Advokatfirma Thommessen, v. adv. Margarethe Kielland Stoltz (p.v.a. Bergen Eiendomsmegling AS/Aktiv) mot TV 2

PFU-sak 160/09


SAMMENDRAG:

TV 2-nyhetene hadde 8. juni 2009 et reportasjeinnslag med hjørneplakaten «Offer for meglertabbe» og denne introen fra studio:

«- For halvannet år siden kjøpte Tom Espetvedt en leiegård som han pusset opp for å selge. Men det viser seg umulig på grunn av tabber fra eiendomsmegleren. Nå risikerer Espetvedt å gå konkurs.»

Det vises bilder av den aktuelle leiegården i utkanten av Bergen sentrum, og eiendomsutvikler Tom Espetvedt i Byggcon Bergen AS uttaler at leilighetene ikke kan bli solgt fordi han ikke har nødvendige skjøter. Reporteren forteller at pant fra forrige eier ikke er slettet, og dermed kan ikke eiendommen disponeres. Videre opplyser reporteren:

«- TV 2 fortalte første gang historien i november i fjor. Fortsatt har ikke megleren ordnet opp. I store annonser forteller Aktiv eiendomsmegling at de har de mest fornøyde kundene. Men i denne saken er tabbelisten lang. Selger fikk pengene før alt var i orden. Sommel førte til at eiendommen havnet i selgers konkursbo.»

«- Ingen i Aktiv eiendomsmegling ønsker å stille til intervju. Oppgjørsansvarlig John Arthur Bugge henviser til selskapets forsikringsselskap. Og Codan forsikring har heller ingen kommentar så lenge de vurderer å utbetale økonomisk erstatning.»

«- Meglerne går med på å slette gammel pant. Det skjer ved tingretten i Brønnøysund. Problemet er bare at tingretten sliter med kapasiteten. Saksbehandlingstiden er for tiden ni måneder. I mellomtiden renner pengene ut i Tom Espetvedts firma.»

Og Espetvedt sier til slutt:

«- Hvis ikke nå det skjer noe alvorlig fra meglerens side, så går rett og slett firmaet konkurs. Så stakkars de som kjøper et hus hos en megler som ikke er seriøs. De kan risikere å komme opp i denne situasjonen her.»

Samme dag la TV 2 også ut en nettartikkel med tilsvarende innhold, under tittelen «Risikerer konkurs etter meglertabbe».

KLAGEN:

Klager er Bergen Eiendomsmegling AS, «et eiendomsmeglingsselskap som opererer under merkenavnet Aktiv». Via advokatfirmaet Thommessen påklages TV-innslaget og nettartikkelen 8. juni 2009.

«Klager mener at TV 2 har handlet i strid med Vær Varsom-plakaten punkt 3.2 hva angår publikasjonens materielle innhold, samt at det foreligger brudd på Vær Varsom-plakaten punkt 4.1, 4.2, 4.4, 4.13 og 4.14 i tilknytning til selve publiseringen.»

«Nyhetsinnslaget og det etterfølgende oppslaget på www.tv2.no er en oppfølger av et innslag vedrørende samme sak som ble sendt på TV 2 Nyhetene 16. november 2008, deretter publisert på TV 2s nettsider samme dag. Oppslaget den 8. juni 2009 inneholder en link til oppslaget fra høsten 2008.» (Kopi av sistnevnte artikkel og utskrift av det parallelle TV-innslaget følger vedlagt).

«Selv om klagen kun gjelder oppslaget den 8. juni 2009, er det av en viss interesse å se hen til det første oppslaget fra november 2008. Dette fordi klagers tilsvar i forkant av dette kan belyse hvilken kunnskap TV 2 hadde om de faktiske forhold på tidspunktet for oppslaget i juni 2009.»

Klageren sikter her til en skriftlig kommentar fra Aktivs side som delvis kom med i den opprinnelige nettartikkelen 16.11.2008:

«Det norske regelverket er beklageligvis slik at ved en konkurs hos selger, før endelig overføring av hjemmel er registrert i tinglysingsregistrene, går konkursboets rett foran kjøpers erverv av eiendomsretten. Vi har hatt inne en pantobligasjon med rådighetssperre på eiendommens grunnboksblad, slik man rutinemessig skal, og saken er dermed ikke ekstraordinær på andre måter enn at selger i dette tilfellet har gått konkurs.»

