Solhuset ANS, v. driftsleder Frederic Garner mot NRK

PFU-sak 157/09


SAMMENDRAG:

NRK (FBI) hadde onsdag 27. mai 2009 en reportasje om helseskader knyttet til bruk av solarium. I programmet besøker redaksjonen flere solarier med måleutstyr for å måle UVB-stråling. Et av de besøkte firmaene er Solhuset ANS i Oslo. Innslaget hadde slik innledning fra studio:

«Er du klar over hvilken risiko du tar ved å ta kunstig sol? FBI har vært ute på inspeksjon. Og den viste at svært mange solsenger stråler langt mer enn det som er lovlig.»

Den delen av reportasjen som omhandler Solhuset spesielt, innledes med at FBIs reporter oppsøker et solstudio som er tydelig merket Solhuset. Reporteren:

«Bransjen lovde betring etter fjorårets nedslåande tall. Vi i FBI bestemte oss for å sjekke om det er sant og drog på inspeksjon.

Dette er eit instrument som vi har fått av Statens strålevern, som vi da skal bruke til å måle kor mye stråling det er frå dette solariumet her. Nå skal vi legge den her,… midt nede i her. Ja, han stig oppover no,… 46,… 47. Han ser ut som han stabiliserar seg på rundt 48. Noko som eigentleg er altfor høgt i forhold til kva det skal vere.»

Programmet ble utannonsert slik:

«Norsk Solariumforening, de innrømmer at det finns for mange useriøse aktører i bransjen. Men i stedet for en atten års aldersgrense, så ønsker de seg flere kontroller og sanksjoner. Hvis du vil vite hvilke solsenger som strålte for mye, så finner du de på våre nettsider.»

KLAGEN:

Klager er firmaet Solhuset ANS, som i klagen opplyser at det har 16 solsentre, vesentlig på kjøpesentre i Osloområdet. Videre: «Vi har aldri brukt ulovlige solrør eller manipulert utstyr for å yte mer i løpet av disse 20 årene vi har vært i bransjen. Vi forholder oss slavisk til Statens strålevern sin liste over godkjente solrør som er godkjent for våre solsenger.» Klageren mener FBI burde snudd i døren da de ble gjort kjent med at firmaet bruker solrør og –senger i tråd med regelverket.

Det klagende firmaet mener NRK brukte utstyret, som var lånt fra Statens strålevern, på en feilaktiv måte som har gitt feil måleresultater. Klageren henviser til hva som vises i det påklagede innslaget «Det verste du kan gjøre er det FBI gjør direkte på TV. FBI dekker ikke til overdelen og drar solsengen helt ned. Det medfører at overdelen lyser rett ned i reflektorene i underdelen og opp igjen i måleinstrumentet, dette gir dobbelt strålenivå.» Klageren har vedlagt bilde fra måling.

Videre: «Våre skilter og lokaler ble filmet i TV-programmet og vi blir fremstilt som en useriøs aktør, noe vi føler er helt ufortjent. Vi har ikke gjort noe klanderverdig og er muligens den eneste solkjeden som aldri har brukt ulovlige solrør.

TILSVARSRUNDEN:

NRK avviser klagen. I tilsvaret vises det til at utstyret som ble brukt, ble lånt fra Statens strålevern, og det opplyses at FBIs journalister fikk opplæring i å bruke det. «Målet med ein liten stikkprøvekontroll var først og fremst for å sjå korleis tilstanden er, et halvt år etter at Statens Strålevern gjennomførte sin omfattande kontroll.» Det vises også til at målingene ble utført etter retningslinjer fra strålevernet og at måleresultatene ble kontrollert av strålevernet. Det er understreket i tilsvaret at det ikke ble gjort tv-opptak under målingene, men at dette ble gjort senere. «Det er på det reine at vi ikkje dekka til rør nede, når vi utførte sjølve tv-opptaka. Dette var rett og slett at praktiske årsaker. For å lage tv-reportasjen måtte vi også ta omsyn til lysforhold, kameravinkel og lyd-nivå. Dette gjorde sitt til at tv-bileta i enkelte tilfeller ikkje alltid var etter boka. Men det er viktig å understreke at det ikkje var desse målingane som danna grunnlaget for testen vår, sjølv om vi også denne gongen utførte og noterte ned resultatet som kom fram.»

NRK avviser videre klagerens påstand om at det i programmet er påstått at klageren bruker ulovlige rør.

Klageren gjentar i sitt tilsvar at man tror NRK/FBI har gjort en feil under målingen, en feil NRK ikke ønsker å innrømme. Det vises til at målinger utført av Statens strålevern, har vært lavere. Videre gjentas det at «vi blir fremstilt som om vi bruker ulovlige solrør. Vi er de eneste som blir filmet med firmanavn og det opplyses ikke om at vi følger loven og benyttet godkjente solrør i tråd med Statens Strålevern sine forskrifter».
NRK gjentar at både måleinstrument og målemetode er godkjent av Statens strålevern, og at det ikke er noen grunn til å tvile på resultatene.

Sekretariatet har vært i muntlig kontakt med Statens strålevern (forsker Lill Tove N. Nilsen) som bekrefter godkjenningen. Hun går god for NRKs målemetoder. «Måten det er målt på kan gi litt mer unøyaktige utslag enn i et laboratorium, men ikke av en slik art som påstått i klagen.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en reportasje i NRKs forbrukerprogram Forbrukerinspektørene (FBI) om solarier og faren for å bli forbrent. Klageren er et av flere solarier som ble kontrollmålt av FBI-redaksjonen. I klagen blir det anført at NRK har utført målingene på en slik måte at resultatet ble feil, og i tillegg blir det hevdet at NRK har påstått at klageren har brukt ulovlige solrør.

NRK avviser klagen. Det vises til at måleutstyret som ble brukt, var lånt fra Statens strålevern, at strålevernet hadde gitt redaksjonen opplæring i korrekt bruk av utstyret, og at strålevernet hadde kvalitetssikret resultatet. Det vises også til at de omstridte målingene ikke ble filmet, og at det som vises på TV, er utført i etterkant av tekniske årsaker.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis vise til at det er en sentral oppgave for mediene å opptre på vegne av forbrukerne, og at det påklagede innslaget om solarier utvilsomt må ligge innenfor dette området.

Etter utvalgets mening måtte det være presseetisk akseptabelt at redaksjonen knyttet seg så sterkt til den offentlige kontrollmyndigheten som NRK har gjort i det foreliggende tilfellet. Utvalget noterer seg imidlertid at FBI-redaksjonen nærmest lener seg på strålevernet og opptrer som en forlenget arm av dette organet. På den annen side kan det neppe være tvil om at det er aksepterte grenser for måleverdier det er snakk om.

Med hensyn til målemetodene NRK har benyttet seg av, noterer utvalget seg at disse er godkjent av strålevernet, men utvalget har ikke registrert noen dokumentasjon på at målingene er gjort «etter boka», i og med at det som ble vist i innslaget, ikke var den reelle målingen utført hos klageren. Utvalget mener likevel at NRK har opptrådt på en slik måte at det er grunn til å feste lit til de påstandene som ble framsatt i programmet.

Utvalget mener likevel NRK ideelt sett burde ha fått en eller flere av de berørte firmaene i tale med sikte på faktakontroll og samtidig imøtegåelse. Men i likhet med NRK kan heller ikke utvalget se at det framkommer noen påstand om at det klagende firmaet har brukt ulovlige solrør, slik klageren hevder.

NRK har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 27. oktober 2009

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Halldis Nergård, John Olav Egeland,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Henrik Syse