NN mot Bladet Vesterålen

PFU-sak 160/16


SAMMENDRAG:

Bladet Vesterålen publiserte onsdag 15. juni 2016 en nettartikkel med tittelen «Reagerer på ‘rot’ i Lødingen sentrum» og ingressen:

«Fire biler, en henger, og en liten stabel med tømmer, er den siste tiden plassert sentralt i Lødingen. Nå reagerer folk på det de mener er forsøpling av sentrum.»

I brødteksten ble det beskrevet hvor «rotet» skal befinne seg, og det ble også publisert et bilde fra stedet. Bildet viste fire biler som sto parkert foran et hus og en garasje, samt noe tømmer som lå ved siden av bilen som var parkert lengst til høyre.

Kommunalsjefen var intervjuet i saken:

«– Det er lite kommunen kan gjøre på nåværende tidspunkt. Bilene står parkert utenfor veien. De representerer således ikke noen trafikkfare. Tilstanden på kjøretøyene er heller ikke så dårlig at vi kan ta i bruk forurensningsloven for å aksjonere. Lødingen kommune har således ingen myndighet til å forlange verken bilene, eller det andre som er plassert på tomta, fjernet[.]»

Videre hadde avisa også kontaktet eieren av tomta, som uttalte:

«– Jeg har leid tomta videre til en annen person. Jeg er således ikke eier av bilene som står der (…) – Leietaker har fått beskjed om at bilene ikke kan bli stående der. Vedkommende har for så vidt ryddet litt. Er det slik at folk i Lødingen reagerer på hvordan det ser ut, er det åpenbart at vedkommende må få enda en beskjed om å rydde opp[.]» (Eieren ble omtalt med fullt navn, sekr. anm.)

Artikkelen ble også publisert i papiravisa dagen etter med slik tittel: «Reagerer på rot i Lødingen sentrum».

 

KLAGEN:

Klager er eieren av den omtalte eiendommen. Klager reagerer på at navnet er offentliggjort: «I lignede saker refereres det til «huseier» o.l., men her kan det virke som at i min lille hjembygd skulle jeg henges ut offentlig.»

Slik klager ser det, inneholder omtalen også feil: «[D]et har aldri vært kommunikasjon mellom meg som eier og leietaker ang «rot». Jeg fikk ikke vite noe om dette før avisa ringte meg. Jeg mener dette er ærekrenkelse og er ikke bra for mitt rykte her på plassen. At det drives privat bilskruing i en garasje med 4 biler utenfor, alle i kjørbar stand, er i mine øyne hobby, og ikke forsøpling. Når det da blir avisskriveri om dette mener jeg det er brudd på privatlivets fred, ikke ok å publisere navn på huseier.»

Klager har vist til Vær Varsom-plakatens punkter 4.1 (saklighet og omtanke) og 4.3 (respekt for privatliv).

 

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

 

TILSVARSRUNDEN:

Bladet Vesterålen avviser at publiseringen bryter med god presseskikk: «Vi kan ikke se hvordan vår reportasje støter an mot respekten for [klagers] privatliv[.]»

Redaksjonen opplyser at den kontaktet klager så snart den ble kjent med klagers innvendinger (se vedlegg 1 og 2, sekr. anm.). I forlengelse av denne kontakten endret Bladet Vesterålen tittelen i nettsaken, slik at rot ble til «rot» (dette for å tydeliggjøre at det handlet om en påstand).

Videre avviser avisa påstanden om at man i slike saker vanligvis ikke bruker navn: «Vi anser det ikke som suspekt å være huseier, og synes det tjener sakens opplysning og huseierens troverdighet at navnet offentliggjøres.» I korrespondansen med klager (se vedleggene som følger avisas tilsvar, sekr. anm.) formuleres dette poenget slik: «Ellers mener jeg bildet taler sitt tydelige språk: Det påståtte rotet ser svært så ryddig ut, med pent parkerte biler og pent stablet tømmer. Hadde du vært mistenkt for kriminelle forhold, hadde det vært mindre aktuelt å publisere navnet ditt. Men dette er vel så langt fra det kriminelle som det går an å komme. Du og jeg kan synes det er helt bak mål at noen lar seg opphisse over noen oppstillede biler i et tettsted. Men som lokalavis er det nå engang vår fordømte plikt å reflektere engasjementet i store og små saker – uavhengig av hva vi sjøl måtte mene. Det at du står fram med fullt navn i artikkelen, i motsetning til de anonyme klagerne, mener jeg ellers styrker saka di.»