Det vises i tillegg til en opplysning som den gang likeledes ble gitt skriftlig til TV 2, nærmere bestemt at «hjemmel til eiendommen er nå registrert overført til kjøper». «Denne del av e-posten ble utelatt fra sitatet, samtidig som det feilaktig ble hevdet at kjøper ikke hadde fått hjemmel.»

Klageren beskriver detaljert historikken forut for salget til Tom Espetvedt, og det «erkjennes» at visse avklaringer burde vært «besørget» innen kontraktsmøtet med ham. Likevel mener klageren av TV 2 allerede i utgangspunktet grep saken «grunnleggende feil» an, siden redaksjonen «ikke evnet å få frem at det som skapte forsinkelsen med hensyn til hjemmelsoverføringen skyldtes at selger var utenlandsk og tok med seg egenerklæringsskjema for konsesjonsfrihet for å gjennomgå dette.»

«At hjemmelsoverføringen trakk ut – for en periode – skyldtes videre selgers mellomliggende konkurs, hvilket ikke er en normalsituasjon eller et utslag av manglende seriøsitet hos megler, slik TV 2 impliserer.»

Etter dette skriver klageren:

«Aktiv valgte å avstå fra PFU-klage på basis av november-oppslaget, selv om det ville vært godt belegg for dette. En regnet med at saken ville være over i og med oppslaget, hvilket viste seg å være situasjonen i mer enn et halvt år. (…) Det var derfor svært overraskende for klager at TV 2 publiserte et nytt oppslag 8. juni 2009.»

«Oppslaget av 8. juni 2009 viser til det tidligere oppslaget, bygger på de samme uriktige forutsetninger og trekker ytterligere feilslutninger som rammer Aktiv. Oppslaget kommer til tross for at klager har imøtegått fremstillingen – muntlig og skriftlig – og til tross for at det foreligger solid dokumentasjon, herunder tinglyst, som viser at TV 2 tar feil. Oppslaget av 8. juni 2009 må dermed – på flere punkter – være publisert mot bedre vitende.»

«At megler – upresist benevnt Aktiv Eiendomsmegling – utlegges som om de ikke ønsker å gi opplysninger i saken, underbygger ytterligere det inntrykk TV 2 har etterlatt. Faktum er at klager korrigerte TV 2s opplysninger allerede i november 2008…».

«TV 2 brukte dermed det angivelige faktum som reportasjen er bygget på til å fremstille klager som en useriøs megler, det skapes et inntrykk av at mangel på seriøsitet er representativt for klagers virksomhet, og at situasjoner som dette er noe potensielle kunder risikerer i møte med klager.»

Slik klageren ser det, har TV 2 her handlet i strid med Vær Varsom-punkt 3.2, «idet oppslaget inneholder en rekke uriktige opplysninger som det ville vært pratisk mulig og svært enkelt for TV 2 å etterprøve». Punkt for punkt tar klageren for seg enkeltpåstander i TV-innslag og nettartikkel, samtidig som det vises til en rekke vedlegg.

«At tidligere eiers pant ikke var slettet på tidspunktet for oppslaget er korrekt. Det gir imidlertid et misvisende bilde når dette fremstilles som en ”tabbe” fra klagers side. (…) Beklageligvis kan slettelse først skje når det er avsagt mortifikasjonsdom, men klager har ingen innvirkning på denne prosessen.»

«I forlengelsen av dette frem fremsetter TV 2 uriktige påstander om at kjøper ikke kan disponere over eiendommen fordi pantet fra forrige eier ikke er slettet. (…) Klager har i telefonsamtale med kjøper den 3. juni 2009 informert ham om at det eksisterende pant på eiendommen ikke er til hinder for å disponere over denne, herunder seksjonering og salg. Dette ble også TV 2s journalist orientert om ved telefonsamtale 5. juni 2009, tre dager før oppslaget.»

«Klager er blitt kjent med at mortifikasjonsdom ble avsagt av Brønnøy tingrett den 4. juni 2009, dagen før TV 2 henvendte seg til klager, og fire dager før nyhetsinnslaget ble vist. (…) Disse opplysningene var ikke kjent for klager på tidspunktet for telefonsamtalen med TV 2s journalist.»

