Familieforbundet for Verdensfred og Enhet (FFVE) mot NRK

PFU-sak 147/05


SAMMENDRAG:
NRK sendte mandag 11. juli (NRK1) og søndag 17. juli (NRK2) 2005 det britiske dokumentarprogrammet «Moonsektens leder Sun Myung Moon». I forkant av at programmet ble sendt, brakte NRK på sine nettsider en forhåndsomtale som i sin helhet var slik:

«Moonsekten ? frelse og forbannelse

I egne øyne er han «universets herre» og for sine 200 000 tilhengere den allmektige leder av Moonsekten. Men amerikanske myndigheter ser på Sun Myung Moon som alt annet enn en helgen. Han kom til USA i 1971 og etablerte sektens hovedkvarter i New York. Allerede da hadde Moon en kriminell løpebane.

Den religiøse lederen Sun Myung Moon stiftet kirkesamfunnet Den Forente Familie (the Unification Church) i Sør-Korea i 1954, fundert på taoisme, koreansk sjamanisme og kristendom. Siden 1971 har Moon-sekten hatt sitt hovedkvarter i New York. Den styres enemektig av Moon selv og har hundretusener av tilhengere over hele verden.

Forførelse, kjødelig og religiøs (mellomtittel)

Moon hevder at Jesus åpenbarte seg for ham midt på 1930-tallet da han var 16 år. Og at han ga ham i oppgave å opprette himmelens rike på jorden. I 1968 arresterte nord-koreanske myndigheter Moon og satte ham under tiltale for hor og skinnhellighet.

Moon-sektens nettverk når i dag ut til mer enn et hundretalls land, gjennom dens misjonsselskap, kulturorganisasjon og økonomiavdeling. Men i USA er det stor gjennomtrekk i medlemsmassen. Den teller bare om lag 10 000 mennesker, men medlemmene er meget synlige og høyt profilerte.

Sex, tro og hjernevask (mellomtittel)
Spesielt reagerer amerikanske myndigheter på Moon-sektens rekrutteringsmetoder som sies å inkludere utsulting og hjernevask. Kvinnelig underlegenhet og kvinners underkastelse er et ideal innen Moon-sekten. Seksuelt samleie har en egen rolle i sektens utøvelse av det religiøse innholdet. I USA er Sun Myung Moon dømt for skatteunndragelse, for dokumentfalsk og falsk vitneforklaring. I amerikanske rettssaler er han ilagt dom på til sammen halvannet års fengsel for disse forholdene.»

KLAGEN:
Klager er Familieforbundet for Verdensfred og Enhet (FFVE), som oppgir å være den norske delen av Moon-bevegelsen. Klageren mener NRKs forhåndsomtale bryter med flere punkter i Vær Varsom-plakaten. Klagen gjelder for øvrig kun forhåndsomtalen, ikke selve TV-programmet. Det heter bl.a. i klagebrevet:

«I BBC-dokumentaren er det en viss balanse. Det er ikke bare anti-sekt-folkene og eksmedlemmer som får slippe til, men også våre medlemmer. Men NRK har i sin forhåndsomtale av programmet tatt alle de verste påstandene som disse anti-sekt folkene kommer med, og lar dem stå uimotsagt. Forhåndsomtalen er full av løgner og en forferdelig språkbruk. NRK sin hensikt er åpenbart å sverte både bevegelsen vår og dens grunnlegger.»

Det anføres i klagen at den påklagede artikkelen inneholder både påstander som ikke er korrekte og påstander som ikke viser respekt for menneskers egenart og livssyn. I artikkelens tittel heter det at Moonsekten er en forbannelse , noe klageren mener det ikke går an å si. Videre pekes det på at ord og uttrykk som allmektig og enemektig er feilaktige . Videre anføres det at påstanden om at Moon «hadde en kriminell løpebane» er «rett og slett løgn».

Det pekes også på at påstandene som kvinnediskriminering er feilaktige og at organisasjonen arbeider for kvinnefrigjøring.

Klageren mener NRK burde tatt initiativ til å gi den norske organisasjonen anledning til samtidig å imøtegå påstandene i artikkelen, og det opplyses også at man i etterkant ventet et lengre innslag om «alt det positive vår bevegelse står for».

