Adv. Harald Otterstad p.v.a klient mot Sarpsborg Arbeiderblad

PFU-sak 158/00


SAMMENDRAG: Sarpsborg Arbeiderblad brakte onsdag 27. september 2000 en nyhetsreportasje med forsidetittelen «Gjorde ?comeback? på pub ? bokser anmeldt for vold» . I henvisningsteksten står det:
«Nylig annonserte boksetalentet Kent Karlsen (23) at han snart er tilbake i bokseringen. Med kamerat og manager Raymond Kvisvik ringside skulle målet være NM-gull neste år. Men ifølge en forslått sarping har Karlsens comeback skjedd andre steder enn i ringen. Sarpingen har nå anmeldt bokseren for voldsutøvelse på en pub».
Inne i avisen er tittelen «Norgesmester på pub-besøk: Bokser anmeldt for vold». I ingressen står det:
«Nylig lanserte bokseren Kent Karlsen (23) sitt comeback i bokseringen. Men natt til mandag skal den tidligere norgesmesteren ha brukt nevene på pub. Resultatet uteble ikke. En sarping i 30-årene ble sendt til sykehus med brudd på hjerneskallen og brukket nese».
I teksten går det fram at «den nedslåtte sarpingen» ikke husker hva som skjedde. «Men det skal ha vært en rekke vitner tilstede. Ifølge noen av dem skal offeret først ha kommet i krangel med en kar. Sistnevnte skal så ha hentet Kent Karlsen, som i sin tur skal ha tildelt
sarpingen en rask slagserie. Opplysingene verifiseres av politiet, som likevel understreker at det gjenstår en rekke avhør i saken de ser på som meget alvorlig». Videre framgår det at Sarpsborg Arbeiderblad ikke klarte å nå Raymond Kvisvik eller Kent Karlsen for kommentar, men at Raymond Kvisviks bror, Tommy, var den som tok telefonen.
«Han var lite villig til å kommentere det inntrufne. Da avisas journalist spurte om å få snakke med Karlsen, forklarte Tommy Kvisvik at det var han som tok seg av alle telefonhenvendelser». Det framgår også at Raymond Kvisvik skal ha tatt kontakt med offeret, og beklaget hendelsen. Under samtalen «skal det også ha kommet fram at Karlsen håpet å unngå politianmeldelse, og at Kvisvik på vegne av ham undret om det var mulig å gjøre opp på andre måter».

Torsdag den 28. september brakte Sarpsborg Arbeiderblad et nytt oppslag i saken med tittelen: «Angrende bokser tilsto». Reportasjen er illustrert med en faksimile fra oppslaget dagen før. I ingressen heter det:
«Den 23 år gamle bokseren Kent Karlsen tilstod i går å ha tildelt en annen sarping flere knallharde knyttneveslag mot hode under et pubbesøk natt til mandag. Karlsen angrer bittert på sin slagserie, som for offeret endte med brukket nesebein og kraniebrudd».
I brødteksten går det fram at Karlsen er siktet for legemsbeskadigelse, men at det «kan bli aktuelt å utvide siktelsen til å omfatte grov og uprovosert vold. En 43 år gammel sarping er siktet for medvirkning til legemsbeskadigelsen, som fant sted på Bellmanns pub natt til mandag. Også han har erkjent straffeskyld. Det var 43-åringen som hadde en disputt med offeret». «Det er på det rene at de to siktede hadde en avtale om fysisk bistand».
Ivar Prestbakken ved Sarpsborg politistasjon bekrefter at Kent Karlsen i avhør har tilstått.
«Han innser å ha gjort noe dumt, og angrer veldig. Fra politiets side regner vi saken som oppklart selv om det fortsatt gjenstår enkelte vitneavhør».

KLAGEN:
Klageren , advokat Harald Otterstad på vegne av Kent Karlsen, reagerer i første omgang på artikkelen fra 27. september. Klageren viser til at hans klient er identifisert. «Det grunnleggende prinsipp i Norge er som kjent at pressen ikke skal identifisere personer som er dømt eller er under straffeforfølging. Iflg. ?Vær Varsomplakaten? skal pressen ?avstå fra identifikasjon når dette ikke er nødvendig for å tilfredsstille berettigede informasjonskrav?».
Klageren mener det ikke er grunnlag for å «betrakte Kent Karlsen som en ?offentlig person? som eventuelt må tåle en større grad av identifikasjon og offentlig omtale enn andre». Videre anførerer klageren at «slik saken presenteres vis-a-vis Raymond Kvisvik kan man lett få inntrykk av at han skal ha søkt å påvirke den antatt fornærmede til å akseptere en minnelig ordning mot en eventuell kompensasjon av en eller annen art. Dette er imidlertid kapitalt feil og må helt og holdent stå for avisens egen regning».
Klageren kom deretter tilbake med brev av 17.10.00 , der det reageres på at Sarpsborg Arbeiderblad ikke har inntatt «en kommentar» i avisen. «På vegne av min klient må jeg
dessverre registrere at Sarpsborg Arbeiderblad pr. d.d. ikke har funnet det opportunt å innta denne sidens kommentar til oppslaget».
I kommentaren som ønskes inntatt går det fram at «beskrivelse i SA 28. ds. av hans (Karlsens, sekr. anm.) angivelige innrømmelse av straffeskyld ikke er i samsvar med de faktiske forhold». Klageren legger til at «det er viktig å være klar over at en innrømmelse av de objektive forhold ikke nødvendigvis innebærer aksept for straffeskyld».
Vedlagt følger også et brev til Sarpsborg politikammer, der det samme forholdet påpekes, og der man ber om et nytt avhør av Kent Karlsen, «slik at eventuelle feil/uklarheter i hans første forklaring kan bli rettet».