«Oppgjørsansvarlig hos klager, John Arthur Bugge, opplyste imidlertid til TV 2 at han hadde fått opplysninger om at mortifikasjonsdom ville bli avsagt innen 2-3 uker. Opplysningene antydet at mortifikasjonsdom ikke var langt unna, og ga TV 2 en klar oppfordring til å undersøke hvorvidt dom var avsagt eller ikke.»

For øvrig påpeker klageren at TV 2 ved bare delvis å vise utskrift fra Eiendomsregisteret på skjermen, unnlater å synliggjøre at det «lengre oppe i samme dokument fremgår uttrykkelig at kjøper har hjemmel til eiendommen, samt dato for hjemmelsovergangen».

Klageren konkluderer så langt med at «TV 2 helt ukritisk har lagt til grunn kjøpers fremstilling og på den måte unnlatt kildekontroll og supplerende kildebruk».

Når det gjelder klagens henvisning til Vær Varsom-punktene 4.1, 4.2 og 4.4, peker klageren på at feilaktige opplysninger gjengis i konstaterende form. «Innholdet er uriktig og ubalansert, og presenteres under overskriften ”Risikerer konkurs etter meglertabbe”. TV 2s ukritiske og udokumenterte ”tabbeliste” manifesterer mangelen på saklighet.»

Og angående Vær Varsom-punkt 4.14:

«For det første er det ikke korrekt når TV 2 fremstiller det som om klager ikke har benyttet seg av sin rett til samtidig imøtegåelse. (…) For det annet gir det et misvisende bilde når TV 2… opplyser at klager ikke ønsket å stille til intervju, men unnlater å opplyse at klager faktisk hadde uttalt seg om saken. (…) For det tredje har ikke TV 2 til fulle opplyst for klager hva oppslaget i juni 2009 ville inneholde. (…) At det i samme oppslag atter en gang skulle fremsettes uriktige påstander om at kjøper ikke hadde fått hjemmel, ble ikke nevnt for klager.»

I tillegg påpeker klageren at TV 2 i ettertid ikke har vært villig til å rette opp påviste feil, og viser til vedlagt utskrift av e-post til redaksjonen.

TILSVARSRUNDEN:

TV 2 understreker innledningsvis at det «er av stor samfunnsbetydning at folk har tillit til eiendomsmegleres arbeid og at den faglige kvaliteten på deres arbeid er høy». «Den foreliggende sak gjelder en kjøper som etter å ha kjøpt en eiendom til 3,9 millioner kroner, opplevde betydelige og langvarige problemer på grunn av at forhold knyttet til transaksjonen ble liggende uløst. (…) Det er både kjøpers og TV 2s oppfatning at dette i stor grad skyldtes mangelfull oppfølging fra meglers side.»

«Det er meglers risiko og ansvar å sørge for at de nødvendige dokumenter blir signert slik at hjemmelsoverføring kan skje så raskt som mulig. (…) I dette tilfellet førte det til en forsinkelse på om lag fem måneder. (…) I dette konkrete tilfellet fikk denne forsinkelsen betydelige tilleggskonsekvenser i og med at det ble åpnet konkurs hos selger 23. juni 2008.»

TV 2 viser til at bobestyreren fem dager senere orienterte klageren om konkursåpningen, med oppfordring om å få tilsendt nødvendige dokumenter. «Saken er altså den at klager – i strid med oppfordringen fra bostyrer om å oversende dokumentene direkte til bostyrer i juli 2008 – i stedet sendte skjøte med begjæring om hjemmelsoverføring direkte til Statens kartverk for tinglysning.»

«Klager måtte – eller burde – vite at når det var åpnet konkurs hos selger, ville bostyrers samtykke til hjemmelsoverføring være påkrevet. Denne handlemåte fra klagers side førte til en ytterligere forsinkelse av den endelige hjemmelsoverføringen med om lag to-tre måneder.»

