dette opplest, og hadde ingen anmerkninger. »

Slik redaktøren oppfattet det, ville ikke familien ha noen omtale av ulykken i det hele tatt, «aller minst noe om mistanken om ruskjøring og funnet av narkotika. Å vente til resultatene forelå, og hoppe bukk over politiets mistanke og funn av narkotika var aldri aktuelt. Dersom vi skulle ha ventet til blodprøveresultatet forelå, hadde dette vært et brudd på etablert praksis i presse-Norge. I så fall betyr det at aviser ikke skal kunne skrive om saker hvor politiet mistenker promille- eller ruskjøring.»

«Gjesdalbuen er fullt klar over at avisa har et selvstendig ansvar for det som publiseres, uavhengig av om opplysningene kommer fra politi eller påtalemyndigheten. I artikkelen slår vi ikke fast noe som helst, men siterer politiet på at de mistenker kjøring i ruset tilstand. At vi skriver at det ble funnet narkotika i bilen er en vesentlig opplysning. Vi spekulerer ikke i årsaken, kun konstaterer de faktiske forhold. »

For øvrig viser redaktøren til at avisen fulgte opp saken ved å omtale den negative blodprøven i første utgave etter ferien, slik han hadde lovet familien.

Klagerne er ikke overrasket over at Gjesdalbuen avviser klagen. «Vi kan se at det har betydning å nevne at bilføreren er ung eller at vedkommende er i 20-årene, men at den nøyaktige alder oppgis kan vi ikke se har betydning for saken. At gutten er lokalkjent kan vi
heller ikke se betydningen av. Tror flere enn han i bygda ikke vet hvor bonden har fjernet deler av gjerdet midlertidig uten å markere dette noe nærmere.»

«Gjesdalbuen har rett i at de fleste visste hvem som var involvert i ulykken her i bygda, men Gjesdalbuen er ikke bare en avis for denne bygda. Dessuten både håpet og trodde vi at Gjesdalbuen ikke jobbet etter prinsippet at alle får jo vite det likevel. I så fall vil det jo si at Gjesdalbuen overhodet ikke tar hensyn til at de er en lokalavis også for små bygder der identifiseringen er svært enkel.»

«Redaktøren skriver også at vi leste gjennom artikkelen før denne ble publisert. Dette er feil. Vår sønn leste gjennom den, men vi fikk kun lest opp bruddstykker fra redaktøren og vår sønn. Vi ante blant annet ingenting om hvor lett personen ble identifisert. »

«Når det gjelder forhåndsdømming står vi fast ved at vi mener Gjesdalbuen bidro til å forhåndsdømme vår sønn. Gjesdalbuen mener at de ikke fastslår noe som helst, men hvis man leser mellom linjene, samt legger til at ? mistanke om ruskjøring ? også blir nevnt i bildetekst, slår det svært uheldig ut. »

«På grunn av familiære forhold som redaktøren nevner var det ikke et lett valg å klage Gjesdalbuen inn for PFU, men vi håper at avisen kan våkne å se at de er ei lokalavis der det skal tas hensyn til mindre steder der identifisering er svært enkel og saken blir en ekstra stor belastning for alle involverte.»

Gjesdalbuen har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en ulykkesreportasje i Gjesdalbuen, der det framgikk at en ung bilfører var anmeldt for besittelse av mindre mengder narkotika og mistenkt for å ha kjørt i ruset tilstand. Bilførerens foreldre, med hans samtykke, mener avisen indirekte identifiserte og forhåndsdømte sønnen gjennom opplysningene om alder og hjemsted. Klagerne påpeker dessuten at avisens oppfølging om negative blodprøver kom sent, og i deres øyne heller ikke opphever det opprinnelige overtrampet.

Gjesdalbuen anser at opplysningen om bilførerens alder hadde en klar informasjonsverdi, ettersom det har vist seg at alder spiller en rolle ved trafikkulykker. Avisen mener at også stedsangivelse var relevant, siden det forteller at vedkommende var lokalkjent. Redaksjonen kan vanskelig se at opplysningene bidrar til å identifisere bilføreren ut over en engere krets som enten var eller kom til å bli kjent med saken på annen måte.

Pressens Faglige Utvalg mener Gjesdalbuen var i sin fulle rett til å omtale trafikkulykken, herunder narkotikafunnet og mistanken om ruskjørsel. Utvalget registrerer dessuten at funnet og mistanken ikke er gjort til poeng hverken i tittel eller ingress.

På den annen side anser utvalget at Gjesdalbuen har gått langt i å bringe identifiserende opplysninger som avisen måtte forstå ville være belastende for de direkte berørte. Utvalget legger til grunn at det dreide seg om et mindre lokalmiljø der den unge bilføreren ville være lett gjenkjennelig.

Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.7, der det blant annet heter: «Vær Varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn i kriminal- og rettsreportasje. Vis særlig omtanke ved omtale av saker som er under etterforskning, og i saker som gjelder unge lovovertredere. Avstå fra identifikasjon når dette ikke er nødvendig for å tilfredsstille berettige informasjonskrav.»

På dette punkt har Gjesdalbuen opptrådt kritikkverdig.

Oslo, 22. november 2005
Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Sigrun Slapgard, Solveig Tvedt,
Ingeborg Moræus Hanssen, Eva Sannum, Camilla Serck-Hanssen