Advokatene, v. Håvard Fremstad mot TV 2

PFU-sak 165/04


SAMMENDRAG:
TV 2 Nettavisen brakte tirsdag 24. august 2004 en nettartikkel med tittelen «Østre Toten : Lensmann tiltalt for bilsmugling.» I ingressen står det:

«Lensmann i Østre Toten, NN, er tiltalt for å ha smuglet en bil over grensen til Sverige.»

Videre framgår det at «NN erklærte seg ikke skyldig da saken startet i Halden tingrett på tirsdag. Hans sønn har tilstått smuglingen, og hevder at faren ikke visste noe om det, melder NRK?NN er ikke suspendert fra stillingen som lensmann, men arbeider inntil videre på politistasjonen på Gjøvik.»

Onsdag 25. august følges saken opp under tittelen «Hedmark: Ber om betinget fengsel for lensmann.» I ingressen står det:

«Aktor har lagt ned påstand om 18 dagers betinget fengsel og 10.000 kroner i bot for lensmann NN fra Østre Toten.»

I teksten framgår det at Tollvesenet har anmeldt lensmannen og hans sønn til politiet for smugling. «De ansatte ved Tollvesenet har senere hevdet i retten at lensmannen drev rekognosering ved Svinesund før sønnen kjørte over grensa.»

KLAGEN:
Klageren, den omtalte lensmannen representert ved advokat, reagerer på at TV 2 Nettavisen har identifisert ham med navn. «Det kan ikke ses å ha vært nødvendig å opplyse lensmannens konkrete tjenestested og hans fulle navn for å tilfredsstille et berettiget informasjonskrav. Det er hans stilling som berettiger at saken overhode omtales i pressen. Hans navn har ingen offentlig interesse?Identifiseringen virker kun som en ytterligere belastning for NN og hans nærmeste. Det må også ses hen til at saken gjelder en forseelse (ikke en forbrytelse), hvor strafferammen er bot og inntil 6 måneders fengsel.»

TILSVARSRUNDEN:
TV 2 Nettavisen viser til at klageren i første omgang innklaget TV 2-nyhetene og tekst-tv, men at disse redaksjonene ikke har brakt lensmannens navn. TV 2 påpeker at TV 2 Nettavisens to utskrifter først ble kjent for klager da kanalen gjennomgikk sin dekning. «I et slikt lys er det vanskelig å se grunnlaget for å hevde at de angjeldende notiser kan ha hatt noen særlig vesentlig negativ betydning for lensmann NN.»

Når det gjelder klagen, påpeker TV 2 at lensmannsetaten har en naturlig rolle i bekjempelsen av smugling. «Lensmann NN er definitivt ingen underordnet eller perifer tjenestemann, men øverste sjef ved et lensmannskontor. Som sådan må han formodes å ha kunnskaper og egenskaper ut over det vanlige. Det er naturligvis oppsiktsvekkende at en person i en slik stilling tiltales for forhold av denne art. Saken ble for første gang omtalt etter at tiltalebeslutning forelå og idet rettssaken var i gang. Det pekes på at den andre av de tiltalte ? sønnen ? hadde tilstått. Videre nevnes at lensmann NNs arbeidssted etter det opplyste, også var flyttet fra lensmannskontoret til tjeneste på Gjøvik Politistasjon som følge av saken.» Slik TV 2 ser det, kunne andre lensmenn blitt uforskyldt mistenkt dersom mannen ble anonymisert.

Videre hevder TV 2 at notisene er holdt i en nøktern form, uten preg av forhåndsdom. TV 2 kan ikke se at sønnen identifiseres ut over den krets som ellers måtte regnes med å kjenne til saken.
Klageren hevder det er «positivt feil når TV 2 Nettavisen AS hevder at klager er blitt kjent med oppslagene gjennom fremleggelse fra motparten. Faktum er at etter første rettsdag 24. august 2004 ble NN klar over oppslaget på tekst-tv?Identifiseringen skjedde altså under rettssakens gang, hvilket var et svært uheldig tidspunkt for offentliggjøring.»

Klageren påpeker at det kun er identifiseringen det klages over. «Problemet ved at ?lensmann NN og hans sønn? ble omtalt er at NN har to sønner. Den tiltalte sønnens etternavn var det ingen grunn til å offentliggjøre idet det er vanskelig å se at hans straffbare handling overhode har offentlig interesse. For det andre ble det for hans bekjente et spørsmål om det var han eller broren som var tiltalt.»
TV 2 Nettavisen har ingen andre merknader enn at det ikke er funnet noen meldinger på tekst-tv.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder to nettartikler i TV 2 Nettavisen i forbindelse med en rettssak der en navngitt lensmann står tiltalt for medvirkning til smugling av en bil. Klageren, den omtalte lensmannen representert ved advokat, reagerer på at han navngis. Etter klagerens syn var det ikke nødvendig å opplyse om lensmannens navn og konkrete tjenestested. Det påpekes at det er hans stilling og ikke hans navn som berettiger at saken omtales i pressen. Klageren mener at identifiseringen virker som en ytterligere belastning for NN og hans nærmeste, og viser til at saken gjelder en forseelse og ikke en forbrytelse.

TV 2 Nettavisen påpeker at lensmannsetaten har en naturlig rolle i bekjempelsen av smugling, og at lensmannen er øverste sjef ved et lensmannskontor. Redaksjonen mener det er oppsiktsvekkende at en person i en slik stilling tiltales for smugling, og peker på at den andre tiltalte hadde tilstått. Videre viser TV 2 Nettavisen til at lensmannen ble flyttet fra lensmannskontoret til nytt tjenestested som følge av saken, og hevder at andre lensmenn kunne blitt uforskyldt mistenkt dersom mannen ble anonymisert.

Pressens Faglige Utvalg mener TV 2 Nettavisen var i sin fulle rett til å omtale smuglersaken og lensmannens rolle i denne, men viser generelt til Vær Varsom-plakatens punkt 4.7, der det blant annet heter: «Vis særlig omtanke ved omtale av saker som er under etterforskning og i saker som gjelder unge lovovertredere. Avstå fra identifikasjon når dette ikke er nødvendig for å tilfredsstille berettigede informasjonskrav.»

I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at lensmannen navngis og at hans tjenestested oppgis i forbindelse med rettssaken mot ham. Videre merker utvalget seg at det klart framgår at lensmannen har erklært seg ikke skyldig, mens sønnen har tilstått smuglingen. Utvalget legger vekt på at klageren innehar en betrodd offentlig stilling og at han er tiltalt i en sak av betydning for hans virke som lensmann. I den forbindelse mener utvalget at klageren må akseptere at offentligheten får kjennskap til at han er tiltalt for medvirkning til smugling av en bil.

Utvalget noterer seg for øvrig at omtalen er holdt i en nøktern form og at opplysningene som gis ikke bestrides. Videre mener utvalget at det ville være unaturlig ikke å omtale sønnens tilståelse, selv om opplysningen indirekte identifiserer ham.

TV 2 Nettavisen har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 23. november 2004
Hilde Haugsgjerd,
Kathrine Aspaas
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Henrik Syse