Videre tar TV 2 for seg kjøperens påfølgende krav til klageren, om å få dekket «et betydelig tap». Det framgår at klageren overlot saken til Codan Forsikring, og at forsikringsselskapet senere har «utbetalt en godtgjørelse på totalt 850.000 kr til kjøper». «Etter vår oppfatning vil man allerede på dette stadiet åpenbart kunne forsvare en betegnelse som ”megleren rotet med papirene”.»

Når det gjelder panteheftelser som ikke var slettet, viser TV 2 til at klageren allerede da kontrakt med kjøperen ble inngått, visste at en panteobligasjon tilhørende Notar var bortkommet og at «en mortifikasjonssak ville være nødvendig for å slette de eldre heftelser». «Klager – som profesjonell eiendomsmegler – er selvsagt innforstått med at slike saker gjennomgående tar flere måneder.»

«Kjøper har opplyst til TV 2 at han ikke ble informert om at mortifikasjonssak var påkrevet på kontraktsmøtet 24. januar 2008. Dette er særdeles kritikkverdig. Som oppgjørsoppstillingen til Aktiv viser, se vedlagte brev av 11.02.08 til Byggcon Bergen AS, Bilag 4, regner megleren saken som ferdig behandlet, selv om hjemmelsoverføringen ikke har skjedd og eldre panteheftelser ikke er slettet.»

Etter TV 2s mening kunne klageren også ha sjekket med Brønnøy tingrett om mortifikasjonsbegjæringen faktisk var mottatt, og ikke ventet til «kort tid før TV 2s første nyhetsinnslag om saken». «19. november 2008 – tre dager etter TV 2s første nyhetsinnslag – blir mortifikasjonsbegjæringen sendt til Brønnøy tingrett.»

TV 2 er helt uenig når det i klagen hevdes at Aktiv ikke kunne ha noen innvirkning på mortifikasjonsprosessen. «Som megler har man en plikt til aktivt å følge opp og forsikre seg om at slike prosesser som dette forløper så raskt og effektivt som mulig.» Her viser TV 2 dessuten til at kjøperen «en rekke ganger» henvendte seg til Aktiv, «uten at dette brakte saken fremover mot en raskere løsning…».

«Det er korrekt at hjemmelsoverføringen var ordnet… på tidspunktet for sending av innslagene, men problemene for kjøper var på ingen måte ”løst”. Disse eksisterte helt frem til juni 2009 – til de eldre pantheftelser ble slettet.»

TV 2 avviser punktvis de påståtte presseetiske bruddene, selv om det medgis at to formuleringer «i verste fall» var upresise. Den første gjelder omtalen av at «eiendommen havnet i selgers konkursbo», noe bostyreren ifølge TV 2 i første omgang ønsket at eiendommen skulle gjøre. Den andre formuleringen gjelder utsagnet om at «Espetvedt har venta i 1,5 år på skjøtet», og her mener TV 2 at «skjøtet» må forstås som «fullt skjøte». «Utover dette kan vi ikke se at det er fremsatt feilaktige påstander i innslaget. (…) Kjøpers påstander er kontrollert mot eksterne parter og i mange tilfeller mot offentlige registre.»

«I den grad innslaget skulle fremstå som ubalansert, slik det hevdes fra klagers side, skyldes dette i betydelig grad klager selv. Klager har – tross åpenhet og utvetydige henvendelser fra TV 2 – ikke ønsket å la seg intervjue for å imøtegå påstandene fra kjøper.»

TV 2 bekrefter at klageren på forhånd ga informasjon pr. telefon og e-post, og viser til at «deler av dette også er gjengitt i den grad det har vært relevant for saken». Når det gjelder klagerens anførsel om at man på forhånd ikke ble gjort kjent med at journalisten på ny ville ta opp hjemmelsspørsmålet, skriver TV 2 dette i sitt tilsvar:

«Under alle omstendigheter var klagers representant godt kjent med hele saken. Ved å stille opp til intervju ville klager fått mulighet til å se gjennom innslaget og dessuten hatt alle muligheter til å korrigere omtalen av hjemmelsspørsmålet.»

TV 2 har for øvrig notert seg at klageren i en e-post datert 9. juni 2009 «erkjenner at man burde møtt TV 2s henvendelser på en annen måte». (Utskrift vedlagt).

