Gunn Hild Lem mot Dagbladet

PFU-sak 165/09


SAMMENDRAG:

Dagbladet brakte torsdag 16. april 2009 slik førstesidehenvisning:

«Voldsomme reaksjoner mot Steinar Lems muslim-utspill.

”Steinar Lem ser
på muslimske barn
som fremmed ugress”

Norsk kultur er truet»

Henvisningen var illustrert med et mindre foto av Dagbladets medarbeider Marte Michelet med teksten «Marte Michelet kommenterer på side 57» og et litt større foto av Steinar Lem.

Inne i avisen var reaksjonene på Lems utspill omtalt over to sider, mens Michelets kronikk sto lenger bak i avisen. Den hadde tittelen «Røtter og føtter», og slik innledning:

«Så har Steinar Lem kommet med en ny undergangsprofeti. Denne gangen handler det ikke om klimakatastrofen eller overforbrukskatastrofen, men om muslimkatastrofen – du vet den som ”sniker” seg innpå oss, og som det ”ikke er lov å snakke om”.

Mot slutten av kronikken forekommer formuleringen som er sitert i henvisningen:

«Men Steinar Lem forholder seg til barn av muslimer som om de var en slags fremmed ugress, genetiske koder til å slå ut i blomst på én bestemt måte: Som kvinneundertrykkende, ytringsfrihetshatende og voldelige konfliktskapere. Dermed må vi luke i den menneskelige hagen, og sørge for at denne spesielle arten ikke får vokse fritt.»

To dager senere, lørdag 18. april, het det i et større oppslag i Dagbladet:

«Steinar ville aldri
ha kalt muslimske
barn ugress.

Ingressen:

«Kona til Steinar Lem, Gunn Hild Lem, mener Dagbladet har misforstått debatten mannen vil reise.»

I artikkelen får Lems ektefelle anledning til bredt å imøtegå kronikken to dager tidligere.

KLAGEN:

Klager er Gunn Hild Lem, Steinar Lems gjenlevende ektefelle. Klagen gjelder henvisningen på første side, om Lems syn på muslimske barn. Hun anfører at selv om hun beklager at «Dagbladet holder seg med kommentatorer som verken kan lese, tenke eller skrive og at de velger å årelate seg selv for moralsk oppegående lesere i en allerede presset situasjon», så gjelder klagen ikke selve innholdet i kronikken. Hun skriver:

«Klagen gjelder det forhold at sykehusets leger (der Lem var pasient på dette tidspunktet; sekr. anm.) trodde Steinar Lem, riktignok i villelse, hadde uttalt at muslimske barn var fremmed ugress. Det er selvfølgelig uendelig fjernt fra noe Steinar Lem noensinne har ment eller sagt, selv i villelse. (…) Jeg har vondt ved tanken på muslimske barn og unge og deres foreldre som leste Dagbladets forside og i likhet med legene på AHUS trodde Steinar Lem hadde uttalt dette. Det er et faktum at Dagbladet har flere lesere av sin førsteside enn sin side 57.»

Klageren viser til punktene 4.1, om saklighet og omtanke, 4.2, om å skille mellom kommentar og faktiske opplysninger, 4.3, om respekt for menneskers rase og nasjonalitet og 4.4, henvisning som går lenger enn det er dekning for.

TILSVARSRUNDEN:

Dagbladet avviser klagen. Det vises til at avisen ikke i noen sammenheng har tillagt Steinar Lem sitatet på første side. «I denne sammenheng er det ikke tvil om at det er en kommentarartikkel som bruker den omstridte formuleringen. Artikkelen står på trykk på Dagbladets kommentar- og debattsider under kolumnen ”Meninger”. På førstesiden er sitatet satt i anførselstegn ved siden av navn og bilde på kommentatoren og under begrepet ”kultur- og debattavisa”. Dagbladet vil uten forbehold fastholde at det kommer tydelig fram at dette er en meningsytring og at det dermed er gjort et tydelig skille mot nyhetsreportasjen, jf. Vær Varsom-plakaten pkt. 4.2.»

Det vises til at avisen ikke i noen sammenheng har tillagt Lem en mening som den påklagede. «Det er kommentatorens tolkning av Lem som klager reagerer på. Men tolkningen er et verdiutsagn og ikke et faktautsagn. Kommentatoren står ganske fritt til å spissformulere og til selv å tolke debattmotstanderens meninger og motiver.»

Videre vises det til at klageren fikk komme til orde med et bredt og tydelig tilsvar to dager senere.

Klageren anfører i sitt tilsvar:

«Dagbladet hevder at designet gjorde det helt klart at sitatet var Marthe Michelets mening og overhodet ikke hadde noe som helst å gjøre med noe Steinar hadde ment eller sagt. Dette er selvsagt bare tøv ettersom alle jeg har snakket med a) trodde Steinar, sannsynligvis i villelse, men dog, hadde sagt noe slikt, eller b) er av den oppfatning at Dagbladet er så useriøst at man av prinsipp ikke kan tro på noe de måtte finne på å skrive på forsiden. (…) Hvis det ikke er brudd på god presseskikk å tillegge mennesker meninger de ikke har, og som dertil er egnet til å skremme andre mennesker, på førstesiden, da står det i alle fall rimelig klart for meg at presseskikk har lite å gjøre med ordentlig etikk.»

Dagbladet har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klageren, Gunn Hild Lem, mener Dagbladet brøt god presseskikk da avisen i en førstesidehenvisning siterte fra en kommentarartikkel inne i avisen. Kommentatoren, Marte Michelet, mente at klagerens senere avdøde ektefelle så på muslimske barn som fremmed ugress. Klageren mener dette er langt fra hva Steinar Lem har ment eller hevdet, men peker spesielt på at henvisningen må oppfattes som om dette er noe Lem selv har sagt eller skrevet.

Dagbladet avviser klagen og anfører at avisen ikke har tillagt Steinar Lem dette sitatet. Avisen mener det klart framgår av henvisningen at dette er en vurdering avisens kommentator har på uttalelser og synspunkter Steinar Lem har hatt i Dagbladet og i andre medier.

Pressens Faglige Utvalg vil, på generelt grunnlag, vise til Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, om saklighet og omtanke i innhold og presentasjon, til punkt 4.2, om klart å skille mellom faktiske opplysninger og kommentarer, og til punkt 4.4, om å sørge for at titler ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet.

Etter utvalgets mening har Dagbladet neppe hatt noen intensjon i retning av å tillegge Steinar Lem en slik uttalelse som det klages over. Utvalget ser samtidig at kombinasjonen av tekst og bilder i henvisningen lett kan skape et inntrykk av at dette er noe Steinar Lem selv skal ha uttalt.

Utvalget vil anføre at det lett kan oppfattes at det er Steinar Lem som har ment at muslimske barn er ugress, mens det er en kommentator som hevder at det er Steinar Lem som står for et slikt synspunkt. Utvalget konstaterer i denne sammenheng at det ikke er samsvar mellom formuleringen i kommentarartikkelen og tittelen på første side. Tittelen er av en mer konstaterende karakter, til tross for at den presenteres som et direkte sitat. Det vises her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, som sier at overskrifter ikke skal gå lenger enn det er dekning for i stoffet.

Dagbladet har opptrådt kritikkverdig.

Oslo, 29. september 2009

Hilde Haugsgjerd,
Hege Holm, Hege Lyngved Odinsen,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Siri Bjerke