NN mot Utrop

PFU-sak 154/04


SAMMENDRAG:
Utrop.no brakte fredag 20. august 2004 en nettartikkel med tittelen «Drapsdømt fronter ekstremistmøte» . I ingressen står det:

«En drapsdømt nordmann (40) fronter en konferanse i regi av singalesiske høyreekstremister i Oslo. Utenriksdepartementet stiller på konferansen med egen innleder.»

I teksten framgår det at 40-åringen i 1997 ble idømt 10 års sikring for «nedskytingen av en tyrkisk restauranteier i Oslo. Etter å ha avsonet deler av sikringsdommen står i dag nordmannens private datafirma registrert på en adresse som tilhører Frelsesarmeens hybelhus i Oslo. «Det opplyses at mannen i dag skal være folkeregistrert » i en drabantby på Oslos østkant.»

Videre framgår det at det er den «singalesiske ekstremistgruppen World Alliance for Peace in Sri Lanka (WAPS)» som er offisiell arrangør av konferansen. «Ifølge Dagsavisen skal arrangørene ha påstått å ha bevis for at Norge støtter terrorisme i Sri Lanka.?Utrop er kjent med at den drapsdømte 40-åringen som fikk ti års sikringsdom i dag driver en konspiratorisk nettside som blant annet hevder at Norge har vært en støttespiller for terroristorganisasjoner i Midtøsten, Afrika og Asia i flere tiår.»

Utrop.no opplyser videre at 40-åringen driver et datafirma, og at hans nettside er «full av nedlastbare artikler fra singalesiske medier, hvor Norge beskyldes for å stå bak påstått
tamilsk terror.»

KLAGEN:
Klageren, den omtalte 40-åringen, mener Utrop har gått «til et uansvarlig angrep på undertegnende og kommer med en svertekampanje. I svertekampanjen refereres det til en alvorlig hendelse i 1997 som jeg strafferettslig ble frifunnet for. Jeg mener det er uansvarlig at denne tragiske hendelsen nå blir igjen brukt mot undertegnende, min familie og ikke minst ofrets familie som nå i flere år fremover vil få denne saken repetert igjen og igjen i søksmålene som kommer i kjølvannet av blant annet denne artikkelen.»

Videre påpeker klageren at deltagerne på konferansen kom fra «ulike politiske organisasjoner, legetime politiske partier på Sri Lanka, religiøse grupperinger og flere ambassader.» Klageren kan ikke se at Utrop har dekning for å kalle konferansen for et «ekstremistmøte».

TILSVARSRUNDEN:
Utrop.no viser til at klageren ikke har benyttet seg av sin tilsvarsrett, men i stedet «tilskrevet Kommunal- og regionaldepartementet i den hensikt å stanse offentlig støtte til Utrop.» Redaksjonen opplyser at den har en fyldig dekning av saken i sin papirutgave.

Utrop påpeker at bakgrunnen for saken var at «motstandere av fredsprosessen på Sri Lanka arrangerte en konferanse i Oslo?Det var allerede kjent gjennom flere medier at arrangørene var singalesiske nasjonalister som motsetter seg de pågående fredsforhandlinger og tar til orde for en ensidig militær løsning av konflikten. Det var videre kjent at arrangørene beskylder Norge for å finansiere terror og at samtaler mellom tamiltigrene og norske diplomater var blitt avlyttet.» Videre viser Utrop til at avisen oppdaget at «konferansens norske arrangør, heretter omtalt som klager, stod bak nettstedet svik.org. Nettstedet bringer til torgs en rekke konspirasjonsteorier og sammenligner bla. Kong Harald med Osama Bin Laden. Videre promoterer nettstedet klassiske høyreekstreme dolkestøtslegender som at kong Håkon lot det norske folk i stikken under andre verdenskrig.» Etter Utrops mening er det full dekning å kalle organisasjonene bak konferansen «høyreekstreme».