TILSVARSRUNDEN:
NRK anfører i sitt tilsvar at programomtaler er egne selvstendige journalistiske produkter, men at det likevel er vesentlig å se omtalen i sammenheng med programmet. Det opplyses at den påklagede artikkelen er en «temmelig presis oversettelse av BBCs egen, engelske forhåndsomtale». Denne teksten har NRK vedlagt tilsvaret. Videre heter det:

«Det er full dekning for alt som står i omtalen i selve programmet, et program FFVE ikke har klaget på. Omtalen gir saklig informasjon om hva programmet inneholder og gjengir enkelte sitater. En kort omtale kan naturlig nok ikke gjengi alt innhold i en 50 minutters fjernsynsdokumentar. Dokumentasjonen av at Moon «hadde en kriminell løpebane», at amerikanske myndigheter reagerer på Moon-sektens rekrutteringsmetoder «som sies å inkludere utsulting og hjernevask» og de øvrige påklagede punktene, finner man altså i selve programmet. Når det gjelder FFVEs tolkning av overskriftene i saken, så får disse stå for deres regning.»

Klageren sier seg enig i at utvalgte deler av den påklagede artikkelen er lik BBCs tekst, men reagerer spesielt på NRKs tittelbruk. «Å si at et seriøst livssynssamfunn er en forbannelse representerer vel et journalistisk lavmål, som ikke er et seriøst media som NRK, med sin store innflytelse, verdig.» Det anføres også at de andre titlene i den påklagede artikkelen ikke finnes i BBCs tekst.

Det vises videre i klagerens tilsvar til at NRK synes å vise til at når det dreier seg om et TV-program «laget av selveste BBC, at det må jo være «sant»», og antyder at NRK derfor ikke har brydd seg om å sjekke innholdet i programmet.

Til NRKs anførsel om at det er full dekning for tekstens påstander i selve programmet peker klageren på at programmet ikke er innklaget. Det gjentas i tilsvaret at programmet er relativt balansert, men at NRK i sin forhåndsomtale lar «negative anti-sekts-folk og eks-medlemmer slippe til, men ikke egne medlemmer.»

NRK peker i sitt siste tilsvar på at klagerens tilsvar bekrefter at det klagen egentlig handler om, er overskriften og to mellomtitler, som klageren etter NRKs mening overtolker. «Hensikten med disse overskrifter er å gi en kort og stikkordsmessig henvisning til innholdet i den påfølgende teksten og innholdet i selve dokumentarprogrammet. Det er, slik vi ser det, dekning for overskriftene både i omtalen og i programmet. Omtalen er generelt ikke spesielt negativt vinklet, men refererer direkte til ? og gjengir ? innholdet i BBC-dokumentaren.»

NRK beklager for øvrig at programomtalen ? og spesielt overskriftene ? har utløst negative reaksjoner hos klageren, og presiserer at dette ikke har vært hensikten.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en forhåndsomtale NRK publiserte på sine nettsider i forbindelse med en britisk TV-dokumentar om den opprinnelig koreanske sektlederen Sun Myung Moon. Klageren, som er Moon-bevegelsens norske avdeling, mener artikkelen er ubalansert, idet påstander får stå uimotsagt. Det reageres særlig sterkt på tittel og mellomtitler i artikkelen, som klageren hevder ikke viser respekt for forbundets medlemmer. Det klages for øvrig ikke over selve programmet som artikkelen omtaler.

NRK anfører at selv om den påklagede artikkelen må anses å være et selvstendig journalistisk produkt, vil det være vesentlig å se den i sammenheng med selve programmet.
NRK hevder å ha dekning for påstander og fakta i artikkelen, og viser til at det dreier seg om en nærmest ordrett oversettelse fra en tekst laget av BBC. Det anføres dessuten at klageren synes å overtolke tittel og mellomtitler, og legger mer i den enn det som konkret kan leses.

Pressens Faglige Utvalg viser generelt til Vær Varsom-plakatens punkt 1.2, om at pressen skal ivareta viktige samfunnsoppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk, og 1.4, om retten til å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold.

I det påklagede tilfellet mener utvalget NRK var i sin fulle rett til å sette et kritisk søkelys på Moonsekten og dens leder og grunnlegger. For utvalget ser det ut til at NRK hadde dekning for sine faktapåstander i dokumentarprogrammet den påklagede artikkelen omtalte. Med hensyn til klagerens særlige påpekning av tittelbruken i artikkelen, mener utvalget at disse må kunne aksepteres.

Selv om man kan forstå klagerens reaksjon på den påklagede artikkelen, mener utvalget i denne sammenheng at NRK ikke hadde noen forpliktelse til å innhente synspunkter til forhåndsomtalen fra den norske avdelingen av den omtalte organisasjonen.

NRK har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 25. oktober 2005
Odd Isungset,
Halldis Nergård,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Trygve Wyller