Angående spørsmålet om beriktigelse i etterkant, viser TV igjen til at «to av påstandene kunne vært mer presist utformet, men vi kan ikke se at dette er vesentlig for saken og en særskilt beriktigelse av disse ville uansett ikke ha endret sakens kjerne».

Til slutt i TV 2-tilsvaret heter det:

«Mortifikasjonsdom ble avsagt 4. juni 2009 – fire dager før nyhetsinnslaget ble vist. Vi erkjenner selvsagt at dette var uheldig. Domsavsigelsen var imidlertid ukjent for TV 2s journalist på sendetidspunktet. Han hadde heller ikke fått noen indikasjon på aktuell dato for domsavsigelsen da han kontaktet Brønnøy tingrett noen dager før dom ble avsagt. Selv om domsavsigelse skjedde 4. juni, ble Notars eldre panteheftelse ikke formelt slettet før 18. juni.»

Klageren hevder at Aktiv aldri har lagt skjul på eller bestridt «at megler på kontraktsmøtet skulle ha besørget signatur på egenerklæringen om konsesjonsfrihet». «Når dette er sagt, aksepterte også kjøper den fremgangsmåten som ble benyttet. (…) Uansett; det avgjørende i foreliggende sak er at de påstander TV 2 fremsatte i oppslaget 8. juni 2009, herunder om tidspunktet for overføring av hjemmel, ikke er korrekte.»

I den sammenheng har klageren notert seg TV 2s erkjennelse av «at hjemmelsoverføringen var i orden på det tidspunkt innslagene ble sendt». «I forlengelsen av dette anfører TV 2 at utsagnet om at ”Espetvedt har venta i 1,5 år på skjøtet” må forstås som et ”rent skjøte”. Dette representerer en omskrivning og bortforklaring i ettertid. (…) Man kan ikke kreve at den alminnelige TV-seer/leser [skal] tolke det budskapet som fremsettes på en annen måte enn slik det faktisk ble presentert. Det er heller ikke slik at TV 2 kan unnskyldes med manglende presisjonsgrad på et så vidt enkelt og sentralt punkt.»

Også angående påstanden om at «eiendommen havna i selgerens konkursbo», går klageren i rette med TV 2s forklaring. Klageren viser til det faktum at «konkursboet besluttet ikke å tre inn i handelen», og «følgelig havnet eiendommen aldri i selgers konkursbo». «Opplysningen er kategorisk uriktig og har bidratt til å skape et feilaktig og sterkt belastende inntrykk.»

«Når det gjelder hva som ble uttalt på kontraktsmøtet er det åpenbart at TV 2 ukritisk og gjennomgående har lagt kjøpers opplysninger til grunn. (…) Det er uansett ikke grunnlag for å hevde at megler handlet kritikkverdig i forbindelse med mortifikasjonsprosessen. (…) Det er kritikkverdig av Notar at begjæringen ikke ble sendt før november 2008. Avgjørende er imidlertid at dette ikke kan bebreides klager.»

Klageren registrerer for øvrig TV 2s innrømmelse av at det var «uheldig» at innslaget ble sendt på et tidspunkt da dom i mortifikasjonssaken allerede var avsagt. Deretter heter det i klagers tilsvar:

«Med henvisning til brev fra Aktiv påstår TV 2 videre at megleren regnet saken som ferdig behandlet, til tross for at hjemmelsoverføring ikke skjedd og eldre pant ikke var slettet. Det er uklart for klager hvordan TV 2 på grunnlag av innholdet i nevnte brev kan hevde at megler anså seg ferdig med saken, idet brevet kun omhandler oppgjøret for salget.»

«Slik klager oppfatter tilsvaret forsøker TV 2 nå å legge ansvaret for et uriktig og ubalansert oppslag over på klager fordi klager ikke ønsket å stille til intervju. Til dette bemerkes at det var ingen grunn for klager å la seg intervjue på TV om saken, all den tid klager og TV 2 allerede hadde vært i kontakt forut for oppslaget.»

«Det er ikke grunnlag for å la den som utsettes for beskyldninger i et innslag bære ansvaret for at påstandene er uriktige og misvisende, bare fordi man ikke har latt seg intervjue på TV. (…) Retten til samtidig tilsvar er også lite reell når TV 2 i oppslaget uttaler at klager ikke ønsket å stille til intervju, men unnlater å opplyse at klager faktisk har uttalt seg om saken.»

