Adv.flm. Anja K. Hellander (p.v.a. klient) Advokatfirmaet Drevland & Grape DA mot Dagbladet

PFU-sak 160/01


SAMMENDRAG:

Dagbladet hadde 30. mai 2001 som hovedoppslag på førstesiden: « Narko-konge skutt på permisjon ». Henvisningsteksten lød:

« Narkokongen Qerim Dreshaj (40) var på permisjon hjemme i Lier utenfor Drammen, da han bli involvert i et skytedrama på liv og død. Heroinsmugleren soner en fengselsstraff på 12 år. Dramaet endte med at Dreshaj ble skutt i armen. Selv skjøt ekspolitimannen på en av mennene, som har fått livstruende skader. »

Inne i avisen ble halvannen side brukt på saken, under tittelen « Narkokonge i skytedrama ». Her het det i ingressen:

« Qerim Dreshaj (40) var politimann i Pec i Kosovo. I Norge er han dømt til seks og tolv års fengsel for heroinsmugling. I går ble Dreshaj skutt i sitt eget hjem, mens han var på permisjon fra Berg kretsfengsel. En av inntrengerne ble skutt i magen og er alvorlig skadd. »

I reportasjen var også adressen til Dreshajs leilighet i Lier oppgitt. Det framgikk dessuten at han var i boligen sammen med sin kone og en 15 år gammel datter da skytedramaet oppsto.

«Ifølge advokat Ole Petter Drevland, som representerer Qerim Dreshaj, ringte 40-åringen umiddelbart til politiet og varslet om skytingen.»

Dagen etter, 31. mai , fulgte Dagbladet saken opp med en reportasje over tre spalter inne i avisen. Under tittelen « – Skulle skremmes til taushet » lød ingressen her:

« Heroindømte Qerim Dreshaj (40) – som ble skutt og såret i sitt hjem tirsdag – skulle skremmes fra å avsløre et angivelig samarbeid mellom en kosovoalbansk narkobande og norsk politi. Det hevder en sentral kilde Dagbladet har snakket med. »

KLAGEN:

Klager er advokatfullmektig Anja K. Hellander, på vegne av Qerim Dreshaj og hans familie. Hun stiller først og fremst spørsmål om berettigelsen av å identifisere klienten med fullt navn , og da i tilknytning til betegnelsen « narkokonge ». «Hvem er å betrakte som narkokonge? Hva kvalifiserer til en slik betegnelse? Er det i det hele tatt noen som gjør det? I forlengelsen av dette, hva hadde dette å gjøre med den konkrete saken? »

«På tross av denne meget uheldige betegnelsen, Qerim Dreshajs fortid sett i sammenheng med denne konkrete sak, ga på ingen måte holdepunkter for at denne betegnelsen var berettiget fra avisens side. Sett hen til at saken var i etterforskningens innledningsfase vitner det hele om en tendensiøs fremstilling som entydig bygger på spekulasjoner . En hadde den gang like lite som nå opplysninger som skulle tilsi at karakteristikken og det nærmere innhold var riktig sett opp mot denne konkrete hendelsen.»

«Videre må det påpekes at publisering av Qerim Dreshajs navn ikke på noen måte kunne anses å ha noen allmenn interesse i denne sammenheng . (…) Det kan opplyses at Dreshajs barn ikke har tilkjennegitt for venner og klassekamerater at deres far sitter i fengsel. (…) Sett hen til hva denne konkrete hendelsen i ettertid har påført barna, kan en ikke se at avisen har ivaretatt hensynet til nærmeste familie da de valgte å identifisere Qerim Dreshaj ved navn .»

«Videre må avisen anses å ha opptrådt uforsvarlig i sin bruk av å identifisere familiens bopel , særlig med tanke på at avisen oppgir familiens adresse . Hensett til mulig hevnmotiv eller lignende har dette i ettertid skapt utrygghet for familien. (…) Videre har avisen vist et klart brudd med det som må kunne forventes hva angår saklighet og omtanke i innhold og presentasjon .»

I sin oppsummering viser klageren til Vær Varsom-punktene 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 og 4.7.

TILSVARSRUNDEN:

Dagbladet anser at skyteepisoden «åpenbart [hadde] forbindelser til alvorlig og samfunns-skadelig kriminalitet, nemlig narkotikasmugling, samt til et mulig oppgjør eller hevnaksjon
i et kriminelt miljø. På denne bakgrunn vurderte Dagbladet at saken opplagt hadde betydelig samfunnsmessig interesse…».

