Svein Erling Lorås mot Trønder-Avisa

PFU-sak 162/98


SAMMENDRAG:
Trønder-Avisa hadde torsdag 2. juli 1998 et oppslag over fire og en halv spalte på førstesiden, med tittelen: «Klemt til døde».
Artikkelen er illustrert med et fargebilde over like mange spalter. Bildet viser på avstand helsepersonell og andre aktører, stående eller sittende ved en mann som senere døde av skadene han pådro seg.
Førstesidehenvisningen – som i liten grad avviker fra ingressen i reportasjen for øvrig – lyder:
«En mann i 50-årene fra Nord-Trøndelag døde i går ettermiddag på Region-sykehuset i Trondheim etter skadene han fikk i en arbeidsulykke i Sprova tidligere på dagen. Mannen kom i klemme under en gravemaskin som veltet. Ulykken skjedde ved riksveg 17 nær avkjørselen til Steinfjellbakken.»
Innsidetittelen har formuleringen: «Klemt til døde i arbeidsulykke» , og reportasjen er illustrert med et bilde på fem spalter fra ulykken (annen vinkel enn forsidebildet), med billedteksten: «Legene ved Regionsykehuset klarte ikke å redde livet til mannen som ble klemt under en gravemaskin i Sprova i går».

Brødteksten opplyser innledningsvis at politiet i går kveld ikke nærmere ville angi den omkomnes hjemsted, da det var uklart om alle pårørende var varslet.

KLAGEN:
Klageren er Svein Erik Lorås, med samtykke fra avdødes enke. Han mener at Trønder-Avisa brøt god presseskikk med grunnlag i Vær Varsom-plakatens punkt i 4.6, om å ta hensyn til hvordan omtale av ulykker kan virke inn på pårørende, ikke identifisere omkomne personer uten at de nærmeste pårørende er underrettet, og å vise hensyn overfor mennesker i sorg og ubalanse. Klageren anfører: «Med det biletet og den teksten Trønder-Avisa har trykt, er det faktisk nokså lett å identifisere Aksel Helgesen, medan politiet ikkje ville gje nærare opplysningar».
Klageren kan ikke se at det var noen rimelig grunn for Trønder-Avisa til å slå opp ulykken så stort på forsiden og med en slik overskrift. Klageren anfører at han m.fl. helst hadde sett at avisen derfor hadde kommet med en beklagelse på trykk.

TILSVARSRUNDEN:
Trønder-Avisa anfører i et foreløpig tilsvar at dette er en forside som avisen ikke ønsker, jfr. deres etiske regler. Avisen viser til at man har tatt opp saken internt og skjerpet rutinene. Det informeres også om at redaksjonen har hatt kontakt med enken, både pr. brev og telefon, og har beklaget førstesiden. Avisen forsto det slik at saken var ute av verden. Trønder-Avisa ville ta kontakt med enken igjen, og ba om utvidet tid før endelig tilsvar.
En måned senere etterlyser klager tilsvaret fra avisen. Klager viser til at avisen har tatt kontakt med enken uten at det hadde resultert i noen minnelig ordning.
I sitt endelige tilsvar peker Trønder-Avisa igjen på at forsiden er av en karakter den ikke ønsker. Trønder-Avisa har en husregel om at avisen ikke skal bringe bilder av omkomne som bæres bort fra ulykkessteder i Nord-Trøndelag. Gjennom redaksjonsmøter er det enighet om at bildet er i strid med Tønder-Avisas egne etiske regler.
Trønder-Avisa er derimot ikke enig med klager i at man har brutt pkt. 4.6 i de presseetiske reglene. Avisen påpeker at den ikke navnga den omkomne, og ikke brakte identifiserende opplysninger utover at den omkomne var i 50-årene og fra Nord-Trøndelag. Dessuten mener avisen at det nærmest er umulig å kjenne igjen den omkomne ut fra forsidebildet, eller ut fra reportasjen og bildet på innsiden.
Avisen forteller at den har mottatt mange reaksjoner på forsidebildet, og av den grunn vurderte å trykke en beklagelse i avisen dagen etter. Man anfører : «En beklagelse ville gjøre det vondt verre for de pårørende, ved at flere av våre lesere ble oppmerksom på at bildet viste den omkomne» . I stedet valgte avisen å ta direkte kontakt med enken etter avdøde. I ettertid har avisen forstått at enken helst hadde sett at Trønder-Avisa hadde trykt en beklagelse med hensyn til bildet. Avisen har forståelse for dette ønsket, men viser til at den valgte en annen løsning.
Trønder-Avisa oppsummerer tilsvaret slik: «Vi har brutt våre egne interne regler. Vi har skjerpet inn våre rutiner, og vi tok kontakt med enken etter avdøde. Det er nærmest umulig å kjenne identiteten på avdøde ut fra vår dekning av saken. Vi kan vanskelig se at T-A i denne saken har brutt god presseskikk».
Klager anfører i sitt tilsvar at det var mange i lokalmiljøet som kjente igjen den avdøde ut fra bildet på førstesiden, og som på den måten fikk vite at han hadde mistet livet. Man kan ikke forstå at Trønder-Avisa avviser å trykke en offentlig beklagelse, slik flere ? både familie og andre ? har ønsket.
Trønder-Avisa anfører at den ikke har mer å tilføye.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder et førstesideoppslag i Trønder-Avisa, med et stort fargebilde fra en gravemaskin-ulykke hvor helsepersonell og andre aktører ga hjelp til føreren som samme ettermiddag døde av skadene. Innsideartikkelen var illustrert med et stort sort-hvitt bilde fra en annen vinkel. Klageren, med samtykke fra enken til den omkomne, ser ingen grunn til at avisen skulle slå opp ulykken så stort på forsiden og med den overskriften den gjorde. På bakgrunn av dette, hadde klageren og andre helst sett at avisen hadde trykt en beklagelse.
Trønder-Avisa medgir at den brakte en uheldig forside, og opplyser at saken er tatt opp internt og at rutinene er innskjerpet. Avisen viser til egne husregler, om ikke å bringe bilder av omkomne som bæres bort fra ulykkessteder i Nord-Trøndelag, men kan likevel ikke se at de presseetiske reglene i Vær Varsom-plakaten er brutt. Angående ønsket om beklagelse, viser avisen til at man vurderte dette, men valgte en annen løsning, idet man i stedet tok kontakt med enken.

Pressens Faglige Utvalg vil understreke kravet til ekstra varsomhet når det trykkes bilder fra ulykkessteder. I dette tilfellet måtte Trønder-Avisa på forhånd forstå at førstesidebildet , hvor den forlulykkede mannen var gjenkjennelig, var egnet til å vekke sterke følelser hos pårørende.
Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, om å legge vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon, til punkt 4.6, der det bl.a. heter: «Ta hensyn til hvordan omtale av ulykker og kriminalsaker kan virke på ofre og pårørende», og til punkt 4.12: «For bruk av bilder gjelder de samme aktsomhetskrav som for skriftlig og muntlig fremstilling».
Trønder-Avisa har brutt god presseskikk.
Bodø, 23. februar 1999
Sven Egil Omdal,
Odd Isungset, Catharina Jacobsen, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Jan Vincents Johannessen