Klageren registrerer for øvrig at TV 2 i sitt tilsvar unnlater å kommentere at redaksjonen utelot deler av informasjonen som Aktiv hadde gitt via telefon og e-post, og at TV 2 heller ikke kommenterer den bare delvis framviste utskriften fra Eiendomsregisteret.

I tillegg har klageren en anførsel som angivelig gjelder konfidensielle opplysninger kjøperen har kommet med og som TV 2 har videreformidlet, knyttet til det tidligere omtalte forsikringsoppgjøret.

TV 2 opplyser i sitt andre tilsvar at Kredittilsynet, på bakgrunn av reportasjen i november 2008, «fattet interesse for denne saken». Det vises til vedlagte kopier av brev fra tilsynet til klagerens selskaper i juni 2009. Ifølge TV 2 ble man kjent med tilsynets brev etter redaksjonens første tilsvar til PFU. «Brevene viser at Kredittilsynet – etter å ha bedt om nærmere redegjørelser fra selskapene – iverksatte stedlig tilsyn med både Bergen Eiendomsmegling AS og Aktiv Oppgjør AS…».

Det framgår at Kredittilsynet konkluderte med «svikt i både meglerforetakets og oppgjørsforetakets rutiner», men Aktiv Oppgjør svarte med å bestride tilsynets faktafremstilling på flere punkter.

«TV 2 har – etter nylig å ha kontaktet Kredittilsynet – fått opplyst at Kredittilsynet ikke har funnet grunn til å endre sin saksframstilling…». «Kredittilsynets oppsummering av saken er i det alt vesentlige i samsvar med det som TV 2 har redegjort for tidligere.»

For øvrig fastholder TV 2 at man hadde «fullgod dekning for påstanden om at ”Espetvedt har venta i 1,5 år på skjøtet». På bakgrunn av klagers innsigelse har TV 2 «sjekket nærmere med kjøpers advokat» og fått opplyst at skjøtet «først ble tinglyst 26. august 2009».
Videre anfører redaksjonen: «Da TV 2 spurte om Aktiv ville kommentere tvisten med kjøper i juni år, visste Aktiv at saken ikke var løst i forhold til kjøper. Man ventet fortsatt på mortifikasjonsdommen. (…) Aktiv visste at kjøper nok en gang ville fortelle om saken i intervju med TV 2. Likevel ønsker ikke Aktiv å utdype eller la seg intervjue om saken i et forsøk på å balansere saken med sin versjon. Dette var en stående invitasjon fra TV 2 helt fram til saken ble sendt 8. juni d.å.»

Når det gjelder klagerens kritiske synspunkter på kjøperens og TV 2s formidling av opplysninger om forsikringsoppgjøret, viser TV 2 til vedlagt e-post der kjøpers advokat meddeler at hans klient ikke lenger anser seg bundet av taushetsklausulen. Ifølge TV 2 har det senere ikke kommet innsigelser mot dette.

Klageren ba om å få komme med et ekstra tilsvar, siden de foregående kommentarene fra TV 2 tok for seg forhold som tidligere ikke har vært berørt, dvs. Kredittilsynets brev. Imidlertid fastslår klageren: «Et slikt dokument fremkommet i ettertid er selvsagt ikke egnet til å frita TV 2 fra ansvar for feil publisering.» Deretter heter det bl.a.:

«Innledningsvis registreres at TV 2 synes å ville skape et inntrykk av at Kredittilsynet fatter særlig interesse for saken på grunn av TV 2s oppslag. Til dette bemerkes at Kredittilsynet rutinemessig følger opp saker der meglere har fått negativ omtale i mediene. At Kredittilsynet fulgte opp saken overfor klager kan ikke tas til inntekt for at TV 2s oppslag var kvalitetsmessig eller på annen måte akseptable.»

«Kritikken fra Kredittilsynet er begrunnet i at det i denne konkrete saken forelå svikt i meglerforetakets og oppgjørsforetakets rutiner ved at megler ikke sørget for at signert egenerklæring om konsesjonsfrihet forelå da oppgjøret fant sted – intet annet. At det var meglers ansvar å innhente nevnte signaturer har klager hele tiden erkjent – både overfor Kredittilsynet og overfor TV 2.»

