Anne Mari Dahl mot NRK

PFU-sak 162/00


SAMMENDRAG: NRK Troms sendte fredag 21. juli og lørdag 22. juli 2000 flere nyhetsmeldinger om en hyttestrid i Storfjord kommune i sine radiosendinger. Nyheten ble også omtalt i NRK Troms regionale fjernsynssending «Nordnytt». Den første radiomeldingen lyder i sin helhet som følger:
Pikant hyttestrid i Storfjord. Kommunen tillot hyttebygging på annen manns eiendom. Grunneieren engasjerer advokat for å få revet hytta.
Storfjord kommune gav en byggherre tillatelse til å føre opp en hytte på Belsfjord i Storfjord uten at vedkommende eide tomta. På grunn av saksbehandlingsfeil i Storfjord kommune har fylkesmannen opphevet byggetillatelsen. Men grunneiere stoler ikke på at hyttebyggeren river hytta og har engasjerer advokat for å få den fjernet.
Andre melding:
Reporter:
Storfjord kommune har gitt en byggherre tillatelse til å føre opp en hytte på Belsfjord i Storfjord uten at vedkommende eier tomta. På grunn av saksbehandlingsfeil i Storfjord kommune har fylkesmannen opphevet byggetillatelsen. Men grunneiere stoler ikke på at hyttebyggeren river hytta, og har engasjerer advokat for å få den fjernet.
Det er en spesiell hyttestrid som nå er i ferd med å tilspisse seg i Storfjord. For to år siden ble en utflyttet dame fra kommunen kontaktet av en dame i Tromsø med forespørsel om å få kjøpe en hyttetomt på en eiendom på Belsfjord mellom Hatteng og Skibotn. I fjor
sommer startet imidlertid hytteeieren å føre opp huset. Grunneieren hevder at det skjedde uten at tomtespørsmålet var avklart. Hytteeieren fikk to ganger avslag på byggesøknaden i Storfjord kommune. Tredje gangen hun søkte fikk hun tillatelse. På grunn av andre saksbehandlingsfeil har fylkesmannen i Troms opphevet byggetillatelsen. Men hytta er oppført, og grunneier Solfrid Heggeblom i Bykle i Aust-Agder fortviler.
Solfrid Heggeblom:
– Det er ganske utrolig. Du kan bygge en hytte uten å eie eller leie en tomt eller feste en tomt. Det er en sak mellom dem som eier tomta og den som bygger. Så bygningsmyndig-hetene i kommunen kan ikke gjøre noen ting med det. Fylkesmannen kan ikke gjøre noen ting med det.
Reporter:
Dritftssjef Steinar Engstad ønsker ikke å bli intervjuet av NRK Troms i denne saken. Men han påpeker at byggeetatene i kommunene ikke er pliktig til å sjekke eierforholdene til tomter før det gis tillatelse. Solfrid Heggeblom må altså selv betale advokathjelp fordi Storfjord kommune ikke sjekket eierforholdet til tomta før de ga byggetillatelse.
Solfrid Heggeblom:
– Det er ille for meg, og det er ille for ho som sette opp hytta óg.
Utvidet versjon av andre melding:
Reporter:
Fritt fram å bygge på annen manns tomt. Kommuner har ingen plikt å sjekke eierforhold før byggetillatelse gis.
Det er en spesiell hyttestrid som nå er i ferd med å tilspisse seg i Storfjord. For to år siden ble en utflyttet dame fra kommunen kontaktet av en dame i Tromsø med forespørsel om å få kjøpe en hyttetomt på en eiendom på Belsfjord mellom Hatteng og Skibotnen. Grunneieren svarte at hun ville drøfte saken mellom sine søsken før hun bestemte seg. I fjor sommer startet imidlertid hytteeieren å føre opp huset. Grunneieren hevder at det skjedde uten at tomtespørsmålet var avklart. Hytteeieren fikk to ganger avslag på byggesøknaden i Storfjord kommune. Tredje gangen hun søkte fikk hun tillatelse. Storfjord kommune gav altså tillatelse uten å sjekke om damen virkelig eide tomta. Grunneier Solfrid Heggebolm i Bykle i Aust-Agder fortviler.
Solfrid Heggeblom:
«- Det er ganske utrolig. Du kan bygge en hytte uten å eie eller leie en tomt eller feste en tomt. Det er en sak mellom dem som eier tomta og den som bygger. Så bygningsmyndig-hetene i kommunen kan ikke gjøre noen ting med det. Fylkesmannen kan ikke gjøre noen ting med det.
Reporter:
På grunn av andre saksbehandlingsfeil har fylkesmannen i Troms opphevet byggetillatelsen. Driftssjef Steinar Engstad ønsker ikke å bli intervjuet av NRK Troms i
denne saken, men han påpeker at byggeetatene i kommunene ikke er pliktig til å sjekke eierforholdene til tomter før det gis tillatelse. Dette bekreftes av fylkesmannen, som sier at
tomtestriden er en privatrettslig sak som må avklares av de to partene, i dette tilfellet grunneieren og hyttebyggeren.
Deretter følger et lengre intervju med byggesaksavdelingen i Troms, som diskuterer de formelle sidene ved en tomtebehandling.
I fjernsynsutgaven heter det:
«Det er ikke kommunens ansvar å sjekke eierforholdene ved tomter når byggetillatelse gis. Det opplyser Fylkesmannen i Troms. I Storfjord ga kommunen tillatelse til oppføring av en hytte uten at grunneieren hadde godkjent det.»
Meldingen leses fra studio, mens vi ser bilder av en nybygd hytte. Sekretariatet antar at det er den angjeldende hytten som vises.
KLAGEN:
Klageren , den omtalte hytteeieren, reagerer på NRKs dekning av saken, og mener kanalen ikke har sjekket forholdene godt nok. Klageren viser også til at hun ikke er blitt tilbudt intervju, og mener hun ubegrunnet blir fremstilt som en forbryter av NRK. Hun viser til en rekke spørsmål som journalisten ikke har stilt, men som er nødvendige for saken. De er:
«Sjekket NRK om det tidligere stod et hus på grunnmuren der ?dama fra Tromsø? nå bygde
?ulovlig på andre sin eiendom?.
Sjekket NRK hvor lenge huset hadde stått der?
Sjekket NRK om hvem som eventuelt eide huset som brant ned?
Sjekket NRK om det fantes en feste- eller leieavtale på tomta hvor huset stod?
Sjekket NRK hvor lenge denne festeavtalen eventuelt gikk?
Sjekket NRK om det bodde noen i huset da det brant og hvem personen var?
Sjekket NRK om huset var forsikret så kanskje det også var en forsikringssak vedr. oppføringen?
Og sist, sjekket NRK om det var gitt byggetillatelse fra Storfjord for å oppføre bygget?»
Klageren viser til at tomten er hennes gamle barndomshjem, og at det dreier seg om en festetomt «hvor festeretten gjelder til 2047». Videre peker klageren på at det er gitt byggetillatelse fra kommunen, og at søknaden «gjaldt gjenoppbygging på samme grunnmur som bygning fra 1938 og som brant ned sist på året 1993».