Avisen avviser klagerens innvendinger mot betegnelsen «narkokonge», og mener « ordbruken ligger klart innenfor dagligspråkets konvensjoner, og den redaksjonelle frihet pressen må ha ». «?Narkokonge? betyr i folks alminnelige oppfatning en person som i stor stil har drevet narkotikasmugling i vinnings hensikt. Qerim Dreshaj er to ganger dømt for narkotikasmugling etter straffelovens paragraf 162, 3. ledd, den såkalte proffparagrafen. Dette må gi grunnlag for å bruke betegnelsen i dette tilfellet. »

Dagbladet tilføyer at «politikilder knytter Dreshaj til den mer kjente narkotikaforbryteren Pric Dobroshi. Dette styrker relevansen av betegnelsen Dagbladet har valgt å bruke. »

Når det gjelder identifiseringen av Dreshaj, heter det videre i tilsvaret:

«Profesjonell narkotikasmugling er kriminelle handlinger som bidrar sterkt til et av vår tids mest alvorlige samfunnsproblemer, narkotikamisbruk og narkotikaavhengighet, ofte med sosial elendighet, helseskader og mulig død som følge. Det må utvilsomt ligge innenfor pressens, og Dagbladets, oppgave å sette søkelys på dette problemet. »

«I den aktuelle saken var hovedpersonen ikke bare to ganger dømt for alvorlig narkotika-kriminalitet (?proffparagrafen?). Under permisjon var han i tillegg involvert i et skytedrama som kan ha hatt likvidasjon som formål. (…) Når Dagbladet valgte å identifisere mannen skyldes det offentlighetens berettigede behov for å kjenne til og å kunne verne seg mot kriminelle miljøer av denne typen. »

Avisen viser her til et par PFU-uttalelser fra 1980-tallet, der det ble vist til at offentlig-gjøring av lovbryterens navn kan ha en advarende, preventiv hensikt».

«Dagbladet vil tilføye at vern av barn og familie er et ansvar som ikke i sin helhet kan legges på mediene. Gjennom sine handlinger utsetter den kriminelle selv sin familie for offentlighetens søkelys. I dette tilfellet har identifisering av boligen mindre betydning fordi sakens i utgangspunktet alvorlige og samfunnsskadelige karakter tilsa at Qerim Dreshaj ble identifisert med navn. »

Klageren har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et førstesideoppslag og øvrige reportasjer i Dagbladet etter et skytedrama innen det kosovoalbanske miljøet i Buskerud. En av de involverte ble navngitt, og foruten identifiseringen klager mannen, via advokat, også på betegnelsen «narkokonge». Etter klagerens mening hadde ikke avisen holdepunkter for en slik karakteristikk. Ut fra hensynet til kone og barn, og på bakgrunn av mulige hevnmotiver, finner klageren det dessuten uforsvarlig at familiens adresse ble oppgitt.

Dagbladet mener begrepet «narkokonge» ligger klart innenfor dagligspråkets konvensjoner. Avisen påpeker at mannen to ganger er dømt til lange fengselsstraffer for narkotika-smugling, etter den såkalte «proffparagrafen». Når det gjelder identifiseringen, viser Dagbladet til offentlighetens berettigede behov for å kjenne til og å kunne verne seg mot kriminelle miljøer av denne typen.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at den navngitte mannen har et tungt kriminelt rulleblad, knyttet til storstilt narkotikasmugling i vinnings hensikt. Ut fra dette finner utvalget det akseptabelt når avisen tar den folkelige betegnelsen «narkokonge» i bruk.

Utvalg viser generelt til Vær Varsom-plakatens punkt 4.7, der det heter: «Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn i kriminal- og rettsreportasje. Vis særlig omtanke ved omtale av saker som er under etterforskning, og i saker som gjelder unge lovovertredere. Avstå fra identifikasjon når dette ikke er nødvendig for å tilfredsstille berettigede informasjonskrav.»

Sett på bakgrunn av mannens kriminelle løpebane, og den alvorlige skyteepisoden som kunne satt mange menneskers liv i fare, anser utvalget at det forelå et berettiget informasjonskrav som legitimerte identifisering av klageren. Selv om dette skjedde på et tidlig tidspunkt i etterforskningen, hersket det ikke tvil om klagerens delaktighet i hendelsen. Om det i tillegg var nødvendig å oppgi familiens adresse, kan diskuteres, men utvalget kan ikke se at denne opplysningen på avgjørende måte har bidratt til å forsterke et eventuelt trusselbilde.

Dagbladet har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 20. november 2001
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, Odd Isungset, Kari Saastad,
Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen, Trygve Wyller