Når det gjelder klagerens identitet, viser Utrop til at redaksjonen har anonymisert både gjerningsmann og offer. «At vi valgte å omtale Frelsesarmeen i det hele tatt baserer seg på at firmaet som drev nettsiden til konferansen hadde kontoradresse i et hospits, og at dette er så vidt spesielt, særlig ettersom innehaveren selv ikke bor der lenger, at det bør vektlegges når man skal vurdere karakteren av den avholdte konferansen. Vi opprettholdt vår beslutning om anonym omtale av klageren til tross for at han selv stilte på konferansens talerstol under fullt navn mens det ble fotografert og til tross for at klageren stilte til intervju med Utrop (intervjuet gjelder papirutgaven; sekr. anm.) og oppgav sitt nåværende telefonnummer. Vi mener med andre ord at vi har tatt alle mulige forhåndsregler for å beskytte klageren mot personlig omtale og at vi også har fortsatt med dette til tross for at han selv har søkt offentligheten.» Utrop mener opplysningene som ble gitt var viktige for at publikum skulle kunne vurdere «konferansens budskap, seriøsitet og de personene som stod bak.»

Klageren viser til at han ikke er straffet for drapet. «Sikring er ikke straff, men et institutt for å forsikre at jeg fikk en forsvarlig behandling. Jeg bør derfor kunne drive ervervsvirksomhet
og delta i lovlige organisasjoner uten å bli uthengt som morder i nasjonale og internasjonale
media? Ingen journalister fra Utrop ringte for å få mitt eller arrangørens syn i forkant av at artikkelen ble publisert. » Igjen avviser klageren at ekstremister deltok på møtet.

Utrop viser til at flere medier «slo opp saken om at motstandere av fredsprosessen på Sri Lanka arrangerte en konferanse i Oslo?Vi mener vi har vist hensyn og omtanke og har kun tillatt anonym omtale av klageren til tross for at han selv stilte på konferansens talerstol under fullt navn mens det ble fotografert?Vi har vist aller største mulige aktsomhet i forhold til å beskytte hans identitet.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en nettartikkel på Utrops nettside, hvor det framgår at en tidligere drapsdømt nordmann var medarrangør av et «ekstremistmøte» i Oslo i forbindelse med konflikten på Sri Lanka. Klageren, den omtalte nordmannen, mener han må kunne delta i lovlige organisasjoner uten å bli uthengt som morder i media. Klageren viser til at han ikke er straffet for drapet, men at han fikk en sikringsdom. Videre kan ikke klageren se at Utrop har dekning for å kalle konferansen for et «ekstremistmøte», og det anføres at verken han eller arrangøren ble kontaktet i forkant av nettartikkelen.

Utrop.no mener redaksjonen har dekning for å hevde at konferansen var et «ekstremistmøte», og hevder det var motstandere av fredsprosessen på Sri Lanka som sto bak konferansen i Oslo. Videre viser Utrop til at konferansens norske arrangør står bak et nettsted hvor det framsettes konspirasjonsteorier, og hvor kong Harald sammenlignes med Osama Bin Laden. I lys av dette, og at klageren selv var en av deltagerne på det åpne møtet, mener redaksjonen at det var naturlig å omtale dommen mot klageren. Utrop påpeker at klageren er anonymisert, men at opplysningene som ble gitt om klageren var viktige for vurderingen av konferansens seriøsitet.

Pressens Faglige Utvalg mener Utrop var i sin fulle rett til å sette søkelyset på den omtalte konferansen, og mener, ut fra det foreliggende, at redaksjonen har tilstrekkelig dekning for sin tittel. Utvalget vil imidlertid, på generelt grunnlag, understreke at den enkelte redaksjon nøye bør vurdere hvorvidt en persons tidligere straffbare handlinger skal trekkes fram i en ny sammenheng.

I det påklagede tilfellet merker utvalget seg at klageren representerer den norske arrangøren, og at han selv deltok aktivt under konferansen. Sett i lys av klagerens offentlige fronting av en omstrid konferanse, og hans tilknytning til et kontroversielt politisk nettsted, mener utvalget at Utrop også måtte kunne fortelle om klagerens fortid. Utvalget legger også vekt på at klageren er anonymisert. Etter utvalgets mening måtte Utrop fritt kunne referere fra konferansen uten å innhente samtidige kommentarer fra arrangørene. Utvalget kan heller ikke se at de faktiske opplysningene rundt klageren er bestridt eller er av en slik art at de utløser retten til samtidig imøtegåelse.

Utrop.no har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 23. november 2004
Odd Isungset
Hilde Haugsgjerd, Sigrun Slapgard, John Olav Egeland
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Henrik Syse