TILSVARSRUNDEN:
NRK Troms viser til at redaksjonen «gjorde flere forsøk på å få klageren i tale selv om dette ikke var nødvendig for kjernen i saken slik den ble fremstilt i NRKs lokale/regionale nyhetssendinger». NRK anfører at kanalen har innhentet sakspapirene fra Storfjord kommune, «samt snakket med vedkommende i kommunen som håndterte denne saken». «Ved å lese sakspapirene, i dette tilfelle et brev fra fylkesmannen, forstod jeg (journalisten, sekr. anm.) at det var lite hensiktsmessig å gå konkret inn på krangelen mellom
hyttebyggeren og tomteeieren, også fordi jeg bare fikk tak i den ene av partene. Vi valgte i stedet å konsentrere oss om den prinsipielle siden av saken, og som etter mitt syn var det
oppsiktsvekkende og ?nye?. Nemlig at en kommune kan gi byggetillatelse uten å sjekke om den som søker om å få bygge, eier tomta eller har bruksrett til den». NRK påpeker at klageren ble anonymisert.
NRK viser til at «formuleringen ?ulovlig oppført? ikke er NRKs påfunn. Det står svart på hvitt i brevet som fylkesmannen i Troms sendte til Storfjord kommune». NRK viser også til fylkesmannens brev der det står: «Begrunnelsen for vedtaket var at utvalget mente Dahls festetomt ikke ligger på det sted der det er søkt om å få oppføre den nye bygningen. Det er altså ikke bare tomteeieren som hevder at hytta er oppført på hennes eiendom».
NRK påpeker at Anne Mari Dahl ringte journalisten dagen etter sendingen. «Jeg tilbød henne intervju om saken. Denne muligheten ble ikke benyttet. Det kom heller ikke noe krav seinere».