TILSVARSRUNDEN:
Sarpsborg Arbeiderblad anfører at Sarpsborg «per i dag har to boksere i byen som per definisjon har ambisjoner om å gjøre karriere i bokseringen. Da Kent Karlsen er en utøver som har vært av de beste i landet i sin klasse, samt at han i den senere tid har erklært at han vil starte klatringen tilbake til toppen ? tilmed sammen med fotballkjendis Raymond Kvisvik og broren Tommy Kvisvik (se vedlegg) ? er det klart det var naturlig oppfølging om denne episoden på baren ville få konsekvenser for hans karriere, samt hans videre samarbeid med Kvisvik. Det ville gjort anonymiseringen håpløs».
Vedrørende straffeskyldspørsmålet, anfører avisen at «Karlsen har i politiavhør erkjent straffeskyld etter straffelovens paragraf 229 2. straffealternativ». Dessuten viser SA til at en rekke vitner har bekreftet overfor avisen at «voldsutøvelsen fra Kent Karlsens side skjedde helt uprovosert». SA peker også på at Karlsen «var for øvrig nektet adgang til puben på grunn av at han også tidligere skal ha stått bak uheldige episoder på utestedet», men opplyser at Karlsen slapp inn på grunn av Kvisvik-brødrene.
SA anfører også at avisen har forsøkt å innhente kommentarer fra Karlsen og Raymond Kvisvik, men at Tommy Kvisvik ble oppgitt som «teamets telefonvakt, og at han ville fungere som det i ti dager framover».

Klageren viser igjen til sitt brev til Sarpsborg politikammer «vedrørende denne sides syn mht. en angivelig skylderkjennelse fra Kent Karlsens side».
Sarpsborg Arbeiderblad har ingen ytterligere kommentar.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder to artikler i Sarpsborg Arbeiderblad, der en bokser omtales med fullt navn etter å ha slått ned en mann på et pub-besøk. Klageren, en advokat på vegne av bokseren, reagerer på at klienten er identifisert, og hevder at det ikke var nødvendig for å tilfredsstille berettigede informasjonskrav. Klageren mener også at det ikke er grunnlag for å betrakte bokseren som en ?offentlig person?, og viser til at mannen la opp boksingen for fire år siden. Videre påpeker klageren at det er uriktig at hans klient har innrømmet straffeskyld, men at avisen har avvist å publisere innvendingen.
Sarpsborg Arbeiderblad viser til at det finnes to boksere i Sarpsborg med ambisjoner om å gjøre karriere i bokseringen, og at det ville vært umulig å omtale saken uten å identifisere klagerens klient. Avisen peker på at bokseren nylig har erklært at han vil starte klatringen tilbake til toppen, og at det derfor var naturlig å følge opp om episoden på baren ville få konsekvenser for hans karriere. Vedrørende straffeskyldspørsmålet, viser avisen til at Karlsen i politiavhør har erkjent straffeskyld, og anfører at redaksjonen har forsøkt å innhente kommentarer fra klageren, uten å lykkes.

Pressens Faglige Utvalg mener Sarpsborg Arbeiderblad var i sin fulle rett til å sette søkelyset på voldsepisoden, og konstaterer at bokseren har tilstått å ha slått ned en mann.
Utvalget vil på generelt grunnlag vise til Vær Varsom-plakatens punkt 4.7, der det blant annet heter: «Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn i kriminal- og rettsreportasje».
Utvalget har imidlertid tidligere uttalt at det er berettiget å bruke navn og bilde når dette hindrer at uskyldige personer blir gjenstand for en uberettiget mistanke. I det påklagede tilfellet legger utvalget til grunn at en anonymisering kunne ha kastet mistanken på en annen profilert bokser i miljøet.
Utvalget mener avisen har dekning for påstanden om at klageren har innrømmet straffeskyld, og kan ikke ut fra den forliggende dokumentasjonen se at skyldspørsmålet har endret seg. Utvalget mener derfor at klageren ikke har en automatisk rett til tilsvar. For øvrig bemerker utvalget at klageren er blitt gitt anledning til å kommenterer saken.

Sarpsborg Arbeiderblad har ikke brutt god presseskikk.
Oslo, 21. november 2000
Thor Woje,
Liv Ekeberg, Odd Isungset, Kari Saastad,
Trygve Wyller