Adv.flm. Anja K. Hellander (p.v.a. klient) Advokatfirmaet Drevland & Grape DA mot Nettavisen

PFU-sak 161/01


SAMMENDRAG:

Nettavisen brakte 30. mai 2001 en melding med tittelen « Følte seg truet: Narko-dømt i skuddrama ». Ingressen lød:

« Narko-dømte Qerim Dreshaj (40) følte seg truet av mennene som møtte opp i hans hjem i Lier. Dermed brøt skytingen løs. »

Videre siterer Nettavisen Dagbladet: «Dreshaj skal ha skutt en mann i magen, mens han selv ble truffet i armen. Fem personer er siktet i saken.» «Politiet fikk melding om skyting i en leilighet i en boligblokk på Tranby i Lier ved 15.30-tiden tirsdag. I leiligheten var blant annet langtidsfangen Qerim Dreshaj, som har permisjon fra fengselet, kona hans og deres 15 år gamle datter.»

Dessuten opplyste Nettavisen bl.a. at «narko-dømte Qerim Dreshaj soner en 12-årig dom for narkosmugling». «Motivet for skytingen er uklart, men det kan dreie seg om et oppgjør med utgangspunkt i dommen mot den narko-dømte 40-åringen som eier leiligheten.» «Qerim Dreshaj kom til Norge i 1987. Bare noen måneder senere ble den tidligere politi-mannen fra Pec i Kosovo arrestert med ½ kilo heroin, ifølge Dabladet. Han ble dømt til seks års fengsel. Høsten 1995 ble Dreshaj løslatt. I 1988 fikk Dreshaj en ny narko-dom. Denne gang ble han dømt til 12 års fengsel i Borgarting lagmannsrett.»

KLAGEN:

Klager er advokatfullmektig Anja K. Hellander, på vegne av Qerim Dreshaj og hans familie. Hun stiller først og fremst spørsmål om berettigelsen av å identifisere klienten med fullt navn .» Klageren skriver:

«Sett hen til at saken den gang var i etterforskningens innledningsfase , vitner det hele om en tendensiøs fremstilling som ensidig bygger på spekulasjoner . En hadde den gang like lite som nå opplysninger som skulle tilsi at overskriften og det nærmere innhold var riktig sett opp mot denne konkrete hendelsen.»

«Videre må det påpekes at publisering av Qerim Dreshajs navn ikke på noen måte kunne anses å ha noen allmenn interesse i denne sammenheng . Artikkelen kunne fullt ut ha stått seg uten å bruke vedkommendes navn. En kan ikke se at bruken av fullt navn var nødvendig for å tilfredsstille berettigede informasjonskrav. Det er ikke bare av hensyn til Qerim Dreshaj, men også av hensyn til hans familie at dette hensyn burde vært ivaretatt. »

Det kan opplyses at Dreshajs barn ikke har tilkjennegitt for venner og klassekamerater at deres far sitter i fengsel. (…) Sett hen til hva denne konkrete hendelsen i ettertid har påført barna, kan en ikke se at avisen har ivaretatt hensynet til nærmeste familie da de valgte å identifisere Qerim Dreshaj ved navn .»

«Ovennevnte tatt i betraktning må det kunne konstateres at avisen helt klart har opptrådt uforsvarlig. Nettavisen har videre vist et klart brudd med det som må kunne forventes hva angår saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.»

I sin oppsummering viser klageren til Vær Varsom-punktene 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 og 4.7.

TILSVARSRUNDEN:

Nettavisen anfører at «Qerim Dreshaj var samme dag identifisert i en av landets største aviser, Dagbladet, da Nettavisen gjengav hans navn 30.5.2001. Nettavisen vurderte derfor hans identitet som offentlig kjent… ». «Drammens Tidende identifiserte ham i avisens reportasjer den påfølgende dag, og har brukt hans navn i omfattende dekning frem til 19.6.2001. Aftenposten identifiserte Qerim Dreshaj og omtalte hans forhistorie 5.6.2001.»

«Klageren skriver at saken er tendensiøs og bygger på spekulasjoner, men vi anser ikke dette som den reelle klage, og lar den delen ligge. Derimot kan vi vanskelig se at hans navn ikke har noen almen interesse. Dreshaj er dømt for to grove narkotika-forbrytelser på kort tid, med henholdsvis seks og tolv år som resultat.»

«Under en endagspermisjon fra soningen avfyrer Dreshaj skarpe skudd i sin leilighet i en boligblokk, og flere mennesker blir truffet og skadet. Dette bærer preg av et bandeoppgjør. Denne hendelsen er av en slik karakter at personer i hans nærmiljø kan ha rett til å vite om hans bakgrunn og hvilket miljø han tilhører. »

Nettavisen avslutter tilsvaret sitt slik:

«Norsk rett har gitt narkoforbrytelser en strafferamme som er påfallende streng i forhold til mange sammenlignbare land, og det gir en sterk indikasjon om hvordan narkotikahandel blir betraktet fra samfunnets side. Det må også få betydning for hvordan media håndterer slike saker. »

Klageren har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nyhetsmelding fra Nettavisen etter et skytedrama innen det kosovo-albanske miljøet i Buskerud. En av de involverte ble navngitt, og mannen klager over identifiseringen, via advokat. Klageren kan ikke se at bruken av fullt navn var nødvendig for å tilfredsstille berettigede informasjonskrav. Etter klagerens mening har redaksjonen med identifiseringen ikke ivaretatt hensynet til hans familie.

Nettavisen vurderte klagerens navn som offentlig kjent via andre medier da meldingen om skyteepisoden ble lagt ut. Imidlertid mener Nettavisen at klagerens navn uansett hadde allmenn interesse, sett på bakgrunn av hans grove narkotikaforbrytelser. Slik redaksjonen ser det, hadde personer i klagerens nærmiljø krav på å få vite om hans bakgrunn og hvilket miljø han tilhører.

Pressens Faglige Utvalg viser generelt til Vær Varsom-plakatens punkt 4.7, der det heter: «Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn i kriminal- og rettsreportasje. Vis særlig omtanke ved omtale av saker som er under etterforskning, og i saker som gjelder unge lovovertredere. Avstå fra identifikasjon når dette ikke er nødvendig for å tilfredsstille berettigede informasjonskrav.»

Sett på bakgrunn av mannens tunge kriminelle rulleblad, og den alvorlige skyteepisoden som kunne satt mange menneskers liv i fare, anser utvalget at det forelå et berettiget informasjonskrav som legitimerte identifisering av klageren. Selv om dette skjedde på et tidlig tidspunkt i etterforskningen, hersket det ikke tvil om klagerens delaktighet i hendelsen.

Nettavisen har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 20. november 2001

Thor Woje,
Catharina Jacobsen, Odd Isungset, Kari Saastad,
Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen, Trygve Wyller