NN mot Trønder-Avisa

PFU-sak 149/22


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Trønder-Avisa publiserte i juli 2022 en artikkel om et angivelig illegalt billøp i Tyskland, der norske biler deltok og en sportsbil ble beslaglagt. Det kom fram at det var mistanke om at sjåføren var ruspåvirket. I artikkelen ble det publisert et bilde – kreditert tysk politi – av en kostbar bil.

Klager er sjåføren, som mener avisa har brutt Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.7 fordi bilen er så spesiell at bildebruken identifiserer ham. Ifølge klager finnes det bare én slik bil i området han bor. Han peker på at når bildet kobles til hans alder og geografisk område, blir det lett å kjenne ham igjen fordi ingen andre på hans alder eier tilsvarende bil. Klager mener også VVP 4.3 om bruk av stigmatiserende begreper og fremheving av personlige forhold er brutt, samt VVP 4.5 om forhåndsdømming i kriminal- og rettsreportasjer.

Trønder-Avisa avviser at god presseskikk er brutt. Avisa mener omtalen er nøktern, og at den ikke konkluderer med om det har skjedd lovbrudd. Trønder-Avisa anfører at det er relevant for saken hva slags bil det dreier seg om, og peker på at det tyske politiet hadde beslaglagt kjøretøyet. Når bildet var gjort tilgjengelig for offentligheten, er det avisas syn at bildet også kunne publiseres. Avisa peker på at ved å kjøpe en så kostbar bil, må man regne med oppmerksomhet. Trønder-Avisa anfører at bildet i artikkelen er i svart-hvitt, og at modellnavn og andre identifiserende kjennetegn er sladdet.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) kan ikke se at Trønder-Avisa har omtalt private eller personlige forhold som er saken uvedkommende, jf. VVP 4.3, eller at omtalen er forhåndsdømmende, jf. VVP 4.5. Det går tydelig fram at det handler om mistanker, at saken er på et tidlig stadium og under etterforskning.

Det påhviler imidlertid mediene et ansvar for å omtale denne typen saker med særlig aktsomhet. Som det går frem av VVP 4.7, skal mediene være varsomme med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. Mediene skal videre utvise særlig varsomhet i saker på et tidlig stadium. En identifisering skal begrunnes i et berettiget informasjonsbehov. I dette tilfellet kan utvalget ikke se at det forelå et slikt behov.

Utvalget merker seg at Trønder-Avisa mener det var berettiget å publisere bildet av den beslaglagte bilen da det var gjort tilgjengelig for offentligheten. Utvalget minner imidlertid om at det er enhver ansvarlig redaktørs plikt å sørge for at det blir gjort selvstendige, etiske redaksjonelle vurderinger forut for publisering. At politi eller andre myndigheter tilgjengeliggjør opplysninger, betyr altså ikke at det er fritt fram for mediene å publisere dem. Det gjelder også for bruk av bilder.

Utvalget merker seg at Trønder-Avisa har tatt bort farger og sladdet enkelte deler av bildet, men fordi den avbildede bilen er av en så sjelden type burde avisa tatt ytterligere hensyn. Når avisa samtidig publiserte opplysninger om både kjønn, alder og hvilket geografisk område omtalte var hjemmehørende i, mener utvalget at kombinasjonen av opplysningene og bildet bidro til en indirekte identifisering av den omtalte, som er i strid med VVP 4.7 om identifisering.

Trønder-Avisa har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.7 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 28. september 2022

Anne Weider Aasen,
Gunnar Kagge, Stein Bjøntegård, Ellen Ophaug,
Ylva Lindberg, Ingrid Rosendorf Joys, Asle Toje.