«Klager finner det bemerkelsesverdig at TV 2 påstår at Kredittilsynets oppsummering av saken i det alt vesentlige samsvarer med det som TV 2 har redegjort for tidligere. TV 2 synes på denne måte å mene at innholdet i Kredittilsynets brev støtter opp under den rekke av feilaktige påstander som TV 2 har fremsatt i det påklagede nyhetsinnslaget. Det er ikke holdepunkter for en slik påstand.»

«For øvrig bemerkes at TV 2 synes å lide av den villfarelse at kjøper ville ha tapt pengene sine dersom eiendommen faktisk hadde blitt inntatt i konkursboet, hvilket altså ikke skjedde. TV 2 har imidlertid ikke bare påstått at kjøper ville miste pengene sine dersom konkursboet trådte inn, men har i tillegg fremsatt påstand om at kjøper faktisk har tapt huset og dermed mistet pengene. Påstandene ble fremsatt i overskrift til oppslaget fra november 2008, samt i bildetekst i det siste oppslaget på TV2.no den 5. oktober 2009…». (Utskrift av sistnevnte artikkel er vedlagt).

Klageren har imidlertid registrert at bildeteksten i nettartikkelen 05.10.09 senere ble endret. (Også utskrift av den nye versjonen følger vedlagt).

Videre finner klageren at TV 2s henvisning til tinglysning av skjøte 26. august 2008 åpenbart oppgir feil årstall. «Av utskrift fra grunnboken følger uttrykkelig at dato for tinglysing av hjemmel til eiendommen er 26.08.2008 – ikke 2009.» Etter klagerens mening illustrerer dette ytterligere «det (manglende) presisjonsnivå TV 2 har lagt seg på i denne saken».

Når det gjelder konfidensialitetsavtalen klageren mener kjøperen har brutt, og som «TV 2 medvirker til å bryte», heter det bl.a.:

«Det er åpenbart at man ikke i ettertid kan komme seg unna en bindende inngått avtale kun ved å sende en e-post der man opplyser at man ikke anser seg bundet. At
forsikringsselskapet ikke besvarte e-posten kan heller ikke tolkes som en aksept av at kjøper ikke var forpliktet av taushetsklausulen. (…) Resultatet er at TV 2 – i sitt forsøkt på å konstruere et forsvar – har brukt konfidensiell informasjon som rettsstridig ble lekket av den kilde TV 2 ukritisk har bygget sin fremstilling på.»

TV 2 betegner det som «et faktum», at «Kredittilsynets interesse for saken ble vekket gjennom TV 2s oppslag i november 2008». «Kredittilsynets oppsummering av saken og alvorlige kritikk av klager gjennom brevet av 26. juni 2009 taler for seg.»

Videre fastholder TV 2 at det var «fullgod dekning for påstanden om [at] kjøper ikke fikk overlevert skjøte før det var gått ca 1,5 år.» Det vises til ny kontakt med kjøperens advokat, som riktignok bekrefter at det omtalte skjøtet ble tinglyst 26.08.08, men advokaten tilføyer:

«Selve dokumentet ble imidlertid først utlevert i august 2009, selv om dette ikke er avgjørende for råderetten. (…) Selv om skjøtet ble tinglyst i 2008, var eiendommen ikke heftelsesfri…, idet det fortsatt var heftelser i eiendommen tilknyttet tidligere hjemmelshaver. Eier rådet ikke fritt over eiendommen uten samtykke fra rettighetshaver etter sikringsobligasjon. Siste heftelse i eiendommen som hadde opphav i tidligere eiere av eiendommen ble først slettet sommeren 2009 ved mortifikasjonsdom.»

Avslutningsvis skriver TV 2:

«Når det gjelder oppslaget på tv2.no 5. oktober, kan vi bekrefte at det her ble gjengitt en uriktig billedtekst, men at dette – i samsvar med god presseskikk – ble rettet så snart feilen ble oppdaget. For øvrig er dette oppslaget ikke omfattet av klagesaken.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et reportasjeinnslag i TV 2-nyhetene og en nyhetsartikkel på kanalens nettsider, der det ble hevdet at kjøperen av en leiegård risikerte å gå konkurs på grunn av «tabber fra eiendomsmegleren». I tv-innslag og nettartikkel navngis meglerselskapet, som via advokat påklager at TV 2 har grepet saken «grunnleggende feil» an.

