NN mot Fremover

PFU-sak 160/12


SAMMENDRAG:

***

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en reportasje i Fremover om krisesenteret i Narvik, og om en kvinne fra et asiatisk land som har søkt tilflukt der fordi hun angivelig skal ha blitt banket opp av sin daværende, norske mann. Avisen bringer et silhuettbilde av kvinnen i delvis profil, og skriver også hvilken norsk region hun har vært bosatt i.

Klager er mannen, som mener Fremover har brutt god presseskikk ettersom han mener seg identifisert gjennom reportasjen. Han anfører flere brudd på god presseskikk, og viser blant annet til manglende kontroll av opplysninger og manglende anledning til samtidig imøtegåelse av alvorlige beskyldninger. Han viser til at saken er etterforsket og henlagt, og at den derfor heller ikke har vært behandlet i domstolene. Klager reagerer over en ensidig gjengivelse av den ene parts versjon i en samlivskonflikt.

Fremover avviser klagen, ettersom avisen anser kvinnen i artikkelen som anonymisert. Avisen påpeker også at gjengivelsen av hennes historie er «temmelig generell».

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis understreke at også vold eller påstand om vold i nære relasjoner er et viktig tema for mediene å dekke. I den påklagede reportasjen er historien til en kvinne gjenfortalt i nokså generelle trekk, og avisen har ikke gjengitt hennes navn. Avisen bringer enkelte andre kjennetegn, samt et silhuettbilde av kvinnen, men utvalget anser at det er gjort tilstrekkelig for å anonymisere kvinnen i tråd med god presseskikk.

Når det er sagt, må også publiseringen av anonymiserte historier skje i tråd med prinsippene for god presseskikk. I den påklagede reportasjen rettes det alvorlige påstander mot klager som han ikke får ta til motmæle mot, og som utvalget heller ikke kan se at redaksjonen har forsøkt å undersøke nærmere. Reportasjen nevner eksempelvis ikke hvor saken står juridisk. Ettersom avisen heller ikke tar forbehold, men snarere fastslår kvinnens versjon av konflikten med egne ord, mener utvalget det er utvist for dårlig kildekritikk. Det vises til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, der det blant annet heter: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte.»

På dette punkt har Fremover brutt god pressekikk.

Oslo, 20. november 2012

Hilde Haugsgjerd,
Line Noer Borrevik, Håkon Borud, Øyvind Brigg,
Hadi Strømmen Lile, Eva Sannum, Henrik Syse