Array mot Bergens Tidende

PFU-sak 147/06


SAMMENDRAG:

Bergens Tidende (BT) hadde 18. juli 2006 en førstesidehenvisning med sitattittelen
«- Knuste albansk tyveriliga». I henvisningsteksten het det bl.a.:

«Fem personer er tiltalt for organisert kriminell virksomhet og innbrudd over hele Norge. (…) – Disse folkene har det som sin jobb å reise rundt i landet for å begå innbrudd, sier politiadvokat Rudolf Christoffersen. De fem er til sammen tiltalt for 26 innbrudd og seks innbruddsforsøk. Aksjonen (…) har allerede ført til åtte domsfellelser.»

Inne i avisen hadde reportasjen sitattittelen «- Har knust albansk liga» og følgende tredelte ingress:

«Et innbrudd i Vaskerelven var starten på en nasjonal etterforskning. Nå er fem tiltalt for organisert kriminell virksomhet.»

«Politiet mener å ha knust en albansk liga, som skal ha brukt en rekke falske identiteter for å lure politi og domstoler.»

«Det har allerede vært åtte domfellelser som resultat av politiets etterforskning. Flere albanske statsborgere er utvist fra Norge.»

Videre i brødteksten framgikk det bl.a.:

«Etter en omfattende nasjonal etterforskning mener politiet nå de kan bevise at en albansk liga har begått 26 vellykkede innbrudd over hele Norge de siste to årene. Tyvene skal ha spesialisert seg på å stjele tobakk og bryte opp spilleautomater, og har ifølge den 14 sider lange tiltalen hatt et utbytte på minst 2,8 millioner kroner.»

» – Dette er den største vinningskriminalitetssaken knyttet til en organisert kriminell gruppe i Norge. Disse folkene har det som sin jobb å reise rundt i landet for å begå innbrudd, sier Christoffersen. Alle fem er tiltalt etter straffelovens paragraf 60a, som omfatter organisert kriminell virksomhet. Den nye paragrafen gjør at forbrytelser begått av organiserte kriminelle grupper kan straffes hardere av domstolene. Politiet er ikke i tvil om at de fem som nå er tiltalt er kjernen i en organisert kriminell gruppe.»

I reportasjen opplyses det at tre av de tiltalte oppholder seg ulovlig i Norge. Videre står det:

«Fire av de fem tiltalte sitter i dag i varetekt, i påvente av at saken skal komme opp for Bergen Tingrett i høst.»

Saken er illustrert med grafikk som blant annet oppgir de tiltaltes navn, alder og tiltalens omfang. I en undersak med sitattittelen «- De har ingen bevis» kommer flere av forsvarerne i saken til orde. Blant andre uttaler advokat Vahid Asa’i seg, på vegne av sin klient [NN]. I undersaken står det:

«[NN] har ifølge sin forsvarer, Vahid Ala’i, tilstått en del av forholdene han er tiltalt for.»

KLAGEN:

Klageren er advokat Vahid Ala’i på vegne av NN. Han klager over avisens identifisering av klienten, og skriver:

«Han [NN; sekr. anm.] er tiltalt for straffbare forhold, men saken er ikke engang berammet. Jeg kan ikke se nytteverdien av at navnene til de tiltalte er blitt offentliggjort. Offentliggjøringen av min klients navn har medført store konsekvenser for min klients høygravide kjæreste. Dersom BT hadde opplyst til undertegnede at de ville offentliggjøre navnet til tiltalte i strid med vanlig praksis, hadde jeg ikke [vært] villig til å uttale meg om saken.»

TILSVARSRUNDEN:

Bergens Tidende skriver i sitt tilsvar:

«Klager er tiltalt for medvirkning til syv innbrudd og tre innbruddsforsøk. Ifølge tiltalen skal han ha stjålet verdier for over én million kroner. Påtalemyndigheten mener å kunne føre bevis for at klagers innbrudd har skjedd som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe. Sammen med fire andre personer er han tiltalt etter Straffelovens paragraf 60a. De
fem skal ha gjort seg skyldig i totalt 32 innbrudd og innbruddsforsøk med et samlet utbytte på 2.8 millioner kroner.»

«Påtalemakten beskriver saken mot klager og hans medtiltalte som ‘den største vinningskriminalitetssaken knyttet til en organisert kriminell gruppe i Norge’. (…) Klager er tidligere bøtelagt og utvist fra Norge. Han oppholdt seg ulovlig i landet da han ble pågrepet. Vi mener at tiltalens alvor og omfang berettiger identifisering av de involverte. Saken er så omfattende og spesiell at det foreligger et klart informasjonsbehov. Bergens Tidende identifiserte først klager den dagen Statsadvokatene i Hordaland offentliggjorde tiltalebeslutningen. Politiet har med andre ord avsluttet etterforskningen, og påtalemakten har vurdert bevisene som sterke nok til domfellelse. (…) At saken på dette tidspunkt ikke var berammet, er irrelevant for identifiseringsspørsmålet.»

Klageren opprettholder klagen, og skriver:

«Brevet fra Bergens Tidende var primært basert på politiets opplysninger. Saken er nå avgjort og politiet har tapt saken hva angår spørsmål om organisert kriminalitet. I norsk målestokk er dette ikke [en] stor eller ekstraordinær sak, da de tiltalte fikk dommer fra 6 mnd og opp til tre år og åtte mnd fengsel.»

Bergens Tidende har ikke hatt noe å tilføye.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder Bergens Tidendes omtale av en politiaksjon som førte til tiltale mot fem personer med albansk bakgrunn. Tiltalen omfattet organisert kriminell virksomhet ulike steder i landet. Tre av de tiltalte oppholdt seg ulovlig i landet. I reportasjen ble de tiltalte identifisert med navn og alder, og en av dem klager via sin advokat. Han mener identifiseringen er uberettiget, siden reportasjen hovedsakelig er basert på politiets opplysninger. Klageren peker også på at de tiltalte senere er frifunnet for påstanden om organisert kriminalitet, og at dommene de fikk ikke er store eller ekstraordinære i norsk målestokk.

Bergens Tidende mener tiltalenes alvor og omfang berettiget identifisering av de involverte på publiseringstidspunktet. Avisens begrunnelse for identifiseringen er blant annet at saken er så omfattende og spesiell at det foreligger et klart informasjonsbehov. Videre viser BT til at man ventet med å identifisere klageren og de øvrige innblandede til tiltalebeslutningen var offentliggjort.

Pressens Faglige Utvalg mener Bergens Tidende var i sin fulle rett til å omtale den omfattende kriminalsaken.

Utvalget anser også at avisen hadde god grunn til å identifisere de tiltalte. Her viser utvalget til Vær Varsom-plakatens punkt 4.7, der det blant annet heter: «Det kan eksempelvis være berettiget å identifisere ved overhengende fare for overgrep mot forsvarsløse personer, ved alvorlige og gjentatte kriminelle handlinger, når omtaltes identitet eller samfunnsrolle har klar relevans til de forhold som omtales, eller der identifisering hindrer at uskyldige blir utsatt for uberettiget mistanke.»

I det påklagede tilfellet legger utvalget til grunn at det på tidspunktet for publisering var snakk om en spesiell og alvorlig tiltale: Organisert kriminell virksomhet, med høy grad av gjentagelse av til dels alvorlige straffbare handlinger med stort økonomisk utbytte.

Bergens Tidende har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 21. november 2006

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Halldis Nergård, John Olav Egeland,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Trygve Wyller