(NN) mot Universitetsavisa

PFU-sak 147/16


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nettartikkel publisert i Universitetsavisa (UA), en avis utgitt av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Artikkelen opplyste om at Kunnskapsdepartementet (KD) hadde anket en dom mot NTNU. I tingretten ble det slått fast at det var feil av NTNU å utestenge en student fra profesjonsstudiet i psykologi, og dommen ga studenten rett til å fortsette.

Klager er studenten. Klager mener artikkelen er ensidig og lite kildekritisk, og at avisen fremstår som et ukritisk talerør for klagers motpart (NTNU). Det pekes på at UA ikke er nøytral, men utgis av NTNU. Klager mener også at klager, eller klagers advokat, skulle vært kontaktet av avisen før publisering for å fått mulighet til å fremme sitt syn. Det vises til retten til samtidig imøtegåelse.

Universitetsavisa (UA) aviser klagen. Det anføres at omtalen gjelder et referat fra en dom, og at dommer kan gjengis uten å innhente samtidig imøtegåelse. Videre er den nye opplysningen i artikkelen at KD anker. Slik avisen ser det, kan ikke dette være en sterk beskyldning som utløser en imøtegåelsesrett. Det vises også til at klager er anonymisert, og at klager har fått tilbud om å skrive et innlegg i ettertid. Avisen kan ikke se at artikkelen inneholder feil eller annen klanderverdig kildebruk.

Pressens Faglige Utvalg forstår at klager kan bli mistenksom til at avisen, som utgis av klagers motpart, omtaler denne saken. Samtidig ser utvalget at selv om NTNU er utgiver, så redigeres avisen etter Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten og den er medlem av Fagpressen. Utvalget har derfor ingen grunn til å tro annet enn at den påklagede artikkelen er et resultat av en journalistisk vurdering.

Slik utvalget ser det, er artikkelen nøktern og saklig. Den tar ikke standpunkt, er ingen kommentar, men er en kort nyhetsartikkel om sakens nyeste utvikling.  Det opplyses om at NTNU er motpart i saken, og det refereres til dommen. Utvalget registrerer også at Adresseavisen trekkes inn som kilde, noe utvalget mener er positivt – gitt at utgiver har en rolle i den omtalte saken. Utvalget kan ikke se at det er feil og mangler ved kildebruk eller opplysningskontroll som skulle tilsi et brudd på god presseskikk.

Videre kan utvalget heller ikke se at artikkelen inneholder sterke beskyldninger. Dette er faktiske opplysninger knyttet til sakens utvikling, men ikke et angrep på klager som utløser klagers samtidig imøtegåelsesrett. Utvalget registrerer også at klager har fått tilbud om å komme til orde i etterkant av artikkelen, men at klager ikke har benyttet seg av det.

Universitetsavisa har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 27. september 2016

Alf Bjarne Johnsen,

Anne Weider Aasen, Liv Ekeberg, Alexander Øystå,

Eva Sannum, Nina Fjeldheim