NN mot Stavanger Aftenblad

PFU-sak 148/21


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Stavanger Aftenblad om alvorlige feil begått av Stavanger Universitetssykehus (SUS). Helsetilsynet konkluderte med at SUS brøt loven da to nyfødte med pusteproblemer ikke fikk den hjelpen de trengte. Til sist i artikkelen stod det at barnas foreldre var kjent med at avisen omtalte hendelsene.

Klager er far til det ene barnet. Han skriver at de verken har gitt kommentar eller samtykket til artikkelen og reagerer derfor på at avisen gir inntrykk av det. Familien ble aldri kontaktet av avisen, og de opplever at omtalen «ripper opp i vår hverdag og er ikke noe vi ønsker».
Videre mener klager at omtalen kan bidra til å identifisere barnet, og hva som skjedde, noe klager mener kan få konsekvenser for barnets fremtid.

Stavanger Aftenblad avviser brudd på god presseskikk. Avisen minner om sakens alvor og den offentlige interesse omkring feil begått ved sykehuset. Stavanger Aftenblad mener den måtte kunne omtale saken uten å innhente kommentar eller samtykke fra berørte. Avisen visste heller ikke hvem de berørte var, men de var opptatt av å forsikre seg om at de berørte var informert, noe Helse Stavanger bekreftet at de var. Avisen mener at ingen av de berørte kan identifiseres.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) forstår at klager og klagers familie opplever omtalen belastende. Det er samtidig pressens oppgave å informere om feil begått ved norske sykehus. Det presseetiske spørsmålet blir derfor om måten avisen har informert på, er i tråd med Vær Varsom-plakaten (VVP).

I saker som gjelder barn skal mediene vurdere konsekvenser medieomtalen kan få for barnet jf. VVP 4.8. I denne artikkelen mener utvalget at barnet er godt nok anonymisert; verken barn eller foreldre er identifisert utover den krets som fra før kjente til hendelsene. Slik utvalget ser det, innebærer ikke omtalen i seg selv negative konsekvenser for barnet, verken på kort eller lang sikt.

Utvalget forstår at beskrivelsene av det som skjedde, oppleves vondt å lese for klager, men PFU mener det var relevante opplysninger for å kunne forstå saken.

Videre er utvalget enig med Stavanger Aftenblad i at man ikke er presseetisk forpliktet til å innhente samtykke eller kommentarer fra berørte når saken omtales på denne måten, jf. VVP 3.2 og VVP 3.3.

Når det er sagt vil enkelte saker kunne være av en så sensitiv karakter, at redaksjonene bør sørge for at de saken gjelder er forberedt på det som kommer.

PFU merker seg at Stavanger Aftenblad ønsket å informere klager. Siden avisen ikke visste hvem de berørte var, mener utvalget det var naturlig å kontakte sykehuset i dette tilfellet, noe avisen gjorde.

Slik PFU ser det, handlet avisen i god tro, og hadde ikke grunn til å betvile at berørte var informert om at hendelsene ville bli omtalt.

Stavanger Aftenblad har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 27. oktober 2021

Anne Weider Aasen
Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge,
Nina Fjeldheim, Ylva Lindberg, Melissa Lesamana