Klageren viser til at selskapet ved en tidligere anledning har imøtegått saksframstillingen, og mener derfor TV 2 har handlet mot bedre vitende ved ikke å ta hensyn til foreliggende dokumentasjon. Redaksjonen klandres videre for ikke å ha gjort undersøkelser som klageren oppfordret til, og for at uriktige opplysninger gjengis i konstaterende form. I tillegg reagerer klageren på at det feilaktig skapes et inntrykk av at selskapet ikke har villet benytte sin rett til samtidig imøtegåelse. For øvrig påpeker klageren at redaksjonen i etterkant ikke har vært villig til å rette opp påviste feil.

TV 2 mener å ha god dekning for å hevde at huskjøperens problemer i stor grad skyldtes mangelfull oppfølgning fra klagerens side. Det er redaksjonens oppfatning at klageren handlet «særdeles kritikkverdig» da det ved inngåelse av kjøpekontrakten ikke ble informert om at en mortifikasjonssak var nødvendig for å få slettet gamle panteheftelser i eiendommen. Dersom omtalen av saken framstår som ubalansert, anser TV 2 at dette «i betydelig grad» skyldes klageren selv, siden selskapet ikke ønsket å stille opp til intervju for å imøtegå kjøperens påstander.

Pressens Faglige Utvalg mener TV 2 hadde et relevant journalistisk utgangspunkt for å stille spørsmål om hvorfor det tok uforholdsmessig lang tid innen huskjøperen hadde full disposisjonsrett over eiendommen.

Utvalget konstaterer imidlertid at huskjøperen og TV 2 på den ene siden og klageren på den andre, har svært ulik forståelse av årsakssammenhengen. Imidlertid tyder opplysninger som framkommer i tilsvarsrunden på at det fra redaksjonens side ikke ble gjort grundige nok undersøkelser av sakens realiteter før publiseringen i tv og på nett. Slik utvalget ser det, har TV 2 i for stor grad basert seg på huskjøperens framstilling av saken, og ikke tatt til følge klagerens oppfordring til redaksjonen om selv å sjekke utfallet av mortifikasjonssaken.

Her viser utvalget til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, der det blant annet heter: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte.»

Videre finner utvalget det godtgjort at TV 2 tidligere hadde fått nyanserende opplysninger fra klageren, og dermed satt inne med kunnskap som burde vært synliggjort også i den påklagede sammenhengen. Slik utvalget ser det, hadde klageren grunn til å tro at informasjonen som var gitt ville bli en del av publiseringen, og at man derfor ikke fant det nødvendig å stille til intervju. Ut fra dette er utvalget enig med klageren i at retten til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger, i henhold til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, ikke er oppfylt.

I tillegg anser utvalget at TV 2 har gått altfor langt i sin konstaterende form, så vel i tittelbruk som i det øvrige redaksjonelle innhold. Særlig gjelder dette karakteristikker av klageren og dennes virksomhet. Utvalget viser her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, der det blant annet heter at titler og ingresser ikke skal gå lenger enn det er dekning for i stoffet.

TV 2 har brutt god presseskikk.

Oslo, 24. november 2009

Hilde Haugsgjerd,
Halldis Nergård, John Olav Egeland,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Eva Sannum

FOR FRAMFØRING i RELEVANT SENDETID:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, mener TV 2 brøt god presseskikk i et nyhetsinnslag der det ble hevdet at kjøperen av en leiegård risikerte å gå konkurs på grunn av ”tabber fra eiendomsmegleren”. PFU finner det godtgjort at redaksjonen ikke hadde gjort grundige nok undersøkelser, og mener TV 2 i for stor grad baserte seg på huskjøperens saksframstilling. Etter utvalgets mening ble heller ikke eiendomsselskapets rett til samtidig imøtegåelse oppfylt. I tillegg anser PFU at TV 2 har gått altfor langt i bruken av konstaterende formuleringer.»