Klageren opprettholder sin klage, og viser til at hun var hjemme de aktuelle dagene journalisten skal ha forsøkt å kontakte henne. Klageren viser også til at da hun ringte journalisten dagen etter, «fikk jeg tilbud om at han skulle ringe meg etterfølgende mandag. Jeg hørte imidlertid ikke mer fra han».
«Jeg har selvfølgelig ingen innvendinger på saklig offentlig omtale i denne byggesaken. Derfor har også lokalavisene skrevet om denne eiendomstvisten første gang i 1987 hvor min far ble intervjuet. Det alvorlige er å bli framstilt som en eiendomsrøver uten å ha mulighet til å ta til motmæle før historia kringkastes».

NRK Troms opprettholder påstanden om at klageren fikk anledning til å uttales seg da hun etter sendingene tok kontakt med redaksjonen.
PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder flere nyhetsmeldinger i radio og fjernsyn fra NRK Troms, der det framgår at Storfjord kommune skal ha gitt en byggherre tillatelse til å føre opp en hytte uten at tomteeieren har gitt sitt samtykke. Klageren, som er hyttebyggeren, mener NRK ikke har sjekket fakta i saken godt nok, og viser til at hun har festeretten på tomten, som var hennes barndomshjem. Klageren opplever at hun blir fremstilt som en ?eiendomsrøver? av NRK, uten å bli gitt mulighet til samtidig kommentar, og understreker at hun har fått byggetillatelse av kommunen.
NRK anfører at klageren ble anonymisert da redaksjonen ikke klarte å få kontakt med henne. Kanalen mener at det uansett ikke var nødvendig med et intervju med klageren for å få saken belyst, og viser til at saksdokumentene fra kommunen og fylket bekrefter meldingenes innhold. Redaksjonen påpeker at den har valgt å se på den prinsipielle siden av saken, nemlig at en kommune kan gi byggetillatelse uten å sjekke om byggesøkeren eier tomta. NRK hevder at klageren ble tilbudt et intervju da hun kontaktet journalisten dagen etter sendingene, men at hun ikke benyttet seg av tilbudet.

Pressens Faglige Utvalg mener NRK Troms var i sin fulle rett til å sette søkelyset på den aktuelle byggesaken, men viser på generelt grunnlag til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, der det blant annet heter: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger».
Etter utvalgets mening framsettes det ikke beskyldninger mot klageren av en slik art at retten til samtidig imøtegåelse utløses. Utvalget påpeker at det klart går fram at kommunen har gitt klageren byggetillatelse på tomten. Selv om utvalget mener at klagerens anførsler om hennes tilknytning til tomten ville kunne gitt et bredere bilde av saken, kan ikke utvalget se at nyhetsmeldingene inneholder faktiske feil. Klageren har heller ikke påvist slike feil.
Utvalget legger også til grunn at klageren er anonymisert, og at nyheten i hovedsak handler om at en kommune gir byggetillatelse uten å sjekke om byggesøkeren eier tomta.
NRK Troms har ikke brutt god presseskikk.
Oslo, 19. desember 2000
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Odd Isungset,
Jan Vincents Johannessen, Marvin Wiseth