Av korrespondansen fremgikk det også at klager var tilbudt å få sine synspunkter på trykk.

 

Partene har etter dette ikke hatt ytterligere kommentarer.

 

  

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder Bladet Vesterålens omtale av at folk reagerer på plasseringen av fire biler, en henger og et lass med tømmer på en tomt, som også var avbildet i publiseringen. Folk mener ifølge avisa at dette er «rot» og forsøpling av Lødingen sentrum. Eieren av tomta er navngitt og har fått komme til orde i artikkelen. Eieren forklarer blant annet at tomta er utleid, og at leietaker har fått beskjed om at bilene ikke kan stå der de står.

Klager er eieren av tomta. Slik klager ser det, pleier man ikke å bli navngitt i slike saker. Klager følger seg uthengt og mener Bladet Vesterålen verken har respektert privatlivets fred eller utvist tilstrekkelig omtanke. Etter klagers mening inneholder artikkelen også feil, fordi klager ikke har snakket med leietakeren om «rot». Det var avisa som gjorde klager oppmerksom på «rotet».

Bladet Vesterålen avviser klagen. Avisa opplyser at den endret rot i tittelen på nett til «rot» så snart redaksjonen ble kjent med klagers innvendinger, dette for å tydeliggjøre at det handlet om en påstand. Slik avisa ser det, taler også bildet i artikkelen for seg, i og med at det påståtte rotet ser svært så ryddig ut. Redaksjonen påpeker at det er dens plikt som lokalavis «å reflektere engasjementet i store og små saker». Etter Bladet Vesterålens mening styrker det dessuten klagers sak at klager står frem med fullt navn, «i motsetning til de anonyme klagerne».

 

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at Bladet Vesterålen har vinklet saken på det noen oppfatter som «rot», og at omtalen kan gi et inntrykk av at plasseringen av bilene, hengeren og tømmeret er et problem. Samtidig fremgår det av artikkelen at plasseringen verken innebærer trafikkfare eller brudd på forurensingsloven. Utvalget er enig med Bladet Vesterålen i at bildet fra den omtalte tomta viser at det ikke er snakk om noe åpenbart rot eller forsøpling. Det fremgår dessuten i klartekst at det handler om anonyme personers meninger. Klager, som er eier av den omtalte tomta, er også kontaktet og har fått uttale seg om saken, noe som er i tråd med de presseetiske retningslinjene. Det kommer klart frem at det ikke er vedkommende som eier de omtalte bilene.

Utvalget minner om at det er pressens oppgave å informere om det som skjer i samfunnet. Det er også opp til ansvarlig redaktør å avgjøre hva som skal og ikke skal publiseres, så lenge publiseringen ellers er i tråd med Vær Varsom-plakaten. Slik utvalget ser det, er dette ikke en type sak hvor det er naturlig eller påkrevd å anonymisere; klager anklages verken for lovbrudd eller spesielt kritikkverdige forhold. I lys av at kritikerne er anonymisert mens klager er navngitt, kan utvalget likevel forstå at klager reagerer. Utvalget kan imidlertid ikke se at omtalen krenker klagers privatliv. Når det gjelder eventuelle feil, noterer utvalget seg at redaksjonen endret tittelen etter at den ble klar over klagers synspunkter, samt at klager har fått tilbud om å få komme til orde med sitt syn også i etterkant av publiseringen.

Bladet Vesterålen har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 23. august 2016

Alf Bjarne Johnsen,
Anders Opdahl, Anne Weider Aasen, Martin Riber Sparre,
Eva Sannum, Nina Fjeldheim, Sylo Taraku